Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-22

Jelgavā 2019.gada 28.novembrī (prot. Nr.14, 1.p.)

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 25.pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministra kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30. un 31.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234.nr.; 2016, 41.nr.; 2017, 55.nr.; 2018, 11.nr.; 2019, 110.nr.) grozījumu un aizstāt noteikumu 51.1.apakšpunktā skaitli "250,00" ar skaitli "350,00".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.19-22 "Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam palielinātu vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei par 100,00 euro. Šobrīd minētā vienreizējā pabalsta apmērs ir 250,00 euro.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami dzīves kvalitātes uzlabošanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei par 100,00 euro palielināšana ir pamatojama ar tirgus cenu pieaugumu neatkarīgai dzīvei nepieciešamajām precēm.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2020.gada budžetā. Tiek prognozēts, ka papildus ir nepieciešami naudas līdzekļi 1900,00 euro (viens tūkstotis deviņi simti euro) apmērā (19 pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni X 100,00 euro vienreizējā pabalsta apmērs). 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

28.12.2019