Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 7

Rīgā 2020. gada 9. janvārī (prot. Nr. 2, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 19.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 40003592340, juridiskā adrese: Rīgas iela 18A, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112 (turpmāk - SIA "Baložu siltums"), 2019.gada 19.decembra iesniegumu Nr.1-5./50 ar tam pievienoto noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifs ir apstiprināts ar Regulatora 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.110 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 195.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.110). Ar Lēmumu Nr.110 apstiprinātā saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

3. Regulators 2019.gada 19.septembrī pieņēma lēmumu Nr.148 "Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 193.nr.) (turpmāk - Regulatora atļauja), piešķirot SIA "BALOŽU SILTUMS" tiesības pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2019.gada 24.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.157 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 218.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.157).

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu, SIA "BALOŽU SILTUMS" 2019.gada 19.decembrī (2019.gada 19.decembris Nr.1-5./50) iesniedza Regulatorā noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa - 46,09 EUR/MWh - aprēķinu un pamatojumu jaunajam tarifam.

6. Paziņojums par SIA "BALOŽU SILTUMS" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu ir publicēts 2019.gada 20.decembra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 256.nr. Paziņojumā SIA "BALOŽU SILTUMS" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums norādīts 2020.gada 1.februāris.

7. Regulators, izvērtējot SIA "BALOŽU SILTUMS" iesniegto noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu un tā pamatojumu, secina, ka SIA "BALOŽU SILTUMS" noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs atbilst Metodikai un ir pamatots. Līdz ar to SIA "BALOŽU SILTUMS" noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā - 2020.gada 1.februārī.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.157 atcelšanu un par Lēmuma Nr.110 piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.februāra Regulators atceļ Lēmumu Nr.157 un SIA "BALOŽU SILTUMS" nepiemēro ar Lēmumu Nr.110 apstiprināto saražotās siltumenerģijas tarifu.

9. SIA "BALOŽU SILTUMS" pilnvarotais pārstāvis uz Regulatora padomes sēdi tika uzaicināts, bet neieradās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "BALOŽU SILTUMS" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa - 46,09 EUR/MWh (Latvijas Vēstnesis, 2019, 256.nr.) un tā pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2020.gada 1.februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 24.oktobra lēmumu Nr.157 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 218.nr.);

3. noteikt, ka no 2020.gada 1.februāra SIA "BALOŽU SILTUMS" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.110 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 195.nr.) apstiprināto saražotās siltumenerģijas tarifu.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "BALOŽU SILTUMS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

09.01.2020