Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/29

Carnikavā 2019. gada 5. novembrī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 5. novembra
lēmumu (prot. Nr. 15, 15. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija lēmumu (protokols Nr. 12, 12.§)) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. Izglītības nodaļa;"

2. Papildināt 6. punktu ar 6.14. un 6.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.14. Tautas nams "Ozolaine";

6.15. Carnikavas novadpētniecības centrs".

3. Izteikt 16.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.6. izdod rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektoru, iestāžu vadītājiem u.c. amatpersonām, nosūta domes deputātus komandējumos (darba braucienos);"

4. Papildināt 16. punktu ar 16.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.12. apstiprina pašvaldības iekšējos normatīvos aktus grāmatvedības organizācijas jomā (piemēram, inventarizāciju veikšanas kārtību, grāmatvedības uzskaites kārtību, kārtību, kādā tiek sniegti pārskati par skaidras vai bezskaidras naudas avansu izlietojumu, kārtību, kādā organizē attaisnojuma dokumentu apgrozību u.c.)."

5. Papildināt 17. punktu ar 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. apstiprina pašvaldības iekšējos normatīvos aktus grāmatvedības organizācijas jomā (piemēram, inventarizāciju veikšanas kārtību, grāmatvedības uzskaites kārtību, kārtību, kādā tiek sniegti pārskati par skaidras vai bezskaidras naudas avansu izlietojumu, kārtību, kādā organizē attaisnojuma dokumentu apgrozību u.c.)."

6. Papildināt 42.3. apakšpunktu aiz vārda "bāriņtiesa" ar vārdiem "Carnikavas Mūzikas un mākslas skola".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 6. novembrī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/29 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Carnikavas novada domes 2019. gada 21. augusta lēmums "Par izmaiņām pašvaldības iestādes "CARNIKAVAS NOVADA DOME" (Centrālā administrācija) struktūrā". Līdz ar ko nepieciešams attiecīgi grozīt Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošos noteikumus Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - pašvaldības nolikums), nodrošinot to atbilstību likuma "Par pašvaldībām" 24. panta otrās daļas 2. punkta prasībām.

1.2. Nepieciešamība deleģēt domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekam tiesības apstiprināt pašvaldības iekšējos normatīvos aktus grāmatvedības uzskaites un organizēšanas jomā. Grozījums pamatots ar likuma "Par grāmatvedību" 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmo daļu, 2. panta ceturtās daļas 6. punktu, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmo daļu un 1. panta 4. punktu.

1.3. 2019. gada 18. septembra noteikumi Nr. INA/2019/46 "Par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem", kuru 10.1. apakšpunkta izpratnē jānosaka kārtība, kas nosūta un izvērtē komandējumu (darba braucienu) lietderību domes deputātiem.

1.4. Redakcionāli precizējumi.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pašvaldības nolikuma 6. punktā tiek veikti grozījumi atbilstoši izmaiņām pašvaldības iestādes "CARNIKAVAS NOVADA DOME" (Centrālā administrācija) struktūrā;

2.2. Pašvaldības nolikuma 16. punktā domes priekšsēdētāja funkcijas papildinātas ar pilnvarojumu nosūtīt domes deputātus komandējumos (darba braucienos), kā arī apstiprināt pašvaldības iekšējos normatīvos aktus grāmatvedības organizācijas jomā.

2.3. Pašvaldības nolikuma 17. punktā domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas papildinātas ar pilnvarojumu apstiprināt pašvaldības iekšējos normatīvos aktus grāmatvedības organizācijas jomā.

2.4. Redakcionāls grozījums, papildinot 42.3. punktu pašvaldības nolikumā attiecībā par domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu kompetenci.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms, jo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas un darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir domes deputāti, domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks.

4.2. Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv.

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

12.11.2019