Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 548

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 1. punktu
un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
24. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. paskaidrojuma raksts (1. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 22., 23., 24., 27., 29.1, 32., 34., 35., 36. un 44. punktā minētajos gadījumos;".

2. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. apliecinājuma karte (5. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 35., 36., 37. un 38. punktā minētajos gadījumos."

3. Izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

8.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

8.2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

8.3. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

9. Trešo personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos (piemēram, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums, balsošanas protokols), lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna (uz derīga topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu piesaisti zemes gabalam)."

4. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

5. Svītrot 12. punktā vārdus "un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)".

6. Svītrot 19. punktu.

7. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā, to sagatavo divos eksemplāros. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists, izņemot gadījumu, ja būvniecības ieceri izstrādā pats būvniecības ierosinātājs."

8. Izteikt 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"22. Ierosinot pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

22.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;

22.2. grafiskos dokumentus:

22.2.1. objekta vizuālo risinājumu, bet novietošanas gadījumā - ražotāja būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju un grafisko dokumentu ar ēkas fasādi;

22.2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri.

23. Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošanu, ja ēka nav kultūras piemineklis un plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

23.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;

23.2. grafiskos dokumentus, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas ar ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu vai bez tās;

23.3. ja paredzēta restaurācija, - izpētes materiālu programmu ar grafisko dokumentu, kurā parādīta restaurējamā ēka vai tās daļa.

24. Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

24.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;

24.2. grafiskos dokumentus, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas ar ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu vai bez tās."

9. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

27.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;

27.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;

27.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;

27.4. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti."

10. Izteikt 28. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"28. Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:".

11. Svītrot 28.7. un 28.8. apakšpunktu.

12. Svītrot 28.10. apakšpunktā vārdus "vai atļaujām".

13. Izteikt 29. un 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29. Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas novietošanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:

29.1. skaidrojoša apraksta par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība;

29.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

29.3. ražotāja gatavo būvizstrādājumu tehniskās dokumentācijas un grafiskiem dokumentiem ar ēkas fasādi un ēkas stāvu plāniem ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām - bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas);

29.4. papildu aprēķiniem, ja ēkas atbilstība iedalījumam otrajā grupā tiek pamatota ar cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;

29.5. citiem dokumentiem, ja to nosaka normatīvie akti.

29.1 Ierosinot tādas otrās vai trešās grupas vienstāva ēkas (piemēram, siltumnīcas, nojumes, paviljona, kafejnīcas) jaunu būvniecību vai novietošanu, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku) (turpmāk - sezonas ēka), izņemot šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minēto gadījumu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

29.1 1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu), kā arī par nojaukšanas darbu termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem un teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

29.1 2. grafiskos dokumentus:

29.1 2.1. objekta vizuālo risinājumu, bet novietošanas gadījumā - ražotāja būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju un grafisko dokumentu ar ēkas fasādi;

29.1 2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalam un tā ārējie izmēri."

14. Aizstāt 30. un 31. punkta ievaddaļā vārdus "būvniecības iesniegumu" ar vārdiem un skaitli "būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus".

15. Izteikt 32. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:".

16. Svītrot 32.1. apakšpunktu.

17. Aizstāt 33. punkta ievaddaļā vārdus "būvniecības iesniegumu" ar vārdiem un skaitli "būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus".

18. Izteikt 34. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"34. Ierosinot pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:".

19. Svītrot 34.1. apakšpunktu.

20. Svītrot 34.4. apakšpunktu.

21. Izteikt 35. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35. Ierosinot pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu - ēkas vai tās daļas atjaunošanu, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, - institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu (pirmās grupas publiskai ēkai vai tās daļai (pilsētās un ciemos)) vai apliecinājuma kartes I daļu (otrās vai trešās grupas ēkai vai tās daļai), kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:".

22. Svītrot 35.1. un 35.2. apakšpunktu.

23. Izteikt 36. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"36. Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu - fasādes apdares atjaunošanu, visu logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu, - institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu (pirmās grupas ēkai (pilsētās un ciemos)) vai apliecinājuma kartes I daļu (otrās vai trešās grupas ēkai), kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:".

24. Svītrot 36.1. un 36.2. apakšpunktu.

25. Izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja vienkāršota atjaunošana vai vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

38. Ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus), būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Saskaņojums ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi nav nepieciešams kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošu ēku būvdarbiem, ja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir noteikusi vēsturisko ēku fasāžu apdares atjaunošanas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumta ieseguma nomaiņas metodikas principus."

26. Izteikt 44. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"44. Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas ēkas konservāciju, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:".

27. Svītrot 44.1. apakšpunktu.

28. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā."

29. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši šo noteikumu 48. punktam izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā (izņemot ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves un vienkāršotu fasādes atjaunošanu), būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā informāciju par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)). Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja paredzēta ēkas konservācija, paskaidrojuma rakstā realizācijas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par ēkas konservāciju (ja tāds ir pieņemts)."

30. Izteikt 50. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši šo noteikumu 48. punktam izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā par ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas būvdarbiem, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju."

31. Aizstāt 53. punktā vārdus "Pēc institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi".

32. Svītrot 54.2.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

33. Aizstāt 54.2.4. apakšpunktā vārdu "atļauju" ar vārdu "saskaņojumu".

34. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi."

35. Svītrot 58.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

36. Aizstāt 68. punktā vārdus "atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un būvnormatīvu prasībām var apliecināt" ar vārdiem "atbilstoši tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un būvnormatīvu prasībām var izstrādāt".

37. Svītrot 72.7. apakšpunktu.

38. Izteikt 76.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;".

39. Izteikt 81. un 82. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

40. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā vai būvprojekta dokumentācijai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

41. Svītrot 86. punktu.

42. Izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 9. punktā minētās personas)."

43. Izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi."

44. Svītrot 90. punkta otro teikumu.

45. Izteikt 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 90. punktā minētos trūkumus, ko konstatējusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

46. Papildināt 92. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

47. Papildināt noteikumus ar 92.2 punktu šādā redakcijā:

"92.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei."

48. Papildināt 93. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

49. Izteikt 93.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"93.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus."

50. Papildināt noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts)."

51. Aizstāt 96. un 97. punktā vārdus "ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta" ar vārdiem "ja institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta".

52. Papildināt 98. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja izmaiņas būvprojektā paredz sadalījumu būves kārtās, veic izmaiņas būvdarbu uzsākšanas nosacījumos, norādot katrai būves kārtai konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts), būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus."

53. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvatļaujā."

54. Izteikt 100. punktu šādā redakcijā:

"100. Izpildot paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz nepieciešamos dokumentus un informāciju. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi."

55. Izteikt 103. punktu šādā redakcijā:

"103. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija."

56. Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai."

57. Papildināt noteikumus ar 105.1 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju."

58. Izteikt 110. punktu šādā redakcijā:

"110. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu - detalizētāku - rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu - detalizētāku - rasējumu izstrādi vai pats nav tos izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā (izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu) un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju."

59. Izteikt 114. punktu šādā redakcijā:

"114. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā vai darbu organizēšanas shēmā norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma."

60. Papildināt noteikumus ar 114.1, 114.2 un 114.3 punktu šādā redakcijā:

"114.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

114.1 1. otrās vai trešās grupas ēka ir augstāka par diviem virszemes stāviem;

114.1 2. otrās vai trešās grupas ēka ir augstāka par 7 m;

114.1 3. otrās vai trešās grupas ēkas apbūves laukums ir lielāks par 1000 m2;

114.1 4. trešās grupas ēkas būvtilpums ir lielāks par 5000 m3;

114.1 5. būvdarbu veikšanas laikā paredzama ēkas ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošajā teritorijā);

114.1 6. ēkai ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);

114.1 7. otrās vai trešās grupas ēkā būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;

114.1 8. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas ēkas daļējas sagrūšanas;

114.1 9. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;

114.1 10. ir paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana;

114.1 11. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.

114.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

114.2 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

114.2 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

114.2 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

114.2 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

114.2 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

114.2 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

114.2 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

114.2 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

114.2 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

114.2 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

114.2 11. skaidrojošu aprakstu;

114.2 12. darbaspēka kustības grafiku;

114.2 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.

114.3 Darbu veikšanas projektu var neizstrādāt, ja būvdarbus veic būvētājs."

61. Izteikt 116. punktu šādā redakcijā:

"116. Darbu veikšanas projektu ekspluatācijā esošas ēkas atjaunošanai vai pārbūvei, kas jāveic, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju, izstrādā, ievērojot būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto skaidrojošo aprakstu, darbu organizēšanas shēmu vai darbu organizēšanas projektu, kā arī ievērojot šo ēku īpašnieku vai lietotāju noteikumus un situāciju būvobjektā."

62. Izteikt 118. un 119. punktu šādā redakcijā:

"118. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

119. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām."

63. Papildināt noteikumus ar 120.1 punktu šādā redakcijā:

"120.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

64. Svītrot 127. punktā skaitļus un vārdus "(11., 12. un 13. pielikums)".

65. Izteikt 127.1 punktu šādā redakcijā:

"127.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums)."

66. Aizstāt 127.2 punkta ievaddaļā vārdus "pievieno šādus dokumentus" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam)".

67. Papildināt noteikumus ar 127.3 punktu šādā redakcijā:

"127.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (11., 12. un 13. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 127.2 punktā minētos dokumentus."

68. Izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

"128. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir apstiprinājušas vai parakstījušas attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu."

69. Izteikt 157. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"157. Pēc pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:".

70. Svītrot 157.1. apakšpunktu.

71. Izteikt 158. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi, ko skaita no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

72. Aizstāt 159. punktā vārdus "par to atzīmi paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

73. Izteikt 160., 161. un 162. punktu šādā redakcijā:

"160. Ēka vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

161. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

162. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis visus šo noteikumu 161. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

74. Papildināt noteikumus ar 163.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.3. ēkas energoefektivitātes sertifikāciju, ja to nosaka normatīvie akti ēku energoefektivitātes jomā."

75. Izteikt 165. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām."

76. Izteikt 166. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"166. Ja nodod ekspluatācijā trešās grupas ēku vai tās daļu, pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma papildus šo noteikumu 165. punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atzinumu atbilstoši kompetencei sniedz šādas institūcijas:".

77. Izteikt 167. punktu šādā redakcijā:

"167. Ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu (14. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

167.1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

167.2. šo noteikumu 165. un 166. punktā minēto institūciju atzinumus;

167.3. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

167.4. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;

167.5. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

167.6. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;

167.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

167.8. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

167.9. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā - ja veikti energoefektivitātes pasākumi)."

78. Papildināt 167.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

79. Svītrot 169. punktu.

80. Aizstāt 170. punktā vārdus "būvvalde - būvvaldes būvinspektors un arhitekts, papildus pieaicinot citu būvvaldes amatpersonu, ja nepieciešams, vai birojs" ar vārdiem "institūcija, kura veic būvvaldes funkcijas".

81. Aizstāt 171. punktā vārdus "pēc saskaņošanas ar būvniecības ierosinātāju un visu norādīto dokumentu saņemšanas nosaka" ar vārdiem un skaitļiem "pēc visu šo noteikumu 167. un 168. punktā minēto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, nosaka".

82. Izteikt 173. punktu šādā redakcijā:

"173. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz šo noteikumu 167. un 168. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par ēkas vai tās daļas un inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam."

83. Svītrot 175. punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

84. Papildināt 178. punktu aiz vārdiem "nodošanu ekspluatācijā" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

85. Aizstāt 185. punktā vārdus un skaitli "parakstīti šo noteikumu 167.5. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "saņemti šo noteikumu 165. punktā".

86. Aizstāt 193. punktā vārdus "kā arī izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" ar vārdiem "un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

87. Izteikt 195. punktu šādā redakcijā:

"195. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 194. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

88. Izteikt 196. punktu šādā redakcijā:

"196. Pēc vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

196.1. pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos) - paskaidrojuma raksta II daļu;

196.2. otrās vai trešās grupas ēkām - apliecinājuma kartes II daļu, kurai pievieno:

196.2.1. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

196.2.2. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja veikti energoefektivitātes pasākumi."

89. Izteikt 197. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirmās grupas ēkām minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi, ko skaita no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet otrās un trešās grupas ēkām - trīs gadi."

90. Aizstāt 198. punktā vārdus "kā arī izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

91. Aizstāt 198.1 punktā vārdus "kā arī izdara par to atzīmi apliecinājuma kartē" ar vārdiem "kā arī vai būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama attiecīgā informācija un dokumenti (piemēram, būvdarbu žurnāls, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts), un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

92. Papildināt 199. punktu aiz vārdiem "iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

93. Izteikt 200. punktu šādā redakcijā:

"200. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 199. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

94. Papildināt 203. punktu aiz vārdiem "iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

95. Izteikt 204. punktu šādā redakcijā:

"204. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 203. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par ēkas neesību."

96. Izteikt 206. un 207. punktu šādā redakcijā:

"206. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ēkas nojaukšanu, tās atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

207. Ierosinot ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu (14. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

207.1. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

207.2. šo noteikumu 206. punktā minēto institūciju atzinumus;

207.3. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju."

97. Svītrot 208. punktu.

98. Aizstāt 211. punktā vārdus un skaitli "minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 206. punktā minētajiem dokumentiem" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 207. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, atzinums par ēkas nojaukšanu)".

99. Papildināt 215. punktu aiz vārdiem "būvprojektam vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

100. Izteikt 216. punktu šādā redakcijā:

"216. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 215. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par ēkas neesību."

101. Svītrot 217. punktā vārdu "aizpildītu".

102. Aizstāt 218. punktā vārdus "par to atzīmi paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par konservācijas darbu pabeigšanu".

103. Papildināt 219. punktu aiz vārdiem "projektam vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

104. Izteikt 220. punktu šādā redakcijā:

"220. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 219. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par konservācijas darbu pabeigšanu."

105. Papildināt noteikumus ar 231. punktu šādā redakcijā:

"231. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:

231.1. apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu;

231.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

231.3. institūciju atzinumus par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu;

231.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

231.5. izpildmērījumu plānu;

231.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

231.7. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju otrās grupas dzīvojamai ēkai, kuru būvēja būvētājs;

231.8. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu otrās grupas dzīvojamai ēkai, kuru būvēja būvētājs."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

28.11.2019