Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 527

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un
otrās daļas 5., 7. un 10. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 111. nr.; 2018, 128., 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 9. punktā vārdus "un apliecināt, ka tā atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)".

2. Svītrot 12. punktu.

3. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti, būvprojektu minimālā sastāvā) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros (izņemot būvprojektu minimālā sastāvā), bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists, izņemot gadījumu, ja būvniecības ieceri izstrādā pats būvniecības ierosinātājs."

4. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

5. Svītrot 30.2. apakšpunktu.

6. Izteikt 30.3.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3.1.3. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);".

7. Svītrot 30.3.2.3. un 30.3.2.4. apakšpunktu.

8. Izteikt 30.3.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3.2.6. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);".

9. Izteikt 30.3.3.2. un 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3.3.2. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

30.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu)."

10. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Personas saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz projektējamās teritorijas vispārīgā plāna ar inženierbūvju piesaisti zemes gabalam (turpmāk - būvprojekta ģenerālplāns), apliecinājuma kartes novietojuma plāna vai paskaidrojuma raksta novietojuma plāna."

11. Svītrot 33.2. apakšpunktu.

12. Svītrot 34.2. apakšpunktu.

13. Izteikt 38. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"38. Ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas inženierbūves konservāciju, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 30. un 32. punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:".

14. Svītrot 38.1. apakšpunktu.

15. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā."

16. Aizstāt 45. punktā vārdus "izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" ar vārdiem un skaitli "atbilstoši šo noteikumu 44. punktam izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā".

17. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Paskaidrojuma raksta (izņemot sezonas inženierbūves) un apliecinājuma kartes inženierbūvju būvdarbiem spēkā esības termiņš ir pieci gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Ja pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par inženierbūves konservāciju, paskaidrojuma raksta spēkā esības termiņš ir pieci gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Paskaidrojuma raksts un apliecinājuma karte inženierbūvju būvdarbiem ir īstenojama spēkā esības termiņā."

18. Svītrot 48.2.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

19. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi."

20. Svītrot 63.1.4. un 63.1.5. apakšpunktu.

21. Svītrot 65.3. apakšpunktu.

22. Svītrot 68.1.4. un 68.1.5. apakšpunktu.

23. Izteikt 69.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būves, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;".

24. Izteikt 74. un 75. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumentu formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

25. Izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā vai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, - būvprojekta dokumentācijai."

26. Svītrot 79. punktu.

27. Izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 32. punktā minētās personas)."

28. Izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi."

29. Svītrot 83. punkta otro teikumu.

30. Izteikt 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 83. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

31. Papildināt 85. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

32. Aizstāt 85.1 punktā vārdus "atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par tajā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts".

33. Papildināt noteikumus ar 85.2 punktu šādā redakcijā:

"85.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei."

34. Aizstāt 86. punkta ievaddaļā vārdus "tajā norādītos dokumentus" ar vārdiem "nepieciešamos dokumentus un informāciju".

35. Izteikt 86.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"86.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus."

36. Papildināt noteikumus ar 86.1 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts)."

37. Izteikt 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas būvatļaujā."

38. Izteikt 96. punktu šādā redakcijā:

"96. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs."

39. Papildināt noteikumus ar 96.1 punktu šādā redakcijā:

"96.1 Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija."

40. Izteikt 98. punktu šādā redakcijā:

"98. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai."

41. Papildināt noteikumus ar 98.1 punktu šādā redakcijā:

"98.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju."

42. Izteikt 100. punktu šādā redakcijā:

"100. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu - detalizētāku - rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu - detalizētāku - rasējumu izstrādi vai pats nav tos izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā (izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu) un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju."

43. Izteikt 103. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

44. Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma."

45. Papildināt noteikumus ar 105.1, 105.2 un 105.3 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

105.1 1. otrās grupas inženierbūve ir augstāka par 7 m;

105.1 2. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;

105.1 3. būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošā teritorijā);

105.1 4. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);

105.1 5. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;

105.1 6. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;

105.1 7. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;

105.1 8. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;

105.1 9. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.

105.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

105.2 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

105.2 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būvju, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

105.2 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

105.2 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

105.2 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

105.2 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

105.2 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

105.2 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

105.2 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

105.2 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

105.2 11. skaidrojošu aprakstu;

105.2 12. darbaspēka kustības grafiku;

105.2 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.

105.3 Darbu veikšanas projektu var neizstrādāt, ja būvdarbus veic būvētājs."

46. Izteikt 109. un 110. punktu šādā redakcijā:

"109. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

110. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām."

47. Papildināt noteikumus ar 111.1 punktu šādā redakcijā:

"111.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

48. Svītrot 119. punktā skaitļus un vārdus "(8., 9. un 10. pielikums)".

49. Izteikt 119.1 punktu šādā redakcijā:

"119.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums)."

50. Aizstāt 119.2 punkta ievaddaļā vārdus "pievieno šādus dokumentus" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam)".

51. Papildināt noteikumus ar 119.3 punktu šādā redakcijā:

"119.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (8., 9. un 10. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 119.2 punktā minētos dokumentus."

52. Izteikt 120. punktu šādā redakcijā:

"120. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir apstiprinājušas vai parakstījušas attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu."

53. Aizstāt 151. punktā vārdu "iesnieguma" ar vārdu "pieprasījuma".

54. Izteikt 152. punktu šādā redakcijā:

"152. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:

152.1. inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

152.2. šo noteikumu 151. punktā minēto atzinumu."

55. Izteikt 153. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi, skaitot no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet otrās grupas inženierbūves atjaunošanas (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) gadījumā - trīs gadi."

56. Aizstāt 154. punktā vārdus "attiecīgu atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

57. Aizstāt 155. punktā vārdus "atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

58. Izteikt 156. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti (piemēram, atzinumi par inženiertīklu pievada vai iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai), institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm."

59. Izteikt 157. punktu šādā redakcijā:

"157. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 156. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

60. Izteikt 161. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām."

61. Izteikt 162. punktu un 163. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"162. Ja nodod ekspluatācijā trešās grupas inženierbūvi (izņemot līnijveida inženierbūvi), papildus šo noteikumu 161. punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedz atzinumu par inženierbūves atbilstību ugunsdrošības prasībām, bet, ja šī inženierbūve atrodas ostas teritorijā, 10 darbdienu laikā pēc minētā pieprasījuma saņemšanas arī valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" sniedz atzinumu par šīs inženierbūves gatavību ekspluatācijai no kuģošanas drošības viedokļa.

163. Ierosinot inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:".

62. Svītrot 163.1. apakšpunktu.

63. Izteikt 163.7. un 163.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.7. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

163.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;".

64. Svītrot 163.9. apakšpunktu.

65. Papildināt 163.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

66. Svītrot 164. punktu.

67. Izteikt 167. punktu šādā redakcijā:

"167. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē inženierbūves gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz šo noteikumu 163. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par inženierbūves gatavību ekspluatācijai), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā."

68. Izteikt 169. punktu šādā redakcijā:

"169. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga pieņemt inženierbūvi ekspluatācijā, ja kāda no šo noteikumu 161. vai 162. punktā minētajām institūcijām nav sniegusi pozitīvu atzinumu par inženierbūves gatavību nodošanai ekspluatācijā vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti."

69. Aizstāt 171. punktā vārdu "parakstīti" ar vārdu "saņemti".

70. Svītrot 172. punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

71. Izteikt 182. punktu šādā redakcijā:

"182. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 181. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā."

72. Aizstāt 185. punktā vārdu "iesnieguma" ar vārdu "pieprasījuma".

73. Izteikt 186. punktu šādā redakcijā:

"186. Pēc tam kad pabeigta inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nojaukšana, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:

186.1. inženierbūves izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

186.2. šo noteikumu 185. punktā minēto atzinumu."

74. Aizstāt 187. punktā vārdus "attiecīgu atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

75. Papildināt 188. punktu aiz vārdiem "akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

76. Izteikt 189. punktu šādā redakcijā:

"189. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 188. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

77. Izteikt 191. punktu šādā redakcijā:

"191. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves nojaukšanu, tās atbilstību saskaņotajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām."

78. Izteikt 193. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"193. Ierosinot inženierbūves nojaukšanas pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:".

79. Svītrot 193.1. apakšpunktu.

80. Svītrot 194. punktu.

81. Aizstāt 198. punktā vārdus un skaitli "minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 193. punktā norādītajiem dokumentiem" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 193. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, atzinums par inženierbūves nojaukšanu)".

82. Izteikt 201. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm."

83. Izteikt 202. punktu šādā redakcijā:

"202. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 201. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par inženierbūves neesību."

84. Svītrot 203. punktā vārdu "aizpildītu".

85. Aizstāt 204. punktā vārdus "attiecīgu atzīmi paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par konservācijas darbu pabeigšanu".

86. Izteikt 205. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka būvdarbi nav veikti atbilstoši inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, tā pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm."

87. Izteikt 206. punktu šādā redakcijā:

"206. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 205. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par konservācijas darbu pabeigšanu."

88. Papildināt noteikumus ar 209. punktu šādā redakcijā:

"209. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:

209.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

209.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

209.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

209.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

209.5. inženierbūves izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

209.6. inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

209.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

22.11.2019