Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iepakojuma likumā

Izdarīt Iepakojuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3. nr.; 2005, 11. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2011, 93. nr.; 2016, 241. nr.; 2018, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 un 1.10 punktu šādā redakcijā:

"12) depozīta iepakojums - atkārtoti vai vienreiz lietojamais dzērienu iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem;

13) izlietotais dzērienu depozīta iepakojums - atkārtoti vai vienreiz lietojamais dzērienu iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu;

14) depozīta iepakotājs - pakalpojuma sniedzējs, preces ražotājs vai izplatītājs, kas Latvijā laiž tirgū dzērienus depozīta iepakojumā;

15) depozīta iepakojuma pārdevējs - persona, kura piedāvā vai pārdod dzērienus depozīta iepakojumā galalietotājiem;

16) depozīta sistēma - izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana no galalietotāja, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, pārstrāde vai sagatavošana atkārtotai izmantošanai atbilstoši tā sākotnējam uzdevumam, kā arī minēto darbību plānošana un organizēšana;

17) depozīta sistēmas operators - komersants, kura dibinātāji un dalībnieki ir depozīta iepakotāji un biedrības, kuru biedri ir depozīta iepakotāji, un kurš, pamatojoties uz līgumu ar Valsts vides dienestu, nodrošina depozīta sistēmas darbību visā Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

18) depozīta maksa - maksa, kuru galalietotājs samaksā par depozīta iepakojumu dzērienu iegādes brīdī;

19) depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa - maksa, kas sedz attiecināmos izdevumus par depozīta iepakojuma pieņemšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, uzskaiti un depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas uzturēšanu;

110) depozīta sistēmas dalības maksa - maksa, kuru depozīta sistēmas operatoram maksā depozīta iepakotājs par dalību depozīta sistēmā;";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) iepakotājs - preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs, pārdevējs vai izplatītājs, kas Latvijā laiž tirgū iepakotu preci vai pievieno iepakojumu izstrādājumiem, kuri pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;".


2. Izteikt 3. panta 3. punktu šādā redakcijā:

"3) iepakotāju, depozīta iepakotāju, depozīta iepakojuma pārdevēju, iepakojuma apsaimniekotāju, depozīta sistēmas operatoru, pārstrādes operatoriem, kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām."

3. Izteikt 12. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) iepakojuma atkārtota izmantošana un sagatavošana atkārtotai izmantošanai;".

4. 13. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "tā" ar vārdu "tāda";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ministru kabinets nosaka depozīta iepakojuma pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentuālo apjomu un termiņus."

5. Izslēgt 18. pantu.

6. Papildināt likumu ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1 nodaļa
Depozīta sistēmas piemērošana

18.1 pants. Depozīta iepakotājam, kura radītā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kilogrami vai vairāk, ir pienākums apsaimniekot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu visā Latvijas teritorijā, slēdzot līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par dalību sistēmā.

18.2 pants. Depozīta sistēmu nepiemēro dzērienu iepakojumam, kuru kopā ar dzērieniem:

1) izved realizācijai ārpus Latvijas teritorijas uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai trešām valstīm;

2) patērē starptautisko pārvadājumu laikā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs vai trešās valstīs.

18.3 pants. Depozīta iepakotājs ir atbildīgs par to, lai uz depozīta iepakojuma vai etiķetes būtu izvietotas speciālās norādes par depozīta sistēmas piemērošanu. Ministru kabinets nosaka depozīta iepakojuma speciālās norādes paraugu un lietošanas nosacījumus.

18.4 pants. Depozīta iepakotājs pārskaita depozīta sistēmas operatoram depozīta maksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā par katru iepakojuma vienību, kurā dzēriens tiek laists tirgū.

18.5 pants. Depozīta maksu preces cenas zīmē depozīta iepakojuma pārdevējs norāda atsevišķi. Galalietotāja pirkumu depozīta iepakojuma pārdevējs reģistrē depozīta uzskaites sistēmā. Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, galalietotājam atmaksā depozīta maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā atbilstoši depozīta uzskaites sistēmā noteiktajam apjomam vai izsniedz čeku par atbilstošu summu. Čeku var izmantot kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties preces tirdzniecības vietā, kur realizē dzērienus depozīta iepakojumā. Čeka izmantošanas kārtību un prasības attiecībā uz čeku nosaka Ministru kabinets. Vietās, kur depozīta iepakojumu pieņem manuāli, depozīta maksu var atmaksāt, izmantojot skaidru naudu.

18.6 pants. Depozīta sistēmas operators depozīta maksu par savākto izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu atmaksā depozīta iepakojuma pārdevējam vai iepakojuma pieņemšanas punkta vai šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekotājam, kurš noslēdzis līgumu ar depozīta sistēmas operatoru un pieņem depozīta iepakojumu no galalietotāja, 30 darbdienu laikā pēc depozīta iepakojuma saņemšanas, ja pušu noslēgtā vienošanās neparedz citu termiņu.

18.7 pants. (1) Depozīta iepakotājs maksā depozīta sistēmas operatoram depozīta sistēmas dalības maksu, kas tiek izmantota operatora darbības nodrošināšanai.

(2) Depozīta sistēmas dalības maksas noteikšanas metodiku, kā arī šīs maksas noteikšanai iesniedzamo informāciju, dokumentus un to iesniegšanas kārtību nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - regulators).

(3) Depozīta sistēmas operatora aprēķinātās depozīta sistēmas dalības maksas projekta izskatīšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana notiek likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

18.8 pants. Depozīta iepakojuma pārdevējam ir pienākums pieņemt no galalietotāja visu veidu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā, bet ne tālāk par 150 metriem no tirdzniecības vietas:

1) republikas pilsētās, ja tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 300 kvadrātmetriem vai lielāka;

2) citās administratīvajās teritorijās, ja tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 60 kvadrātmetriem vai lielāka.

18.9 pants. (1) Ja pašvaldības teritorijā nav depozīta iepakojuma pārdevēja, kuram ir pienākums pieņemt no galalietotāja izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, vai šādu tirdzniecības vietu skaits neatbilst minimālajām prasībām attiecībā uz depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālo pārklājumu, lēmumu par depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu pieņem pašvaldība.

(2) Privātpersonai, kura noslēgusi šā panta pirmajā daļā minēto līgumu un pieņem depozīta iepakojumu no galalietotāja, ir pienākums slēgt līgumu ar depozīta sistēmas operatoru.

(3) Depozīta sistēmas operators šā panta otrajā daļā minētajai personai samaksā depozīta maksu par savākto izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu un depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu.

18.10 pants. Ja depozīta iepakojuma pārdevējam nav pienākuma pieņemt no galalietotāja izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā, tas izvieto galalietotājam pieejamu informāciju par tuvākās depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas adresi un darba laiku.

18.11 pants. Depozīta sistēmas operators maksā depozīta iepakojuma pārdevējam vai iepakojuma pieņemšanas punkta vai šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekotājam, kurš noslēdzis līgumu ar depozīta sistēmas operatoru un pieņem depozīta iepakojumu no galalietotāja, depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas noteikšanas metodiku, iesniedzamos dokumentus un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

18.12 pants. Depozīta sistēmas operatoram tiek izvirzītas šādas prasības:

1) peļņa, ko tas gūst, pildot šajā likumā minētos uzdevumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Valsts vides dienestu par depozīta sistēmas īstenošanu, reinvestējama depozīta sistēmas attīstības un darbības efektivitātes nodrošināšanā;

2) tas nodrošina depozīta iepakojuma savākšanu no tirdzniecības vietām, iepakojuma pieņemšanas punktiem vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, kuri noslēguši līgumu ar depozīta sistēmas operatoru, kā arī šķirošanu, pārvadāšanu, pārstrādi vai sagatavošanu atkārtotai izmantošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem;

3) tas nodrošina informācijas apkopošanu depozīta uzskaites sistēmā par realizētā dzērienu depozīta iepakojuma veidu un daudzumu, no galalietotāja pieņemtā depozīta iepakojuma veidu un daudzumu, kā arī pārstrādei vai sagatavošanai atkārtotai izmantošanai atbilstoši tā sākotnējam uzdevumam nodoto dzērienu depozīta iepakojuma veidu un daudzumu;

4) tas savā darbībā un lēmumu pieņemšanā ievēro caurredzamības principu, tostarp pamatojot ar depozīta sistēmas īstenošanu saistītās izmaksas;

5) tas nodrošina sabiedrības informēšanas pasākumus par depozīta sistēmu;

6) tas ir reģistrēts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

18.13 pants. Persona, kura pretendē uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, iesniedz Valsts vides dienestam:

1) iesniegumu par depozīta sistēmas izveidi, kura saturu nosaka Ministru kabinets;

2) depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu, kura saturu nosaka Ministru kabinets;

3) finanšu nodrošinājuma dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu nodrošinājumu dabas resursu nodokļa piemērošanas jomā;

4) depozīta sistēmas dalības maksas aprēķinu, uzsākot depozīta sistēmas operatora darbību, kas izstrādāts saskaņā ar depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamo finanšu aplēsi;

5) to depozīta iepakotāju apliecinājumus, kuri kļūs par attiecīgā komersanta dalībnieku, ja šim komersantam tiks piešķirtas depozīta sistēmas operatora tiesības.

18.14 pants. (1) Valsts vides dienests triju mēnešu laikā no noteiktā dokumentu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē un pieņem lēmumu par depozīta sistēmas operatoru, ja saskaņā ar depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu tas pierāda, ka nodrošinās atbilstību Ministru kabineta noteiktajām minimālajām prasībām depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālajam pārklājumam un depozīta iepakojuma pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentuālajam apjomam.

(2) Ja uz depozīta sistēmas operatora statusu pieteikušies vairāki komersanti, Valsts vides dienests izvēlas komersantu, izvērtējot depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu, tostarp atbilstību noteiktajām minimālajām prasībām depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālajam pārklājumam un depozīta iepakojuma pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentuālajam apjomam, kā arī depozīta iepakotāju, kurus pārstāv pretendents, tirgū laisto dzērienu depozīta iepakojuma vienību skaitu.

18.15 pants. (1) Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, Valsts vides dienests slēdz līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu visā Latvijas teritorijā uz septiņiem gadiem.

(2) Līdz līguma noslēgšanai komersantam ir pienākums reģistrēt komercreģistra iestādē kā komersanta dalībniekus tos depozīta iepakotājus, kuri parakstījuši 18.13 panta 5. punktā minēto apliecinājumu.

(3) Depozīta sistēmas operatoram ir pienākums piemērot depozīta sistēmas dalības maksu, kas aprēķināta, uzsākot tā darbību, līdz brīdim, kad stājas spēkā depozīta sistēmas dalības maksa, kas apstiprināta likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

18.16 pants. (1) Pēc līguma noslēgšanas ar Valsts vides dienestu depozīta sistēmas operators divu nedēļu laikā reģistrējas regulatorā kā regulējamā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

(2) Par līguma izbeigšanu ar depozīta sistēmas operatoru Valsts vides dienests sniedz informāciju regulatoram. Pamatojoties uz saņemto informāciju, regulators izslēdz depozīta sistēmas operatoru no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistra.

(3) Valsts vides dienests 18 mēnešus pirms noslēgtā līguma par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu termiņa beigām Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par iesniegšanas termiņu pieteikumam, lai iegūtu tiesības kļūt par depozīta sistēmas operatoru.

18.17 pants. Depozīta sistēmas operators maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā. Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksā no depozīta sistēmas operatora iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas.

18.18 pants. (1) Regulators kā ārpustiesas instance šajā likumā noteiktajā kārtībā izskata domstarpības par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, ja domstarpībās iesaistītās puses domstarpību risināšanai nav vērsušās tiesā vai šķīrējtiesā. Regulators šajā likumā minēto domstarpību izskatīšanai nepiemēro likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" VII nodaļā noteikto strīdu izskatīšanas kārtību.

(2) Regulators neizskata domstarpības par citiem strīdiem, kas izriet no līguma ar depozīta sistēmas operatoru.

(3) Puse, kas vēlas risināt domstarpības regulatorā kā ārpustiesas instancē, iesniedz regulatoram rakstveida iesniegumu par domstarpību izskatīšanu (turpmāk - iesniegums). Regulators nosaka iesniegumā norādāmo informāciju, iesniedzamos dokumentus, atbildētāja paskaidrojumā iekļaujamo informāciju un domstarpību izskatīšanas kārtību.

(4) Par iesnieguma saņemšanas dienu uzskatāma diena, kad regulators ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī maksājuma apliecinājumu par domstarpību izskatīšanu.

(5) Regulators iesniegumu izskata rakstveida procesā divu mēnešu laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

(6) Izskatot domstarpības rakstveida procesā, regulators iepazīstas ar iesniegtajiem materiāliem un, ja nepieciešams, pieprasa domstarpībās iesaistītajām pusēm rakstveidā iesniegt papildu informāciju un pierādījumus.

(7) Ja regulators uzskata, ka nepieciešams uzklausīt domstarpībās iesaistītās puses, tas sasauc regulatora padomes sēdi, uz kuru rakstveidā uzaicina domstarpībās iesaistītās puses.

(8) Domstarpībās iesaistītās puses īsteno savas procesuālās tiesības, ievērojot sacīkstes principu. Tām ir vienādas tiesības paust savu viedokli un aizstāvēt savas tiesības un intereses.

(9) Ja uzaicinātās personas uz regulatora padomes sēdi nav ieradušās, regulators var izskatīt iesniegumu bez domstarpībās iesaistīto pušu klātbūtnes.

(10) Regulatora padome pieņem lēmumu lietā par domstarpību izskatīšanu un nosaka tā izpildes kārtību un termiņu. Regulators lēmumā par prasījuma apmierināšanu vai noraidīšanu norāda iesniedzēja prasījumu un paskaidrojumus, iesniedzēja argumentus par piedāvātās depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas ekonomisko pamatotību, atbildētāja iebildumus un atbildētāja pamatojumu, citu domstarpību izskatīšanā iesaistīto personu paskaidrojumus un regulatora secinājumus par prasījuma pamatotību vai nepamatotību, norādot ekonomisko un juridisko pamatojumu.

(11) Lēmuma lemjošajā daļā regulators norāda, vai iesniedzēja prasījums tiek pilnībā vai daļēji apmierināts vai noraidīts. Regulators lēmumā var noteikt domstarpībās iesaistītajai pusei pienākumu izpildīt konkrētas darbības regulatora noteiktajā termiņā. Ja domstarpībās iesaistītās puses nav iesniegušas pietiekamus pierādījumus, regulators lemjošajā daļā norāda, ka domstarpību izskatīšanas process tiek izbeigts.

(12) Regulators piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta vienu lēmuma eksemplāru katrai domstarpībās iesaistītajai pusei un lēmumu publisko savā tīmekļvietnē.

(13) Ja domstarpībās iesaistītā puse nav apmierināta ar regulatora lēmumu lietā par domstarpību izskatīšanu, tā ar prasības pieteikumu par domstarpību priekšmetu ir tiesīga vērsties tiesā vai šķīrējtiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts regulatora lēmums lietā par domstarpību izskatīšanu, par to paziņojot regulatoram.

(14) Regulatora lēmums lietā par domstarpību izskatīšanu stājas likumīgā spēkā dienā, kad ir pagājis šā panta trīspadsmitajā daļā noteiktais termiņš un regulators piecu darbdienu laikā pēc minētā termiņa nav saņēmis informāciju par domstarpību izskatīšanu tiesā vai šķīrējtiesā.

(15) Regulatora lēmums lietā par domstarpību izskatīšanu, kas stājies likumīgā spēkā, ir saistošs domstarpībās iesaistītajām pusēm.

(16) Ja regulatora lēmums lietā par domstarpību izskatīšanu netiek izpildīts labprātīgi, domstarpībās iesaistītā puse var vērsties tiesā ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu regulatora lēmuma piespiedu izpildei.

(17) Regulatora priekšsēdētājs izbeidz domstarpību izskatīšanas procesu, ja iesniedzējs atsauc iesniegumu par domstarpību izskatīšanu vai domstarpībās iesaistītās puses vienojas par izlīgumu.

(18) Pēc iesnieguma izskatīšanas pēc būtības vai domstarpību izskatīšanas procesa izbeigšanas domstarpībās iesaistītā puse nav tiesīga no jauna iesniegt regulatoram iesniegumu par domstarpību izskatīšanu par to pašu domstarpību priekšmetu un uz tā paša pamata.

(19) Par domstarpību izskatīšanu iesniedzējs, iesniedzot iesniegumu, samaksā regulatora noteiktu domstarpību izskatīšanas maksājumu.

(20) Regulators nosaka domstarpību izskatīšanas maksājuma apmēru, maksāšanas kārtību un termiņu. Domstarpību izskatīšanas maksājumā iekļauj visas izmaksas, kas regulatoram rodas, izskatot domstarpības. Minēto maksājumu ieskaita valsts budžetā regulatora kontā Valsts kasē, nodalot to no regulatora darbības finansējuma, kas noteikts likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

(21) Domstarpībās iesaistītās puses var vienoties par iesniedzēja izdevumu segšanu attiecībā uz domstarpību izskatīšanas maksājumu.

(22) Regulators neatmaksā maksājumu par domstarpību izskatīšanu, ja:

1) tas ir izskatījis domstarpības;

2) tas ir veicis darbības, lai izvērtētu iesniegumu;

3) domstarpībās iesaistītās puses ir vienojušās par izlīgumu;

4) domstarpībās iesaistītās puses nav iesniegušas pietiekamus pierādījumus, lai varētu izskatīt domstarpības;

5) iesniedzējs ir lūdzis domstarpības neizskatīt.

18.19 pants. Ministru kabinets nosaka:

1) dzērienus, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu, un dzērienu iepakojumus, kuriem piemēro depozīta sistēmu;

2) kārtību un nosacījumus depozīta sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, infrastruktūras izmantošanai, operatora izvēlei, līguma slēgšanai un izbeigšanai;

3) depozīta iepakojuma uzskaites kārtību;

4) kārtību, kādā depozīta sistēmas operators Valsts vides dienestam iesniedz pārskatu par depozīta sistēmas īstenošanu, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

5) kārtību, kādā depozīta iepakotājs, kas realizē dzērienus depozīta iepakojumā galalietotājiem, nodrošina depozīta iepakojuma pieņemšanu un minimālās prasības depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālajam pārklājumam;

6) nosacījumus, atbilstoši kuriem vairāki depozīta iepakotāji var veidot kopīgu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu."

7. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

"21. pants. (1) Iepakojuma ražotāja, iepakotāja, iepakojuma apsaimniekotāja un depozīta iepakotāja darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Valsts vides dienests.

(2) Depozīta sistēmas operatora darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Valsts vides dienests un regulators attiecībā uz regulējamā pakalpojuma sniegšanu."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"6. Grozījumi šā likuma 1., 3., 12., 13. un 21. pantā attiecībā uz depozīta sistēmas izveidi un īstenošanu un III1 nodaļa stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

7. Ministru kabinets līdz 2020. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 13. panta 2.1 daļā, 18.3, 18.4, 18.5 un 18.11 pantā, 18.13 panta 1. un 2. punktā un 18.19 pantā minētos noteikumus.

8. Regulators līdz 2020. gada 30. septembrim izdod šā likuma 18.7 panta otrajā daļā un 18.18 panta trešajā un divdesmitajā daļā minētos noteikumus.

9. Persona, kura pretendē uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru līdz ar depozīta sistēmas darbību uzsākšanu, iesniedz Valsts vides dienestam šā likuma 18.13 pantā minētos dokumentus līdz 2020. gada 30. septembrim.

10. Ja līdz 2020. gada 30. septembrim nav saņemts neviens iesniegums par depozīta sistēmas izveidi vai neviens no pretendentiem uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru neatbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, Valsts vides dienests ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. decembrim izsludina atkārtotu pieteikšanos uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, publicējot paziņojumu Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

11. Depozīta sistēma darbību uzsāk 2022. gada 1. februārī.

12. Līdz 2022. gada 31. jūlijam tirdzniecības vietās vienlaikus var laist tirgū dzērienus depozīta iepakojumā gan ar speciālo norādi (marķējumu), gan bez tās."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 24. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 6. novembrī

20.11.2019