Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/18

Rīgā 2019.gada 18.decembrī (prot. Nr.48, 8.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 7.marta lēmumā Nr.1/3 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
26.1panta otro, trešo un ceturto daļu,
32.1panta otro, trešo un piekto daļu,
32.2panta otro, trešo un piekto daļu,
Enerģētikas likuma 7.1panta pirmo, otro un trešo daļu,
108.panta pirmo, otro un trešo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 7.marta lēmumā Nr.1/3 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 50.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata lēmums izdots, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta otro, trešo un ceturto daļu, 32.1panta otro, trešo un piekto daļu, 32.2panta otro, trešo un piekto daļu, Enerģētikas likuma 7.1panta pirmo, otro un trešo daļu, 108.panta pirmo, otro un trešo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu";

1.2. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. prasības elektroenerģijas ražotāju, siltumenerģijas ražotāju, elektroenerģijas tirgotāju, agregatoru, siltumenerģijas tirgotāju un dabasgāzes tirgotāju (turpmāk - komersants) reģistrācijai;";

1.3. papildināt lēmumu ar 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. komersanta reģistrācijai agregatoru reģistrā - atbilstoši 9.pielikumam.";

1.4. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ja komersants izbeidz elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecību vai pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanu, tas nosūta regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši 6.pielikumam.";

1.5. papildināt lēmumu ar 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. par agregatoru:

10.6.1. nosaukums;

10.6.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.6.3. reģistrācijas datums;

10.6.4. ja agregators ir izslēgts no agregatoru reģistra, datums, kad agregators izslēgts no attiecīgā reģistra.";

1.6. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Komersants ne vēlāk kā 90 dienas iepriekš paziņo regulatoram par elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanas, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecības vai pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.";

1.7. izteikt 13.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.8. ja konstatēts, ka komersants nav uzsācis enerģijas ražošanu, siltumenerģijas tirdzniecību vai pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanu viena gada laikā no tā reģistrācijas attiecīgajā reģistrā.";

1.8. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja regulators elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja, dabasgāzes tirgotāja vai agregatora darbībā konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.";

1.9. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja elektroenerģijas ražotājs, elektroenerģijas tirgotājs, dabasgāzes tirgotājs vai agregators atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un var lemt par elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja, dabasgāzes tirgotāja vai agregatora izslēgšanu no attiecīgā reģistra.";

1.10. papildināt lēmumu ar 25.1punktu šādā redakcijā:

"25.1 Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.";

1.11. izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3

Paziņojums par darbības izbeigšanu

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds: Tālrunis:
Juridiskā adrese: [X] Elektroniskā pasta adrese:

Lūdzu izslēgt

(komersanta nosaukums)

ar _________.gada ____.___________________________:* no šāda reģistra:

elektroenerģijas tirgotāju reģistrs

elektroenerģijas ražotāju reģistrs

siltumenerģijas tirgotāju reģistrs

siltumenerģijas ražotāju reģistrs

dabasgāzes tirgotāju reģistrs

agregatoru reģistrs

ar pamatojumu**

Valsts nodeva _________ EUR apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu _________.gadā samaksāta _________.gada ____.___________________________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).***

Datums**** ____.____.__________________

Komersanta pilnvarotais pārstāvis
  /paraksts**** un tā atšifrējums/

/sagatavotāja vārds, uzvārds/  

tālrunis ___________________________

e-pasta adrese ___________________________

Piezīmes:
* - ja komersants norādījis datumu, pirms regulators var izslēgt komersantu no attiecīgā reģistra, regulators izslēdz komersantu no attiecīgā reģistra regulatora norādītajā datumā, norādot to attiecīgajā reģistrā.
** - nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra.
*** - attiecas uz lūgumu izslēgt no siltumenerģijas tirgotāju vai siltumenerģijas ražotāju reģistra.
**** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.12. papildināt lēmumu ar 9.pielikumu:

"9.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3

Paziņojums par agregatora reģistrāciju

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds: Tālrunis:
[X] Elektroniskā pasta adrese:
Juridiskā adrese: Komersanta tīmekļvietne:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt
  (komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - pieprasījuma reakcijas pakalpojuma - sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu agregatoram normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* ____.____.__________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu
  /paraksts* un tā atšifrējums/

/sagatavotāja vārds, uzvārds/  

tālrunis ___________________________

e-pasta adrese ___________________________

Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

01.01.2020