Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā"

Izdarīt likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 23. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI nodaļa
Speciālās sarunu grupas locekļu, pārstāvības komitejas locekļu un darbinieku pārstāvju tiesības, pienākumi un sociālās garantijas
".

2. Izslēgt 28. panta nosaukumā vārdus "un sociālās garantijas".

3. Izslēgt 29. pantu.

4. Papildināt likumu ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi darbinieku iesaistīšanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

30. pants. Komercnoslēpuma atklāšana trešajām personām, ja tas iegūts saistībā ar Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanu vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvības komitejā vai citas darbinieku iesaistīšanas kārtības ietvaros

Par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvības komitejā vai citas darbinieku iesaistīšanas kārtības ietvaros, piemēro naudas sodu no divdesmit astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

31. pants. Informācijas nesniegšana darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības dibināšanas līguma projekta vai reorganizācijas līguma projekta noteikumiem un to īstenošanas gaitu, par visām dibinātājām sabiedrībām vai reorganizējamām sabiedrībām un šo sabiedrību darbinieku skaitu, kā arī veicamajiem pasākumiem attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā piemēro naudas sodu darba devējam līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

32. pants. Speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšana, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, vai pārstāvības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšana Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā

Par speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, vai par pārstāvības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā piemēro naudas sodu darba devējam līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

33. pants. Pārskata nesniegšana pārstāvības komitejai par Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbību un turpmāko attīstību

Par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvības komitejai par Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbību un turpmāko attīstību piemēro naudas sodu darba devējam līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

34. pants. Pārstāvības komitejas neinformēšana par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā

Par pārstāvības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā, piemēro naudas sodu darba devējam līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

35. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 30., 31., 32., 33. un 34. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts darba inspekcija."

5. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Grozījums par šā likuma VI nodaļas nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums šā likuma 28. panta nosaukumā par vārdu "un sociālās garantijas" izslēgšanu un grozījums par šā likuma 29. panta izslēgšanu, kā arī šā likuma VII nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 17. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 5. novembrī

19.11.2019