Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241., 254. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236., 242. nr.; 2018, 36., 197., 225. nr.; 2019, 10., 75., 118., 214., 240. nr.) šādus grozījumus:

1.  2. pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "tajā skaitā nosakot administratīvos pārkāpumus nodokļu jomā, par tiem piemērojamos sodus un kompetenci sodu piemērošanā";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Atbilstoši nodokļu jomas tiesiskā regulējuma īpatnībām administratīvā atbildība par nodokļu pārkāpumiem var būt noteikta arī konkrētā nodokļa vai nodevas likumā."

2.  18. panta pirmajā daļā:

aizstāt 29. punktā vārdus "par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu" ar vārdiem "par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu" un vārdus "lēmums par administratīvā soda uzlikšanu" - ar vārdiem "lēmums par administratīvā soda piemērošanu";

papildināt daļu ar 33. punktu šādā redakcijā:

"33) gadījumos, kad Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā var fiksēt drīzumā iesniedzamo normatīvajos aktos noteikto nodokļu deklarāciju vai informatīvo deklarāciju, ne vēlāk kā piecas dienas pirms attiecīgās deklarācijas iesniegšanas termiņa informēt nodokļu maksātāju par iesniedzamo nodokļu deklarāciju vai informatīvo deklarāciju, vienlaikus informējot, ka par deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu nodokļu maksātājam var piemērot administratīvo sodu."

3. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Ierobežojumi un administratīvā procesa ietvaros noteiktā atbildība par nodokļu pārkāpumiem".

4. Papildināt likumu ar XVI nodaļu šādā redakcijā:

"XVI nodaļa
Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

135. pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no divdesmit astoņām līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

136. pants. Nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošana

Par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

137. pants. Grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšana

Par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no divdesmit astoņām līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

138. pants. Neatļautu darījumu veikšana, ja nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība

Par neatļautu darījumu veikšanu vai maksājumu saistību pildīšanu, ja nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība, piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no divdesmit astoņām līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

139. pants. Skaidras naudas darījumu deklarēšanas nosacījumu un lietošanas ierobežojumu neievērošana

(1) Par tādu skaidras naudas darījumu nedeklarēšanu, kas veikti ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai triju procentu apmērā no nedeklarētās summas.

(2) Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus, piemēro naudas sodu fiziskajai personai triju procentu apmērā no nedeklarētās summas, bet juridiskajai personai - piecu procentu apmērā no nedeklarētās summas.

(3) Par skaidrā naudā veikto kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību darījumu nedeklarēšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai 10 procentu apmērā no nedeklarētās summas.

(4) Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto deklarāciju iesniegšanas termiņu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai no piecām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz šā likuma 30. pantā noteikto skaidras naudas lietošanas ierobežojuma apmēru, piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai 15 procentu apmērā no darījuma summas.

(6) Par normatīvajos aktos noteiktās norēķinu kārtības neievērošanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no četrpadsmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

140. pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas prasību neievērošana

(1) Par normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz simt septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības un lietotāju pienākumu nepildīšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu pienākumu nepildīšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču vai iekārtu lietošanu, ja ir mainīta to konstrukcija vai programma, ar ko tādējādi radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrdesmit divām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

(5) Par neatļautu darbību veikšanu, lai mainītu normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču vai iekārtu konstrukciju, iejauktos programmā un tādējādi radītu iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem apliekamo objektu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no astoņdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

(6) Par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču vai iekārtu kontrollentes vai ierakstīto datu nesaglabāšanu līdz normatīvajos aktos paredzētajam termiņam piemēro naudas sodu fiziskajai personai no astoņdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

141. pants. Nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana

(1) Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu no trim līdz 10 dienām, izņemot gadījumu, ja Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā 12 mēnešu periodā ikmēneša vai ceturkšņa deklarācijas iesniegšana kavēta vienu reizi līdz piecām dienām, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai no piecām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(2) Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu no 11 līdz 20 dienām, piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai no piecpadsmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu no 21 dienas līdz 30 dienām, piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai no trīsdesmit vienas līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(4) Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vairāk par 30 dienām, vai deklarācijas neiesniegšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai no piecdesmit septiņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

142. pants. Informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana

(1) Par informatīvās deklarācijas (izņemot šā panta otrajā daļā minēto informatīvo deklarāciju) iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vairāk par divām dienām, izņemot gadījumu, ja Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā 12 mēnešu periodā ikmēneša informatīvās deklarācijas iesniegšana kavēta vienu reizi līdz piecām dienām, vai deklarācijas neiesniegšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai no trim līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem (iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu) iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu, vai deklarācijas neiesniegšanu, kā arī par paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vairāk par divām dienām, vai paziņojuma neiesniegšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

143. pants. Neziņošana par aizdomīgu darījumu

Par neziņošanu Valsts ieņēmumu dienestam par šā likuma 22.2 pantā noteikto aizdomīgo darījumu piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai līdz 10 procentiem no aizdomīgā darījuma summas.

144. pants. Regulējuma neievērošana attiecībā uz elektronisko informācijas uzskaiti būvlaukumā

(1) Par būvlaukumā nodarbinātai personai normatīvajos aktos noteiktā pienākuma veikt darba laika reģistrāciju elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā - ieejot būvlaukumā, reģistrēt darba laika sākumu un, izejot no būvlaukuma, reģistrēt darba laika beigas - nepildīšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz četrām naudas soda vienībām.

(2) Par darba devējam normatīvajos aktos noteiktā pienākuma nodrošināt, lai tā būvlaukumā nodarbinātās un piesaistītās personas, kuras būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei, savu darba laiku reģistrētu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, nepildīšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no četrām līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

(3) Par galvenajam būvdarbu veicējam normatīvajos aktos noteiktā pienākuma nodrošināt, lai persona, kas uzturas norobežota būvlaukuma teritorijā, bet nav nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā un nav uzskatāma par būvlaukumā nodarbinātu personu, savu uzturēšanās laiku būvlaukumā reģistrētu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, nepildīšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no četrām līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

(4) Par šā panta otrajā un trešajā daļā minēto pārkāpumu, ja pienākumu reģistrēties elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā būvlaukumā nav izpildījuši vismaz 30 procenti no kontroles pasākuma uzsākšanas brīdī elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrēto personu skaita (bet ne mazāk par 20 šādām personām), galvenajam būvdarbu veicējam piemēro naudas sodu juridiskajai personai no 0,1 procenta līdz piecu procentu apmērā no būvdarbu līguma summas, bet ne vairāk par 100 000 euro.

(5) Par galvenajam būvdarbu veicējam normatīvajos aktos noteiktā pienākuma iesniegt iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju (elektronisku datu formā) par būvdarbu uzsākšanu vai par noslēgto būvdarbu līgumu ar būvniecības ierosinātāju nepildīšanu ilgāk par mēnesi piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divdesmit līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

(6) Par galvenajam būvdarbu veicējam un apakšuzņēmējam normatīvajos aktos noteiktā pienākuma iesniegt iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 euro vai vairāk, nepildīšanu ilgāk par mēnesi piemēro naudas sodu juridiskajai personai no četrpadsmit līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(7) Par galvenajam būvdarbu veicējam normatīvajos aktos noteiktā pienākuma glabāt, uzrādīt un izsniegt kontrolējošām institūcijām elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos un uzkrātos datus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā nepildīšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divdesmit līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

(8) Par galvenajam būvdarbu veicējam normatīvajos aktos noteiktā pienākuma nodot vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos un uzkrātos datus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā nepildīšanu ilgāk par mēnesi piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divdesmit līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

(9) Par galvenajam būvdarbu veicējam normatīvajos aktos noteiktās elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (elektroniskā darba laika uzskaite katrā būvlaukumā) neieviešanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no 0,1 procenta līdz piecu procentu apmērā no būvdarbu līguma summas, bet ne vairāk par 100 000 euro.

145. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143. un 144. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 142. panta otrajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu, vai paziņojuma neiesniegšanu) veic arī Valsts darba inspekcija."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 228., 229. un 230. punktu šādā redakcijā:

"228. Šā likuma 18. panta pirmās daļas 33. punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

229. Grozījums šā likuma 2. panta pirmajā daļā par administratīvo pārkāpumu nodokļu jomā, tiem piemērojamo sodu un kompetenci sodu piemērošanā noteikšanu šajā likumā, 2. panta 1.1 daļa, grozījums 18. panta pirmās daļas 29. punktā par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, grozījums VII nodaļas nosaukumā un XVI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

230. Šā likuma 141. pantā noteiktā administratīvā atbildība par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju pieļautu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu, ja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju saistībā ar pienākumu piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un šāda pienākuma pamatā ir vienīgi gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana vai progresīvās likmes piemērošana ienākumiem, no kuriem taksācijas gada laikā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ieturams ienākuma izmaksas vietā, piemērojama, sākot ar deklarācijām par 2022. taksācijas gadu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 19. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 30. decembrī

13.01.2020