Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.35

Daugavpilī 2019. gada 12. decembrī (prot. Nr.38, 11.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 12.decembra lēmumu Nr.765

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 8.24.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.24. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs;".

1.2. 18.punktu papildināt ar 18.14.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.14.1 ierosina kadastra objekta kadastrālo uzmērīšanu, kadastra objekta datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.".

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.35 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmo daļu pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) lēmumu par izglītības iestādes nosaukuma maiņu, nepieciešams precizēt Domes padotībā esošo budžeta iestāžu sarakstu.

Kā arī saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto viedokli nolikumā nepieciešams pilnvarot Domes izpilddirektoru ierosināt kadastra objekta kadastrālo uzmērīšanu, kadastra objekta datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:

- 8.24.apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā;

- 18.punkts tiek papildināts ar 18.14.1apakšpunktu, pilnvarojot Domes izpilddirektoru ierosināt kadastra objekta kadastrālo uzmērīšanu, kadastra objekta datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

13.12.2019