Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 642

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 82. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 5. panta
otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu
un ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu, Invaliditātes likuma
11. panta 2. punktu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem un skaitļa "Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu" ar vārdiem un skaitļiem "Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu";

1.2. svītrot 2.9.5. apakšpunktu;

1.3. izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās un steidzamās medicīniskās palīdzības punktos, tai skaitā traumu gadījumos, kā arī gadījumos, ja nepieciešama ektoparazīta noņemšana;";

1.4. papildināt 4.2.1. apakšpunktu aiz vārda "ievadīšanu" ar vārdiem "(injekcijas ādā, zemādā un intravenozi)";

1.5. svītrot 4.2.7. apakšpunktā skaitli "4.2.1.";

1.6. izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. ar speciālistu nosūtījumu ambulatori veiktus vizuālās diagnostikas izmeklējumus, ievērojot manipulāciju sarakstā noteiktos nosacījumus, tai skaitā pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumu ar datortomogrāfiju, ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis ārstu konsīlijs atbilstoši līgumā ar ārstniecības iestādi noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumiem;";

1.7. papildināt noteikumus ar 4.8.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8.1.8. intervertebrālo disku bojājumu novēršanas operācijas - mikrodiskektomiju un mikrofenestrāciju, ja par to ir lēmis mugurkaula ķirurģijas ārstu konsīlijs;";

1.8. papildināt noteikumus ar 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai.";

1.9. papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Šo noteikumu 8.7. apakšpunkts attiecas uz ambulatorajām ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus vismaz piecos pakalpojumu veidos.";

1.10. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar dienestu, dienests viņa pacientu sarakstā reģistrētās personas pārreģistrē tā ģimenes ārsta sarakstā, kurš pārņem līgumattiecības izbeigušā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju (arī tās daļu), izņemot Rīgu, kur pārreģistrē tikai tos pacientus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatteritorijā.";

1.11. izteikt 56.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2.2. pie narkologa;";

1.12. izteikt 56.2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2.11. pie infektologa, ja:

56.2.11.1. persona slimo ar cilvēka imūndeficīta vīrusa (turpmāk - HIV) infekciju (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kodi B20-B24, Z21);

56.2.11.2. personai ar HIV infekcijas pazīmēm ir veikts HIV kapilāro asiņu vai siekalu eksprestests (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kods Z20.6) HIV profilakses punktā, kuram ir sadarbības līgums ar Slimību profilakses un kontroles centru;

56.2.11.3. tā ir kontaktpersona (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kods Z20.6) personai ar diagnosticētu HIV infekciju, kura saņem ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē;";

1.13. izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Nosūtījumu sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ģimenes ārsts vai speciālists noformē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Izņēmuma gadījumā, ja ambulatoriem laboratoriskiem pakalpojumiem, kā arī citiem pakalpojumiem nepieciešama īpaša nosūtīšanas forma, nosūtījuma noformēšanas nosacījumi tiek noteikti dienesta līgumā ar ārstniecības iestādi.";

1.14. izteikt 124. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"124. Dienests atbilstoši regulas Nr. 883/2004 un regulas Nr. 987/2009 nosacījumiem izsniedz šādus dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus citā ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveicē:";

1.15. papildināt noteikumus ar 124.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"124.5. E 104 veidlapu un tās ekvivalentu S 040 veidlapu, kas apliecina personas apdrošināšanas, nodarbinātības vai uzturēšanās periodus Latvijas Republikā.";

1.16. izteikt 126.1. un 126.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"126.1. Valsts ieņēmumu dienests sniedz aktuālo informāciju par personas nodarbinātības statusu;

126.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju:

126.2.1. par personas sociālās apdrošināšanas periodiem Latvijā kopš 1996. gada;

126.2.2. par piešķirto pensiju, tai skaitā informāciju par pensijas veidu, apdrošināšanas stāžu un pensijas izmaksas termiņa ierobežojumu, ja tāds ir noteikts;

126.2.3. par personai izsniegtās A 1 veidlapas "Sertifikāts par sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam" un U 2 veidlapas "Tiesību uz bezdarbnieka pabalstu saglabāšana" derīguma termiņu.";

1.17. papildināt 3.13. apakšnodaļu ar 149.1 punktu šādā redakcijā:

"149.1 Šajā apakšnodaļā minētie dati, kas nepieciešami, lai noteiktu personas tiesības saņemt veselības aprūpi ES, EEZ un Šveicē, tiek apstrādāti dienesta pārziņā esošajā starptautiskās sadarbības informācijas sistēmā, un šo datu apmaiņa starp ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm notiek, izmantojot regulas Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulai Nr. 883/2004, 4. pantā minēto piekļuves punktu.";

1.18. izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Šo noteikumu 152. punktā minēto darba samaksu (D), kā arī citus maksājumus par veselības aprūpes pakalpojumu aprēķina, ņemot vērā, ka vidējā darba samaksa mēnesī ir noteikta šādā apmērā:

153.1. ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem - 1 485,00 euro;

153.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem - 891,00 euro;

153.3. ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - 594,00 euro.";

1.19. izteikt 157. un 158. punktu šādā redakcijā:

"157. Sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestāde par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām, kas manipulāciju sarakstā norādītas kā lielās ķirurģiskās operācijas, var iekasēt papildu maksu ne vairāk kā 31,00 euro apmērā. Šo papildu maksu neiekasē no personām, kuras ir atbrīvotas no līdzmaksājumiem, un personām, kuras uzrāda šo noteikumu 162. punktā minēto izziņu.

158. Pacienta papildu maksu par stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām nesedz no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot gadījumu, ja operācija veikta trūcīgai personai, kas par tādu atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekam, vai gadījumā, ja persona dienestam pieprasījusi izziņu, kas apliecina, ka līdzmaksājumu summa par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sasniegusi maksimālo apmēru.";

1.20. izteikt 170.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"170.1. maksājumu (tai skaitā samaksu par reģistratora funkciju veikšanu), kuru aprēķina, ņemot vērā reģistrēto personu skaitu ģimenes ārsta pacientu sarakstā (kapitācijas nauda);";

1.21. izteikt 178. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"178. Jaunatvērtajām ģimenes ārstu praksēm līdz brīdim, kad ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto personu skaits sasniedz 600, bet ne ilgāk kā deviņus mēnešus pēc līguma noslēgšanas ar dienestu tiek maksāts ikmēneša fiksētais maksājums, kuru veido:";

1.22. papildināt noteikumus ar 185.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"185.15. aritmologa kabinetam.";

1.23. izteikt 233. punktu šādā redakcijā:

"233. Dienests 2019. un 2020. gadā papildus šo noteikumu 201.2. apakšpunktā minētajam maksājumam maksā kompensācijas maksājumu par DRG pakalpojumu programmu ieviešanu, nosakot to iepriekšējā gada apmērā un papildus ņemot vērā finansējumu, kas nepieciešams plānotā atalgojuma pieauguma nodrošināšanai tām ārstniecības iestādēm, kuru kopējais līguma apjoms ir mazāks nekā iepriekšējā gada līguma apjoms.";

1.24. papildināt noteikumus ar 237., 238. un 239. punktu šādā redakcijā:

"237. Šo noteikumu 8.7. apakšpunkts un 9.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

238. Šo noteikumu 10. pielikuma 2. piezīmē minētos darba samaksas aprēķinā iekļaujamos koeficientus no 2020. gada piemēro vidējai darba samaksai, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim (ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem - 1 350,00 euro, ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem - 810,00 euro).

239. Dienests šo noteikumu 14. pielikuma 3.1.1. apakšpunktā noteikto kvalitātes rādītāju izpildes vērtēšanu piemēro ar 2021. gada 1. janvāri. Līdz 2021. gada 1. janvārim DRG pakalpojumu programmās plānoto pacientu skaitu ārstniecības iestādei dienests nosaka atbilstoši faktiski ārstēto pacientu skaitam, bet ne lielāku par 10 % no iepriekšējā gadā ārstniecības iestādei līgumā plānotā pacientu skaita.";

1.25. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Profilaktiskās apskates (izmeklējumi) un sirds un asinsvadu slimību riska noteikšana

1. Bērnu profilaktiskās apskates

 

Agrīnais neonatālais periods

Jaundzimušā periods

Zīdaiņa periods

Mazbērna periods

Pirmsskolas periods

Skolas periods

1.1. Vecums

48-78 h

3.-6. dzīves

diena

7.-14. dzīves diena

15.-21. dzīves diena

22.-28. dzīves diena

1 mēn.

2 mēn.

3 mēn.

4 mēn.

5 mēn.

6 mēn.

7-8 mēn.

9-11 mēn.

12 mēn.

13-18 mēn.

19-24 mēn.

2 g.

3 g.

4 g.

5 g.

6 g.

7-18 g.

1.2. Ģimenes ārsta veikta apskate:
1.2.1. mājās  

 

                                   
1.2.2. ārsta prakses vietā          

Reizi gadā
1.3. Vecmātes vai ģimenes ārsta praksē strādājošas māsas vai ārsta palīga (feldšera) veikta apskate:
1.3.1. mājās  

vienu reizi 10 dienās

ja bērns neierodas uz noteikto apskati ārsta praksē

               
1.3.2. ārsta prakses vietā                                            
1.4. Skrīnings:
1.4.1. fenilalanīna noteikšana asinīs

                                         
1.4.2. tireotropā hormona noteikšana asinīs

                                         
1.4.3. jaundzimušo biotinidāzes enzīmiskās aktivitātes noteikšana asinīs

                                         
1.4.4. jaundzimušo 17-OH-progesterona noteikšana asinīs ar fluorometrisko enzīmu imūntestu (FEIA)

                                         
1.4.5. jaundzimušo kopējās galaktozes kvantitatīva fluorometriska noteikšana asinīs

                                         
1.4.6. imūnreaktīvā tripsinogēna (IRT) noteikšana asinīs ar fluorometrisko enzīmu imūntestu (FEIA)

                                         
1.4.7. dzirdes pārbaude ar otoakustiskās emisijas metodi  

                                       
1.4.8. okulista veikta apskate1                            

 

   

 
1.5. Imūnprofilakse

Atbilstoši vakcinācijas kalendāram

1.6. Neonatologa apskate bērniem, kas dzimuši līdz 34. gestācijas nedēļai (nodrošina VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai SIA "Rīgas Dzemdību nams" nodarbināts neonatologs)2          

Koriģētā 40. gestācijas nedēļa

Koriģētā 44. gestācijas nedēļa

Koriģētā 3 mēnešu vecumā

   

Koriģētā 6 mēnešu vecumā

 

Koriģētā 9 mēnešu vecumā

Koriģētā 12 mēnešu vecumā

Koriģētā 18 mēnešu vecumā2

Koriģētā 24 mēnešu vecumā2

           
1.7. Zobu higiēnista apmeklējums                                

Reizi gadā, bet bērniem 7, 11 un 12 gadu vecumā - divas reizes attiecīgajā vecuma grupā
1.8. Glikozes līmeņa noteikšana venozo asiņu plazmā (mmol/l) tukšā dūšā                                           Reizi gadā no 10 gadu vecuma riska grupas pacientiem3

Piezīmes.

1 13-24 mēnešu vecumā: redzes spēju orientējoša pārbaude, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes. 3 gadu vecumā: salīdzinoša redzes asuma pārbaude pēc E burtu tabulas vai zīmējumu tabulas, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes. 6-7 gadu vecumā: redzes asums tuvumā un tālumā, stereoredzes un binokulārās redzes pārbaude, acu kustību pārbaude, konverģences pārbaude, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes.

2 Neonatologa apskates nodrošināmas līdz koriģētam viena gada vecumam vai, ja saņemts speciālista atzinums par nepieciešamību turpināt novērošanu, līdz koriģētam divu gadu vecumam.

3 Pie riska grupas pacientiem pieder bērni, kam ķermeņa masas indekss (turpmāk - ĶMI) ≥ 85 procentilēm attiecībā pret vecumu, augumu un dzimumu un kam ir vismaz viens no sekojošiem riska faktoriem: ģimenes anamnēzē 1. vai 2. pakāpes radiniekam 2. tipa cukura diabēts; mātei cukura diabēts vai gestācijas cukura diabēts grūtniecības laikā ar konkrēto bērnu; piederība augsta riska etniskai grupai (afroamerikāņu, indiāņu, spāņu, Āzijas vai Klusā okeāna salu iedzīvotāji); insulīna rezistences pazīmes vai stāvokļi, kas asociējas ar insulīna rezistenci (acanthosis nigricans, arteriāla hipertensija, dislipidēmija, policistisko olnīcu sindroms, gestācijas laikam mazs dzimšanas svars).

2. Pieaugušo profilaktiskās apskates

2.1. Personas vecums pilnos gados

2.2. ģimenes ārsta veiktā vispārējā veselības pārbaude

2.2.1. Sūdzību anamnēze 2.2.2. Ķermeņa svars un augums, ĶMI 2.2.3. Arteriālā asinsspiediena un pulsa noteikšana 2.2.4. Ādas un gļotādu stāvoklis, mutes dobuma apskate 2.2.5. Kakla, padušu, cirkšņu limfmezglu apskate un palpācija 2.2.6. Vairogdziedzera projekcijas novērtēšana 2.2.7. Krūšu dziedzeru izskats un palpācija 2.2.8. Sirdsdarbības, miega artēriju un plaušu auskultācija 2.2.9. Vēdera palpācija 2.2.10. Redzes, dzirdes, psihes, jušanas, kustību, neiroloģisko traucējumu, traumu seku novērtēšana 2.2.11. Rektālā digitālā palpācija

2.3. Valsts organizēts skrīnings

2.3.1. Dzemdes kakla onkocitoloģiskā izmeklēšana 2.3.2. Krūts vēža profilaktiskā pārbaude - mamogrāfija 2.3.3. Zarnu vēža pofilaktiskā pārbaude - slēpto asiņu noteikšana fēcēs

2.4. Sirds un asinsvadu slimību riska noteikšana ar SCORE metodi1

2.4.1. Anamnēzes ievākšana - ģimenes anamnēze (agrīna (līdz 50 g.) aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība vai pēkšņa nāve), smēķēšana 2.4.2. Vidukļa apkārtmērs 2.4.3. Kopējā holesterīna noteikšana asinīs 2.4.4. Augsta blīvuma holesterīna noteikšana asinīs 2.4.5. Zema blīvuma holesterīna noteikšana asinīs 2.4.6. Triglicerīdu noteikšana asinīs 2.4.7. Elektrokardiogramma 2.4.8. SCORE riska grupas noteikšana 2.5. Glikozes līmeņa noteikšana venozo asiņu plazmā (mmol/l) tukšā dūšā2 2.6. Imūnprofilakse

18-24 g.

Reizi gadā

                          Atbilstoši vakcinācijas kalendāram

25 g.

 

                     

26-27 g.

Reizi gadā

                         

28 g.

 

                     

29-30 g.

Reizi gadā

                         

31 g.

 

                     

32-33 g.

Reizi gadā

                         

34 g.

 

                     

35-36 g.

Reizi gadā

                         

37 g.

 

                     

38-39 g.

Reizi gadā

                         

40 g.

 

   

41-42 g.

Reizi gadā

                         

43 g.

 

                     

44 g.

                         

45 g.

       

46 g.

 

                     

47 g.

                         

48 g.

                       

49 g.

 

                     

50 g.

 

 

51 g.

   

               

52 g.

                 

53 g.

   

                 

54 g.

 

               

55 g.

 

 

56 g.

 

                 

57 g.

   

               

58 g.

                 

59 g.

   

                 

60 g.

 

61 g.

 

                 

62 g.

 

                 

63 g.

   

               

64 g.

                 

65 g.

   

 

66 g.

 

               

67 g.

 

                 

68 g.

 

                 

69 g.

   

               

70 g.

   

                 

71 g.

   

                 

72 g.

   

               

73 g.

   

                 

74 g.

   

                 

≥ 75 g.

Reizi gadā

                       
Piezīmes.

1 SCORE metode - metode fatālu kardiovaskulāru notikumu riska noteikšanai tuvāko 10 gadu laikā.

2 Riska grupas pacientiem glikozes līmeni venozo asiņu plazmā (mmol/l) tukšā dūšā nosaka reizi gadā. Pie riska grupas pieder personas ar ĶMI ≥ 25 kg/m2 un ar vismaz vienu no riska faktoriem: 1. pakāpes radiniekam diagnosticēts cukura diabēts, koronārā sirds slimība un/vai tranzitori išēmiska lēkme, un/vai insults anamnēzē, arteriālā hipertensija, augsta blīvuma holesterīns < 0,90 mmol/l un/vai triglicerīdi > 2,82 mmol/l, policistisko olnīcu sindroms, mazkustīgs dzīvesveids (fiziskā aktivitāte < 30 min/dienā vai < 4 h/nedēļā); stāvokļi, kas saistāmi ar insulīnrezistenci (abdominālā aptaukošanās - vēdera apkārtmērs sievietēm > 80 cm, vīriešiem > 94 cm, acanthosis nigricans, taukainā hepatoze).

3. Grūtnieces un nedēļnieces aprūpe notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzemdībpalīdzības nodrošināšanu.

4. Sportistiem līdz 18 gadu vecumam un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi sporta ārsta un ģimenes ārsta veiktās profilaktiskās un medicīniskās pārbaudes notiek atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību.

5. Profilaktiskās apskates ietvaros veiktajā ģimenes ārsta apskatē ģimenes ārsts izvērtē papildu izmeklējumu un speciālistu konsultāciju nepieciešamību.

6. Veselības aprūpes pakalpojumus sirds un asinsvadu slimību profilaksei īsteno ģimenes ārsta prakse vienu reizi konkrētā vecuma grupā. Pēc sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanas ģimenes ārsts iesaka un nosaka pacientam turpmākos pasākumus, ievērojot līgumā ar dienestu noteikto kārtību.

7. Šajā pielikumā noteiktā kārtība sirds un asinsvadu slimību profilaksei neattiecas uz augsta un ļoti augsta riska pacientiem, kuriem ir:

7.1. kardiovaskulāra slimība ar vienu no šādām pazīmēm:

7.1.1. bijis miokarda infarkts vai akūts koronārs sindroms;

7.1.2. bijusi koronārā revaskularizācija - perkutāna koronāra intervence vai koronāro artēriju šuntēšana;

7.1.3. bijusi citu (nevis koronāro) artēriju revaskularizācija;

7.1.4. bijis artēriju aterotrombotisks insults vai tranzitora išēmiska lēkme;

7.1.5. aortas aneirisma vai perifēro artēriju slimība;

7.1.6. nešaubīga aterosklerotiska panga koronārā, miega vai citā artērijā, kas konstatēta angiogrāfijā vai ultrasonoskopijā, vai citā neinvazīvā attēldiagnostiskā izmeklējumā, izņemot gadījumu, ja asinsvadu sienas vidējā slāņa (intima media sabiezējums (IMT)) biezums ir līdz 1,5 mm;

7.2. pirmā vai otrā tipa cukura diabēts ar mērķa orgānu bojājumu vai bez tā, ar vienu vai vairākiem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem (smēķēšana, hiperholesterinēmija vai izteikta (otrās vai trešās pakāpes) arteriāla hipertensija) vai bez tiem;

7.3. smaga vai mērena hroniska nieru slimība ar glomerulu filtrācijas ātrumu, kas zemāks par 59 ml/min/1,73 m2;

7.4. smaga (trešās pakāpes) arteriāla hipertensija;

7.5. ģimenes jeb primāra hiperlipidēmija.";

1.26. izteikt 4. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu tarifi:

Nr.
p. k.

Specialitāte

Tarifs (euro)

5.1.

Alergologs

12,05

5.2.

Algologs

12,05

5.3.

Anesteziologs, reanimatologs1

12,05

5.4.

Arodveselības un arodslimību ārsts

15,27

5.5.

Asinsvadu ķirurgs

18,08

5.6.

Ārsta palīgs (feldšeris)

5,26

5.7.

Bērnu alergologs

13,15

5.8.

Bērnu audiologs

13,15

5.9.

Bērnu endokrinologs

21,73

5.10.

Bērnu gastroenterologs

21,73

5.11.

Bērnu hematoonkologs

21,73

5.12.

Bērnu infektologs

21,73

5.13.

Bērnu kardiologs

21,73

5.14.

Bērnu ķirurgs

11,58

5.15.

Bērnu nefrologs

21,73

5.16.

Bērnu neirologs

21,73

5.17.

Bērnu pneimonologs

13,15

5.18.

Bērnu psihiatrs

27,79

5.19.

Bērnu reimatologs

21,73

5.20.

Dermatologs, venerologs

12,05

5.21.

Endokrinologs

17,46

5.22.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

12,05

5.23.

Flebologs

10,49

5.24.

Foniatrs

12,05

5.25.

Gastroenterologs

17,53

5.26.

Ginekologs, dzemdību speciālists

10,49

5.27.

Ginekologs, dzemdību speciālists2

31,34

5.28.

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

6,00

5.29.

Hematologs

17,81

5.30.

Hepatologs

18,85

5.31.

Imunologs

19,34

5.32.

Infektologs

18,58

5.33.

Internists

12,05

5.34.

Kardiologs

17,41

5.35.

Ķirurgs

10,49

5.36.

Medicīnas ģenētiķis

12,05

5.37.

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

10,49

5.38.

Narkologs

18,77

5.39.

Neatliekamās medicīnas ārsts

12,05

5.40.

Nefrologs

12,05

5.41.

Neiroķirurgs

18,68

5.42.

Neirologs

17.93

5.43.

Neonatologs

13,15

5.44.

Oftalmologs

10,49

5.45.

Onkologs ķīmijterapeits

12,05

5.46.

Onkoloģijas ginekologs

18,51

5.47.

Otolaringologs

10,49

5.48.

Paliatīvās aprūpes speciālists

16,10

5.49.

Pediatrs

21,73

5.50.

Plastikas ķirurgs

10,49

5.51.

Pneimonologs

12,05

5.52.

Psihiatrs

20,70

5.53.

Radiologs terapeits

12,05

5.54.

Reimatologs

17,49

5.55.

Rokas ķirurgs

10,49

5.56.

Sirds ķirurgs

10,49

5.57.

Sporta ārsts

18,80

5.58.

Torakālais ķirurgs

19,03

5.59.

Transplantologs

10,49

5.60.

Traumatologs, ortopēds

10,49

5.61.

Urologs

10,49"

1.27. papildināt 4. pielikumu ar 6.2.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.5.1

Bērnu psihiatrs"

1.28. papildināt 4. pielikumu ar 6.2.20.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.20.1

Infektologs"

1.29. papildināt 4. pielikumu ar 6.2.36.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.36.1

Psihiatrs"

1.30. papildināt 4. pielikumu ar 6.2.45.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.45.1

Vecmāte"

1.31. izteikt 5. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5.

Staru terapija 60110 + 50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50363; 50370-50374; 50390; 50391; 50393; 50396-50397; 50416; 50417; 50425-50434; 50438.

Bērniem - 601107"

1.32. svītrot 5. pielikuma 12.7. apakšpunktā manipulācijas kodus "041426; 041436; 041576; 041586; 041596; 041656";

1.33. svītrot 5. pielikuma 12.8. apakšpunktā manipulācijas kodus "04142-041436; 04157-041586; 041966";

1.34. izteikt 5. pielikuma 4. piezīmi šādā redakcijā:

"4 Manipulācijas apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca", ja pacientus pakalpojuma saņemšanai nosūtījuši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" speciālisti ar konsīlija lēmumu.";

1.35. svītrot 5. pielikuma 6. piezīmi;

1.36. papildināt 5. pielikumu ar 7. piezīmi šādā redakcijā:

"7 Manipulāciju ar kodu 60110 bez saistošām manipulācijām norāda, ja valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pacients saņem staru terapiju citā ārstniecības iestādē.";

1.37. izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi

1. Dienests slēdz līgumus par stacionāro veselības aprūpi ar stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši to līmenim un noteiktajiem pakalpojumu profiliem:

Ārst-
nie-
cības
iestāde

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profili1

Uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti

Gultas-dienas
tarifs (euro

Fiksētā piemaksa
(euro)

tera-
pija

hro-
nisko paci-
entu ap-
rūpe

ap-
rūpe

ķi-
rur-
ģija

gi-
neko-
lo-
ģija

grūt-
nie-
cības
un dzem-
dību ap-
rūpe

pe-
diat-
rija

trau-
mato-
lo-
ģija

neiro-
loģija

uro-
loģija

otorino-
laringo-
loģija

insul-
ta vie-
nība

in-
fek-
cijas

grūt-
nie-
cības pato-
loģija

psi-
hiat-
rija

reha-
bili-
tācija

kar-
dio-
loģija

nefro-
loģija

inva-
zīvā kardio-
loģija

onko-
loģija

palia-
tīvā ap-
rūpe

pul-
mono-
loģija

gas-
tro-
entero-
loģija

neiro-
ķirur-
ģija

asins-
vadu ķirur-
ģija

endo-
krino-
loģija

tora-
kālā ķirur-
ģija

ofta-
lmo-
loģija

narko-
loģija

inter-
nists

ķirurgs

anes-
tezio-
logs
reani-
mato-
logs

gineko-
logs/
dzem-
dību speciā-
lists

trau-
mato-
logs

neiro-
logs

kardio-
logs

pedi-
atrs /
neo-
nato-
logs

neiro-
ķirurgs

psihi-
atrs

radio-
logs diag-
nosts8

citas speciali-
tātes

par neatlie-
kamās medicī-
niskās palīdzī-
bas, pacientu uzņem-
šanas nodaļas darbību

par pacientu obser-
vāciju līdz 24 stundām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes
1.1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

PAC3

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

3

3

2

2

 

2

2

1

1

 

2

4

100,14

5 132 156

535 349

1.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

5

5

2

2

2

2

 

 

1

 

3

5

100,14

6 290 706

799 718

1.1.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Pediatrijas profils

X

IP2

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

   

3

2

     

1

6

   

2

2

182,91

3 647 626

1 937 144

1.2. IV līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

 

 

 

X

IS4

1

1

1

1

1

 

2

 

 

1

 

91,04

2 087 143

110 068

1.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

X

2 IS4

1

1

1

1

1

 

1

 

 

1

 

91,04

2 093 921

274 668

1.2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"5

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP

IP

X

X

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

X

 

X

 

2 IS4

2

2

1

1

1

 

1

 

 

1

 

91,04

2 562 481

106 973

1.2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

 

 

 

 

IS4

1

1

1

1

1

 

1

 

 

1

 

91,04

1 859 055

126 727

1.2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

 

 

IS4

1

1

1

1

1

 

2

 

 

1

 

91,04

2 086 434

108 065

1.2.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

 

 

IS4

1

1

1

1

1

 

2

 

 

1

 

91,04

2 084 355

117 988

1.2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

 

 

 

X

IS4

1

1

1

1

1

 

1

 

 

1

 

91,04

1 857 500

96 685

1.3. III līmeņa ārstniecības iestādes
1.3.1. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

AR6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

68,52

1 387 449

42 606

1.3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

AR6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

68,52

1 160 214

50 073

1.3.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

AR6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

68,52

1 387 056

41 058

1.3.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

AR6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

68,52

1 387 719

28 678

1.3.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

AR6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

68,52

1 387 725

48 524

1.3.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

AR6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

68,52

1 387 258

52 075

1.3.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

AR6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

68,52

1 387 911

38 419

1.4. II līmeņa ārstniecības iestādes
1.4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

X

IP2

 

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

IP2

 

 

 

IP2

 

 

1

 

68,52

931 164

26 674

1.4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

X

IP2

X

X

IP2

X

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

68,52

1 386 563

12 564

1.4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"

X

IP2

 

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

IP2

 

 

 

IP2

 

 

1

 

68,52

931 838

44 518

1.4.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

X

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

1

IP2

 

 

 

IP2

 

 

1

 

68,52

930 710

20 211

1.5. I līmeņa ārstniecības iestādes
1.5.1. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

X

IP2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,62

468 733

 

1.5.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

X

IP2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,62

469 765

 

1.5.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

X

IP2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,62

469 657

 

1.5.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"

X

IP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,62

469 909

 

1.5.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"

X

IP2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,62

469 100

 

1.6. V līmeņa specializētās ārstniecības iestādes
1.6.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"7

 

IP2

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

87,91

936 782

 

1.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"

 

 

 

 

X

X

X + PAC3

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

 

 

 

4

 

 

 

 

82,03

2 741 558

 

1.6.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

 

IP2

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,94

234 290

 

1.7. Specializētās ārstniecības iestādes
1.7.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

62,12

454 303

33 235

1.7.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca7"

 

IP2

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

87,91

699 957

 

1.7.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1.7.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1.7.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"

 

IP2

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

62,12

227 234

7 392

1.7.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

62,12

227 143

26 278

1.7.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

62,12

227 063

16 338

1.7.8. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

62,12

227 004

18 636

1.7.9. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca"

 

IP2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

38,62

925 829

 

1.8. Pārējās slimnīcas
1.8.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,62

 

 

1.8.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,62

 

 

Piezīmes.

1 Profilu uzskata par nodrošinātu, ja ārstniecības iestāde par tā nodrošināšanu ir noslēgusi līgumu ar citu ārstniecības iestādi un informējusi par to dienestu.

2 IP - izvēles profils. Netiek piemērots nosacījums par obligātu profila nodrošināšanu vai diennakts dežūru, pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai. Ja ārstniecības iestāde vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu kādā no izvēles profiliem, konkrēto pakalpojumu iekļaušana līgumā iespējama, ja dienestam ir papildu finanšu līdzekļi.

3 PAC - perinatālās aprūpes centrs. Ārstniecības iestādei ir līgums par perinatālās aprūpes nodrošināšanu.

4 IS - izvēles speciālists. Ja I līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu drīkst aizvietot ģimenes ārsts, neatliekamās medicīnas ārsts vai anesteziologs/reanimatologs. Ja II, III vai IV līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu drīkst aizvietot ģimenes ārsts vai neatliekamās medicīnas ārsts.

5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina triju speciālistu - internā profila speciālista, ķirurga un anesteziologa/reanimatologa - diennakts dežūras Talsu filiālē.

6 AR - tikai akūtā rehabilitācija jaukta profila gultās atbilstoši līgumos noteiktajiem nosacījumiem.

7 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" pēc izvēles nodrošina ķirurgu vai traumatologu/ortopēdu diennakts dežūras.

8 Netiek piemērots nosacījums par obligātu diennakts dežūru (izņemot universitātes slimnīcas), radiologs diagnosts pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai.

2. Ārstniecības iestādes atbilstoši līmenim un līgumā noteiktajiem apmaksas nosacījumiem sniedz šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

Ārstniecības iestāde

Programmas nosaukums

Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētajās programmās (euro)

1

2

3

2.1. Asinsvadu ķirurģijas profils (V, IV)
2.1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Krūšu aortas endoprotezēšana 19 316,50
2.1.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā DRG
2.1.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Vēdera aortas endoprotezēšana 13 046,58
2.2. Gastroenteroloģijas profils (V, IV)
2.2.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Gastrointestinālā endoskopija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.3. Ginekoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.3.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos DRG
2.3.2. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Ginekoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.4. Grūtniecības un dzemdību profils (V, IV, III, II)
2.4.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā 722,00
2.4.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Fizioloģiskās dzemdības 523,88
2.4.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Ķeizargrieziens 940,04
2.5. Aprūpes profils (V, IV, III, II, I)
2.5.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Ogres rajona slimnīca", SIA "Kuldīgas slimnīca", SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", SIA "Rīgas 2. slimnīca", II un I līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Limbažu slimnīca") Pakalpojumi aprūpes slimnīcā vai aprūpes gultā 336,36
2.5.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Hronisko pacientu aprūpe ar ārstēšanās ilgumu līdz 10 gultasdienām 462,60
2.5.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Hronisko pacientu aprūpe ar ārstēšanās ilgumu 11 vai vairāk gultasdienas 618,89
2.6. Infekciju profils (V, IV)
2.6.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 1 932,54
2.6.2. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem) 7 575,91
2.6.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 1 511,83
2.6.4. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 618,13
2.6.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 10 735,27
2.6.6. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 8 766,33
2.6.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana 13 726,46
2.6.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana 12 179,89
2.6.9. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 5 275,46
2.6.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 4 970,08
2.6.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 1 219,58
2.7. Insulta vienības profils (V, IV)    
2.7.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroloģija (insulta vienība) 1 313,07
2.8. Invazīvās kardioloģijas profils (V, IV)
2.8.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi DRG
2.8.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI) 25 294,00
2.8.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija DRG
2.8.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā kardioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.9. Kardioloģijas profils (V, IV)
2.9.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes) Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija DRG
2.10. Ķirurģijas profils (V, IV, III, II)
2.10.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Kardioķirurģija DRG
2.10.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Hepatobiliārā ķirurģija DRG
2.10.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Izgulējumu (tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu), hronisku ādas un mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiskā ārstēšana 18 248,34
2.10.4. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Vispārējā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.10.5. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi 2 206,45
2.10.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Skoliozes operācijas DRG
2.10.7. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos DRG
2.10.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģija 2 005,76
2.10.9. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģijas bāzes programma DRG
2.10.10. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana DRG
2.10.11. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotezēšana (ar endoprotēzes vērtību) 3 715,40
2.10.12. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana sarežģītos gadījumos 4 058,00
2.10.13. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas daļēja (rādija galviņas) endoprotezēšana 2 272,47
2.10.14. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas totālā endoprotezēšana 4 967,61
2.10.15. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi sarežģītos gadījumos 2 978,97
2.10.16. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi sarežģītos gadījumos 2 272,82
2.10.17. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Pleca locītavas endoprotezēšana 3 959,56
2.10.18. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem (bez implanta vērtības) 2 940,42
2.10.19. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi 4 389,83
2.10.20. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi 2 839,82
2.10.21. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana 2 915,30
2.10.22. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana DRG
2.10.23. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Osteomielīts DRG
2.10.24. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie ķirurģiskie pakalpojumi DRG
2.11. Nefroloģijas profils (V, IV)
2.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsupresīvas terapijas komplikācijām tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu 1 543,34
2.12. Neiroķirurģijas profils (V, IV)
2.12.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija DRG
2.13. Neiroloģijas profils (V, IV, III)
2.13.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība DRG
2.14. Oftalmoloģijas profils (V)
2.14.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca") Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Oftalmoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.15. Onkoloģijas profils (V, IV)
2.15.1. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Onkoloģijas programma DRG
2.15.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", SIA "Rīgas Dzemdību nams") Diagnostiskā un neatliekamā ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Diagnostiskā un plānveida ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā DRG
2.15.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Ķīmijterapija bērniem 3 623,12
2.15.6. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Ķīmijterapija pieaugušajiem 571,48
2.15.7. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroonkoloģija DRG
2.15.8. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Staru terapija 2 842,91
2.15.9. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Staru terapija, staru terapija un ķīmijterapija pieaugušajiem 3 697,15
2.15.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm 4 177,48
2.16. Otolaringoloģijas profils (V, IV)
2.16.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Otolaringoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.17. Paliatīvās aprūpes profils (V, IV)
2.17.1. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpe Gultasdienas tarifs

38,62

2.17.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"), VSIA "Piejūras slimnīca" Paliatīvā aprūpe 869,22
2.18. Pediatrijas profils (IV, III, II)
2.18.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Perinatālā perioda stāvokļi DRG
2.18.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai) DRG
2.18.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Terciārā līmeņa pakalpojums jaundzimušajiem DRG
2.18.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Cistiskā fibroze DRG
2.18.5. Otolaringoloģijas apakšprofils
2.18.5.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (bez implanta vērtības) 1 770,48
2.18.5.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija 1 130,64
2.18.5.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kohleārā implanta implantācija bērniem 25 217,10
2.18.5.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (ar implanta vērtību) 8 660,54
2.18.6. Kardioloģijas apakšprofils
2.18.6.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtas sirds-asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija - izmeklēšana, terapija DRG
2.18.7. Mikroķirurģijas apakšprofils
2.18.7.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģija bērniem (ģenētika) 2 493,77
2.18.8. Oftalmoloģijas apakšprofils
2.18.8.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem DRG
2.19. Psihiatrijas profils (IV)
2.19.1. VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.2. VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.3. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Psihiatriskā palīdzība bērniem 1 534,75
2.19.4. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 1 989,32
2.19.5. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi Tāmes finansējums
2.19.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem 2 425,05
2.20. Rehabilitācijas profils (V, IV)
2.20.1. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Subakūtā rehabilitācija pieaugušajiem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

74,94*

2.20.2. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Subakūtā rehabilitācija pieaugušajiem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

38,62*

2.20.3. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija 4 597,07
2.20.4. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti) 1 853,51
2.20.5. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana pieaugušajiem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

74,94*

2.20.6. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana pieaugušajiem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

38,62*

2.20.7. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Subakūtā rehabilitācija bērniem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

74,94*

2.20.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Subakūtā rehabilitācija bērniem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

38,62*

2.20.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana bērniem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

74,94*

2.20.10. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana bērniem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

38,62*

2.20.11. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Perinatālā periodā radušos stāvokļu rehabilitācija Gultasdienas tarifs

74,94*

2.21. Terapijas profils (V, IV, III, II, I)
2.21.1. V, IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie terapeitiskie pakalpojumi DRG
2.22. Torakālās ķirurģijas profils (V)
2.22.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Torakālā ķirurģija DRG
2.22.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem 8 898,38
2.23. Traumatoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.23.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Smaga galvas smadzeņu trauma DRG
2.23.2. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Traumatoloģija, ortopēdija, rokas rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.23.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Apdegumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 4 944,39
2.23.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 3 370,73
2.24. Uroloģijas profils (V, IV)
2.24.1. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams" un VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Uroloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25. Ārpus profila
2.25.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Cilmes šūnu transplantācija 4 897,41
2.25.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā 652,75
2.25.3. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Stacionārā palīdzība hematoloģijā DRG
2.25.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija 1 525,53
2.25.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiskā sirds transplantācija 32 411,98
2.25.6. IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija Gultasdienas tarifs

46,25

2.25.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem, HIV/AIDS pacientiem DRG
2.25.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos DRG
2.25.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Sifiliss, gonoreja bērniem 1 270,77
2.25.10. V līmeņa ārstniecības iestādes, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā radioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25.11. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
2.25.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pacientu izmeklēšana pirms ortotopiskas aknu transplantācijas 1638,13
2.25.11.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiska aknu transplantācija 40 751,09
2.25.12. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Nieres transplantācija un pēcoperācijas periods 14 057,85
2.25.13. Narkoloģijas apakšprofils
2.25.13.1. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem 1 863,60
2.25.13.2. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem 1 863,60
2.25.13.3. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem 6 546,22
2.25.13.4. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Minesotas programma stacionārā 1 594,94
2.25.13.5. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Narkoloģija 419,37

Piezīmes.

1. * Dienests papildus apmaksā manipulācijas, kas līgumā ar ārstniecības iestādi iekļautajos apmaksas nosacījumos norādītas kā programmai saistošās manipulācijas.

2. Ja bērnam valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" uzsākta medikamentoza ārstēšana, izmantojot budžeta apakšprogrammas "Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem" finanšu līdzekļus, to turpina arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz brīdim, kad atbilstoši medicīniskajām indikācijām beidzas šāda nepieciešamība.

1.38. svītrot 7. pielikuma 3.3.32.2. un 3.3.32.3. apakšpunktu;

1.39. svītrot 7. pielikuma 3.3.36.2. apakšpunktu;

1.40. papildināt 7. pielikumu ar 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. lielo locītavu endoprotēzes, endoprotēžu daļas un implantus pacientiem, kuri ir ārstējušies pakalpojumu programmā "Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem.";

1.41. izteikt 7. pielikuma 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. jaunu elpošanas ierīču iegādi bērniem, kuriem tiek sniegta veselības aprūpe mājās, esošu iekārtu nomaiņu un šo iekārtu apkopi;";

1.42. papildināt 7. pielikumu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Visām ārstniecības iestādēm, kas nodrošina onkoloģisko pacientu ārstēšanu, parenterāli ievadot medikamentus, dienests apmaksā šos medikamentus, ja tie nav iepirkti centralizēti un to izmantošana saskaņota ar dienestu, ievērojot līgumā ar dienestu minētos nosacījumus.";

1.43. izteikt 9. pielikuma 11. punktu šādā redakcijā:

"11.

Primārs IGF-1 deficīts

E34.3"

1.44. papildināt 9. pielikumu ar 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"12.

Tuberozā skleroze Q85.1

13.

Primāra plaušu hipertensija I27.0

14.

Spināla muskuļu atrofija G12.0/G12.1"

1.45. svītrot 9. pielikuma piezīmi;

1.46. izteikt 10. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi gadā par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr.

p. k. 

Specialitāte vai struktūrvienība1

Par vienu slodzi (euro)

Par 0,25 slodzēm (euro)

Par 0,5 slodzēm (euro)

Par 3 slodzēm (euro)

Par 4,5 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību) (euro)

Nodrošinot diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās (euro)

2.1. Psihiatrs2, 3, 4

4 367

1 092

2 184

-

-

10 298

2.2. Narkologs

-

-

-

-

-

10 344

2.3. Pneimonologs5, 6, 7

4 360

1 090

2 180

-

-

10 707

2.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

3 820

955

1 910

-

-

-

2.5. Paliatīvās aprūpes kabinets

3 880

970

1 940

-

-

-

2.6. Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets8

3 956

989

1 978

-

-

-

2.7. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts

6 134

1 534

3 067

-

-

17 462

2.8. Stomas kabinets

5 356

1 339

2 678

-

-

-

2.9. Dežūrārsta kabinets8

3 339

835

1670

-

-

11 186

2.10. Pediatra kabinets

4 030

1 008

2 015

-

-

11 186

2.11. Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"9

10 344

-

-

-

30 225

-

2.12. Reto slimību kabineti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca":
2.12.1. cistiskās fibrozes kabinets

27 870

-

-

-

-

-

2.12.2. pārējo reto slimību kabinets

3 416

854

1 708

-

-

-

2.13. Psihologa/psihoterapeita kabinets2

3 416

854

1 708

-

-

-

2.14. Metadona terapijas kabinets9

3 416

854

1 708

8 697

-

-

2.15. Diabēta apmācības kabinets8

3 416

-

-

-

-

-

2.16. HIV līdzestības kabinets10

3 416

-

-

-

-

-

2.17. Funkcionālo speciālistu kabinets2

3 416

854

1 708

-

-

-

2.18. Garīgās veselības aprūpes māsas kabinets2

3 524

881

1 762

-

-

-

2.19. Aritmologa kabinets

3 416

-

-

-

-

-

2.20. Vecmātes kabinets

2 511

-

-

-

-

-"

1.47. izteikt 11. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Kapitācijas naudas apmērs, tai skaitā samaksa par reģistratora funkcijas veikšanu un telefonisku konsultāciju sniegšanu prakses darba laikā, vienai personai mēnesī ir 2,064160 euro.";

1.48. izteikt 11. pielikuma 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Par ģimenes ārsta praksē vai laboratorijā veiktu profilaktisko izmeklējumu - slēpto asiņu izmeklējums fēcēs - ģimenes ārsts saņem maksājumu - 0,71 euro par katru pieaugušo pacientu.";

1.49. izteikt 11. pielikuma 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. jaunatvērtajiem feldšerpunktiem darba samaksas apjomu sešus mēnešus nosaka par 0,5 slodzēm, izņemot gadījumu, ja feldšerpunktu izveido teritorijā, kur ģimenes ārsts pārtraucis līgumattiecības ar dienestu un nav cita ģimenes ārsta, kurš pārņem šo teritoriju. Šādā gadījumā dienests darba samaksas apjomu nosaka par vienu slodzi. Pēc tam darba samaksu aprēķina atbilstoši feldšerpunkta apmeklējumu skaitam, pamatojoties uz dienesta vadības informācijas sistēmas datiem.";

1.50. aizstāt 11. pielikuma 32.2.1. apakšpunktā skaitli "2,76" ar skaitli "2,90";

1.51. aizstāt 11. pielikuma 32.2.2. apakšpunktā skaitli "0,49" ar skaitli "0,51";

1.52. izteikt 12. pielikuma 2.4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.7.

  multiplās sklerozes slimnieku konsultēšana un izmeklēšana A81; A69.2; B22.0; B94.1; F07.9; G05.0; G05.8; G09; G11.0-G11.3; G32.0; G32.8; G35; G36.0; G36.1; G36.8; G36.9; G37; G81; G82.1; G82.2; G82.4; G82.5; G83.0-G83.3; G83.8; G83.9; G92; G95; G96.8; G96.9; G99.2; G99.8; I67.3; I69.8; M47.0; M47.1; M50.0; M51.0; T91.3; Z03.3"

1.53. izteikt 13. pielikumu šādā redakcijā:

"13. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Pacienta līdzmaksājuma apmērs

Veselības aprūpes pakalpojums

Pacienta līdzmaksājums (cena),
euro1

1. Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu2 1.1. personai līdz 65 gadu vecumam 2,00
1.2. personai no 65 gadu vecuma 1,00
2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu2 4,00
3. Par ģimenes ārsta mājas vizīti 2,85
4. Par ārstēšanos dienas stacionārā 4.1. par katru dienu, saņemot nieru aizstājterapijas, ķīmijterapijas, hematoloģijas, staru terapijas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī neiroloģisko, iekšķīgo slimību, narkoloģisku vai psihiatrisku saslimšanu un hronisko sāpju ārstēšanu dienas stacionārā 7,00
4.2. vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā 7,00
5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu 5.1. par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs 10,00
5.2. par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās 7,00
5.3. par ārstēšanos no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnozes kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10:
F10-F19)
7,00
5.4. par ārstēšanos šo noteikumu 6. pielikuma 2.20. apakšpunktā noteiktajās rehabilitācijas profila gultās 5,00
6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem 6.1. datortomogrāfiskie izmeklējumi: 6.1.1. izmeklējums bez kontrastvielas 14,00
6.1.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā: 21,00
6.1.2.1. par izmeklējumu 14,00
6.1.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
6.2. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi: 6.2.1. izmeklējums bez kontrastvielas 28,00
6.2.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā: 35,00
6.2.2.1. par izmeklējumu 28,00
6.2.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
7. Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem 7.1. elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi 2,00
7.2. sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi 4,00
7.3. galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi 4,00
7.4. neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi 4,00
7.5. funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi 4,00
7.6. radionuklīdā diagnostika 4,00
7.7. ultrasonogrāfiskie izmeklējumi 4,00
7.8. endoskopiskie izmeklējumi 7,00
7.9. rentgenoloģiskie izmeklējumi: 7.9.1. izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa-zarnu trakta kontrastvielu) 3,00
7.9.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā: 10,00
7.9.2.1. par izmeklējumu 3,00
7.9.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
7.10. datortomogrāfiskie izmeklējumi: 7.10.1. izmeklējums bez kontrastvielas 14,00
7.10.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā: 21,00
7.10.2.1. par izmeklējumu 14,00
7.10.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
7.11. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi: 7.11.1. izmeklējums bez kontrastvielas 28,00
7.11.2. izmeklējums ar kontrastvielu,3 tai skaitā: 35,00
7.11.2.1. par izmeklējumu 28,00
7.11.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju 4,00
9. Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām 9.1. olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai 21,00
9.2. embrija pārstādīšana 21,00
9.3. sēklinieku biopsija 21,00
Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu.

2 Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

3 Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

01.01.2020