Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1. nr.; 2009, 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 205. nr.; 2012, 105. nr.; 2014, 199. nr.; 2015, 122. nr.; 2017, 124. nr.; 2019, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

"8. pants. Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence

Pārtikas un veterinārais dienests organizē un īsteno ģenētiski modificētās pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku aprites uzraudzību un kontroli un ir kompetentā iestāde, kas pilda uzdevumus jomās, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta regulas (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) 1. panta 2. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā attiecībā uz ģenētiski modificēto organismu apriti."

2. Aizstāt 9. panta 5. punktā vārdus "paraugos, kā arī" ar vārdiem "paraugos, ģenētiski modificētos dzīvniekos, kā arī".

3. Papildināt 15. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Zinātniskā ekspertu komisija ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc šā likuma 33. panta otrajā daļā minēto uzraudzības un kontroles institūciju pieprasījuma saņemšanas iesniedz valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" atzinumu par ģenētiski modificēto organismu radīto draudu līmeni cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi."

4. Izteikt 26.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aizliegts izplatīt sēklas, kurās konstatēts ģenētiski modificēto organismu piejaukums."

5. 33. pantā:

papildināt pirmās daļas 2. punktu pēc vārda "barībā" ar vārdiem "dzīvniekos";

papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārda "videi" ar vārdiem "vai ir pārkāptas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošu normatīvo aktu prasības";

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus "modificēto organismu apzinātai izplatīšanai" ar vārdiem "modificētas pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku apritei";

izteikt otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Valsts augu aizsardzības dienestam - ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū attiecībā uz:

a) ģenētiski modificēto kultūraugu sēklu un augu pavairošanas materiāla apriti,

b) ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu."

6. Papildināt 38. panta otro daļu pēc vārda "likuma" ar skaitli un vārdiem "36. panta otrajā daļā un".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Grozījumi šā likuma 8. pantā par tā izteikšanu jaunā redakcijā, kas paredz atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula), stājas spēkā 2019. gada 14. decembrī.

10. Grozījums šā likuma 38. panta otrajā daļā, ar kuru papildina Valsts augu aizsardzības dienesta kompetenci, stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 28. novembrī

12.12.2019