Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Jēkabpilī 2019.gada 24.oktobrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019.
lēmumu Nr.504 (prot. Nr.26, 24.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 224.nr., 247.nr.; 2016., 88.nr.; 2017., 141.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 2.4. apakšpunktā vārdu "trūcīgo" ar vārdu "trūcīgu".

1.2. Aizstāt 6.2. un 6.3.apakšpunktā vārdus "pabalsts veselības aprūpei" ar vārdiem "pabalsti veselības aprūpei".

1.3. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Tiesības saņemt brīvpusdienas:

20.1. 100% apmērā ir trūcīgiem vai maznodrošinātiem izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;

20.2. 50% apmērā ir trūcīgiem un maznodrošinātiem izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā citas pašvaldības izglītības iestādēs."

1.4. Aizstāt 27.punktā tekstu "5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas" ar tekstu "25 euro."

1.5. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Pabalstu skolas piederumu iegādei piešķir izglītojamajam no trūcīgas ģimenes vienu reizi gadā, uzsākot mācību gadu pamatizglītības iestādē."

1.6. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Pabalsta apmērs ir 40 euro par katru šo noteikumu 32.punktā minēto izglītojamo."

1.7. Izteikt 46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.2. ienākumus apliecinoši dokumenti, izņemot šo noteikumu 44.1. un 44.2.apakšpunktā minētajām personām."

1.8. Aizstāt 47.punktā tekstu "25% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas" ar skaitli un vārdu "100 euro".

1.9. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes dienas vienu reizi gadā. Briļļu iegādes izdevumu apmaksu bērnam var prasīt vienu reizi gadā, pilngadīgai personai - ne biežāk kā vienu reizi divos gados."

1.10. Izteikt 51.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.3. ienākumus apliecinoši dokumenti, izņemot šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētajām ģimenēm."

1.11. Aizstāt 52.punktā tekstu "25% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas" ar skaitli un vārdu "100 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.28
"Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai" 3.punktu no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta pašvaldības teritorijā esošo vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno pamatizglītības programmu, 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšana. Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 30.augusta lēmumu Nr.371 (protokols Nr.20, 22.§), visiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klašu izglītojamajiem tiek nodrošināta apmaksāta ēdināšana (brīvpusdienas). Līdz ar to no saistošajiem noteikumiem svītrojama norma par brīvpusdienu nodrošināšanu Jēkabpils pilsētas izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītību Jēkabpils izglītības iestādēs. Tāpat svītrojama norma par brīvpusdienu piešķiršanu 50% apmērā tiem Jēkabpils pilsētas izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā esošajā citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, jo Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā atrodas tikai viena šāda izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka: ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai. Saskaņā ar šī likuma 1.panta 11.punktā sniegto termina "pamatvajadzības" skaidrojumu sociālās palīdzības jomā ar pamatvajadzībām saprot ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību. Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 32.panta pirmajai daļai Latvijas Republikā obligāta ir tikai pamatizglītības ieguve. Ņemot vērā minēto, pabalsts nodrošināms tikai uzsākot mācību gadu pamatizglītības iestādē. Lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu pabalsta saņēmējiem vienlīdzīgas iespējas brīvi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, pabalsts, uzsākot mācību gadu, tāpat kā brīvprātīgās iniciatīvas gadījumā, būtu piešķirams naudā, nevis natūrā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1. Svītrot normu par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš apgūst pamatizglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

2. Svītrot normu par brīvpusdienu piešķiršanu 50% apmērā izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš apgūst vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā citas pašvaldības izglītības iestādē.

3. Svītrot normu, ka izglītojamajam no trūcīgas ģimenes ir tiesības saņemt pabalstu, uzsākot mācību gadu vispārējās vidējās izglītības iestādes dienas nodaļā vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē.

4. Noteikt, ka pabalsts, uzsākot mācību gadu, piešķirams naudā.

5. Noteikt pabalsta izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās, un pabalsta zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai un pabalsta medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai apmēru euro, atsakoties no pabalstu apmēra piesaistes procentuāli pret valstī noteikto minimālo darba algu.

6. Noteikt, cik bieži var pieprasīt pabalstu medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz 2020.gada budžetu netiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

01.01.2020