Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/40

Carnikavā 2019. gada 20. novembrī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/2 "Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes 2019. gada
20. novembra lēmumu (prot. Nr. 16, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas
16. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta pirmās daļas 2. punktu un 4. punktu

1. Izdarīt saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/2 "Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti", kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2018. gada 24. janvāra domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 20. §) (turpmāk - Saistošie noteikumi), šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. punkts. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Carnikavas novada domes Administratīvā komisija";

1.2. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. punkts. Carnikavas novada domes Administratīvās komisijas lēmumu, kas pieņemts līdz 31.12.2019., saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta pirmās daļas 1. punktu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā kārtībā un termiņos. Carnikavas novada domes Administratīvās komisijas lēmumu, kas pieņemts pēc 01.01.2020., saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 166. panta otro daļu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesās Administratīvās atbildības likumā noteiktā kārtībā un termiņos."

2. Saistošo noteikumu grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 21. novembrī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/40 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/2 "Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi nepieciešami, lai noteiktu, kas veic administratīvā pārkāpumu procesu iestādē, kā arī kas izskata un piemēro sodu administratīvā pārkāpuma lietā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme nav gaidāma. Nav paredzama.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada Pašvaldības policija un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā mailto: www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

01.07.2020