Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-23

Jelgavā 2019.gada 28.novembrī (prot. Nr.14, 2.p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234.nr.; 2016, 28., 41., 191.nr.; 2017, 49.nr.; 2018, 11., 51.nr.; 2019, 46.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 11.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.11.1 pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības;".

2. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir vispārējās izglītības iestāžu:

21.1. izglītojamajam apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā;

21.2. bērnam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī.".

3. Papildināt ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē piešķir 21.1.-21.2.apakšpunktā minētajam izglītojamajam:

21.11. no trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes;

21.12. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295,00 euro;

21.13. no daudzbērnu ģimenes.".

4. Papildināt 29.1.1.apakšpunktu pēc vārda "trūcīgas" ar vārdiem "un maznodrošinātas".

5. Svītrot 29.2.apakšpunktu.

6. Aizstāt 34.1.3.apakšpunktā skaitli "265,00" ar skaitli "295,00".

7. Aizstāt 34.2.3.apakšpunktā skaitli "265,00" ar skaitli "295,00".

8. Papildināt ar XIV.1 nodaļu šādā redakcijā:

"XIV.1 Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

75.1 Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības, piešķir, ja:

75.11. lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa";

75.12. pilngadību sasniegušais bērns sekmīgi turpina mācības profesionālajā vai vispārējā izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

75.2 Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības, ietver:

75.21. pabalstu apģērba iegādei 100,00 euro apmērā katram sešu mēnešu periodam kalendārajā gadā;

75.22. pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 100,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā.

75.3 Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.".

9. Aizstāt 83.1punktā skaitli "30,00" ar skaitli "50,00".

10. Aizstāt 84.punktā skaitli "143,00" ar skaitli "150,00".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.19-23 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju pabalsta ēdināšanai bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), saņemšanai, jo šobrīd pabalsta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai apmērs ir lielāks nekā ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē vidēji par 20,00 euro.

Par 10,00 euro tiek palielināts pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai bērnam no maznodrošinātas ģimenes.

Par 30,00 euro tiek paaugstināts ienākumu līmenis aizbildņa ģimenei, lai nodrošinātu iespēju ģimenē dzīvojošam bērnam pretendēt uz šādiem pašvaldības pabalstiem:

• ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;

• pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam;

• pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei bērnam 5 (piecu) - 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei).

Lai veicinātu integrāciju sabiedrībā un izglītības saņemšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, tiek ieviests jauns pašvaldības pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un sekmīgi turpina mācības, kas ietver:

• pabalstu apģērba iegādei 100,00 euro apmērā katram sešu mēnešu periodam kalendārajā gadā;

• pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 100,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā.

Izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju priekšlikumus, tiek palielināts ikgadējā pabalsta apmērs:

• politiski represētai personai par 20,00 euro;

• personai, kurai ir 100 un vairāk gadu, par 7,00 euro.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu vienotu un vienlīdzīgu pieeju pašvaldības pabalsta ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē saņemšanā ģimenei ar bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei). Par 10,00 euro tiek palielināts pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai bērnam no maznodrošinātas ģimenes.

Par 30,00 euro tiek paaugstināts ienākumu līmenis aizbildņa ģimenei, lai nodrošinātu iespēju ģimenē dzīvojošam bērnam pretendēt uz šādiem pašvaldības pabalstiem:

• ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;

• pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam;

• pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei bērnam 5 (piecu) - 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei).

Lai veicinātu integrāciju sabiedrībā, ir nepieciešama pašvaldības iniciatīva jaunu pabalstu ieviešanai pamatvajadzību nodrošināšanai bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Ar pabalstu apģērba iegādei 100,00 euro apmērā katram sešu mēnešu periodam kalendārajā gadā un pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 100,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā ieviešanu iepriekš minētajai mērķa grupai tiek nodrošināta iespēja uzlabot savu dzīves kvalitāti un novirzīt personīgo budžetu uzsāktās izglītības pabeigšanai.

Ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju viedokli, tiek palielināts ikgadējā pabalsta apmērs:

• politiski represētai personai par 20,00 euro;

• personai, kurai ir 100 un vairāk gadu, par 7,00 euro.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2020.gada budžetā. Tiek prognozēts, ka papildus ir nepieciešami naudas līdzekļi 8100,00 euro apmērā, tajā skaitā:

• pabalstam apģērba iegādei 5400,00 euro apmērā (27 bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas X 100,00 euro X 2 reizes kalendārajā gadā);

• pabalstam medicīnas pakalpojumu apmaksai 2700,00 euro apmērā (27 bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas X 100,00 euro kalendārajā gadā).

Pabalstam ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē bērnam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) un pabalstam pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai bērnam no maznodrošinātas ģimenes tiek plānots budžeta palielinājums par 6600,00 euro (45 bērni X 16,44 euro vidēji mēnesī X 9 mēneši mācību gada laikā).

Ikgadējā pabalsta palielināšanai politiski represētai personai ir nepieciešams papildus 5600,00 euro (280 personas X 20,00 euro kalendārajā gadā), bet ikgadējā pabalsta palielināšanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu ir nepieciešams 56,00 euro (8 personas X 7,00 euro).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā, uzklausīts Biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienība" Jelgavas nodaļas biedru viedoklis.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

28.12.2019