Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2004, 11., 18., 23. nr.; 2006, 13., 15. nr.; 2007, 13. nr.; 2009, 160. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2015, 56. nr.; 2017, 97. nr.; 2018, 116. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts arhīvs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Nacionālais arhīvs" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijas Nacionālais arhīvs ir atbildīgs par elektronisko dokumentu izvērtēšanu un atlasi ilgstošai un pastāvīgai glabāšanai, tas arī uzrauga, lai valsts un pašvaldību iestāžu arhīvos tiktu nodrošināta elektronisko dokumentu saglabāšana un pieejamība."

3. 10. pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "sniedzēja" ar vārdu "darbības";

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "un par tās atjaunošanu".

4. Aizstāt 14. panta trešajā daļā vārdus "jānoslēdz pirms" ar vārdiem "ir noslēdzams pirms darbības".

5. 19. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzraudzības iestāde veic uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju un to sniegto pakalpojumu uzraudzību, darbības apstiprināšanu un darbības apstiprinājuma atsaukšanu atbilstoši Regulas Nr. 910/2014/ES, šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uzraudzības iestādi un tās darba organizācijas kārtību nosaka Ministru kabinets."

6. Izslēgt 20. panta pirmo daļu.

7. 22. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"22. pants. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja un tā sniegto pakalpojumu darbības izbeigšana, tā pasludināšana par maksātnespējīgu un darbības apstiprinājuma atsaukšana

(1) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nekavējoties rakstveidā informē uzraudzības iestādi un savā tīmekļvietnē nodrošina parakstītājiem, ar kuriem tam noslēgts sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas līgums vai kuriem ir izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai, publiski pieejamu informāciju par to, ka tā darbība ir izbeigta, tas ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tam ir atsaukts sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja vai tā sniegto pakalpojumu darbības apstiprinājums.";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja vai tā sniegto pakalpojumu darbības apstiprinājums ir atsaukts, bet tā darbība netiek izbeigta vai tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, tas saglabā visu informāciju par tā izsniegtajiem un saņemtajiem datiem un nodrošina šīs informācijas pieejamību.

(12) Ja uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbība ir izbeigta vai tas ir pasludināts par maksātnespējīgu, Ministru kabinets nekavējoties lemj par visas tās informācijas nodošanu trešai personai, kura satur uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos un saņemtos datus.";

izslēgt otro, trešo, ceturto un piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Uzraudzības iestāde nekavējoties atsauc darbību izbeigušā vai par maksātnespējīgu pasludinātā uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprinājumu, informāciju par to iekļaujot uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā."

8. Aizstāt 23. panta pirmās daļas 6., 7. un 8. punktā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

9. Aizstāt 25. panta pirmās daļas 5. punktā vārdu "anulē" ar vārdu "atsauc".

10. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:

"26. pants. Ārvalstī izsniegta kvalificēta sertifikāta atzīšana

Ārvalstī izsniegtam sertifikātam ir šajā likumā noteiktais kvalificēta sertifikāta juridiskais statuss un tiesiskās sekas, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) to izsniedzis Eiropas Savienības dalībvalsts uzraudzības iestādē reģistrēts uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs;

2) to saskaņā ar Regulas Nr. 910/2014/ES 14. pantu izsniedzis uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 5. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 17. decembrī

31.12.2019