Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/19

Smiltenē 2019. gada 19. novembrī

Grozījums 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 2019. gada 19. novembra
lēmumu Nr. 751 (prot. Nr. 14, 1. §)

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" grozījumu un izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Ja kārtējās domes sēdes noteiktais norises laiks iekrīt svētku dienā, tad tā var tikt pārcelta uz citu darba dienu.".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Saistošo noteikumu "Grozījums 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" apstiprināti 2009. gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1.§), turpmāk tekstā arī - Noteikumi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Likuma "Par pašvaldībām" 27. panta pirmā daļa nosaka, ka domes kārtējās sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību.

Spēkā esošā Noteikumu 66. punkta redakcija nosaka, ka domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 15:00, savukārt Noteikumu 67. punkts nosaka, ka domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Tiek grozīta domes kārtējās sēdes sasaukšanas laika noteikšanas kārtība. Pašreiz spēkā esošā Noteikumu 66. punkta redakcija ļoti strikti nosaka precīzu domes sēdes sasaukšanas laiku, kas:

1) ierobežo iespēju mainīt kārtējās sēdes sasaukšanas laiku arī sēdes dienā - katra mēneša pēdējā trešdienā;

2) nerisina jautājumu, ja Noteikumu 66. punktā noteiktā domes kārtējā sēdes diena iekrīt valsts svētku dienā.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Tiek grozīts Noteikumu 66. punkts, nosakot, ka domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā un noteikt, ka gadījumā, ja kārtējās domes sēdes noteiktais norises laiks iekrīt svētku dienā, tad tā (kārtējā domes sēde) var tikt pārcelta uz citu darba dienu.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildu slogu administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

20.11.2019