Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.29

Jēkabpilī 2019.gada 24.oktobrī

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 "Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019.
lēmumu Nr.505 (prot. Nr.26, 25.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 "Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 141.nr..; 2017., 141.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 3.punktā vārdus "Pilsētsaimniecības departamenta Saimniecisko nodaļu" ar vārdiem "Pilsētvides departamenta Komunālās saimniecības nodaļu".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.29
"Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 "Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumss Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 4.jūlija lēmums Nr.328 (protokols Nr.20, 25.§) par izmaiņām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz veikt tehnisku grozījumu, izsakot sadarbības partnera nosaukumu jaunā redakcijā saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldībā veiktajām strukturālajām izmaiņām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

05.11.2019