Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 507

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 174. nr.; 2018, 33. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pirmās atlases kārtas kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 19 617 694 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 5 885 308 euro un privātais finansējums - 13 732 386 euro."

2. Svītrot 5.1 punktu.

3. Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. iznākuma rādītāji:

10.2.1. atbalstu saņēmušo komersantu skaits - 23;

10.2.2. enerģijas ietaupījums atbalstu saņēmušiem komersantiem - 79 400 MWh/gadā;

10.2.3. no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda - 8,9 MW;

10.2.4. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 6 122 CO2 ekvivalenta tonnas."

4. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas 36 mēnešu laikā no dienas, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim."

5. Papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu."

6. Papildināt noteikumus ar 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Ja finansējuma saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 un (vai) Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

7. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 590

Pārskats par enerģijas patēriņu pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas ražošanas ēkā vai konkrētajā ražošanas procesā par 20____. gadu

1. Informācija par projektu un finansējuma saņēmēju

Projekta nosaukums  
Projekta līguma numurs  
Projekta pabeigšanas gads  
Finansējuma saņēmēja nosaukums  

2. Informācija par ēkām un tehnoloģijām, kurās veiktas projekta darbības (finansējuma saņēmējs aizpilda tās sadaļas, kuras atbilst projekta ietvaros īstenotajām darbībām)

2.1. Ēka (informācija par ražošanas ēku, kurā projekta ietvaros veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi)

Nr.
p. k.
Adrese Ēkas kadastra numurs Ēkas klasifikācija Gads, kad ēka nodota ekspluatācijā Atjaunošana pabeigta (datums) Kopējā apsildāmā platība (m2)*
2.1.1.            
2.1.2.            
...            

Piezīme. *Ēkas energosertifikāta 6. punktā norādītā platība.

2.2. Ražošanas tehnoloģiskās iekārtas (informācija par iekārtu, ar kuru projekta ietvaros tika nomainīta esošā iekārta)

Nr.
p. k.
Iekārtas nosaukums, tips (tipu daļa atsevišķi) Adrese Uzstādītā jauda, MW Vidējā svērtā jauda, MW Ražošanas gads Darba stundu skaits pārskata gadā Darba stundu skaits gadā (plānotais)
2.2.1.              
2.2.2.              
             

3. Informācija par enerģijas patēriņu ēkās un iekārtās, kurās ir veiktas projekta darbības (norādīt pēc faktiski uzstādītajiem skaitītājiem. Ja projekta darbības ir veiktas vairākās ražošanas ēkās un/vai vairākās iekārtās, dati ir jāsniedz par katru ēku un/vai iekārtu atsevišķi. Informācijai ir jāsakrīt ar 2.1. un 2.2. tabulā sniegto informāciju)

3.1. Enerģijas patēriņš ēkās, kurās veiktas investīcijas (ja projekta ietvaros veiktas investīcijas vairākās ēkās, 3.1. sadaļu aizpilda par katru ēku)

3.1.1. Siltumenerģijas patēriņš apkurei

Ēkā siltumapgādei un karstā ūdens sagatavošanai izmantotā energoresursa veids __________________

CO2 emisijas faktors ____________________________________

Ēkas kadastra numurs ____________________________________

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
Rādītāji pārskata gadā Kopējais enerģijas patēriņš, MWh                          
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2*                          
CO2 emisijas apjoms, t***                          
Vidējie rādītāji 20____.-20____. gadā (pirms projekta)** Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2  
CO2 emisijas apjoms, t***  
Starpība (samazinājums vai pieaugums) Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2  
CO2 emisijas apjoms, t***  

Piezīmes.
1. * Kopējais enerģijas patēriņš kWh/kopējā apsildāmā platība (m2).
2. ** Informācijai jāsakrīt ar projekta iesniegumā norādītajiem datiem.
3. ***Aprēķina, reizinot kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei ar CO2 emisijas faktoru.

3.1.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai

CO2 emisijas faktors ____________________________________

Ēkas kadastra numurs ____________________________________

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
Rādītāji pārskata gadā Kopējais enerģijas patēriņš, MWh                          
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2                          
CO2 emisijas apjoms, t**                          
Vidējie rādītāji 20____.-20____. gadā (pirms projekta)* Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2  
CO2 emisijas apjoms, t**  
Starpība (samazinājums vai pieaugums) Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2  
CO2 emisijas apjoms, t**  

Piezīmes.
1. * Informācijai jāsakrīt ar projekta iesniegumā norādītajiem datiem.
2. **Aprēķina, reizinot kopējo siltumenerģijas patēriņu karstajam ūdenim ar CO2 emisijas faktoru.

3.1.3. Elektroenerģijas patēriņš

Ēkā elektroapgādei izmantotā energoresursa veids __________________

CO2 emisijas faktors ____________________________________

Ēkas kadastra numurs ____________________________________

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
Rādītāji pārskata gadā Kopējais enerģijas patēriņš, MWh                          
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2                          
CO2 emisijas apjoms, t**                          
Vidējie rādītāji 20____.-20____. gadā (pirms projekta)* Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2  
CO2 emisijas apjoms, t**  
Starpība (samazinājums vai pieaugums) Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2  
CO2 emisijas apjoms, t**  

Piezīmes.
1. * Informācijai jāsakrīt ar projekta iesniegumā norādītajiem datiem.
2. **Aprēķina, reizinot kopējo elektroenerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru.

3.2. Enerģijas patēriņš ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās (ja projekta ietvaros veiktas investīcijas vairākās iekārtās, 3.2. sadaļu aizpilda par katru iekārtu)

3.2.1. Siltumenerģijas patēriņš ražošanas tehnoloģijām, kurās veiktas projekta darbības

Ražošanas tehnoloģiju siltumapgādei izmantotā energoresursa veids __________________

CO2 emisijas faktors ____________________________________

Iekārtas nosaukums un tips ____________________________________

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
Rādītāji pārskata gadā Kopējais enerģijas patēriņš, MWh                          
CO2 emisijas apjoms, t**                          
Vidējie rādītāji 20____.-20____. gadā (pirms projekta)* Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
CO2 emisijas apjoms, t**  
Starpība (samazinājums vai pieaugums) Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
CO2 emisijas apjoms, t**  

Piezīmes.
1. * Informācijai jāsakrīt ar projekta iesniegumā norādītajiem datiem.
2. **Aprēķina, reizinot kopējo siltumenerģijas patēriņu ražošanas procesam ar CO2 emisijas faktoru.

3.2.2. Elektroenerģijas patēriņš ražošanas tehnoloģijām, kurās veiktas projekta darbības

Ražošanas tehnoloģiju elektroapgādei izmantotā energoresursa veids __________________

CO2 emisijas faktors ____________________________________

Iekārtas nosaukums un tips ____________________________________

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
Rādītāji pārskata gadā Kopējais enerģijas patēriņš, MWh                          
CO2 emisijas apjoms, t**                          
Vidējie rādītāji 20____.-20____. gadā (pirms projekta)* Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
CO2 emisijas apjoms, t**  
Starpība (samazinājums vai pieaugums) Kopējais enerģijas patēriņš, MWh  
CO2 emisijas apjoms, t**  

Piezīmes.
1. * Informācijai jāsakrīt ar projekta iesniegumā norādītajiem datiem.
2. **Aprēķina, reizinot kopējo elektroenerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru.

3.2.3. Saražotās produkcijas daudzums

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Vidēji mēnesī Kopā
Rādītāji pārskata gadā Kopējais produkcijas daudzums (norāda mērvienību)                            
Vidējie rādītāji 20____.-20____. gadā (pirms projekta)* Kopējais produkcijas daudzums (norāda mērvienību)  
Starpība (samazinājums vai pieaugums) Kopējais produkcijas daudzums (norāda mērvienību)  

Piezīme. * Informācijai jāsakrīt ar projekta iesniegumā norādītajiem datiem.

4. Investīcijas atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai (informācija par izmantotajiem AER ražošanas procesā vai ēkā. Aizpilda, ja projekta ietvaros ir veikta pāreja uz AER)

AER veids Uzstādītā papildjauda, MW* % no kopējā enerģijas patēriņa**
   
   
   

Piezīmes.
1. *Ar uzstādīto papildjaudu saprot gan pārejas rezultātā no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem uzstādīto siltumavota jaudu, gan uzstādīto papildjaudu.
2. ** Kopējais enerģijas patēriņš ietver siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu. To aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  No AER saražotais enerģijas daudzums ×100 %  
  Kopējā enerģijas patēriņa summa pārskata gadā  

5. Kopsavilkums par projekta ietvaros sasniegtajiem iznākuma rādītājiem*

No atjaunojamajiem energoresursiem saražotais enerģijas daudzums**   MWh/gadā
Kopējais enerģijas patēriņš   MWh/gadā
Kopējais enerģijas ietaupījums   MWh/gadā
Primārās enerģijas ietaupījums   MWh/gadā
No atjaunojamajiem energoresursiem ražotā papildjauda**   MW
Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā   t/gadā

Piezīmes.
1. *Atbilstoši šo noteikumu 10. punktā noteiktajam.
2. **Aizpilda, ja projekta ietvaros tika īstenota pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem.

6. Papildinformācija - cita informācija, kas ir noderīga, lai izvērtētu projekta progresu

 
 
 
 
 

7. Pārskatu sagatavoja

Vārds, uzvārds  
Amats uzņēmumā* vai sertifikāta numurs**  
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese)  
Pārskata sagatavošanas datums  

Piezīmes.
1. * Ja pārskata ziņojumu aizpilda projekta iesniedzēja darbinieks, kas atbildīgs par enerģijas datu uzskaiti un pārvaldību.
2. ** Ja pārskata ziņojumu aizpilda neatkarīgs eksperts energoefektivitātes jomā.

8. Pārskatu apstiprināja

Vārds, uzvārds  
Amats uzņēmumā  
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese)  
Paraksts  
Datums "

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs S. Ģirģens

09.11.2019