Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 118. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ārstnieciskā barība - barība Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra regulas (ES) 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes direktīvu 90/167/EEK (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu) 3. panta 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē;";

papildināt pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) barības aprite - visas darbības ar barību no tās ieguves līdz izmantošanai, ietverot primāro ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi, pārstrādi, ražošanu, iepakošanu, uzglabāšanu, izplatīšanu, transportēšanu, pārvietošanu pāri valsts robežai, laišanu tirgū, kā arī izbarošanu dzīvniekiem."

2. 3. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus "Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un labturības noteikumiem" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta regulas (ES) Nr. 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm) 1. panta 2. punkta "c" apakšpunktā";

papildināt trešo daļu pēc vārda "reģistrācijas" ar vārdiem "kā arī atzīšanas un reģistrācijas anulēšanas";

izslēgt ceturto daļu.

3. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Premiksus, kas satur augšanas stimulatorus, kokcidiostatus un histomonostatus, atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam, kurš ražo barību vai barības maisījumus vai tos izmanto kā galapatērētājs savas saimniecības vajadzībām."

4. Papildināt 10. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Neizlietotas vai nederīgas ārstnieciskās barības un starpproduktu savākšanas, izmešanas un iznīcināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

5. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11. pants. (1) Ārstniecisko barību ražo, laiž tirgū un lieto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu.

(2) Ārstnieciskos premiksus atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam atbilstoši veterināro zāļu apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām."

6. Izslēgt 12. pantu.

7. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Barības kravu kontroli valsts robežkontroles punktos, brīvajās zonās un muitas noliktavās veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm."

8. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina maksu un maksā par šajā likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm noteiktajām Pārtikas un veterinārā dienesta veiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām."

9. Papildināt 20. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts uzraudzības un kontroles laikā paņemto barības paraugu laboratorisko izmeklēšanu veic Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR".

(4) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi apstiprina Ministru kabinets."

10. Papildināt IV nodaļu ar 20.1 un 20.2 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt, lai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors paņem paralēlo barības paraugu neatkarīgai testēšanai. Paralēlo paraugu testē Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālās kontroles laboratorija atbilstoši laboratorijas metodēm, kas noteiktas Komisijas 2009. gada 27. janvāra regulā (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei.

20.2 pants. Ja ir konstatēta neatbilstība barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām, izdevumus par laboratorisko izmeklēšanu sedz barības apritē iesaistītā persona."

11. Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:

"22. pants. Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie inspektori un valsts inspektori veterinārajā un pārtikas jomā (turpmāk - Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona), konstatējot neatbilstību barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām, nosaka uzņēmumam šīs neatbilstības novēršanas termiņu un, ja nepieciešams, ierobežo uzņēmuma darbību vai aptur to šā likuma 26. pantā noteiktajos gadījumos."

12. Izslēgt 23. pantu.

13. Aizstāt 24. pantā vārdus "novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi" ar vārdiem "novērsta konstatētā neatbilstība barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām".

14. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:

"26. pants. Uzņēmuma darbību aptur nekavējoties, ja neatbilstība barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām ir vai var būt par iemeslu aizliegtu vai nereģistrētu vielu vai slimību izraisītāju nonākšanai barībā vai attiecīgās neatbilstības dēļ rodas draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai dzīvībai."

15. Izteikt 27. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kad lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu norādītā neatbilstība barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām ir novērsta, barības apritē iesaistītā persona par to rakstveidā paziņo attiecīgajai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai neatbilstība ir novērsta."

16. Papildināt likumu ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa
Administratīvie pārkāpumi dzīvnieku barības aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

29. pants. Par nepatiesu ziņu norādīšanu barības importa pavaddokumentos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

30. pants. Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku barības higiēnas un uzglabāšanas prasību neievērošanu vai par pārkāpumiem barības izplatīšanā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām.

31. pants. Par pārkāpumiem ārstnieciskās un diētiskās barības ražošanā un izplatīšanā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz simt septiņdesmit naudas soda vienībām.

32. pants. Par iesaistīšanos dzīvnieku barības apritē bez normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt divdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt piecdesmit naudas soda vienībām.

33. pants. Par tādas piesārņotas barības izplatīšanu, kura satur nevēlamas vielas, kas pārsniedz normatīvajos aktos pieļauto līmeni, vai tādas barības izplatīšanu, kura satur normatīvajos aktos noteiktās aizliegtās vielas vai kurai ir beidzies marķējumā norādītais minimālais uzglabāšanas termiņš, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.

34. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 29., 30., 31., 32. un 33. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Pārtikas un veterinārais dienests."

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 11. panta pirmās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 2022. gada 28. janvārī.

5. Šā likuma VI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

6. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. janvārim izdod šā likuma 19.1 pantā un 20. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

7. Līdz šā likuma 19.1 pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 1. janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumi Nr. 1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

8. Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība", nosakot barības apritē iesaistītās personas atzīšanas un reģistrācijas anulēšanas kārtību.

9. Ministru kabinets līdz 2022. gada 28. janvārim izdod šā likuma 10. panta trešajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 10. decembrī

24.12.2019