Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.110

Rīgā 2019.gada 18.decembrī (prot. Nr.71, 156.§)

Grozījumi Rīgas domes 2019.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.83 "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 8., 16.1punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2019.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.83 "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 8., 16.1punktu";

1.2. papildināt 4.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Saistošo noteikumu izpildi kontrolē arī Rīgas pašvaldības policija.";

1.3. izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. tūristu uzskaites reģistrs - nodevas maksātāja tūristu mītnē apmetušos atpūtnieku un tūristu uzskaites reģistrs, kurā ietverta vismaz šāda informācija:

- ierašanās datums;

- aizbraukšanas datums;

- pamatojums atbrīvojumam no nodevas (ja piemērojams).";

1.4. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Saziņa ar nodevas maksātāju notiek atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam. Reģistros nereģistrētas personas pienākums nodevas maksātāja paziņojumā par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas uzsākšanu (1.pielikums) vai atpūtnieku un tūristu nodevas maksātāja reģistrēšanās paziņojumā (4.pielikums) norādīt elektroniskā pasta adresi saziņai, kā arī nekavējoties paziņot Pārvaldei par izmaiņām tajā.";

1.5. svītrot IV nodaļu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.110 "Grozījumi Rīgas domes 2019.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.83 "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstss

Saistošie noteikumi paredz Rīgas domes 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.83 "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.83) izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot atsauci uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta 1.1daļu un papildināt to ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" (turpmāk - Noteikumi Nr.480) 16.1punktu.

Noteikumi paredz svītrot Saistošo noteikumu Nr.83 IV nodaļu.

No Saistošo noteikumu Nr.83 5.3.apakšpunkta svītrota prasība tūristu uzskaites reģistrā norādīt atpūtnieka vai tūrista vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un ceļošanas dokumenta veidu, sēriju, numuru.

Precizēts Saistošo noteikumu Nr.83 14.punkts, attiecinot regulējumu tikai uz reģistros nereģistrētām personām.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši 2019.gada 23.oktobra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam Nr.1-132/9991 par Saistošajiem noteikumiem Nr.83.

Ņemot vērā, ka Saistošie noteikumi Nr.83 paredz atbrīvojumu no nodevas par bērnu līdz 12 gadu vecumam uzņemšanu, nepieciešams papildināt Saistošo noteikumu Nr.83 izdošanas tiesisko pamatojumu ar Noteikumu Nr.480 16.1punktu.

Pašvaldības nodevu administrācijas tiesības un pienākumi ir noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām", kā arī Administratīvā procesa likumā, tādējādi svītrojama Saistošo noteikumu Nr.83 IV nodaļa. Savukārt ņemot vērā, ka Saistošo noteikumu Nr.83 8., 11., 16., 17. un 25.punkta izpildi kontrolēs arī Rīgas pašvaldības policija, nepieciešams attiecīgi papildināt Saistošo noteikumu Nr.83 4.punktu.

Saistošo noteikumu Nr.83 5.3.apakšpunkts precizēts, jo nodevu administrācijai nav nepieciešami dati par personām, par kurām ir jāmaksā nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu.

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12.panta pirmajai daļai, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, valsts iestāde un privātpersona sazinās elektroniski un elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Saistošo noteikumu Nr.83 14.punkts precizēts, nosakot saziņas kārtību ar reģistros nereģistrētām personām, proti, kurām oficiālās elektroniskās adreses konts nav aktivizēts.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumi paredz samazināt administratīvo slogu tūristu mītnēm, samazinot uzskaites datu apjomu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs

01.01.2021