Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 552

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu
un otrās daļas 4. punktu un Elektronisko sakaru likuma
16. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 189. nr.; 2018, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 7.1, 7.2 un 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Persona, ierosinot jebkura veida elektronisko sakaru būves būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

7.1 1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

7.1 2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

7.1 3. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

7.2 Trešo personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos, lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna (uz derīga topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu piesaisti zemes gabalam).

7.3 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē."

2. Papildināt I nodaļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

15.1 1. elektronisko sakaru tīkla un to iekārtu avāriju un bojājumu (arī bojājumu, kas radušies dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ) seku novēršanai;

15.1 2. iekšējā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai vienā būvē, ja nav paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējums."

3. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Būvniecības ierosinātājs iesniedz šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari", neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu iesniedz vienā no šādiem veidiem:

18.1 1. papīra dokumenta formā divos eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru ar saskaņojumu oriģināliem uzglabā valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari", bet otru izsniedz ierīkošanas ierosinātājam;

18.1 2. elektroniski atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, ja dokumenti iesniegti elektroniski."

4. Aizstāt 19.2. apakšpunktā vārdus "paskaidrojuma raksts" ar vārdiem "skaidrojošs apraksts".

5. Svītrot 25. punktu.

6. Svītrot 27. un 28. punktu.

7. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Ja nav iesniegti attiecīgie šo noteikumu 19. un 20. punktā minētie dokumenti vai ja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" septiņu darbdienu laikā pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta iesniegšanas pieprasa ierīkošanas ierosinātājam nepieciešamo papildu informāciju."

8. Aizstāt 30. un 31. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 18. punktā minētā atbilstošā institūcija" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"".

9. Svītrot 33. punktu.

10. Aizstāt 36. punktā vārdu "divi" ar vārdu "pieci".

11. Svītrot 40. punktu.

12. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajos gadījumos elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā ar aktu par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā (1. pielikums). Aktu paraksta būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari"."

13. Papildināt II nodaļu ar 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.14 un 41.15 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Lai šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu īstenotu atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam, būvvaldē iesniedz paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.

41.2 Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai (izņemot šo noteikumu 41.3 punktā minēto gadījumu) būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu (1.1 pielikums), kurai pievieno šo noteikumu 7.2, 7.3 un 19. punktā minētos dokumentus.

41.3 Lai ierīkotu elektronisko sakaru tīkla pievadus, kā arī iekšējo elektronisko sakaru tīklu, ja šiem būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējums, būvvaldē iesniedz apliecinājuma kartes I daļu (1.2 pielikums), kurai pievieno šo noteikumu 7.2, 7.3 un 19. punktā minētos dokumentus.

41.4 Paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību sniegt informāciju par būvdarbu veicēju.

41.5 Būvvalde, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā.

41.6 Kad būvvalde atbilstoši šo noteikumu 41.5 punktam izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju.

41.7 Paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes spēkā esības termiņš ir pieci gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošana īstenojama ieceres spēkā esības termiņā.

41.8 Būvvalde elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas būvdarbus pieņem ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma rakstam vai apliecinājuma kartei.

41.9 Inženiertīklu īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas par atzinuma sniegšanu atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai vai atzinumu par iekšējo elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai.

41.10 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes II daļu (1.1 un 1.2 pielikums), kurai pievieno elektronisko sakaru tīkla pievada novietojuma izpildmērījuma plānu.

41.11 Paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc elektronisko sakaru tīkla vai inženierbūves nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi pēc dienas, kad būvvalde būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

41.12 Būvvalde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.9 punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

41.13 Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti (piemēram, atzinumi par elektronisko sakaru tīkla pievada vai iekšējo elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai), būvvalde pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un termiņu minēto atkāpju novēršanai.

41.14 Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 41.13 punktā minētās atkāpes, būvvalde būvniecības informācijas sistēmā izdara atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

41.15 Elektronisko sakaru tīkls vai inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad būvvalde būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

14. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Ja plānota elektronisko sakaru otrās un trešās grupas inženierbūve, būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz elektronisko sakaru tīkla būvniecības iesniegumu (2. pielikums), kuram pievieno būvprojektu minimālā sastāvā."

15. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Būvprojekts minimālā sastāvā elektronisko sakaru tīkla vai inženierbūves būvniecībai vai pārbūvei ietver šādus dokumentus un daļas:

44.1. projektēšanas uzdevums;

44.2. projektējamā elektronisko sakaru inženiertīkla shēma un apraksts;

44.3. projektējamā elektronisko sakaru inženiertīkla situācijas plāns mērogā līdz M 1:10 000;

44.4. situācijas plāns, kurā norādīts punktveida inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri (vizuāli uztveramā formā);

44.5. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);

44.6. projektējamās elektronisko sakaru inženiertīkla situācijas plāns mērogā līdz M 1:100 000, ja trase ir starp novadu administratīvajiem centriem vai Latvijas Republikas pilsētām;

44.7. skaidrojošs apraksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem."

16. Aizstāt 45.3. apakšpunktā vārdus "paskaidrojuma raksts" ar vārdiem "skaidrojošs apraksts".

17. Izteikt 46. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"46. Šo noteikumu 44.7. un 45.3. apakšpunktā minētais skaidrojošais apraksts satur nepieciešamo informāciju par:".

18. Aizstāt 48. punktā vārdus "Būvvalde mēneša laikā pēc elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres saņemšanas izdod" ar vārdiem un skaitļiem "Būvvalde, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod".

19. Svītrot 50.1 2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

20. Papildināt noteikumus ar 50.2 punktu šādā redakcijā:

"50.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei."

21. Izteikt 51. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Atzīmi par saskaņojumu izdara uz projektējamās kabeļu līnijas tīkla shēmas, ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, vai atbilstoši izmaina tehniskos risinājumus."

22. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Būvprojekts ietver šādas daļas, kurās sniegta attiecīgā informācija:

52.1. būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevums;

52.2. skaidrojošs apraksts;

52.3. projektējamā elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā esošo inženiertīklu shēma un apraksts;

52.4. projektējamā elektronisko sakaru tīkla shēma un apraksts;

52.5. ja tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana, - tehniskās apsekošanas atzinums par izmantojamās būves tehnisko stāvokli, kurā papildus norādīts slodžu aprēķins un informācija par to, kādas slodzes jāuzņem nesošajām konstrukcijām;

52.6. projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas stabu līnijas vai gruntī ieguldāmā kabeļa trases topogrāfiskais plāns ar sarkanajām līnijām un zemes īpašuma robežām mērogā līdz M 1:1000. Plāns satur informāciju par zemes gabalu (zemes vienību) kadastra apzīmējumiem;

52.7. situācijas plāns, kurā norādīts punktveida inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri (vizuāli uztveramā formā);

52.8. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);

52.9. izmantojamo būvizstrādājumu saraksts;

52.10. labiekārtošanas (atjaunošanas) darbu apjoms;

52.11. ceļa šķērsojuma šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

52.12. ja šķērso upes, - ūdenstilpju šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

52.13. speciālās darba drošības prasības, ja tādas nepieciešamas;

52.14. ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), - vertikālais griezuma profils mērogā M 1:50 vai M 1:100 ar šķērsojošiem vai blakus esošiem pazemes inženiertīkliem, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm atbilstoši tehniskajiem noteikumiem."

23. Izteikt 54., 55. un 56. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 7.2 punktā minētās personas).

55. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, būvvalde Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par visu būvatļaujā  ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

56. Būvatļaujā minētie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par visu būvatļaujā  ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi."

24. Papildināt noteikumus ar 60.1, 60.2, 60.3 un 60.4 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

60.1 1. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;

60.1 2. būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošajā teritorijā);

60.1 3. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);

60.1 4. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;

60.1 5. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;

60.1 6. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;

60.1 7. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;

60.1 8. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.

60.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

60.2 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

60.2 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būvju, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

60.2 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

60.2 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

60.2 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

60.2 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

60.2 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

60.2 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

60.2 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

60.2 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

60.2 11. skaidrojošu aprakstu;

60.2 12. darbaspēka kustības grafiku;

60.2 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.

60.3 Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

60.4 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām."

25. Papildināt 63. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

26. Papildināt noteikumus ar 63.1, 63.2 un 63.3 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Pēc tam kad būvvalde būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

63.2 Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

63.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju."

27. Izteikt 65.1 un 65.2 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Segto darbu pieņemšanas aktu (izņemot šo noteikumu 65. punktā minētos gadījumus) veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

65.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvniecības informācijas sistēmā būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam."

28. Papildināt III nodaļu ar 65.3 punktu šādā redakcijā:

"65.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (5. un 6. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 65.2 punktā minētos dokumentus."

29. Svītrot 75. punkta otro teikumu.

30. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Ierosinot elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs attiecīgajā būvvaldē (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - birojā) iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (7. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

77.1. elektronisko sakaru tīkla ēkām - ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

77.2. būvprojekta izmainītās daļas;

77.3. šo noteikumu 76. punktā minēto institūciju atzinumus;

77.4. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

77.5. būvprojektā paredzēto inženiertīklu novietojuma izpildmērījuma plānu;

77.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam."

31. Papildināt 77.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

32. Svītrot 83. punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

33. Aizstāt 89. punktā vārdu "parakstīšanas" ar vārdu "izdošanas".

34. Papildināt 92.1. apakšpunktu aiz vārdiem "tehnisko shēmu" ar vārdiem "ja būvniecības ieceres dokumentācija nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā".

35. Papildināt noteikumus ar 95. punktu šādā redakcijā:

"95. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā būvvaldes vai biroja arhīvā šādus dokumentus:

95.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

95.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

95.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

95.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

95.5. inženierbūves izpildmērījuma plānu;

95.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību."

36. Svītrot 1. pielikuma 4.1. apakšpunktu.

37. Papildināt noteikumus ar 1.1 un 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Paskaidrojuma raksts

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.7.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.7.5. inženierbūves būvizstrādājumi;

2.7.6. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.10. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi - izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā minēto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

7. Ja inženierbūve ir nojaukta, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.4. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

8. Inženierbūves konservācijas gadījumā paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.5., 2.7.6., 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

9. Ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi, paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.6., 2.7.7. un 2.7.8. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.

10. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks īstenota par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējuma līdzekļiem.

11. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Apliecinājuma karte

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.7.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.7.5. inženierbūves būvizstrādājumi;

2.7.6. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.10. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Apliecinājuma kartē ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi - izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Apliecinājuma kartes I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Apliecinājuma kartes I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Apliecinājuma kartes I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Apliecinājuma kartes I daļas 2.6. apakšpunktā minēto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

7. Ja objekts ir nojaukts, apliecinājuma kartes I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.4. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

8. Ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi, apliecinājuma kartes I daļas 2.7.6., 2.7.7. un 2.7.8. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.

9. Apliecinājuma kartes I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks īstenota par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējuma līdzekļiem.

10. Ja vienlaikus ar inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

28.11.2019