Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 45., 225. nr.; 2019, 52., 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdus "(Dokuments attiecas uz EEZ)".

2. Izslēgt 63. panta 3.1 daļas pirmajā teikumā skaitli "5.".

3. Papildināt likumu ar 106.2 pantu šādā redakcijā:

"106.2 pants. (1) Par iespējamiem un faktiskiem šā likuma, uz šā likuma pamata izdoto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu, kā arī ES regulas Nr. 575/2013 un ES regulas Nr. 1286/2014 pārkāpumiem ikviena persona var ziņot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izveido un uztur drošu ziņošanas sistēmu, kas ietver vismaz šādus elementus:

1) kārtību, kādā tiek saņemti ziņojumi par pārkāpumiem;

2) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību - tādas personas datu aizsardzību, kura ziņo par pārkāpumu, kā arī tādas fiziskās personas datu aizsardzību, par kuru ir aizdomas, ka tā izdarījusi pārkāpumu;

3) noteikumus par konfidencialitātes nodrošināšanu personai, kura ziņo par pārkāpumu, izņemot gadījumu, kad šādu ziņu izpaušanu paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

(3) Kārtību, kādā tiek ziņots par iespējamiem un faktiskiem šā likuma, uz šā likuma pamata izdoto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu, kā arī ES regulas Nr. 575/2013 un ES regulas Nr. 1286/2014 pārkāpumiem, un kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā saņemtie ziņojumi tiek apstrādāti, nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi.

(4) Ziņošana, kuru saskaņā ar šā panta pirmo un piekto daļu var veikt kredītiestādes darbinieki, nav uzskatāma par līgumā un jebkurā normatīvajā aktā noteiktā informācijas izpaušanas aizlieguma pārkāpumu, un personu nevar saukt pie atbildības par šādu ziņošanu. Pret kredītiestādes darbiniekiem, kuri ziņo par iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem kredītiestādē, šādas ziņošanas dēļ nedrīkst vērst diskriminējošas vai citas netaisnīgas darbības.

(5) Kredītiestāde izstrādā procedūru, saskaņā ar kuru izveido neatkarīgu un speciālu iekšējo kanālu ziņošanai par pārkāpumu, un nodrošina, ka kredītiestādes darbinieki var ziņot par iespējamiem vai faktiskiem šā likuma, uz šā likuma pamata izdoto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu, kā arī ES regulas Nr. 575/2013 un ES regulas Nr. 1286/2014 pārkāpumiem. Kredītiestādes izstrādātā procedūra par iekšējā kanāla izveidošanu ziņošanai par pārkāpumu nodrošina šā panta otrās daļas 2. un 3. punktā, kā arī ceturtajā daļā noteikto prasību ievērošanu."

4. Izteikt 172. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kredītiestādes mantas sarakstā iekļauj noguldījumus un procentus par tiem, bet neiekļauj citu kredītiestādes turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu un valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu līdzekļus, privāto pensiju fondu pensiju plānu līdzekļus, pensiju plānos un apdrošināšanas līgumos noteikto saistību izpildei paredzētos līdzekļus, ja šis nosacījums minēts noguldījumu līgumā, un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda līdzekļus. Par kredītiestādes turējumā esošu trešajām personām piederošo mantu uzskatāmi arī kredītiestādē uz privāto pensiju fonda vārda atvērtā kontā esoši līdzekļi, ja līgums starp privāto pensiju fondu un kredītiestādi paredz, ka šo kontu drīkst izmantot tikai iemaksu veikšanai privāto pensiju fondu pensiju plānos vai izmaksu veikšanai papildpensijas saņēmējiem Privāto pensiju fondu likuma izpratnē."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Kredītiestāde šā likuma 106.2 panta piektajā daļā minēto procedūru izstrādā un iekšējo kanālu ziņošanai par pārkāpumu izveido ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. martam."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 19. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 30. decembrī

13.01.2020