Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 2000, 8., 12. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 12. nr.; 2004, 12. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 22. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 112., 132. nr.; 2013, 118. nr.; 2014, 51., 60. nr.; 2015, 245. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 54., 242. nr.; 2018, 97. nr.; 2019, 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. panta 9. punktu.

2. Izteikt 5.1 panta pirmās daļas 15. punktu šādā redakcijā:

"15) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas amatpersonai;".

3. Izteikt 24. panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Vecākiem vai personai, kuras aprūpē vai uzraudzībā bērns nodots (turpmāk - persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību), ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas klātbūtnes."

4. Aizstāt 26. panta trešajā daļā vārdu "arodapmācībā" ar vārdu "arodizglītošanā".

5. Izteikt 31. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Labklājības ministrija veido un uztur adopcijas reģistru. Ministru kabinets nosaka adopcijas reģistrā iekļaujamos datus par adoptējamiem bērniem, adoptētājiem, adopcijas procesu, kā arī šo datu apjomu, datu apstrādes noteikumus un kārtību."

6. Izteikt 35. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašvaldība sava budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina mācības aizbildņiem. Aizbildņa mācību programmas paraugu apstiprina labklājības ministrs."

7. Aizstāt 36. panta 1.1 daļā vārdus "audžuģimeņu apmācību" ar vārdiem "mācības audžuģimenēm".

8. Papildināt 42. panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem "aprūpes iestādē" ar vārdiem "pie aizbildņa vai audžuģimenē".

9. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

"49.1 pants. Bērna aizsardzība pret ubagošanu

Aizliegts bērnu iesaistīt vai izmantot ubagošanā."

10. Izslēgt 50. panta septītās daļas pirmajā teikumā vārdus "un nakts laikā" un otro teikumu.

11. Papildināt 50.2 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties nakts laikā publiskā vietā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes. Par nakts laiku šā likuma izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00."

12. Aizstāt 56. panta pirmajā teikumā vārdu "jāapmāca" ar vārdu "mācāmi" un otrajā teikumā vārdus "apmācību programmas" - ar vārdiem "mācību programmas".

13. Aizstāt 58. panta otrās daļas 6. punktā vārdus "Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās prettiesiskās darbības" ar vārdiem "administratīvo pārkāpumu".

14. 59. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) izdarījis administratīvu pārkāpumu, ja citādi nav iespējams noskaidrot bērna identitāti un pieņemt lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu;";

izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas nakts laikā publiskā vietā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes;".

15. Izteikt 62. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošina ikgadējā ziņojuma par bērnu stāvokli valstī sagatavošanu un iesniegšanu Saeimai un Ministru kabinetam;".

16. Aizstāt 64. panta 3. punktā vārdus "speciālu apmācību" ar vārdiem "speciālas mācības".

17. Aizstāt 64.1 panta pirmajā daļā vārdus "tiesnešu apmācību" ar vārdiem "mācības tiesnešiem".

18. Aizstāt 64.3 pantā vārdus "prokuroru apmācību" ar vārdiem "mācības prokuroriem".

19. Izteikt 65.4 pantu šādā redakcijā:

"65.4 pants. Bērnu lietu sadarbības padome

Bērnu lietu sadarbības padome ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir veicināt vienotu izpratni par bērna interešu prioritātes principa ievērošanu pašvaldību un valsts rīcībpolitikās, kā arī veicināt institūciju, tai skaitā sadarbības grupu, saskaņotu darbību bērnu tiesību aizsardzībā. Bērnu lietu sadarbības padomi izveido, tās uzdevumus un sastāvu nosaka un darbības nolikumu apstiprina labklājības ministrs."

20. Aizstāt 66. panta otrās daļas 3. punktā vārdu "arodapmācībā" ar vārdu "arodizglītībā".

21. Aizstāt 67.2 panta ceturtās daļas otrajā teikumā vārdus "iegūta administratīvās lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros" ar vārdiem "iegūta administratīvā pārkāpuma procesa vai kriminālprocesa ietvaros".

22. Izteikt 68. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Bērnu aprūpes, kultūras, izglītības un citas iestādes bērna tiesības nodrošina savos statūtos vai nolikumos noteiktās kompetences ietvaros."

23. Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XI nodaļa. Bērna tiesību aizsardzības subjektu tiesības un pienākumi bērna tiesību ievērošanā".

24. 72. pantā:

aizstāt piektās daļas 4. punktā vārdus un skaitli "noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.2 pantā" ar vārdiem un skaitli "minēts šā likuma 81. pantā";

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitļus "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155. panta trešajā un ceturtajā daļā, 167.2, 172., 172.1, 172.2 (gadījumos, kad kā administratīvais sods piemērots brīdinājums), 172.3, 172.4, 172.5 un 173. pantā minēto administratīvo pārkāpumu" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 79., 80., 81. (gadījumos, kad kā administratīvais sods piemērots brīdinājums), 82., 83., 84. un 85. pantā minēto administratīvo pārkāpumu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 14. pantā minēto administratīvo pārkāpumu, par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu bērnam, par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu";

aizstāt septītajā daļā vārdus "uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība" ar vārdiem "uzsākts administratīvā pārkāpuma process" un vārdus "līdz lietas apstākļu noskaidrošanai un izvērtēšanai" - ar vārdiem "līdz dienai, kad stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums vai tiesas spriedums".

25. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII nodaļa. Bērna starptautiskā aizsardzība un tiesību garantijas pārrobežu jautājumos".

26. Papildināt likumu ar 74.1 pantu šādā redakcijā:

"74.1 pants. Pašvaldības finansiālie izdevumi par nepilngadīgas personas bez pavadības izmitināšanu

(1) Pašvaldības finansiālie izdevumi par Patvēruma likumā minētas nepilngadīgas personas bez pavadības izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, ja šai personai nav patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvā statusa, tiek segti Patvēruma likumā par nepilngadīgas personas bez pavadības izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētai nepilngadīgai personai bez pavadības pašvaldība var nodrošināt izmitināšanu pie aizbildņa. Šajā gadījumā finansiālos izdevumus, kas atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam apmēram, kāds tiek piešķirts aizbildnim, sedz Labklājības ministrija no kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet ne vairāk kā normatīvajos aktos noteiktajā apmērā izmaksāto pabalstu aizbildnībā esošā bērna uzturēšanai un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Minētos finansiālos izdevumus sedz šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā."

27. Papildināt likumu ar XIII nodaļu šādā redakcijā:

"XIII nodaļa. Administratīvā atbildība bērnu tiesību aizsardzības jomā un kompetence sodu piemērošanā

77. pants. Ar alkoholiskajiem dzērieniem vai citām apreibinošām vielām saistīti pārkāpumi, kurus izdarījuši bērni

(1) Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis bērns, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņām naudas soda vienībām.

(2) Par alkoholisko dzērienu iegādāšanos, ja to izdarījis bērns, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņām naudas soda vienībām.

78. pants. Par smēķēšanu, ja to izdarījis bērns

Par smēķēšanu, ja to izdarījis bērns, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trim naudas soda vienībām.

79. pants. Bērna iesaistīšana alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanā vai smēķēšanā

Par bērna iesaistīšanu alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanā vai smēķēšanā piemēro naudas sodu no septiņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

80. pants. Bērna iesaistīšana ubagošanā

Par bērna iesaistīšanu vai izmantošanu ubagošanā, ja to izdarījusi pilngadīga persona, piemēro naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

81. pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

82. pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

(1) Par tādu normatīvo aktu pārkāpšanu, kuri nosaka kārtību, kādā bērni iesaistāmi ar ārējā izskata demonstrēšanu saistītās aktivitātēs (pasākumos), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par bērna iesaistīšanu skaistumkonkursā vai citā pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais izskats, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

83. pants. Bērna atstāšana bez uzraudzības

(1) Par septiņu gadu vecumu nesasnieguša bērna atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

(2) Par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

84. pants. Bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošana

Par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu, ja saistībā ar to bērnam iestājušās vai varēja iestāties negatīvas sekas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

85. pants. Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem, personai, kuras aprūpē bērns ir nodots ar bāriņtiesas lēmumu, vai personai, kura nodrošina bērna īslaicīgu aprūpi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

86. pants. Drošības prasību neievērošana attiecībā uz bērna atrašanos publiskas izklaides, sporta vai atpūtas vietā

Par bērna, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, ielaišanu vai pieļaušanu, ka viņš atrodas nakts laikā izklaides, sporta vai atpūtas vietā, kur ir kontrolēta ieeja un tiek piedāvāti publiski izklaides, sporta vai atpūtas pasākumi, bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes piemēro brīdinājumu vai naudas sodu izklaides, sporta vai atpūtas pasākumu organizatoram fiziskajai personai līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

87. pants. Bērna, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, atrašanās publiskā vietā nakts laikā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes

Par bērna, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, atrašanos publiskā vietā nakts laikā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

88. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 81. pantā minētajiem pārkāpumiem, ko izdarījušas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, un 82. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 77., 78., 79., 80., 81. (par pārkāpumiem, ko izdarījušas personas, kas nav valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki), 83., 84., 85., 86. un 87. pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija."

28. Pārejas noteikumos:

izteikt 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"27. Šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 19.1 punktā minētās personas, kuras nepārstāv vai neaizstāv nepilngadīgos kriminālprocesā, bet pārstāv nepilngadīgos administratīvajā procesā, civilprocesā vai Satversmes tiesas procesā, kā arī pārstāv vai aizstāv nepilngadīgos administratīvā pārkāpuma procesā, speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā apgūst ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. martam.

28. Personas, kuras nav apguvušas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, ir tiesīgas veikt darba, dienesta vai profesionālos pienākumus, kas ietver darbu ar nepilngadīgajiem vai nepilngadīgo interešu pārstāvību vai aizstāvību, līdz šo pārejas noteikumu 25., 26. un 27. punktā noteiktā termiņa beigām.";

papildināt pārejas noteikumus ar 37., 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"37. Šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 15. punktā minētās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas amatpersonas, kuras nav apguvušas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, tās apgūst ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. martam.

38. Grozījums šā likuma 24. pantā par sestās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums šā likuma 58. panta otrās daļas 6. punktā, grozījums šā likuma 59. panta pirmajā daļā par 2. punkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi šā likuma 67.2 panta ceturtās daļas otrajā teikumā un 72. panta piektās daļas 4. punktā un sestajā un septītajā daļā, kā arī XIII nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

39. Ministru kabinets līdz 2020. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 31. panta ceturtajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 794 "Kārtība, kādā nodrošina adoptējamo bērnu un to personu uzskaiti, kuras vēlas adoptēt bērnu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 12. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 23. decembrī

06.01.2020