Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā

Izdarīt Starptautiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 12. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 188., 222. nr.; 2016, 249. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Ārlietu ministrija" (attiecīgā locījumā) un vārdu "instruments" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "procedūra" (attiecīgā locījumā).

2. 1. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1) starptautiskā palīdzība - Latvijas Republikas īstenotā attīstības sadarbība un dalība starptautiskajās misijās un operācijās;";

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) starptautiskās palīdzības aktivitāte - attīstības sadarbības projekts, brīvprātīga iemaksa vai starptautiskā misija vai operācija;";

papildināt pantu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) starptautiskā operācija - starptautiskas organizācijas, valsts vai vairāku valstu vadīta aktivitāte, kuras īstenošanā piedalās civilais eksperts un kuras mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonās;";

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10) civilais eksperts - fiziskā persona, kuras dalību starptautiskajā misijā vai operācijā apstiprina Ministru kabinets;";

izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15) grants - maksājums attīstības sadarbības projekta īstenotājam, lai īstenotu projektu, kuru tas iesniedzis granta projektu konkursam un kuru finansēšanai ir apstiprinājusi Ārlietu ministrija;".

3. 3. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likums neattiecas uz Latvijas Republikas militārpersonām, kā arī uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un uz to dalību starptautiskajās misijās un operācijās.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Likums neattiecas uz cita veida palīdzību, kas nav attīstības sadarbība un dalība starptautiskajās misijās un operācijās."

4. 4. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Starptautisko palīdzību plāno Ārlietu ministrija, sadarbojoties ar Konsultatīvo padomi attīstības sadarbības politikas jautājumos un Latvijas civilo ekspertu dalības starptautiskajās civilajās misijās un operācijās konsultatīvo padomi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai Attīstības sadarbības valsts aģentūra".

5. 5. pantā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) civilā eksperta apstiprināšana dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā;";

papildināt pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) Ārlietu ministrijas lēmums par attīstības sadarbībai paredzēto neizlietoto finanšu līdzekļu pārdali citām attīstības sadarbības aktivitātēm."

6. Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārlietu ministrija izstrādā attīstības sadarbības politikas plānu un vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem."

7. Izslēgt 7. un 8. pantu.

8. 9. pantā:

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Kārtību, kādā sagatavo un izsludina granta projektu konkursus, pieņem lēmumus par granta piešķiršanu, granta līgumu noslēgšanu un konkursa pabeigšanu, uzrauga un kontrolē projektu īstenošanu, kā arī gadījumus, kad granta saņēmējs atmaksā piešķirtos finanšu līdzekļus, nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Grantu nepiešķir šādos gadījumos:

1) projekta iesniegums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām;

2) konkursā pieejamais finansējums nav pietiekams, lai piešķirtu grantu projekta īstenošanai;

3) ir objektīvs pamatojums, kāpēc Ārlietu ministrija nevar noslēgt granta līgumu ar projekta iesniedzēju (piemēram, nepārvaramas varas apstākļi, īpaši apstākļi saņēmējvalstī, kas liedz īstenot projektu).

(9) Ārlietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

9. Izslēgt 10. panta pirmajā daļā vārdus "nākamajam gadam".

10. Aizstāt 11. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus "noteiktos apstiprināšanas instrumentus" ar vārdiem "noteiktās apstiprināšanas procedūras".

11. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Civilā eksperta apstiprināšana dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā

(1) Civilie eksperti piedalās starptautiskajās misijās un operācijās pēc to starptautisko organizāciju rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi, kā arī pēc Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts aicinājuma.

(2) Lēmumu par civilā eksperta piedalīšanos starptautiskajā misijā vai operācijā pieņem Ministru kabinets.

(3) Kārtību, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā, civilā eksperta dalības nosacījumus, kā arī dalības finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

12. 13. pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja civilais eksperts, pildot amata pienākumus starptautiskajā misijā vai operācijā, ir cietis nelaimes gadījumā vai gājis bojā, Ministru kabinets pieņem lēmumu par pabalsta vai kompensācijas izmaksu šādā kārtībā:

1) ja civilais eksperts, pildot amata pienākumus starptautiskajā misijā vai operācijā, ir cietis nelaimes gadījumā un guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai civilā eksperta veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību) un 12 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija viņam ir noteikusi invaliditāti uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, un invaliditātes cēlonis ir savainojums vai veselības traucējums, kas saistīts ar civilā eksperta piedalīšanos civilajā misijā vai operācijā, izmaksājams vienreizējs pabalsts šādā apmērā:

a) ja noteikta I invaliditātes grupa, - 71 145 euro,

b) ja noteikta II invaliditātes grupa, - 35 573 euro,

c) ja noteikta III invaliditātes grupa, - 14 229 euro;

2) ja civilais eksperts, pildot amata pienākumus starptautiskajā misijā vai operācijā, ir cietis nelaimes gadījumā un guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai civilā eksperta veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību), bet viņam nav noteikta invaliditāte, izmaksājams vienreizējs pabalsts šādā apmērā:

a) ja ir smags veselības bojājums, - 10 000 euro,

b) ja ir vidēji smags veselības bojājums, - 5000 euro,

c) ja ir viegls veselības bojājums un pārejošā darba (dienesta) nespēja ilgst vairāk par sešām dienām, - 200 euro;

3) ja civilais eksperts starptautiskās misijas vai operācijas laikā gājis bojā vai miris gada laikā pēc atgriešanās no dalības starptautiskajā misijā vai operācijā ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) vai tādas slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar amata pienākumu pildīšanu starptautiskajā misijā vai operācijā, civilais eksperts tiek apbedīts par valsts budžeta līdzekļiem. Viņa laulātajam un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem izmaksā vienreizēju kompensāciju 100 000 euro apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu. Ja attiecīgajam civilajam ekspertam nav laulātā, lejupējo un tuvākās pakāpes augšupējo radinieku, Ministru kabinets lemj par minētās kompensācijas izmaksu bojāgājušā civilā eksperta tuviniekiem. Apbedīšanas izdevumu apmēru un segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta otrajā daļā minētos pabalstus neizmaksā, ja konstatē, ka nelaimes gadījuma cēlonis ir pašnāvība vai tās mēģinājums, alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošana, normatīvo aktu pārkāpumi vai nepiedienīga rīcība.";

izslēgt 3.1 daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kārtību, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietis civilais eksperts, pildot amata pienākumus starptautiskajā misijā vai operācijā, nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas vai operācijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus. Kārtību, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas vai operācijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus, nosaka Ministru kabinets.

(6) Civilā eksperta darba devējs pēc šā eksperta atgriešanās no starptautiskās misijas vai operācijas nodrošina viņa tiesības atgriezties iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā."

13. Papildināt likumu ar 14. pantu šādā redakcijā:

"14. pants. Ārlietu ministrijas uzdevumu deleģēšana

Ārlietu ministrija ir tiesīga daļu no apstiprināšanas instrumentu vadības deleģēt citai publiskai personai vai privātpersonai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļā minētajiem nosacījumiem."

14. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2020. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 9. panta septītajā daļā, 12. panta trešajā daļā un 13. panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2010. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus", Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 35 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā, un dalības finansēšanas kārtība" un Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumi Nr. 274 "Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7. Ministru kabinets līdz 2020. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 13. panta otrās daļas 3. punktā un ceturtajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 16. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. janvārī

13.02.2020