Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 14., 18. nr.; 2005, 2. nr.; 2006, 13. nr.; 2007, 12., 15. nr.; 2008, 3., 21. nr.; 2009, 3., 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182. nr.; 2010, 19., 170. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 234. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 235. nr.; 2016, 230. nr.; 2017, 21. nr.; 2019, 248A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Katastrofā cietušām personām un katastrofas seku likvidēšanā iesaistītām personām šajā likumā noteiktie valsts vai pašvaldību pilnībā vai daļēji finansētie sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti prioritārā kārtībā un atbilstoši katastrofas cēloņiem, veidam un apmēram."

2. Aizstāt 5. panta trešās daļas 2. punktā vārdus "piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu" ar vārdiem "un piemaksas pie šā pabalsta".

3. Aizstāt 8. panta sestajā, septītajā un astotajā daļā skaitli un vārdus "5. panta trešajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "5. panta trešās daļas 1. punktā".

4. Izteikt 9.1 panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē;".

5.  12. panta ceturtajā daļā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar vārdiem un skaitli "vismaz trīs mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā";

aizstāt 1. punktā vārdus "līdz divpadsmit stundām" ar vārdiem un skaitli "līdz 15 stundām".

6.  13. panta pirmajā daļā:

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem. Ministru kabinets nosaka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidus, apjomu, saturu, kā arī šo pakalpojumu saņemšanas, piešķiršanas, pārtraukšanas un izbeigšanas nosacījumus un kārtību;";

aizstāt 12. punktā vārdus "personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem" ar vārdiem "personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem" un vārdus "nosacījumus un piešķiršanas kārtību" - ar vārdiem "piešķiršanas, finansēšanas, pārtraukšanas un izbeigšanas nosacījumus un kārtību".

7. Papildināt 13.1 panta trešo daļu pēc vārdiem "kapitāla saņemšanu" ar vārdiem "vai pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam".

8. 15.1 pantā:

aizstāt 1.2 daļas ievaddaļā vārdus un skaitļus "līdz 2021. gada 31. decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2022. gada 31. decembrim";

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ar mērķi nodrošināt personu, kuras saņem valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzskaiti, kas nepieciešama, lai veicinātu savlaicīgu un kvalitatīvu šo pakalpojumu piešķiršanu, kā arī veidot statistiku, lai plānotu, izstrādātu un novērtētu valsts politiku sociālās rehabilitācijas jomā un nodrošinātu citu Aģentūras funkciju izpildi, Aģentūra veido un uztur sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmu, kas ir valsts informācijas sistēma. Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas pārzinis ir Aģentūra. Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmā iekļauj datus par personām, kuras pieprasījušas un saņēmušas šā likuma 13. panta pirmās daļas 4., 6. un 7. punktā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tostarp personas datus, kā arī datus par saņemtajiem pakalpojumiem un to sniedzējiem.

(5) Tiesības apstrādāt sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmā iekļauto informāciju saistībā ar sociālo rehabilitāciju, tostarp personas datus, ir Aģentūrai un Labklājības ministrijai to darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei.

(6) Šā panta ceturtajā daļā minētās sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas struktūru, tajā iekļaujamos datus, to apjomu, datu apstrādes noteikumus un kārtību, kā arī institūciju sadarbības noteikumus nosaka Ministru kabinets."

9. Papildināt 17. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja sociālā pakalpojuma sniedzējs, kurš šo pakalpojumu sniedz, iekļaujot arī klienta izmitināšanu (sociālais pakalpojums ar izmitināšanu), ir izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra par neatbilstību normatīvo aktu prasībām, tad, ievērojot nosacījumu, ka sniegtais pakalpojums neapdraud klienta drošību vai veselību, šis pakalpojuma sniedzējs turpina nodrošināt pakalpojuma sniegšanu ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad tam paziņots lēmums par izslēgšanu no reģistra."

10. Izteikt 21. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem;".

11. Izteikt 21.1 panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, saglabājot tiesības saņemt piešķirto pakalpojumu arī gadījumā, ja beidzies termiņš, uz kuru personai noteikta prognozējama vai pirmreizēja invaliditāte, kā arī personām pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanas kursa beigām ar ārstējošā ārsta rekomendāciju par nepieciešamību saņemt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu;".

12. 29. panta otrajā daļā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1) pilngadīgai personai, kura ir šā likuma 13.1 panta trešajā daļā noteiktās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņēmēja, naudas summa, kas paliek tās rīcībā pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksas, nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksājamās šo maksājumu kopējās summas;";

papildināt 2. punktu pēc vārdiem "vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta" ar vārdiem "vai pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) bērnam no septiņu gadu vecuma naudas summa, kas izmaksājama no ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas budžeta, ir 15 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra. Ilgstošas sociālās aprūpes institūcija, ņemot vērā institūcijas budžeta iespējas, var lemt par lielākas naudas summas piešķiršanu."

13. Izslēgt 36. panta otrajā daļā vārdus "un kārtību, kādā slēdzama vienošanās par līdzdarbību".

14. Aizstāt 45. panta trešajā daļā vārdus "Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācija" ar vārdiem "Sociālo darbinieku biedrība".

15. Pārejas noteikumos:

izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Šā likuma 13. panta septītā daļa stājas spēkā 2023. gada 1. oktobrī. Līdz 2023. gada 30. septembrim atbalsts pašvaldībām ar sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek īstenots Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros.";

papildināt pārejas noteikumus ar 34. un 35. punktu šādā redakcijā:

"34. Līdz šā likuma 13. panta pirmās daļas 4. punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 1. jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumi Nr. 914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

35. Līdz dienai, kad Sociālo darbinieku biedrība apstiprina šā likuma 45. panta trešajā daļā minēto sociālo darbinieku ētikas kodeksu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. janvārim sociālie darbinieki un karitatīvie sociālie darbinieki ievēro sociālo darbinieku ētikas kodeksu, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācija."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 19. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 30. decembrī

13.01.2020