Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību

1. pants. 2019. gada 18. jūlijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 22. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

4. pants. Ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē Likums par nolīgumu par robežzīmju un pierobežas joslas uzturēšanu kārtībā starp Latviju un Lietuvu (Valdības Vēstnesis, 1931, 74. nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 10. decembrī

Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības LĪGUMS par Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību

Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk - Puses),

cenšoties attīstīt un stiprināt draudzīgas attiecības, kas izdevīgas abām valstīm un tautām,

vēloties saglabāt to Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanas principu kontinuitāti, kas noteikti 1931. gada 25. janvāra Nolīgumā par robežzīmju un pierobežas joslas uzturēšanu kārtībā starp Latviju un Lietuvu, kā arī reglamentēt Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību, ņemot vērā mūsdienu reālijas,

ņemot vērā 1993. gada 29. jūnija Līguma par valsts robežas atjaunošanu starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku (turpmāk - Līgums par valsts robežas atjaunošanu) noteikumus,

kā arī ņemot vērā Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas dalību Eiropas Savienībā un Šengenas zonā,

vienojās par turpmāko.

I SADAĻA
Vispārīgie noteikumi

1. pants

Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības Līgumā par Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību (turpmāk - Līgums) lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1) Latvijas-Lietuvas valsts robeža (turpmāk - valsts robeža) - līnija un ar šo līniju sakrītoša vertikāla virsma, kas sadala valstu, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas, teritorijas (sauszemi, ūdeņus, zemes dzīles un gaisa telpu) saskaņā ar Līgumu par valsts robežas atjaunošanu;

2) redemarkācijas dokumenti - Latvijas-Lietuvas valsts robežas karte, valsts robežas apraksts ar pielikumu, robežzīmju koordinātu katalogs, robežzīmju abrisi (protokolu), Jauktās komisijas valsts robežas atjaunošanai starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku sēdes noslēguma protokols un citi Pušu atzīti dokumenti, kuros noteikta valsts robežas atrašanās, kā arī to pielikumi un papildinājumi, kas sastādīti vai var tikt sastādīti Līguma īstenošanas gaitā;

3) valsts robežas inventarizācija - periodiska, kopīgi veikta valsts robežas faktiskās atrašanās un robežzīmju faktiskā novietojuma un stāvokļa atbilstības salīdzināšana ar redemarkācijas dokumentiem, izmantojot atjauninātus kartogrāfiskos materiālus un ģeodēziskos mērījumus, lai noteiktu posmus, kur ir novirzes, kā arī robežzīmju un robežas joslas stāvokļa novērtēšana;

4) robežsardzes dienesti - Latvijas Republikas Valsts robežsardze un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests;

5) robežas josla - pierobežā esošā sauszemes iecirkņa vai robežūdeņu daļa, kas pieguļ valsts robežai (un kuras platums nav mazāks par 5 metriem abās valsts robežas līnijas pusēs) un paredzēta robežzīmju, kā arī citu valsts robežas apsardzības objektu ierīkošanai un uzturēšanai;

6) robežūdeņi - ezeru, upju, strautu, grāvju un citu ūdenstilpju posmi, pa kuriem iet valsts robeža;

7) robežincidents - notikums uz valsts robežas vai tās tuvumā, kas skar Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas intereses un kas ir jāizskata robežsardzes dienestiem, lai šo incidentu noregulētu;

8) robežincidenta izmeklēšana - pilnvaroto robežas pārstāvju veikta vispusīga to apstākļu izskatīšana, kas ir saistīti ar robežincidenta izcelšanos un raksturu;

9) kopīgā valsts robežas apsekošana - robežas joslas, robežzīmju, robežūdeņu krastu stāvokļa un uzturēšanas pasākumu pārbaude, lai saglabātu nemainīgu un nepārprotamu valsts robežas atrašanos, kā arī pārbaude par to, vai tiek nodrošināta tieša redzamība starp blakusesošajām robežzīmēm uz sauszemes vai robežstabiem, kas veido vienu robežzīmi, upju posmos (ja valsts robeža iet pa upēm);

10) pilnvarotie robežas pārstāvji - pilnvarotās Pušu valstu amatpersonas, kuru funkcijas un pienākumi izklāstīti Līguma VI sadaļā.

2. pants

Līgums nosaka kārtību, kādā:

1) uztur valsts robežu, robežzīmes un robežas joslu;

2) veic valsts robežas inventarizāciju;

3) veic valsts robežas, robežzīmju un robežas joslas kopīgo apsekošanu;

4) izveido Kopējo komisiju, nosakot arī tās funkcijas un darba reglamentu;

5) notiek pilnvaroto robežas pārstāvju darbība un sadarbība;

6) izskata un noregulē robežincidentus.

3. pants

Valsts robeža noteikta ar 1921. gada 14. maija Konvenciju starp Latviju un Lietuvu par robežas novilkšanu dabā starp minētajām valstīm, par pierobežas iedzīvotāju tiesībām un caur robežas līniju pārdalīto nekustamo īpašumu stāvokli, ar 1930. gada 30. jūnija Deklarāciju par robežas starp Latviju un Lietuvu galīgu noteikšanu, ar Līgumu par valsts robežas atjaunošanu un ar 1998. gada 25. marta Latvijas Republikas valdības, Lietuvas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par valstu robežu krustpunkta noteikšanas kārtību noteikumos, un iezīmēta dabā saskaņā ar to, kā noteikts:

1) redemarkācijas dokumentos;

2) 2001. gada 29. jūnija redemarkācijas dokumentos par robežzīmi "Ļudvinova", kas uzstādīta Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu saskares punktā un ir robežas gala punkts.

4. pants

Valsts robežas iezīmēšana veidā, kas atšķiras no tā, kādu valsts robežas atjaunošanas gaitā noteikusi Jauktā komisija valsts robežas atjaunošanai starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku, pieļaujama vienīgi saskaņā ar Kopējās komisijas lēmumu. Ar Kopējās komisijas lēmumu var tikt izmanīta iezīmēšanas kārtība un lietotas citu tipu robežzīmes.

II SADAĻA
Valsts robežas uzturēšana

5. pants

1. Saimnieciskās darbības un cita veida darbības veikšana robežas joslā reglamentēta Pušu valstu nacionālajos tiesību aktos.

2. Saimnieciskā un cita veida darbība valsts robežai pieguļošajās teritorijās katrai no Pusēm jāveic tā, lai netiktu nodarīti zaudējumi otrai Pusei.

3. Tiltu, aizsprostu, slūžu, dambju un citu hidrotehnisko būvju, inženierinfrastruktūras un transporta infrastruktūras objektu, kā arī citu objektu, kas atrodas vai tiek projektēti robežas joslā un šķērso valsts robežu, būvniecības un rekonstrukcijas projekti ir jāsaskaņo ar Kopējo komisiju.

4. Saskaņojot objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektus, ir jāievēro nosacījums par gultnes stāvokļa, ūdens līmeņa un debita saglabāšanu. Nepieciešamības gadījumā jāparedz krasta nostiprināšanas darbu veikšana.

5. Abās valsts robežas pusēs izvietoto objektu uzturēšanu un remontu nodrošina šo objektu īpašnieki.

6. pants

1. Puses apņemas uzturēt robežzīmes tādā stāvoklī, lai to novietojums, veids un forma atbilstu redemarkācijas dokumentu prasībām.

2. Atbildības par robežzīmju uzturēšanu sadalījums ir šāds:

2.1. Lietuvas Republika - par robežstabiem, kas izvietoti tās teritorijā;

2.2. Latvijas Republika - par robežstabiem, kas izvietoti tās teritorijā;

2.3. par divpusējām robežzīmēm ar Pušu valstu simboliku, kas uzstādītas uz valsts robežas līnijas:

2.3.1. no robežzīmes Nr. 0001 (no Baltijas jūras piekrastes) līdz robežzīmei Nr. 1008 (līdz starptautiskajai maģistrālei "Via Baltica") - Lietuvas Republika;

2.3.2. no robežzīmes Nr. 1009 (no starptautiskās maģistrāles "Via Baltica") līdz trīspusējai robežzīmei "Ļudvinova" - Latvijas Republika.

7. pants

1. Puses, sniedzot savstarpēju palīdzību, veic nepieciešamos pasākumus robežzīmju saglabāšanai, lai nepieļautu robežzīmju vai atsevišķu robežstabu pārvietošanu, bojāšanu vai zaudēšanu.

2. Konstatējot robežzīmes vai atsevišķa tās elementa bojāšanas vai zaudēšanas faktu, pilnvarotie robežas pārstāvji nekavējoties par to paziņo viens otram, izņemot gadījumus, kad konstatēti nenozīmīgi tādu robežzīmes elementu bojājumi, kas atrodas savas valsts teritorijā un kas nav jāatjauno vai jānomaina.

3. Ja robežzīme vai atsevišķs robežstabs ir pārvietots vai zaudēts, atjaunošanu veic tās valsts robežsardzes dienests, kura ir par tiem atbildīga. Tās valsts pilnvarotajam robežas pārstāvim, kura veic norādītos darbus, ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienas pirms darbu sākuma rakstiski informēt par tiem otras valsts pilnvaroto robežas pārstāvi un Kopējo komisiju.

4. Robežzīmi atjauno iepriekšējā vietā saskaņā ar redemarkācijas dokumentiem. Par paveiktajiem robežzīmes vai atsevišķa robežstaba atjaunošanas darbiem pilnvarotie robežas pārstāvji sastāda aktu 2 eksemplāros latviešu un lietuviešu valodā, kurš tiek nodots Kopējajai komisijai.

5. Atjaunojot robežzīmes, saskaņā ar Kopējās komisijas lēmumu ir atļauts mainīt to līdzšinējo izvietojumu, nemainot valsts robežas atrašanos, un uzstādīt robežzīmes vai atsevišķus robežstabus vietās, kurās nodrošināta to stabilitāte un saglabāšana.

6. Par paveiktajiem darbiem, uzstādot robežzīmi vai atsevišķu robežstabu jaunā vietā, Kopējā komisija sastāda aktu 2 eksemplāros latviešu un lietuviešu valodā.

7. Par katru jaunā vietā uzstādīto robežzīmi vai atsevišķo robežstabu Kopējā komisija mēneša laikā pēc tā uzstādīšanas sastāda robežzīmes abrisu (protokolu), kam pēc formas ir jāatbilst redemarkācijas dokumentiem un kas ir tiem jāpievieno. Atbilstošus labojumus (koriģējošos iestarpinājumus) ietver redemarkācijas dokumentos.

8. Ja nepieciešams, saskaņā ar Kopējās komisijas lēmumu var papildus uzstādīt robežzīmes, nemainot valsts robežas atrašanos un atbilstoši noformējot redemarkācijas dokumentus.

8. pants

1. Robežas josla tiek uzturēta tādā stāvoklī, lai tiktu nodrošināta valsts robežas redzamība visā tās garumā, un atkarībā no nepieciešamības tiek attīrīta no kokiem, krūmiem un citu augu seguma. Robežūdeņu krastos attīrīšanu no kokiem, krūmiem un citu augu seguma veic, lai nodrošinātu redzamību tikai starp Pušu valstu robežstabiem, kas veido vienu un to pašu robežzīmi.

2. Katra Puse veic robežas joslas attīrīšanu savā teritorijā.

III SADAĻA
Valsts robežas inventarizācija

9. pants

1. Pēc Līguma stāšanās spēkā Kopējā komisija veic valsts robežas inventarizāciju ne retāk kā vienu reizi piecpadsmit gados, bet, ja nepieciešams, pēc Pušu vienošanās - arī biežāk.

2. Vienošanos par inventarizācijas sākuma laiku un darbu apjomiem savlaicīgi panāk, izmantojot diplomātiskos kanālus, lai katrai no Pusēm būtu iespēja paveikt nepieciešamos sagatavošanas darbus.

3. Uz robežūdeņiem inventarizāciju veic vasaras periodā, kad ūdens līmenis upēs un citās ūdenstilpēs nav augstāks par vidējo.

4. Lai varētu veikt inventarizāciju, Kopējā komisija:

4.1. veic redemarkācijas dokumentu, iepriekšējās inventarizācijas materiālu, kopīgo valsts robežas apsekošanu, kā arī citu Līguma izpildes gaitā sastādīto dokumentu analīzi;

4.2. izmantojot atjauninātu kartogrāfisko materiālu, konstatē robežūdeņu posmus, kuros intensīvi notiek ūdenstilpes krasta līnijas pārmaiņas, veidojas salas un sēkļi, norit citi dabīgi un mākslīgi procesi, kas rada priekšnosacījumus valsts robežas atrašanās izmaiņām dabā.

5. Pamatojoties uz veiktās valsts robežas inventarizācijas rezultātiem, Kopējā komisija sastāda protokolu 2 eksemplāros latviešu un lietuviešu valodā. Protokolam pievieno valsts robežas inventarizācijas aktu, kurā tiek fiksēti visi trūkumi, kas ir jāizlabo vai jānovērš. Dokumentus paraksta Kopējās komisijas locekļi, kas piedalījušies sēdē.

6. Trūkumi ir jānovērš, bet robežzīmju atjaunošana vai maiņa jāveic pēc iespējas īsākā laikā.

10. pants

1. Atkarībā no nepieciešamības un lietderības apsvērumiem un pēc savstarpējas saskaņošanas Pusēm ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu robežūdeņu krastu nemainīgu stāvokli un nostiprinātu krastus.

2. Lai novērstu robežūdeņu krastu stāvokļa izmaiņas, šie krasti ir jānostiprina vietās, kuras noteikusi Kopējā komisija. Šādus darbus veic un attiecīgās izmaksas sedz tā Puse, kurai pieder krasts, ja vien iepriekš minētais nav saistīts ar otras Puses darbību.

3. Upes gultnes izmaiņu gadījumā valsts robežas, kas noteikta pa upi, atrašanās nemainās, ja vien Puses nevienojas citādi.

4. Konstatējot robežūdeņu ūdensteces gultnes izmaiņas faktu, Kopējā komisija vērtē iepriekšējās gultnes atjaunošanas iespēju un lietderību.

5. Ja nav iespējams vai nav lietderīgi atjaunot robežūdeņu ūdensteces gultni tās iepriekšējā stāvoklī, Kopējā komisija izstrādā priekšlikumus par demarkācijas izmaiņām vai valsts robežas atrašanās izmaiņām, bet, ja nepieciešams, - par to zemes gabalu savstarpēju kompensēšanu, kas atdalījušies no Pušu valstu teritorijas robežūdeņu ūdensteces gultnes dabīgo izmaiņu rezultātā.

6. Dokumentus, kuros konstatētas dabas parādību rezultātā radušās valsts robežas atrašanās izmaiņas, noformē kā redemarkācijas dokumentus, un tie stājas spēkā dienā, kad notikusi notu apmaiņa par to valsts iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai tie stātos spēkā. Turklāt šie dokumenti aizstāj daļu no redemarkācijas dokumentiem, kuros fiksēta valsts robežas iepriekšējā atrašanās.

7. Ja, veicot valsts robežas inventarizāciju, tiks konstatēts, ka mērījumu dati, kas norādīti redemarkācijas dokumentos, nesakrīt ar datiem, kas iegūti dabā veikto kopīgo mērījumu gaitā, taču robežzīmju izvietojums nav mainījies, jāvadās no pēdējiem dabā veikto mērījumu datiem, kurus noformē kā redemarkācijas dokumentus.

11. pants

1. Valsts robežas inventarizācijas darbu sadalījums starp Pusēm ir vienlīdzīgs.

2. Redemarkācijas dokumentu noformēšanas darbus, ko veic saskaņā ar valsts robežas inventarizācijas rezultātiem, sadala atbilstoši Pušu atbildībai par robežzīmju uzturēšanu:

2.1. no robežzīmes Nr. 0001 (no Baltijas jūras piekrastes) līdz robežzīmei Nr. 1008 (līdz starptautiskajai maģistrālei "Via Baltica") - Lietuvas Republika;

2.2. no robežzīmes Nr. 1009 (no starptautiskās maģistrāles "Via Baltica") līdz trīspusējai robežzīmei "Ļudvinova" - Latvijas Republika.

3. Katra Puse savu darbu daļu apmaksā atsevišķi. Jautājums par darbu izpildes izmaksu summu izlīdzināšanu netiek izvirzīts.

IV SADAĻA
Kopīgā valsts robežas apsekošana

12. pants

1. Kopīgo valsts robežas apsekošanu organizē abu valstu pilnvarotie robežas pārstāvji. Lai veiktu kopīgo apsekošanu, pilnvarotie robežas pārstāvji izveido kopīgo darba grupu, kuras sastāvā ir robežsardzes dienestu pārstāvji (turpmāk - Darba grupa). Ja nepieciešams, Darba grupā var iekļaut citu iestāžu pārstāvjus.

2. Kopīgo valsts robežas apsekošanu pilnvarotie robežas pārstāvji veic ne retāk kā vienreiz 5 gados, sākot ar Līguma spēkā stāšanās dienu. Kopīgo apsekošanu parasti veic vasaras periodā.

3. Veicot kopīgo valsts robežas apsekošanu, tiek vizuāli novērtēts robežzīmju stāvoklis, to parametri un izvietojums, robežas joslas, robežūdeņu krastu, hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu, kā arī citu objektu stāvoklis.

4. Ja nepieciešams, var veikt robežzīmju izvietojuma un robežūdeņu krasta līnijas mērījumus. Valsts robežas kopīgās apsekošanas gaitā tiek fiksēti visi trūkumi, kas saistīti ar valsts robežas uzturēšanu, kā arī neatbilstības redemarkācijas dokumentiem.

5. Pēc valsts robežas kopīgās apsekošanas pabeigšanas pilnvarotie robežas pārstāvji sastāda protokolu 2 eksemplāros latviešu un lietuviešu valodā. Protokolam pievieno valsts robežas kopīgās apsekošanas aktu. Par katru pārvietoto, zaudēto vai bojāto robežzīmi sastāda atsevišķu aktu, ko arī pievieno protokolam. Aktus paraksta Darba grupas dalībnieki. Pilnvarotie robežas pārstāvji paraksta protokolu un nodod to Kopējajai komisijai.

6. Trūkumi, kas saistīti ar valsts robežas kopīgo uzturēšanu, ir jānovērš pēc iespējas īsākā laikā.

V SADAĻA
Kopējā komisija

13. pants

1. Puses 6 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža izveido Kopējo komisiju.

2. Savā darbībā Kopējā komisija vadās pēc Līguma, redemarkācijas dokumentiem, kā arī Kopējās komisijas darba reglamenta.

3. Kopējo komisiju veido Latvijas pārstāvju daļa un Lietuvas pārstāvju daļa (turpmāk - daļas). Katras daļas sastāvā ir 5 Pušu pārstāvji. Katru daļu vada priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - vietnieks.

4. Par savu Kopējās komisijas daļu personālsastāvu un tā izmaiņām Puses paziņo viena otrai, izmantojot diplomātiskos kanālus.

5. Atkarībā no nepieciešamības Kopējajai komisijai ir tiesības piesaistīt ekspertus un citu personālu, veidot kopīgas un vienpusējas darba grupas uzdevumu veikšanai Kopējās komisijas noteiktās kompetences ietvaros.

6. Abām Kopējās komisijas daļām ir savi zīmogi, ar kuru nospiedumu paraugiem Puses apmainās, izmantojot diplomātiskos kanālus.

14. pants

Kopējās komisijas pamatuzdevumi ir:

1) valsts robežas uzturēšanas dabā kontrole;

2) valsts robežas inventarizācijas organizēšana;

3) tādu jautājumu koordinācija un risināšana, kas saistīti ar valsts robežas atrašanos, tās iezīmēšanu un uzturēšanu.

15. pants

Kopējās komisijas funkcijas ir:

1) materiālu par valsts robežas atrašanos, robežzīmju un robežas joslas stāvokli analīze;

2) valsts robežas inventarizācijas veikšana;

3) valsts robežas kopīgās apsekošanas, inventarizācijas un citu darbu veikšanas termiņu, kārtības un tehnisko nosacījumu, saskaņošana;

4) kopīgās apsekošanas uzraudzības īstenošana;

5) valsts robežas inventarizācijas rezultātu noformēšana;

6) topogrāfiski ģeodēzisko, kartogrāfisko un citu darbu organizēšana valsts robežas inventarizācijas ietvaros;

7) tādu lēmumu pieņemšana un darbu organizēšana, kas saistīti ar robežzīmju vai atsevišķu robežstabu uzstādīšanu jaunā vietā vai arī tādu papildu robežzīmju uzstādīšanu, kuras nemaina valsts robežas līnijas izvietojumu, un ar nepieciešamo redemarkācijas dokumentu noformēšanu attiecībā uz tām;

8) dokumentu, kas nepieciešami Kopējās komisijas darba rezultātu noformēšanai, paraugu izstrāde un, ja nepieciešams, jaunu redemarkācijas dokumentu pielikumu un papildinājumu veidlapu izstrāde;

9) tādu priekšlikumu sagatavošana, kas saistīti ar valsts robežas precizēšanu atsevišķos posmos saskaņā ar valsts robežas inventarizācijas rezultātiem, ievērojot stingri noteiktu līdzsvaru attiecībā uz zemes platībām, ar kurām apmainās valstis;

10) objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošana, ja tie rada priekšnosacījumus valsts robežas atrašanās vai iezīmēšanas izmaiņām;

11) tādu citu uzdevumu atrisināšana savas kompetences ietvaros, kas saistīti ar valsts robežas iezīmēšanu, atrašanos dabā, tostarp valsts robežas apzīmēšanu ar jaunu tipu robežzīmēm, un tās uzturēšanu;

12) priekšlikumu tādu trūkumu novēršanai, kas konstatēti valsts robežas kopīgās apsekošanas vai tās inventarizācijas procesā, kā arī priekšlikumu tās uzturēšanas pasākumu pilnveidošanai nosūtīšana robežsardzes dienestiem.

16. pants

1. Kopējā komisija īsteno savu darbību sēžu vai darba sanāksmju formātā; tās tiek pārmaiņus rīkotas katras Puses valsts teritorijā atkarībā no nepieciešamības, taču ne retāk kā vienu reizi gadā. Sēžu un darba sanāksmju darbu vada tās Kopējās komisijas daļas priekšsēdētājs, kuras valsts teritorijā tās tiek rīkotas. Kopējā komisija savā pirmajā sēdē apstiprina darba reglamentu.

2. Uzaicinājumu uz sēdi vai darba sanāksmi izsūta ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās sākuma. Atbildi uz uzaicinājumu izsūta 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

3. Priekšsēdētāji, viņu vietnieki un citi Kopējās komisijas locekļi var starp sēdēm un darba sanāksmēm uzturēt tiešus savstarpējos kontaktus jautājumos, kas ir viņu kompetencē.

4. Par katras sēdes, darba sanāksmes rezultātiem sastāda protokolu divos eksemplāros latviešu un lietuviešu valodā. Protokolu paraksta Kopējās komisijas priekšsēdētāji.

5. Kopējās komisijas sēžu un darba sanāksmju organizēšanas izdevumus sedz uzņemošā Puse.

VI SADAĻA
Pilnvarotie robežas pārstāvji

17. pants

1. Lai operatīvi risinātu jautājumus, kas saistīti ar valsts robežas uzturēšanu dabā, robežzīmju un robežas joslas uzturēšanu, un noregulētu robežincidentus, Puses izveido pilnvaroto robežas pārstāvju institūtu, kas katrā no Pušu valstīm sastāv no:

1.1. pilnvarotā robežas pārstāvja;

1.2. pilnvarotā robežas pārstāvja vietniekiem;

1.3. pilnvarotā robežas pārstāvja palīgiem.

2. Katra Puse ieceļ pilnvaroto robežas pārstāvi, viņa vietniekus un palīgus saskaņā ar savas valsts nacionālajiem tiesību aktiem.

3. Pilnvaroto robežas pārstāvju un viņu vietnieku vārdus un uzvārdus Puses paziņo viena otrai, izmantojot diplomātiskos kanālus. Pilnvarotie robežas pārstāvji informē viens otru par savu palīgu vārdiem un uzvārdiem.

4. Lai nodrošinātu pilnvaroto robežas pārstāvju institūta darbību, pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem ir tiesības piesaistīt tulkus, sekretārus un ekspertus.

18. pants

1. Pilnvaroto robežas pārstāvju vietniekiem, veicot viņiem uzticētos pienākumus, ir tādas pašas tiesības kā pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem.

2. Pilnvaroto robežas pārstāvju palīgu tiesības un pienākumus, kā arī to izpildes kārtību nosaka pilnvarotie robežas pārstāvji, savstarpēji vienojoties.

19. pants

Pilnvaroto robežas pārstāvju pienākumi:

1) pētīt un analizēt situāciju uz valsts robežas un robežas joslā, saskaņot un koordinēt robežsardzes dienestu darbību šādos jautājumos:

1.1. robežzīmju un robežas joslas uzturēšana;

1.2. valsts robežas, robežzīmju un robežas joslas kopīga apsekošana;

1.3. robežzīmju atjaunošanas darbu organizācija;

1.4. sadarbība pārrobežu noziedzības apkarošanā;

2) organizēt robežincidentu vienpusēju vai kopīgu izmeklēšanu un savas kompetences ietvaros izskatīt un nokārtot jautājumus, kas saistīti ar robežincidentiem, kurus nav nepieciešams risināt, izmantojot diplomātiskos kanālus;

3) nodot jautājumus, kas nav pilnvaroto robežas pārstāvju kompetencē vai par kuriem kopīgas darbības rezultātā nav panākta vienošanās, atrisināšanai, izmantojot diplomātiskos kanālus, par ko tiek paziņots otras Puses valsts pilnvarotajam robežas pārstāvim;

4) nekavējoties informēt otras Puses valsts pilnvaroto robežas pārstāvi par:

4.1. robežzīmju vai atsevišķu robežstabu pārvietošanu, bojāšanu, zaudēšanu;

4.2. robežūdeņu piesārņošanu, ekoloģisku katastrofu vai stihisku nelaimju izplatīšanās pāri valsts robežai draudu rašanos;

4.3. robežincidentu izmeklēšanas rezultātiem;

5) koordinēt kontaktpunktu darbības, kopīgo patrulēšanu un citu veidu kopīgās darbības īstenošanu uz valsts robežas;

6) noteikt darba sanāksmju norises vietas, kā arī dienesta korespondences pieņemšanas un nodošanas vietas;

7) izstrādāt un saskaņot to dokumentu paraugus un projektus, kas nepieciešami kopīgai pilnvaroto robežas pārstāvju darbībai;

8) risināt jautājumus, kas saistīti ar pagaidu robežšķērsošanas vietu funkcionēšanu, pieņemt saskaņotus lēmumus par pagaidu robežšķērsošanas vietu darbības režīmu, ja īslaicīgi tiek atjaunota robežkontrole uz iekšējām robežām;

9) organizēt robežjautājumu risināšanas procesu, ja īslaicīgi tiek atjaunota robežkontrole uz iekšējās robežas;

10) robežsardzes dienestu noteiktajā kārtībā organizēt tādu personu uzņemšanu un nodošanu, kas neatbilst nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu Puses valstī, kuras teritorijā tās tikušas aizturētas, vai arī nosacījumiem attiecībā uz uzturēšanos šajā valstī.

20. pants

1. Pilnvarotie robežas pārstāvji, viņu vietnieki un palīgi kopīgo darbību veic darba sanāksmēs.

2. Darba sanāksmes parasti tiek rīkotas pārmaiņus Pušu valstu teritorijās. Uzaicinājumu uz darba sanāksmi izsūta ne vēlāk kā 10 dienas pirms tās sākuma. Atbildi uz uzaicinājumu izsūta 2 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

3. Darba sanāksmēs, kuras organizē vienas Puses valsts pilnvarotais robežas pārstāvis, otras Puses valsts pilnvarotais robežas pārstāvis piedalās personīgi. Gadījumā, kad tas nav iespējams, darba sanāksmēs piedalās pilnvarotā robežas pārstāvja vietnieks, par ko savlaicīgi tiek informēts otras Puses valsts pilnvarotais robežas pārstāvis.

4. Darba sanāksmēs var piedalīties tulki un eksperti.

5. Pilnvarotie robežas pārstāvji atsevišķus jautājumus var risināt ar sarakstes palīdzību vai citos veidos, ja neviens no viņiem neuzstāj, ka jautājums ir jāizskata darba sanāksmē.

21. pants

1. Pilnvaroto robežas pārstāvju darba sanāksmes tiek rīkotas ne retāk kā 2 reizes gadā. Darba sanāksmi vada tās Puses valsts pilnvarotais robežas pārstāvis, kuras teritorijā tā notiek.

2. Darba sanāksmes tiek protokolētas. Protokolā tiek īsumā izklāstīta darba sanāksmes gaita, pieņemtie lēmumi un to izpildes termiņi, kā arī, ja nepieciešams, atšķirīgie pilnvaroto robežas pārstāvju viedokļi jautājumos, par kuriem nav panākta vienprātība. Protokolu sastāda 2 eksemplāros latviešu un lietuviešu valodā. Protokolu paraksta pilnvarotie robežas pārstāvji, bet viņu prombūtnes gadījumā - pilnvaroto robežas pārstāvju vietnieki. Lēmumi, kas pieņemti darba sanāksmēs, stājas spēkā ar protokola parakstīšanas brīdi, ja vien protokolā nav paredzēts citādi.

3. Pilnvaroto robežas pārstāvju palīgi veic kopīgo darbību saskaņā ar pilnvaroto robežas pārstāvju norādījumiem. Jautājumi, par kuriem pilnvaroto robežas pārstāvju palīgi nav panākuši vienošanos, ir jāizskata pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem.

4. Darba sanāksmju organizēšanas izdevumus sedz uzņemošā Puse.

VII SADAĻA
Noslēguma noteikumi

22. pants

1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā ar datumu, kad, izmantojot diplomātiskos kanālus, saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par to valsts iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā.

2. Pusēm savstarpēji vienojoties, Līgums var tikt grozīts. Šādi grozījumi ir Līguma neatņemama daļa.

3. Katra Puse var izbeigt Līguma darbību, paziņojot par to rakstiski, izmantojot diplomātiskos kanālus, otrai Pusei. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek izbeigta tad, kad pagājuši 6 mēneši no dienas, kurā otra Puse ir saņēmusi minēto paziņojumu.

23. pants

1. 6 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās datuma Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, apmainās ar informāciju par kompetentajām institūcijām, kas ir atbildīgas par Līguma noteikumu izpildi.

2. Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, informē viena otru par izmaiņām, kas saistītas ar Pušu kompetentajām institūcijām.

24. pants

Jebkādi strīdi, kas saistīti ar Līguma interpretāciju un piemērošanu, tiek risināti Pušu sarunu vai konsultāciju ceļā.

25. pants

Ar Līguma spēkā stāšanās datumu spēku zaudē 1931. gada 25. janvāra Nolīgums par robežzīmju un pierobežas joslas uzturēšanu kārtībā starp Latviju un Lietuvu un 2002. gada 1.marta Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības Vienošanās par pilnvaroto robežas pārstāvju darbību.

Noslēgts Helsinkos, 2019. gada 18. jūlijā 2 eksemplāros, latviešu, lietuviešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Ja rodas domstarpības par Līguma noteikumu interpretāciju, Puses vadās pēc teksta angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Lietuvas Republikas valdības vārdā

Sandis Ģirģens

Eimutis Misiūnas

 

AGREEMENT
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the Maintenance of the Latvian - Lithuanian State Border and the Activities of Border Delegates

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter 'the Parties'),

striving to develop and strengthen a friendly relationship, beneficial for both states and nations,

willing to preserve the continuity of the principles of the maintenance of the Latvian - Lithuanian state border that were set out in the Agreement between Latvia and Lithuania on the Maintenance of Border Signs and Border Zone of 25 January 1931, and to regulate the maintenance of the Latvian - Lithuanian state border and the activities of border delegates according to contemporary realities,

taking into account the provisions of the Treaty concerning the Restoration of the State Border between the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania of 29 June 1993 (hereinafter 'the Treaty'),

taking into account the membership of the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania in the European Union and the Schengen Area,

have agreed as follows:

CHAPTER I
General Provisions

Article 1

The terms used in the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the Maintenance of the Latvian - Lithuanian State Border and the Activities of Border Delegates (hereinafter 'this Agreement') shall have the following meaning:

1) Latvian - Lithuanian state border (hereinafter 'the state border') means the line and the vertical surface extending along this line which separate the territories (the land, water, sub-terrain and air space) of the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania in accordance with the Treaty;

2) re-demarcation documents mean the Latvian - Lithuanian state border map, the description of the state border including its annex, the catalogue of the coordinates of border markers, the border markers sketch map, the final protocol of the meeting of the Mixed Commission for the Restoration of the state border between the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania, and any other documents recognised by the Parties that determine the location of the state border, as well as the annexes and supplements thereto that have been or may be drawn up in the course of the implementation of this Agreement;

3) inventory of the state border means a joint periodic comparing of the actual location of the state border and of the state border markers with the re-demarcation documents, conducted jointly by using updated cartographic materials and geodetic measurements in order to determine sections with deviations, as well as the assessment of the condition of the border markers and border strip;

4) border guard services mean the State Border Guard of the Republic of Latvia and the State Border Guard Service under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania;

5) border strip means the part of land or waters in the border area which is adjacent to the state border (the width thereof being at least 5 meters each side of the state border line) and intended for the establishment and maintenance of border markers and other state border guard facilities;

6) border waters mean the sections of lakes, rivers, streams, trenches and other bodies of water, where the state border is situated;

7) border incident means the event at the state border or in the vicinity thereof that affects interests of the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania and shall be examined by the border guard services in order to settle such an incident;

8) investigation of the border incident means the comprehensive examination of the circumstances related to the occurrence and type of the border incident that shall be conducted by border delegates;

9) joint inspection of the state border means the inspection of the condition of the border strip, border markers, banks of the border waters and their maintenance in order to preserve constant and unambiguous location of the state border, as well as the inspection of whether the direct visibility is ensured between the adjacent border markers on land or the border pillars constituting one border marker in river sections (where the state border is situated along the rivers);

10) border delegates mean the authorised officials of the states of the Parties whose functions and duties are laid down in Chapter VI of this Agreement.

Article 2

This Agreement lays down the procedures for the following:

1) maintenance of the state border, border markers and the border strip;

2) inventory of the state border;

3) joint inspection of the state border, border markers and the border strip;

4) establishment of the Joint Commission determining functions and rules of procedure thereof;

5) activities and cooperation of border delegates;

6) examination and settlement of border incidents.

Article 3

The state border has been established by the Convention between Latvia and Lithuania regarding the Delimitation on the Spot of the Frontier between the Two States, and also regarding the Rights of the Citizens in the Frontier Zone, and the Status of Immovable Property Intersected by the Frontier Line of 14 May 1921, the Declaration between Latvia and Lithuania regarding the Final Frontier Establishment of 30 June 1930, the Treaty, and the Agreement between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on the Procedures for Establishing the Point of Intersection of the State Borders of 25 March 1998, and marked on the terrain accordingly, as laid down in the following:

1) re-demarcation documents;

2) re-demarcation documents of 29 June 2001 with regard to the border marker "Ludvinova/Liudvinavas" which has been erected on the point of intersection of the state borders of the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania and the Republic of Belarus, and constitutes the end point of the border.

Article 4

Marking of the state border in a manner different from that determined by the Mixed Commission for the Restoration of the State Border between the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania in the course of the restoration of the state border shall only be permissible under a decision by the Joint Commission. Marking procedures may be modified and other types of border markers may be used under a decision of the Joint Commission.

CHAPTER II
Maintenance of the State Border

Article 5

1. Economic and any other type of activity in the border strip shall be regulated by legal acts applicable in the territory of the state of the Parties.

2. Economic and any other type of activity in the territories adjoining the state border shall be conducted by each of the Parties in a manner that does not cause damage to the other Party.

3. Construction and reconstruction designs of bridges, barriers, locks, dams and other hydrotechnical structures, objects of engineering and transport infrastructure, as well as any other objects located or designed in the border strip and crossing the state border shall be endorsed by the Joint Commission.

4. Endorsement of construction and reconstruction designs of the objects shall be conditional on preservation of the position of the bed, water level and the yield. Bank reinforcement works shall be envisaged, if necessary.

5. Maintenance and repair of the objects located on both sides of the state border shall be ensured by their owners.

Article 6

1. The Parties agree to maintain the border markers in a condition ensuring the compliance of their location, type and form with the re-demarcation documents.

2. The responsibility for the maintenance of the border markers shall be shared in the following manner:

2.1. the Republic of Lithuania shall be responsible for the border pillars located in its territory;

2.2. the Republic of Latvia shall be responsible for the border pillars located in its territory;

2.3. for the bilateral border markers with the official symbols of the states of the Parties that are erected on the border line:

2.3.1. the Republic of Lithuania shall be responsible for border markers from No. 0001 to No. 1008 (from the Baltic Sea coast to the Via Baltica international motorway);

2.3.2. the Republic of Latvia shall be responsible for border markers from No. 1009 (from the Via Baltica international motorway) to the three-sided border marker "Ludvinova/Liudvinavas".

Article 7

1. In the course of mutual assistance the Parties shall take measures necessary for preservation of border markers in order to prevent relocation, damage or loss of border markers or specific border pillars.

2. In case damage or loss of a border marker or a specific element thereof is noticed, the border delegates shall immediately notify each other of this fact, except for the cases when insignificant damage is caused to the elements of a border marker that are located in the territory of their state and do not require restoration or replacement.

3. In case a border marker or a specific border pillar is relocated or lost, it shall be restored by the border guard service of the state responsible for it. The border delegate of the state that carries out the specified works shall send a written notification thereof to the border delegate of the other state and the Joint Commission at least 10 days prior to the commencement of the works.

4. The border marker shall be restored in the original location in accordance with the re-demarcation documents. Border delegates shall draw up a statement on the works carried out with regard to the restoration of a border marker or a specific border pillar in 2 copies in the Latvian and Lithuanian languages and submit it to the Joint Commission.

5. Under a decision of the Joint Commission in case of restoration of border markers the location of border markers or specific border pillars may be altered in order to erect them in the places where stability and preservation thereof are ensured, provided that the original location of the state border is preserved.

6. The Joint Commission shall draw up a statement in 2 copies in the Latvian and Lithuanian languages on the works of erection of a border marker or a specific border pillar in a new place.

7. For each border marker or specific border pillar erected in a new place, the Joint Commission shall within a month draw up a border marker sketch map that shall comply with the structure of the re-demarcation documents and shall be annexed thereto. Appropriate adjustments shall be made in the re-demarcation documents.

8. Under a decision of the Joint Commission, additional border markers may be erected if necessary, provided that the original location of the state border is preserved, followed by appropriate adjustment of the re-demarcation documents.

Article 8

1. The border strip shall be maintained ensuring visibility of the state border all along its length, and if necessary shall be cleared from trees, bushes and other vegetation. Banks of the border waters shall be cleared from trees, bushes and other vegetation insofar as it is necessary to ensure the visibility between the border pillars of the states of the Parties constituting the same border marker.

2. Each Party shall clear the border strip in the territory of its state.

CHAPTER III
Inventory of the State Border

Article 9

1. After this Agreement comes into force, the Joint Commission shall conduct inventory of the state border at least once every fifteen years or, in case of necessity, this may be done more frequently upon the agreement between the Parties.

2. To enable each Party to carry out the necessary preparation, the starting time of the inventory and the scope of works shall be agreed in advance through diplomatic channels.

3. Inventory on the border waters shall be conducted in the summer season when the water level in rivers and other bodies of water is not higher than the average.

4. In order to conduct the inventory, the Joint Commission shall:

4.1. perform analysis of the re-demarcation documents, materials of the previous inventory, joint survey of the state border, as well as any other documents drawn up in the course of the implementation of this Agreement;

4.2. using the updated cartographic material, establish the sections of the border waters where the bank line of a body of water is subject to alterations, islands and sandbanks form, and other natural and artificial processes take place in an intensive manner creating preconditions for alterations in the location of the state border in the locality.

5. On the basis of the results of the conducted inventory of the state border, the Joint Commission shall draw up minutes in 2 copies in the Latvian and Lithuanian languages. The minutes shall be accompanied by a statement on the inventory of the state border where any deficiencies that should be rectified or eliminated shall be noted. The documents shall be signed by the members of the Joint Commission who have participated in the meeting.

6. Deficiencies shall be eliminated and the border markers shall be restored and replaced as soon as possible.

Article 10

1. Depending on the need and feasibility and upon mutual agreement the Parties shall take measures in order to ensure constant condition of the banks of the border waters and reinforce the banks.

2. In order to prevent alterations in the condition of banks of the border waters, these banks shall be reinforced in the places identified by the Joint Commission. Such works shall be carried out and the relevant costs shall be covered by the Party to whose state the bank belongs, unless the said fact is related to activity of the other Party.

3. In the case of any alterations in the river bed, the location of the state border which runs along the river shall not be altered, unless the Parties agree otherwise.

4. If any alterations in the beds of the border waters have been detected, the Joint Commission shall assess the possibility and the feasibility of reinstating the previous bed.

5. Where the reinstatement of the bed of the border waters to its previous location is not possible or feasible, the Joint Commission shall develop proposals for alterations in the demarcation or alterations in the location of the state border, and, if necessary, on reciprocal compensation for the land plots which have separated from the territories of the states of the Parties as a result of natural changes in the bed of the border waters.

6. The documents establishing alterations in the location of the state border resulting from natural phenomena shall be drawn up as re-demarcation documents, and shall enter into force on the day the diplomatic notes are exchanged with regard to the completion of the internal procedures of the state that are necessary for the documents to enter into force. Accordingly, these documents shall replace relevant part of the re-demarcation documents, which establish the previous location of the state border.

7. Where it is established during inventory of the state border that the measurement data provided for in the re-demarcation documents do not correspond to the data obtained on site in the course of the joint measurements, yet the location of border markers has not been altered, the latest measurement data obtained on site shall prevail and they shall be drawn up as re-demarcation documents.

Article 11

1. Works related to the inventory of the state border shall be equally divided between the Parties.

2. Works related to the drawing up of re-demarcation documents, which are carried out in accordance with the results of the inventory of the state border, shall be divided according to the responsibility of the Parties for the maintenance of border markers:

2.1. border markers from No. 0001 to No. 1008 (from the Baltic Sea coast to the Via Baltica international motorway) - to the Republic of Lithuania;

2.2. border markers from No. 1009 (from the Via Baltica international motorway) to the three-sided border marker "Ludvinova/Liudvinavas" - to the Republic of Latvia.

3. Each Party shall independently cover the costs for its part of works. The question of equating amounts of the costs of the works shall not be raised.

CHAPTER IV
Joint Inspection of the State Border

Article 12

1. Joint inspection of the state border shall be organised by the border delegates of both states. In order to conduct the joint inspection, the border delegates shall establish a joint working group composed of representatives of border guard services (hereinafter 'the Working Group'). Representatives of other authorities may be included in the Working Group, if necessary.

2. The joint inspection of the state border shall be conducted by the border delegates at least once every 5 years starting from the day of the entry into force of this Agreement. The joint inspection shall usually be conducted in the summer season.

3. The joint inspection of the state border shall comprise visual assessment of the condition of border markers, parameters and location thereof, the condition of the border strip, banks of the border waters, hydrotechnical structures and melioration systems, as well as the condition of other facilities.

4. Measurements regarding the location of border markers and the bank line of the border waters may be carried out, if necessary. In the course of the joint inspection of the state border all deficiencies related to the maintenance of the state border, as well as discrepancies in the re-demarcation documents shall be identified.

5. After the completion of the joint inspection of the state border, the border delegates shall draw up minutes in 2 copies in the Latvian and Lithuanian languages. These minutes shall be accompanied by a statement on the joint inspection of the state border. A separate statement shall be drawn up and attached to the minutes with regard to each re-located, lost or damaged border marker. Statements shall be signed by members of the Working Group. The border delegates shall sign and forward the minutes to the Joint Commission.

6. Any deficiencies related to the joint maintenance of the state border shall be eliminated as soon as possible.

CHAPTER V
Joint Commission

Article 13

1. The Parties shall establish a Joint Commission within 6 months from the day of the entry into force of this Agreement.

2. The Joint Commission in its activities shall be guided by this Agreement, the re-demarcation documents, as well as the rules of procedure of the Joint Commission.

3. The Joint Commission shall consist of delegations of the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania (hereinafter 'the delegations'). Each delegation shall be composed of 5 representatives of the respective Party. Each delegation shall be chaired by a chairman, or, in his or her absence, by a deputy chairman.

4. The Parties shall notify each other of the composition of its delegation in the Joint Commission and any changes thereto through diplomatic channels.

5. Depending on the need the Joint Commission shall have the right to engage experts and other staff, establish joint and unilateral working groups for carrying out tasks within the competence of the Joint Commission.

6. Both delegations of the Joint Commission shall have their stamps, samples of which the Parties shall exchange through diplomatic channels.

Article 14

The basic tasks of the Joint Commission shall be as follows:

1) control of the maintenance of the state border on site;

2) organisation of the inventory of the state border;

3) coordination and addressing of the issues related to the location of the state border, as well as marking and maintenance thereof.

Article 15

The functions of the Joint Commission shall be as follows:

1) analysis of the materials regarding the location of the state border and the condition of border markers and border strip;

2) conducting of the inventory of the state border;

3) reconciliation of the deadline, procedures and technical conditions for the joint inspection, inventory of the state border and other works;

4) supervision of the joint inspection;

5) drawing up results of the inventory of the state border;

6) organisation of topographic, geodetic, cartographic and other works within the framework of the inventory of the state border;

7) taking of the decisions and organisation of the works that are related to the erection of border markers or specific border pillars in a new place or also to the erection of additional border markers which do not alter the location of the state border line, and drawing up of the necessary related re-demarcation documents;

8) development of the document templates necessary for drawing up of the Joint Commission's work results, and development of new forms for annexes and supplements to the re-demarcation documents, if necessary;

9) preparation of the proposals related to specification of the state border in separate sections in accordance with results of the inventory of the state border by respecting the strictly established balance with regard to the land plots the states exchange;

10) reconciliation of construction and reconstruction designs of objects where they create preconditions for alterations in the location or marking of the state border;

11) resolution of other tasks within its competence related to the marking of the state border, location thereof on site, including marking of the state border with new types of border markers, as well as maintenance of the state border;

12) referral of the proposals to the border guard services for elimination of the deficiencies established during the joint inspection of the state border or inventory thereof, as well as the proposals for improvement of maintenance measures.

Article 16

1. The Joint Commission shall perform its activities in the format of meetings or working sessions; they shall be held alternately in the territory of the state of each Party depending on the need, but at least once a year. Meetings and working sessions shall be chaired by the chairman of the hosting Party's delegation of the Joint Commission. The Joint Commission shall approve its rules of procedure at its first meeting.

2. An invitation to the meeting or a working session shall be sent at least 30 days in advance. A response to the invitation shall be sent within 10 days from the day of the receipt thereof.

3. Between the meetings and working sessions chairmen, deputies thereof and other members of the Joint Commission may maintain direct contacts between each other regarding issues within their competence.

4. According to the results of each meeting or working session, minutes shall be taken in 2 copies in the Latvian and Lithuanian languages. The minutes shall be signed by the chairmen of the Joint Commission.

5. Organising costs of the meetings and working sessions of the Joint Commission shall be covered by the hosting Party.

CHAPTER VI
Border Delegates

Article 17

1. For the purposes of expeditious addressing of the issues related to the maintenance on site of the state border, border markers and border strip, and the settlement of border incidents, the Parties shall establish an institution of border delegates composed of the following persons in each of the states of the Parties:

1.1. a border delegate;

1.2. deputy border delegates;

1.3. assistants to the border delegates.

2. Each Party shall appoint a border delegate, his deputies and assistants in accordance with legal acts applicable in the territory of the state of the Party.

3. The Parties shall notify each other of the names and surnames of the border delegates and deputies thereof through diplomatic channels. The border delegates shall notify each other of the names and surnames of their assistants.

4. In order to ensure activity of the institution of the border delegates, the border delegates shall have the right to engage interpreters, secretaries and experts.

Article 18

1. When carrying out the duties assigned, the deputy border delegates shall have the same rights as the border delegates.

2. Rights and obligations of the assistants to border delegates, as well as procedures for the fulfilment thereof shall be determined by the border delegates upon mutual agreement.

Article 19

Border delegates shall have the following obligations:

1) to study and analyse the situation on the state border and in the border strip, and to reconcile and coordinate operation of the border guard services in the following matters:

1.1. the maintenance of border markers and the border strip;

1.2. the joint inspection of the state border, border markers and the border strip;

1.3. the organisation of works related to the restoration of border markers;

1.4. the cooperation in the fight against cross-border crime;

2) to organize unilateral or joint investigation of border incidents and, within its competence, to examine and settle the issues related to the border incidents that do not require settlement through diplomatic channels;

3) to refer the issues, which are not within the competence of the border delegates or with regard to which no agreement has been reached as a result of joint activities, for resolution through diplomatic channels that shall be notified to the border delegate of the other Party;

4) to immediately inform the border delegate of the other Party of the following:

4.1. the re-location, damage or loss of border markers or specific border pillar;

4.2. the pollution of border waters, the emergence of threats of ecological or natural disasters extending over the state border;

4.3. the results of the investigation of border incidents;

5) to coordinate activities of contact points, joint patrols and implementation of other types of joint activities on the state border;

6) to specify the venues for working sessions, as well as the places for the acceptance and delivery of official correspondence;

7) to develop and reconcile draft and model documents necessary for joint activities of the border delegates;

8) to address the issues related to the operation of temporary border crossing points, take coordinated decisions on the operating mode of temporary border crossing points, during the temporary reintroduction of the border control;

9) to organise the addressing of border issues during the temporary reintroduction of the border control;

10) to organise, in accordance with the procedures laid down by the border guard services, the admittance and return of the persons who do not comply with the conditions for the entry in the state of the Party in the territory of which they have been detained, or the conditions for the presence in this state.

Article 20

1. Border delegates, deputies and assistants thereof shall conduct joint work in the format of working sessions.

2. Working sessions shall usually be held alternately in the territories of the states of the Parties. An invitation to a working session shall be sent at least 10 days in advance. A response to the invitation shall be sent within 2 days from the day of the receipt thereof.

3. Working sessions organised by the border delegate of one Party shall be attended by the border delegate of the other Party in person. In case where this is not possible, the deputy border delegate shall attend the working sessions and the border delegate of the other Party shall be informed about it in due time.

4. Interpreters and experts may attend the working sessions.

5. Border delegates may address individual issues through direct correspondence or otherwise, provided that none of them require that the issue should be addressed at a working session.

Article 21

1. Working sessions of the border delegates shall be held at least twice a year. The working session shall be chaired by the border delegate of the hosting Party.

2. Minutes shall be taken for working sessions. The minutes shall briefly set out the course of the working session, taken decisions and deadlines for implementation thereof, as well as, where applicable, dissenting opinions of the border delegates on the issues they have failed to reach an agreement. The minutes shall be drawn up in 2 copies in the Latvian and Lithuanian languages. The minutes shall be signed by the border delegates, or, in their absence, by the deputy border delegates. The decisions taken during the working sessions shall enter into force at the moment of signing of the minutes, unless the minutes provide otherwise.

3. Assistants to the border delegates shall work jointly as instructed by the border delegates. Any issues on which the assistants to the border delegates have failed to reach an agreement shall be addressed to the border delegates.

4. The organising costs of the working sessions shall be covered by the hosting Party.

CHAPTER VII
Final Provisions

Article 22

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the date of the receipt, through diplomatic channels, of the last written notification regarding the completion of internal procedures which are necessary for its entry into force.

2. This Agreement may be amended upon mutual agreement between the Parties. Such amendments shall be an integral part of this Agreement.

3. Either Party may terminate this Agreement by giving the other Party a notification of termination through diplomatic channels. In such a case, this Agreement shall cease to be effective 6 months from the date of the receipt of the notification by the other Party.

Article 23

1. The Parties shall exchange information through diplomatic channels regarding the competent authorities that are responsible for implementation of this Agreement within 6 months from the day of the entry into force of this Agreement.

2. The Parties shall inform each other through diplomatic channels of any changes related to the competent authorities of the Parties.

Article 24

Any disputes related to the interpretation and application of this Agreement shall be settled through negotiations or consultations between the Parties.

Article 25

As of the date of the entry into force of this Agreement, the Agreement between Latvia and Lithuania on the Maintenance of Border Signs and Border Zone of 25 January 1931, and the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on Activities of Authorized Border Representatives of 1 March 2002 shall cease to be effective.

Done at Helsinki on 18 July 2019 in 2 copies in the Latvian, Lithuanian and English languages, all texts being authentic. In the case of any divergence in interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

On behalf of the Government
of the Republic of Latvia

On behalf of the Government
of the Republic of Lithuania

Sandis Ģirģens

Eimutis Misiūnas

24.12.2019