Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 90., 113., 231. nr.; 2018, 84., 196. nr.; 2019, 91. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Visos šajos dokumentos jābūt norādītiem transportlīdzekļa īpašnieka datiem un transportlīdzekļa tehniskajiem uzskaites datiem (marka, modelis, agregātu numuri u. c.) tādā apjomā, kas dod iespēju identificēt konkrēto transportlīdzekļa īpašnieku un transportlīdzekli."

2. Papildināt likumu ar 14.2 pantu šādā redakcijā:

"14.2 pants. Papildu ierobežojumi tehniskajai apskatei, reģistrācijas darbībām, kā arī ierobežojumi transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniegšanai autoceļu lietošanas nodevas nesamaksas gadījumā

Personai, kurai piemērots administratīvais sods, līdz Autoceļu lietošanas nodevas likumā noteiktā administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā naudas soda samaksai ir liegts izsniegt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, veikt personas īpašumā (valdījumā, turējumā) esoša transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un reģistrācijas darbības transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā, izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes."

3. Izteikt 20. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) pēc Valsts policijas pieprasījuma ir pienākums sniegt ziņas par personu, kura vadīja vai bija tiesīga lietot transportlīdzekli, ja pārkāpuma konstatēšanas brīdī faktiskais transportlīdzekļa vadītājs netika noskaidrots, norādot attiecīgo personu identificējošos datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet par ārzemnieku papildus norāda arī dzīvesvietas adresi, vadītāja apliecības numuru, izdošanas datumu un vietu, vadītāja apliecības izdevējvalsti)."

4. 22. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) kura ārstējusies no alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgas, kaitējošas lietošanas vai atkarības, objektīvi pierādot vismaz vienu gadu stabilu remisiju, ko apliecina ārstējošā narkologa atzinums, ja transportlīdzekļa vadītājam, kurš sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, narkologs pirmstermiņa veselības pārbaudē konstatē alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgu, kaitējošu lietošanu vai atkarību, un transportlīdzekļa vadītājs vēlas atgūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē un kuram pirmstermiņa veselības pārbaudē nekonstatē alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgu, kaitējošu lietošanu vai atkarību, transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var atgūt tikai pēc dalības uzvedības korekcijas programmā. Uzvedības korekcijas programmas organizēšanas, norises un apmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets;";

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību, kārtību, kādā iegūst transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, ja tās atņemtas saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 17. pantu, kā arī vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets."

5. 25. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt šādiem dokumentiem, kas pēc policijas darbinieku, robežsargu, pašvaldības transporta kontroles dienesta vai muitas amatpersonu pieprasījuma jāiedod tiem pārbaudei:";

papildināt otro daļu pēc vārda "jāpārbauda" ar vārdiem "vai ir veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana".

6. Izteikt 30. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"30. pants. Aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

(1) Aizliegumu izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nosaka Valsts policijas darbinieks transportlīdzekļa vadītājam, kurš alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu pret ceļu satiksmes drošību, par kuru var saukt pie kriminālatbildības. Šādā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība aizturama līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona vai procesa virzītājs krimināllietā pieņem attiecīgu lēmumu."

7. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII nodaļa
Ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi
".

8. Papildināt 43. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Līdz šajā likumā noteiktā administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā naudas soda samaksai ir liegts personai, kurai piemērots attiecīgais administratīvais sods, izsniegt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, veikt personas īpašumā (valdījumā, turējumā) esoša transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un reģistrācijas darbības transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā, izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes."

9. Izslēgt 43.2 pantu.

10. Aizstāt 43.4 pantā vārdus "paredzētām mērierīcēm" ar vārdiem "paredzētiem tehniskiem līdzekļiem".

11. Izslēgt 43.6 pantu.

12. Izteikt 43.7 panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai Valsts policija veiktu ceļu satiksmes uzraudzību, Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Valsts policiju, var nodrošināt tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli.

(2) Valsts policija, lai piemērotu administratīvos sodus par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no tehniskiem līdzekļiem. Valsts policija ar Ceļu satiksmes drošības direkciju var noslēgt deleģēšanas līgumu, kurā paredz, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no tehniskiem līdzekļiem, un nosūta to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma par soda piemērošanu pieņemšanai, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas šo lēmumu nosūta Administratīvās atbildības likuma 162. panta pirmajā daļā minētajai personai, kā arī veic atsevišķas Administratīvās atbildības likumā noteiktās darbības, kas saistītas ar uzlikto naudas sodu izpildi."

13. 43.8 pantā:

aizstāt vārdus "protokols-lēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "lēmums" (attiecīgā locījumā);

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"Ja fiksēts pārkāpums ceļu satiksmē, par kura izdarīšanu ir atbildīgs ārvalstu pārvadātājs, lēmumu par naudas soda uzlikšanu pieņem pārkāpuma konstatēšanas vietā bez ārvalstu pārvadātāja klātbūtnes. Lēmumā norāda šādu informāciju:

1) lēmuma pieņemšanas datumu;

2) institūciju, kuras amatpersona piemērojusi sodu, institūcijas tālruņa numuru un amatpersonas amatu, vārdu un uzvārdu;";

aizstāt piektajā un sestajā daļā vārdus "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" ar vārdiem "Administratīvās atbildības likumā".

14. Papildināt likumu ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

50. pants. Velosipēdu vadītāju administratīvā atbildība ceļu satiksmē

Šajā nodaļā noteiktos administratīvos sodus nepiemēro velosipēda vadītājam, izņemot gadījumus, kad attiecīgajā sankcijā velosipēda vadītāja atbildība ir īpaši paredzēta.

51. pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) vadītāja apliecības vai personu apliecinoša dokumenta atbilstoši šā likuma 25. panta pirmās daļas 1. punktam;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu, izņemot šā likuma 25. panta pirmās daļas 2. punktā minēto gadījumu;

3) dokumenta par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīmes) vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektroniski noformētas vienas dienas atļaujas piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati;

4) citu transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;

5) dokumentu, kas nepieciešami, pārvadājot lielgabarīta vai smagsvara kravu;

6) braukšanas mācību instruktora apliecības vai braukšanas mācību atļaujas (mācību braukšanas gadījumā), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī par tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(3) Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kura pieteikta kā nozagta vai zudusi un kuras vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(4) Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots saskaņā ar šā likuma 30. panta otro daļu, izņemot gadījumu, kad minētais aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros vai par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu ārvalstīs, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, nav iegūtas profesionālo vadītāju tiesības vai transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(6) Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 18. pantu, pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros vai par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu ārvalstīs, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit sešām līdz simt četrpadsmit naudas soda vienībām.

(7) Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga pieprasījuma, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pasažierim divu naudas soda vienību apmērā.

(8) Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa vadītāju vai tā tiesisko lietotāju piemēro naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(9) Par tālruņa, piezīmjdatora, planšetdatora vai viedierīces lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad tālruni, piezīmjdatoru, planšetdatoru vai viedierīci izmanto brīvroku režīmā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

(10) Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kuri saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (piemēram, vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai);

3) apzināta sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā;

4) braukšana ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņa un triciklu vai kvadriciklu uz aizmugurējiem riteņiem pa ceļiem vai citām vietām, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā;

5) apzināta strauja bremzēšana, kas rada ceļu satiksmei bīstamu situāciju, ja saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem šāda bremzēšana nav nepieciešama ceļu satiksmes drošībai, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

52. pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai par braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam triju naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no sešām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(2) Par braukšanu attiecīgajā virzienā, ja luksofora papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešām līdz vienpadsmit naudas soda vienībām.

(3) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur apturams transportlīdzeklis, ja braukt aizliedz satiksmes regulētāja vai luksofora signāli, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(5) Par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

53. pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

(1) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē brīdinājuma signāla došanas kārtību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz sešām naudas soda vienībām.

(2) Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam no divām līdz sešām naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(3) Par ceļa nedošanu trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētas pieturas apdzīvotās vietās, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(4) Par trolejbusa un autobusa kustības uzsākšanu no apzīmētas pieturvietas, nepārliecinoties, vai transportlīdzeklim tiek dots ceļš, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(5) Par noteiktā stāvokļa uz brauktuves vai tramvaja sliežu ceļa klātnes neieņemšanu pirms nogriešanās vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz astoņām naudas soda vienībām.

(6) Par nogriešanos tā, ka, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, transportlīdzeklis atrodas pretējā braukšanas virziena joslā, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(7) Par tramvaja sliežu ceļa klātnes šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās, ja tramvaja sliežu ceļa klātne ir atdalīta no pārējās brauktuves vai neatrodas vienā līmenī ar to, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(8) Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem, kā arī uz gājēju pārejām piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(9) Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā tuneļos vai vietās, kur ceļa redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(10) Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz dzelzceļa pārbrauktuvēm piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(11) Par nepamatotu iebraukšanu pretējā virziena joslā vai nepamatotu nobraukšanu no brauktuves, tā apdraudot satiksmes drošību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu velosipēda vadītājam no divām līdz sešām naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - brīdinājumu vai naudas sodu no piecām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(12) Par traucējumu radīšanu vai ceļu satiksmes drošības nenodrošināšanu, braucot atpakaļgaitā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

54. pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

(1) Par iebraukšanu pretējā virziena joslā uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai vairāk braukšanas joslas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par iebraukšanu vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, ja iebraukšana nav saistīta ar apdzīšanu, apbraukšanu, nogriešanos pa kreisi vai apgriešanos braukšanai pretējā virzienā, uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(3) Par braukšanu pa joslu, kas no abām pusēm apzīmēta ar 927. ceļa apzīmējumu, ja tas ir aizliegts, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(5) Par braukšanu pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(6) Par braukšanu pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(7) Par nebraukšanu pa apzīmētu joslu (par braukšanu starp joslām) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(8) Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (sadalošām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u. tml.), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

55. pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

(1) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro brīdinājumu transportlīdzekļa vadītājam.

(2) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā līdz 20 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četru naudas soda vienību apmērā.

(4) Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā līdz 20 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(6) Par šā panta piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(7) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(8) Par šā panta septītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(9) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(10) Par šā panta devītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit divu naudas soda vienību apmērā.

(11) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(12) Par šā panta vienpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit divu naudas soda vienību apmērā.

(13) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit divu naudas soda vienību apmērā.

(14) Par šā panta trīspadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit četru naudas soda vienību apmērā.

(15) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit divām līdz četrdesmit četrām naudas soda vienībām.

(16) Par šā panta piecpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām.

(17) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit četrām līdz astoņdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(18) Par šā panta septiņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no deviņdesmit sešām līdz simt divdesmit četrām naudas soda vienībām.

(19) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz trim mēnešiem.

(20) Par šā panta deviņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit divām līdz deviņdesmit divām naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz sešiem mēnešiem.

(21) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no deviņdesmit sešām līdz simt divdesmit astoņām naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz sešiem mēnešiem.

(22) Par šā panta divdesmit pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz simt septiņdesmit sešām naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz 12 mēnešiem.

(23) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit divām līdz deviņdesmit sešām naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz sešiem mēnešiem.

(24) Par šā panta divdesmit trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt astoņām līdz simt trīsdesmit sešām naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz 12 mēnešiem.

(25) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit četrām līdz simt deviņdesmit divām naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz 12 mēnešiem.

(26) Par šā panta divdesmit piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 24 mēnešiem.

(27) Par drošas distances vai intervāla neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu velosipēda vadītājam no divām līdz sešām naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - brīdinājumu vai naudas sodu no piecām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

56. pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana

(1) Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz septiņpadsmit naudas soda vienībām.

(2) Par apdzīšanas uzsākšanu, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par traucējumu radīšanu apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par apdzīšanu regulējamos krustojumos vai par apdzīšanu neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par apdzīšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(6) Par apdzīšanu tuvāk par 100 metriem pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(7) Par apdzīšanu uz gājēju pārejām un tuneļos, augšupejošu ceļu beigās, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas, apstādījumi u. tml., piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(8) Par tramvaja apdzīšanu pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(9) Par ceļa nedošanu pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājam vietās, kur ir apgrūtināta samainīšanās, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

57. pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par apstāšanos:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem vai velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(2) Par apstāšanos:

1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

4) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, vai tuvāk par pieciem metriem no šīm vietām;

5) krustojumā un tuvāk par pieciem metriem no tā;

6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 541., 542. vai 543. ceļa zīmes;

7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

8) 326. ceļa zīmes darbības zonā;

9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

10) tuneļos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par stāvēšanu:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem vai velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu;

7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās tuvāk par 50 metriem no tās piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par stāvēšanu:

1) otrajā rindā;

2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;

4) vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;

5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

7) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, vai tuvāk par pieciem metriem no šīm vietām;

8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;

9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 541., 542. vai 543. ceļa zīmes;

10) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

11) 326. ceļa zīmes darbības zonā;

12) 327. ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi;

13) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944. ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945. ceļa apzīmējumu;

14) tuneļos piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(6) Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(7) Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838. un 839. papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 840. un 849. papildzīmes prasību pārkāpšanu 537. vai 539. ceļa zīmes darbības zonā piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(8) Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

58. pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

(1) Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam no divām līdz sešām naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(2) Par iebraukšanu krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums, kas vadītāju piespiež apturēt transportlīdzekli krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā un traucē braukt citiem transportlīdzekļiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

59. pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

(1) Par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(2) Par ceļa nedošanu citiem satiksmes dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

60. pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un apzīmētas pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas

(1) Par ceļa nedošanu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem, kas rāda signālu ar baltu spieķi, vai gājējiem, kas iet uz tajā pašā braukšanas virzienā apzīmētā pieturā (ceļa vidū) apturētu tramvaju vai nāk no tā, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam no divām līdz sešām naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(2) Par uzbraukšanu uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju apturēt transportlīdzekli uz gājēju pārejas un traucē gājēju pārvietošanos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

61. pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas tuvojas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(2) Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja:

1) uzbraukšanu aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests;

2) luksoforā deg aizlieguma signāls, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(3) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju apturēt transportlīdzekli uz pārbrauktuves, vai ja uz tās stāv transportlīdzeklis, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz septiņpadsmit naudas soda vienībām.

(6) Par to transportlīdzekļu apbraukšanu, kuri apturēti pirms dzelzceļa pārbrauktuves, ja kustība pāri pārbrauktuvei ir aizliegta, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(7) Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no sešiem līdz 12 mēnešiem.

(8) Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, ceļa būves mašīnu, celtniecības mašīnu un tamlīdzīgu mašīnu vešanu pāri dzelzceļa pārbrauktuvei piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(9) Par dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanu bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

62. pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam, kurš vada D1, D, D1E, DE, TRAM un TROL kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, un transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

(2) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no astoņdesmit sešām līdz simt divdesmit astoņām naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

(3) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divdesmit četru naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no simt septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

(4) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam trīsdesmit četru naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

(5) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam trīsdesmit četru naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

(6) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē transportlīdzekļa vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(7) Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam trīsdesmit četru naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

(8) Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam trīsdesmit četru naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

63. pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

(1) Par operatīvā transportlīdzekļa vadīšanu neatbilstoši prasībām piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(2) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(3) Par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(4) Par oranžo (dzelteno) bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu vai par oranžo (dzelteno) bākuguņu neieslēgšanu gadījumos, kad tās obligāti jāieslēdz, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(5) Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam no divām līdz vienpadsmit naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma.

(6) Par brauktuves neatbrīvošanu pēc ceļu satiksmes negadījuma Ceļu satiksmes noteikumos minētajos gadījumos piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

64. pants. Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par braukšanu bez iedegtiem dienas gaismas lukturiem vai tuvās gaismas lukturiem diennakts gaišajā laikā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem apdzīvotās vietās, ja ceļš ir pietiekami un vienmērīgi apgaismots vai ja var apžilbināt citus vadītājus (arī tos, kuri brauc tajā pašā virzienā), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(4) Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem noteiktajā attālumā vai arī lielākā attālumā, ja pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājs par lukturu pārslēgšanas nepieciešamību signalizē, periodiski pārslēdzot lukturu gaismu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par apstāšanos pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(6) Par stāvēšanu pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(7) Par apstāšanos apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kur apstāties aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(8) Par stāvēšanu apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(9) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts iedegt pakaļējos miglas lukturus vai priekšējos miglas lukturus kopā ar tālās gaismas lukturiem, braucot diennakts tumšajā laikā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(10) Par prožektora vai grozāmluktura iedegšanu transportlīdzeklim, kam nav piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(11) Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts gaišajā laikā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(12) Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

65. pants. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts lietot skaņas signālu, kā arī par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 325. ceļa zīmi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts gaišajā laikā piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa izliekama avārijas zīme diennakts gaišajā laikā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa izliekama avārijas zīme diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(6) Par avārijas gaismas signalizācijas iedegšanu, apstājoties vietās, kur tas aizliegts, ja apstāšanās nav notikusi piespiedu apstākļos, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

66. pants. Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par transportlīdzekļa vilkšanu, ja pie tā stūres nav transportlīdzekļa vadītāja, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par noteiktā attāluma neievērošanu starp velkošo un velkamo transportlīdzekli piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(3) Par transportlīdzekļu vilkšanas aizlieguma neievērošanu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

67. pants. Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par braukšanas mācīšanu, ja noteiktajos gadījumos instruktoram nav instruktora apliecības vai personai, kura mācās, nav braukšanas mācību atļaujas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par braukšanas mācīšanu individuāli, ja atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir mazāks par trim gadiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par braukšanas mācīšanu individuāli ar tādas kategorijas transportlīdzekli, ar kuru nav atļauta individuālā braukšanas apmācība, vai par braukšanas mācīšanu ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par braukšanas mācīšanu personai, kura nav sasniegusi noteikto vecumu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par braukšanas mācīšanu uz ceļiem, ja persona, kura mācās, nav pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

68. pants. Velosipēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu vadītājiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu velosipēda vadītājam no divām līdz sešām naudas soda vienībām.

69. pants. Pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu pajūga vadītājam, jātniekam vai dzīvnieku dzinējam no divām līdz sešām naudas soda vienībām.

70. pants. Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi

(1) Par pasažieriem noteikto pienākumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu pasažierim triju naudas soda vienību apmērā.

(2) Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu gājējam no divām līdz sešām naudas soda vienībām.

71. pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

(1) Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz divdesmit četrām naudas soda vienībām.

(2) Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, par kuru nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, piemēro naudas sodu mopēda vadītājam no sešām līdz vienpadsmit naudas soda vienībām, cita transportlīdzekļa vadītājam - no septiņpadsmit līdz divdesmit četrām naudas soda vienībām, kravas automobiļa, kura pilna masa pārsniedz 12 tonnas, un autobusa, kura pilna masa pārsniedz 12 tonnas, īpašniekam (valdītājam, turētājam) - fiziskajai vai juridiskajai personai - no astoņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) un tirdzniecības uzņēmumam (komersantam), ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībā, - fiziskajai vai juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz simt trīsdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(4) Par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(6) Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(7) Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(8) Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(9) Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(10) Par braukšanu lietus vai snigšanas laikā ar transportlīdzekli, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(11) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai par braukšanu ar transportlīdzekļu sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz septiņpadsmit naudas soda vienībām.

(12) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu (aptieciņām) vai ugunsdzēšamo aparātu (aparātiem), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(13) Par braukšanu ar transportlīdzekli bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(14) Par braukšanu laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam ar automobili vai autobusu, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurš nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(15) Par braukšanu laikposmā no 1. maija līdz 1. oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(16) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar ierīci (antiradaru u. tml.), kura var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībā, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(17) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) vai kuram ir speciālais krāsojums, ja transportlīdzeklis atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav operatīvais transportlīdzeklis, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(18) Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, kuram ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, piemēro naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(19) Par braukšanu ar automobili, kura stikli pārklāti ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(20) Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz vienpadsmit naudas soda vienībām, fiziskajai personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, - no vienpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

72. pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, piemēro naudas sodu no vienpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(2) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav kādas no noteiktajām numura zīmēm, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura numura zīmes neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(5) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram kaut viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(6) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura numura zīme neatbilst valsts standartam, ir pilnībā vai daļēji izmainīta, aizsegta, pārklāta ar aizsargmateriāliem, mehāniski bojāta, locīta vai apslēpta citā veidā, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(7) Par braukšanu ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(8) Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, kas nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, piemēro naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(9) Par ārvalstī reģistrēta M1 un N1 kategorijas automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā, ja tā vadītājs - persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, - nav samaksājis noteiktā kārtībā un apjomā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz astoņdesmit naudas soda vienībām.

73. pants. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram ir netīras pazīšanas zīmes, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(3) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav uzstādīta noteiktā pazīšanas zīme (zīmes) vai ir uzstādīta neatļauta pazīšanas zīme, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(4) Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram neatļauti uzstādīta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

74. pants. Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana

(1) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 206., 207. vai 208. ceļa zīmi (par ceļa nedošanu transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka), piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(2) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207. ceļa zīmi (par transportlīdzekļa neapturēšanu), piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - sešu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207. ceļa zīmi (par transportlīdzekļa neapturēšanu tieši noteiktajā vietā), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

75. pants. Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

(1) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 302., 303., 304., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 331., 332., 333. vai 334. ceļa zīmi, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - sešu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 301., 319. vai 321. ceļa zīmi, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(3) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 305. vai 309. ceļa zīmi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu velosipēda vadītājam vai gājējam divu naudas soda vienību apmērā.

76. pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

(1) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 410., 411., 420., 421. vai 422. ceļa zīmi, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - sešu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 413., 414., 415., 416. vai 417. ceļa zīmi, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(3) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 409. ceļa zīmi (par braukšanu pretējā virzienā pa loku), piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(4) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 423. ceļa zīmi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

77. pants. Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

(1) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 513., 514., 515., 516., 517. vai 518. ceļa zīmi, piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - sešu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 501., 503. vai 504. ceļa zīmi (par braukšanu pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu), piemēro naudas sodu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

78. pants. Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

(1) Par 920. un 947. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, apdzenot no nepārtrauktās līnijas puses, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(2) Par 920. un 947. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(3) Par 920. un 947. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses citos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(4) Par 921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu apdzenot piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

(5) Par 921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(6) Par uzbraukšanu uz 934., 935. vai 936. ceļa apzīmējuma piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(7) Par transportlīdzekļa neapturēšanu tieši pirms 929. vai 930. ceļa apzīmējuma noteiktajos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.

(8) Par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 844. papildzīmi vai 942. ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā.

79. pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.

(2) Par bērnu grupu pārvadāšanu autobusā bez pavadoņa klātbūtnes piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(3) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(4) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par pasažieru pārvadāšanu ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(6) Par tādu bērnu pārvadāšanu, kuru augums nepārsniedz 150 cm, ja:

1) bērns atrodas vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kas nav aprīkots ar drošības jostu;

2) transportlīdzeklī, kas aprīkots ar drošības jostām, bērns neatrodas viņa vecumam un svaram piemērotā bērnu sēdeklītī vai uz paliktņa, kas uzstādīts atbilstoši tā izgatavotāja norādījumiem, un nav piesprādzēts ar drošības jostu;

3) bērns tiek pārvadāts ar divriteņu mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu vai sniega motociklu, izņemot gadījumu, kad bērns var noturēt līdzsvaru un aizsniegt kāju atbalstus vai sēž viņa vecumam un svaram atbilstošā sēdeklītī, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(7) Par starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanu, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

80. pants. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

(1) Par transportlīdzekļu konduktoru minimālā vecuma neievērošanu piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

(2) Par transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšanu 24 stundu periodā, kas izpaudusies kā:

1) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma, kas ir deviņas stundas, pārsniegšana par laiku līdz vienai stundai (neieskaitot), ja pagarinājums līdz 10 stundām nav atļauts, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

2) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma, kas ir deviņas stundas, pārsniegšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām (neieskaitot), ja pagarinājums līdz 10 stundām nav atļauts, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

3) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma, kas ir deviņas stundas, pārsniegšana par laiku divas stundas un vairāk, ja pagarinājums līdz 10 stundām nav atļauts, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

4) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma, kas ir deviņas stundas, pārsniegšana par 50 procentiem vai vairāk bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām;

5) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma, kas ir 10 stundas, pārsniegšana par laiku līdz vienai stundai (neieskaitot), ja pagarinājums ir atļauts, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

6) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma, kas ir 10 stundas, pārsniegšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām (neieskaitot), ja pagarinājums ir atļauts, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

7) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma, kas ir 10 stundas, pārsniegšana par laiku divas stundas un vairāk, ja pagarinājums ir atļauts, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

8) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma, kas ir 10 stundas, pārsniegšana par 50 procentiem vai vairāk bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšanu, kas izpaudusies kā:

1) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku līdz četrām stundām (neieskaitot), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

2) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku no četrām līdz deviņām stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

3) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku no deviņām līdz 14 stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

4) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 procentiem vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšanu divu secīgu nedēļu periodā, kas izpaudusies kā:

1) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku līdz 10 stundām (neieskaitot), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

2) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku no 10 līdz 15 stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

3) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku no 15 stundām līdz 22 stundām 30 minūtēm (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

4) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 procentiem vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, kas izpaudusies kā:

1) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku līdz 30 minūtēm (neieskaitot), neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

2) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku no 30 minūtēm līdz pusotrai stundai (neieskaitot), neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

3) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku pusotra stunda vai vairāk, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(6) Par ikdienas atpūtas laikposma saīsināšanu, kas izpaudusies kā:

1) ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku līdz vienai stundai (neieskaitot), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

2) ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divarpus stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

3) ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku divarpus stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

4) saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana par laiku līdz vienai stundai (neieskaitot), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

5) saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

6) saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana par laiku divas stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

7) sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas, saīsināšana par laiku līdz vienai stundai (neieskaitot), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

8) sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

9) sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas, saīsināšana par laiku divas stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

10) ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana par laiku līdz vienai stundai (neieskaitot), ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

11) ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām (neieskaitot), ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

12) ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana par laiku divas stundas vai vairāk, ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(7) Par iknedēļas atpūtas laikposma saīsināšanu, kas izpaudusies kā:

1) saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 stundas, saīsināšana par laiku līdz divām stundām (neieskaitot), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

2) saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 stundas, saīsināšana par laiku no divām līdz četrām stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

3) saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 stundas, saīsināšana par laiku četras stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

4) iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 stundas, saīsināšana par laiku līdz trim stundām (neieskaitot), ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

5) iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 stundas, saīsināšana par laiku no trim līdz deviņām stundām (neieskaitot), ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

6) iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 stundas, saīsināšana par laiku deviņas stundas vai vairāk, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(8) Par sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšanu pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda, kas izpaudusies kā:

1) sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku līdz trim stundām (neieskaitot), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

2) sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku no trim līdz 12 stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

3) sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku 12 stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(9) Par 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšanu pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda, kas izpaudusies kā:

1) 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku līdz trim stundām (neieskaitot), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā;

2) 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku no trim līdz 12 stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

3) 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku 12 stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(10) Par nedēļas atpūtas perioda pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem saīsināšanu, kas izpaudusies kā:

1) nedēļas atpūtas perioda pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem saīsināšana par laiku no divām līdz četrām stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

2) nedēļas atpūtas perioda pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem saīsināšana par laiku četras stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(11) Par transportlīdzekļa vadīšanas triju stundu laikposma pārsniegšanu pirms pārtraukuma laikā no pulksten 22.00 līdz 06.00, ja nav vairāku transportlīdzekļa vadītāju un ja:

1) no pulksten 22.00 līdz 06.00 transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz trīs stundas pirms pārtraukuma par laiku līdz pusotrai stundai (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

2) no pulksten 22.00 līdz 06.00 transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz trīs stundas pirms pārtraukuma par laiku pusotra stunda vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(12) Par algas sasaistīšanu ar nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(13) Par transportlīdzekļa vadītāja darba organizācijas neesību vai neatbilstību, ja transportlīdzekļa vadītājam netiek doti atbilstoši norādījumi, kas tam ļauj ievērot tiesību aktus, piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(14) Par maksimālā 48 stundu nedēļas darba laika pārsniegšanu, ja iespējas pagarināt līdz 60 stundām jau ir izmantotas, kas izpaudusies kā:

1) maksimālā 48 stundu nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku no astoņām līdz 12 stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

2) maksimālā 48 stundu nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 12 stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(15) Par maksimālā 60 stundu nedēļas darba laika pārsniegšanu, ja nav piešķirta atkāpe saskaņā ar šā likuma 31.2 panta trešo daļu, kas izpaudusies kā:

1) maksimālā 60 stundu nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku no piecām līdz 10 stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

2) maksimālā 60 stundu nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 10 stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(16) Par obligātā pārtraukuma saīsināšanu, ja darba laiks ir no sešām līdz deviņām stundām, kas izpaudusies kā:

1) obligātā pārtraukuma samazināšana par laiku no 10 minūtēm līdz 20 minūtēm (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

2) obligātā pārtraukuma samazināšana par laiku 20 minūtes vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(17) Par obligātā pārtraukuma samazināšanu, ja darba laiks ir vairāk nekā deviņas stundas, kas izpaudusies kā:

1) obligātā pārtraukuma samazināšana par laiku no 15 līdz 25 minūtēm (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

2) obligātā pārtraukuma samazināšana par laiku 25 minūtes vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(18) Par dienas darba laika pārsniegšanu katrās 24 stundās, kad transportlīdzekļa vadītājs veic nakts darbu, ja nav piešķirta atkāpe saskaņā ar šā likuma 31.2 panta trešo daļu, kas izpaudusies kā:

1) dienas darba laika pārsniegšana katrās 24 stundās, kad transportlīdzekļa vadītājs veic nakts darbu, par laiku no vienas līdz trim stundām (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām;

2) dienas darba laika pārsniegšana katrās 24 stundās, kad transportlīdzekļa vadītājs veic nakts darbu, par laiku trīs stundas vai vairāk, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(19) Par darba laika uzskaites datu viltošanu vai atteikšanos uzrādīt uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajām kontroles institūcijām piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

81. pants. Transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšana

(1) Par transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšanu, palielinot vai samazinot odometra uzskaitīto transportlīdzekļa nobraukumu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz divdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz divsimt naudas soda vienībām.

(2) Par transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšanas pakalpojuma piedāvāšanu vai sniegšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz četrsimt naudas soda vienībām.

82. pants. Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

(1) Par ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīgu noņemšanu, uzstādīšanu, aizklāšanu vai pārvietošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(2) Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par informācijas un reklāmas plakātu uzstādīšanu un tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu objektu izvietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz piecdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par normatīvajos aktos noteikto ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) pienākumu nepildīšanu piemēro naudas sodu ceļa īpašniekam (pārvaldītājam) fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(5) Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, piemēro naudas sodu ceļa īpašniekam (pārvaldītājam) fiziskajai vai juridiskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(6) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, piemēro naudas sodu darbu veicējam fiziskajai personai no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

83. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80. un 81. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51. panta pirmajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un septītajā daļā, 52. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 57. pantā, 63. panta otrajā un trešajā daļā, 64. un 65. pantā, 71. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā, 72. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 73. panta otrajā daļā un 74., 75., 76., 77. un 78. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem veic Valsts robežsardze, ja šos administratīvos pārkāpumus robežsargi konstatējuši, īstenojot normatīvajos aktos noteiktos kontroles (uzraudzības) pasākumus.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 52. panta ceturtajā daļā, 57. pantā, 70. panta otrajā daļā, 76. panta otrajā daļā un 78. panta astotajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic pašvaldības policija.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51. panta pirmajā daļā, 79. panta septītajā un astotajā daļā un 80. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem veic pašvaldības transporta kontroles dienests.

(5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 82. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija."

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 46., 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"46. Šā likuma grozījumi, kas paredz 12. panta trešās daļas, 20. panta piektās daļas, 22. panta otrās daļas trešā teikuma, 30. panta nosaukuma un pirmās daļas, VII nodaļas nosaukuma, 43.7 panta pirmās un otrās daļas, 43.8 panta pirmās daļas ievaddaļas un 1. un 2. punkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums par 25. panta otrās daļas papildināšanu pēc vārda "jāpārbauda" ar vārdiem "vai ir veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana", grozījums par 43. panta papildināšanu ar teikumu, grozījums 43.4 pantā par vārdu "paredzētām mērierīcēm" aizstāšanu ar vārdiem "paredzētiem tehniskiem līdzekļiem", grozījums 43.8 pantā par vārdu "protokols-lēmums" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdu "lēmums" (attiecīgā locījumā), grozījums 43.8 panta piektajā un sestajā daļā par vārdu "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" aizstāšanu ar vārdiem "Administratīvās atbildības likumā", grozījums par 43.2 un 43.6 panta izslēgšanu, kā arī 14.2 pants un IX nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

47. Šā likuma 22. panta pirmās daļas 3.1 punkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

48. Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. decembrim izdod šā likuma 22. panta pirmās daļas 3.1 punktā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 19. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 30. decembrī

13.01.2020