Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/19

Smiltenē 2019. gada 27. novembrī

Grozījums 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2019. gada 27. novembra lēmumu Nr. 797
(prot. Nr. 15, 18. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" grozījumu un izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Pašvaldības administrācijas funkcijas pilda Domes izveidota pašvaldības iestāde "Smiltenes novada dome", kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē pašvaldības pārvaldību, ievērojot normatīvo aktu prasības, t.sk., bet neaprobežojoties ar Domes lēmumu projektu sagatavošanu un to virzību, administratīvo aktu izdošanu, pārvaldes vienību darba organizēšanu, atbild par normatīvo aktu ievērošanu un to piemērošanu pašvaldības darbā, un tās sastāvā ir šādas struktūrvienības:

10.1. Finanšu nodaļa;

10.2. Kancelejas nodaļa;

10.3. Attīstības un plānošanas nodaļa;

10.4. Izglītības pārvalde;

10.5. Juridiskās nodaļa;

10.6. Nekustamo īpašumu nodaļa;

10.7. Dzimtsarakstu nodaļa;

10.8. Saimnieciskās darbības nodaļa;

10.9. Smiltenes novada Pašvaldības policija;

10.10. Smiltenes novada Būvvalde;

10.11. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

10.12. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;

10.13. Lauku attīstības speciālisti.

Pašvaldības administrāciju vada izpilddirektors.

Pašvaldības pārvaldes struktūrshēma pievienota Nolikuma 1. pielikumā.".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Saistošo noteikumu "Grozījums 2009. gada 20. jūlija Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" apstiprināti 2009. gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1. §), turpmāk tekstā arī - Noteikumi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pašvaldības pārvaldes struktūras sakārtošana.
Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Tiek grozīts Noteikumu 10. punkts, precizējot tā redakciju un skaidri nosakot pašvaldības administrācijas - pašvaldības iestādes "Smiltenes novada dome", izveidošanas, darbības un struktūras pamatu.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildu slogu administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

28.11.2019