Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 99

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 140. §)

Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta
pirmās daļas 9. punktu, Meža likuma 8. panta otro daļu
un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža" 22. punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 48, Nr. 210; 2014, Nr. 3, Nr. 16; 2016, Nr. 170) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 34.1. apakšpunktā skaitli "60 %" ar skaitli "100 %";

1.2. svītrot 34.2. apakšpunktu;

1.3. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Par šo saistošo noteikumu 5.3., 5.4., 5.5., 6.3. apakšpunktā un 7. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 150 naudas soda vienībām.";

1.4. svītrot 37. punktu;

1.5. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas šādas amatpersonas:

39.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas - par saistošo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšpunkta pārkāpumu;

39.2. Būvvaldes amatpersonas - par saistošo noteikumu 5.5., 6.3. un 7.1. apakšpunkta pārkāpumu;

39.3. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.";

1.6. aizstāt 39.1 punktā vārdu "apstrīdēt" ar vārdu "pārsūdzēt";

1.7. izteikt 39.2 punktu šādā redakcijā:

"39.2 Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto pārkāpumu veic Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas un to pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Rīgas pašvaldības policijas augstākai amatpersonai.";

1.8. papildināt saistošos noteikumus ar 39.3 un 39.4 punktu šādā redakcijā:

"39.3 Šo saistošo noteikumu 39. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

39.4 Attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektoram un Rīgas domes Administratīvajai komisijai ir tiesības uzdot personai izpildīt saistošajos noteikumos noteikto pienākumu vai pārtraukt veikt darbības, par kurām persona tiek saukta pie administratīvās atbildības."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 99 "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz, ka noteiktie naudas sodi euro tiek izteikti naudas soda vienībās atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16. panta pirmajai daļai, kas paredz, ka naudas soda apmēru pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās. Ar saistošajiem noteikumiem netiek palielināts vai samazināts esošo naudas sodu apmērs. Tā kā Administratīvās atbildības likums vairs neparedz sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, tad saistošajos noteikumos nosaka amatpersonas, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, kā arī nosaka šo amatpersonu pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību. Turklāt ar saistošajiem noteikumiem tiek veikti redakcionāli precizējumi atbilstoši Administratīvās atbildības likumam.

Saistošajos noteikumos noteiktais regulējums stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" veikti grozījumi, lai tie atbilstu Administratīvās atbildības likumam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

01.07.2020