Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 651

Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem"

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma

6.3 panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 214. nr.; 2014, 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "mājaslapā" un "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē";

1.2. papildināt 2.9. apakšpunktu aiz vārda "dienām" ar vārdiem "viena gada laikā";

1.3. papildināt noteikumus ar 2.17. un 2.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.17. nomā nekustamo īpašumu valsts aizsardzības vajadzībām;

2.18. nomā objektu, kura platība nepārsniedz 10 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā. Šādā gadījumā nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo noslēgtā nomas līguma termiņu. Visā nomas periodā kopējā papildus nomātā platība nedrīkst pārsniegt 50 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā.";

1.4. papildināt 9.1. apakšpunktu aiz vārdiem "nomnieka nosaukumu, adresi" ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts)";

1.5. izteikt 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. vēlamo īpašuma tehnisko stāvokli, ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām;";

1.6. izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru, juridiska persona (arī personālsabiedrība) - nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;";

1.7. izteikt 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā), informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus, telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu;";

1.8. aizstāt 13. punktā vārdus "valsts un pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

1.9. izteikt 17. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17. Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) informāciju par nomas objektu (izņemot šo noteikumu 2.9. apakšpunktā minēto gadījumu) ievada Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, un 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicē valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē un savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) šādu informāciju par nomas objektu:";

1.10. izteikt 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. iznomātājs (ar norādi - fiziska vai juridiska persona. Juridiskai personai norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru);";

1.11. papildināt noteikumus ar 17.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.8. ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esību.";

1.12. papildināt noteikumus ar 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Fiziskas personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu, nomas līguma noslēgšanas procesu, līguma saistību izpildi un informācijas apkopošanu par noslēgtajiem nomas līgumiem. Personas datus apstrādā un glabā saskaņā ar personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.";

1.13. papildināt noteikumus ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) līdz 2021. gada 1. aprīlim nodrošina, lai Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā būtu ievadīta šo noteikumu 17. punktā minētā informācija par visiem nomas objektiem, par kuriem ir noslēgts un ir spēkā esošs nomas līgums.";

1.14. izteikt pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, oficiālā elektroniskā adrese (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, oficiālā elektroniskā adrese (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis "

1.15. izteikt pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā), informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli (pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu "

2. Šo noteikumu 1.9. un 1.13. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

20.12.2019