Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 554

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 8. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238. nr.; 2018, 123., 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts)."

2. Izteikt 12., 13. un 14. punktu un 15. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā izstrādā četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.

13. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam (1. pielikums) (turpmāk - būvniecības iesniegums) pievieno:

13.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

13.2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

13.3. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

14. Trešo personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos, lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna (uz derīga topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu piesaisti zemes gabalam).

15. Ierosinot būves jaunu būvniecību, dienestā iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:".

3. Izteikt 15.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.8. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti;".

4. Izteikt 16. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16. Ierosinot būves novietošanu, dienestā iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:".

5. Izteikt 16.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.6. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti;".

6. Izteikt 17. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17. Ierosinot būves vai tās daļas atjaunošanu, dienestā iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:".

7. Izteikt 18. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Ierosinot būves vai tās daļas pārbūvi, dienestā iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:".

8. Izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Ierosinot būves vai tās daļas konservāciju, dienestā iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:".

9. Izteikt 20. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Ierosinot būves nojaukšanu, dienestā iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:".

10. Aizstāt 22. punktā vārdu "būvvalde" ar vārdu "dienests".

11. Svītrot 23.2.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

12. Izteikt 24. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi."

13. Svītrot 36.1.4. un 36.1.5. apakšpunktu.

14. Svītrot 37.1.4. un 37.1.5. apakšpunktu.

15. Izteikt 38.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;".

16. Izteikt 42. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

17. Izteikt 43. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

18. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā vai būvprojekta dokumentācijai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

19. Svītrot 47. punktu.

20. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 14. punktā minētās personas). Būvprojektu iesniedz dienestā būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņā."

21. Aizstāt 50. punktā vārdus "izdara atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi" ar vārdiem "izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi".

22. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 51. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

23. Papildināt 53. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

24. Papildināt 54. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

25. Izteikt 54.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.3. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus."

26. Papildināt noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai dienestā būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei."

27. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja dienestā iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvatļaujā."

28. Aizstāt 58. punktā vārdus "ja dienestā ir uzrādīta aktuālā būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (būvei, kurai normatīvajos aktos ir paredzēta kadastrālā uzmērīšana) un" ar vārdiem "ja dienestam būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un dienestā ir".

29. Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Pēc tam kad dienests būvniecības informācijas sistēmā izdarījis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija."

30. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai."

31. Izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā vai darbu organizēšanas shēmā norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma."

32. Papildināt noteikumus ar 70.1 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

70.1 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

70.1 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būves, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

70.1 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

70.1 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

70.1 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

70.1 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

70.1 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

70.1 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

70.1 9. darba aizsardzības (ietverot arī radiācijas drošības un kodoldrošības prasības), drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

70.1 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

70.1 11. skaidrojošu aprakstu;

70.1 12. darbaspēka kustības grafiku;

70.1 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā."

33. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā.

"72. Darbu veikšanas projektu tādai ekspluatācijā esošas būves atjaunošanai vai pārbūvei, kas jāveic, nepārtraucot būves ekspluatāciju, izstrādā, ievērojot būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto skaidrojošo aprakstu vai darbu organizēšanas projektu, kā arī ievērojot šo būvju īpašnieku vai lietotāju noteikumus un situāciju objektā."

34. Izteikt 74. un 75. punktu šādā redakcijā:

"74. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

75. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām."

35. Papildināt 6.3. apakšnodaļu ar 76.1 punktu šādā redakcijā:

"76.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

36. Svītrot 82. punktā skaitļus un vārdus "(5., 6. un 7. pielikums)".

37. Izteikt 82.1 punktu un 82.2 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"82.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

82.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam):".

38. Papildināt noteikumus ar 82.3 punktu šādā redakcijā:

"82.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (5., 6. un 7. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 82.2 punktā minētos dokumentus."

39. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība) un būvdarbu veicēju pārstāvji nav izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi apstiprinājuši vai parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu."

40. Papildināt noteikumus ar 109.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.3. ēkas energoefektivitātes sertifikāciju, ja to nosaka normatīvie akti ēku energoefektivitātes jomā."

41. Izteikt 110. punktu šādā redakcijā:

"110. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām."

42. Aizstāt 111. punktā skaitli un vārdu "14 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

43. Izteikt 112. punktu šādā redakcijā:

"112. Ierosinot būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs iesniedz birojā apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (8. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

112.1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas  būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

112.2. šo noteikumu 110. un 111. punktā minēto institūciju atzinumus;

112.3. izpildmērījumu plānu ar reljefa un būvju augstuma atzīmēm, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta vai veikta tās konservācija;

112.4. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;

112.5. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

112.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

112.7. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu, izņemot gadījumu, ja ēka nojaukta vai veikta tās konservācija;

112.8. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā - ja veikti energoefektivitātes pasākumi);

112.9. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, ja veikta būves konservācija."

44. Papildināt 112.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

45. Svītrot 113. punktu.

46. Izteikt 116. punktu šādā redakcijā:

"116. Birojs novērtē būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbus, pamatojoties uz šo noteikumu 112. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par būves vai tās daļas un inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam."

47. Papildināt 118. punktu aiz vārdiem "veikto būves nojaukšanu" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

48. Aizstāt 120. punktā vārdus "ir parakstīti" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami".

49. Svītrot 120.1 punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

50. Aizstāt 121. punktā skaitli un vārdu "14 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

51. Papildināt noteikumus ar 133. punktu šādā redakcijā:

"133. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā biroja arhīvā šādus dokumentus:

133.1. apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu;

133.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas  būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

133.3. institūciju atzinumus par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu;

133.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

133.5. izpildmērījumu plānu;

133.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

28.11.2019