Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 497

Rīgā 2019. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 50 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 64. pantu,
97. panta pirmo daļu, 99. panta pirmo daļu un 100. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 9. nr.; 2017, 8. nr.; 2018, 73. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Finanšu iestāde nevar paļauties uz klienta paša apliecinājumu (turpmāk - apliecinājums), ja finanšu iestāde zina vai tai ir pamats zināt, ka apliecinājums ir nepareizs vai nepatiess, tai skaitā šādos gadījumos:

17.1. apliecinājums ir nepilnīgs attiecībā uz tajā norādīto informāciju;

17.2. apliecinājumā iekļauta informācija, kas ir pretrunā ar klienta sniegto informāciju;

17.3. finanšu iestādei ir informācija par citu klienta kontu, kas ir pretrunā ar klienta sniegto informāciju."

2. Papildināt noteikumus ar 17.1 un 17.2 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Finanšu iestāde nevar paļauties uz dokumentārajiem pierādījumiem, ja tā zina vai tai ir pamats zināt, ka dokumentārie pierādījumi ir nepareizi vai nepatiesi, tai skaitā šādos gadījumos:

17.1 1. dokumentārie pierādījumi nesatur pietiekamu informāciju, lai noteiktu to nepārprotamu piederību konta turētājam;

17.1 2. dokumentārie pierādījumi ietver informāciju, kas ir pretrunā ar klienta sniegto informāciju par tā statusu;

17.1 3. finanšu iestādei ir informācija par citu klienta kontu, kas ir pretrunā ar klienta sniegto informāciju;

17.1 4. dokumentārajos pierādījumos ietvertā informācija nav pietiekama, lai noteiktu konta turētāja nodokļu rezidences statusu.

17.2 Ja ārpakalpojuma sniedzējs izskata un uzglabā apliecinājumus, ir pamats uzskatīt, ka finanšu iestāde zina pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošo, ar apliecinājumiem saistīto informāciju."

3. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Par apstākļu izmaiņām uzskata:

18.1 1. izmaiņas, kuru rezultātā tiek iegūta papildu informācija par personas statusu, vai gadījumu, ja iegūtā papildu informācija ir pretrunā ar esošo informāciju par personas statusu;

18.1 2. izmaiņas vai papildu informāciju saistībā ar klienta kontu (ieskaitot izmaiņas informācijā par konta turētāju);

18.1 3. izmaiņas vai papildu informāciju saistībā ar citu kontu, kurš ir saistīts ar kontu atbilstoši šo noteikumu 58.1., 58.2. un 58.3. apakšpunktā minētajiem kontu beigu atlikuma apkopošanas un konvertācijas noteikumiem, ja šīs izmaiņas vai papildu informācija saistībā ar saistīto kontu ietekmē konta turētāja statusu."

4. Papildināt 2. nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Finanšu iestāde uzglabā informāciju par veiktajiem pasākumiem un pierādījumus, kuri izmantoti, veicot pienācīgas pārbaudes procedūras, vismaz piecus gadus no brīža, kad finanšu iestāde sniegusi Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par ziņošanai pakļauto kontu, uz kuru attiecas uzglabātā informācija."

5. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Par konta turētāja pašreizējās dzīvesvietas adresi uzskata to adresi, kas ir pēdējā dzīvesvietas adrese, kuru finanšu iestāde, kas sniedz ziņojumu, ir reģistrējusi attiecībā uz konta turētāju. Par pašreizējās dzīvesvietas adresi nav uzskatāma korespondences adrese, kura izmantota komunikācijai ar klientu, taču pasta sūtījums ir saņemts atpakaļ saistībā ar tā nepiegādi (izņemot gadījumu, ja nepiegāde ir saistīta ar kļūdu)."

6. Papildināt 25. punktu aiz vārda "par" ar vārdu "katras".

7. Aizstāt 34. punktā vārdu "tās" ar vārdu "katru".

8. Aizstāt 37. punktā skaitļus un vārdu "29., 30. un 32." ar skaitļiem un vārdu "29. un 30.".

9. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Finanšu iestāde īsteno attiecīgas procedūras, nodrošinot, lai klientu individuālās apkalpošanas speciālists reizi gadā apstiprina, ka tā pārziņā esošo konta turētāju statuss atbilst finanšu iestādes rīcībā esošai informācijai par konta turētāja statusu."

10. Papildināt 38. punktu aiz vārda "par" ar vārdu "katras".

11. Papildināt noteikumus ar 46.3.3. un 46.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.3.3. šo noteikumu 46.3.1. apakšpunktā minēto informāciju, ja nevar iegūt šo noteikumu 46.3.2. apakšpunktā minēto informāciju. Ja finanšu iestādes rīcībā nav šo noteikumu 46.3.1. apakšpunktā minētās informācijas un tā nevar iegūt šo noteikumu 46.3.2. apakšpunktā minēto informāciju, nekādas turpmākas darbības nav nepieciešamas līdz apstākļu maiņai, pēc kuras viena vai vairākas pazīmes tiek attiecinātas uz attiecīgā konta patieso labuma guvēju;

46.4. ja šo noteikumu 46.1., 46.2. un 46.3. apakšpunktā minētajā kārtībā iegūtā informācija liecina, ka konta turētājs ir pasīvs nefinanšu juridisks veidojums ar vienu vai vairākiem patiesajiem labuma guvējiem, kuri ir nodokļu rezidenti iesaistītajā valstī, finanšu iestāde attiecīgo kontu uzskata par ziņošanai pakļautu kontu."

12. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Ja finanšu iestāde identificē apstākļu maiņu attiecībā uz iepriekšpastāvējušu juridiskā veidojuma kontu un tādēļ zina vai tai ir pamats zināt, ka sākotnējais apliecinājums ir nepareizs vai nepatiess, finanšu iestāde no jauna nosaka konta statusu, veicot šādas darbības:

49.1. lai noskaidrotu, vai konta turētājs ir persona, par kuru jāsniedz ziņojums, finanšu iestāde iegūst jaunu apliecinājumu vai nodokļu maksātāja pamatojumu vai dokumentāru pierādījumu, kas pamato jau iesniegtā apliecinājuma vai dokumentu pareizību, un saglabā to kopijas vai izdara atzīmi par šāda pamatojuma vai dokumentu esību. Ja finanšu iestāde neiegūst minēto informāciju, tā uzskata konta turētāju par personu, par kuru jāsniedz ziņojums attiecībā uz katru identificēto iesaistīto valsti;

49.2. lai noskaidrotu, vai konta turētājs ir finanšu iestāde, aktīvs nefinanšu juridisks veidojums vai pasīvs nefinanšu juridisks veidojums, finanšu iestāde iegūst papildu dokumentāciju vai, ja nepieciešams, apliecinājumu. Ja finanšu iestāde neiegūst papildu dokumentāciju vai apliecinājumu, tā uzskata konta turētāju par pasīvu nefinanšu juridisku veidojumu;

49.3. lai noskaidrotu, vai pasīva nefinanšu juridiska veidojuma patiesais labuma guvējs ir persona, par kuru jāsniedz ziņojums, finanšu iestāde iegūst jaunu apliecinājumu vai nodokļu maksātāja pamatojumu vai dokumentāru pierādījumu, kas pamato jau iesniegtā apliecinājuma vai dokumentu pareizību, un saglabā to kopijas vai izdara atzīmi par šāda pamatojuma vai dokumentu esību. Ja finanšu iestāde neiegūst jaunu apliecinājumu vai pamatojumu jau iesniegtajam apliecinājumam, vai dokumentāciju, finanšu iestāde ir tiesīga paļauties uz šo noteikumu 23. punktā minētajām pazīmēm, kas ir finanšu iestādes rīcībā."

13. Papildināt 5. nodaļu ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Šo noteikumu 49. punktā minētās procedūras piemēro līdz vēlākajam no šādiem termiņiem:

49.1 1. līdz dienai, kad pagājušas 90 dienas, kopš finanšu iestāde ir noskaidrojusi attiecīgās apstākļu izmaiņas;

49.1 2. līdz attiecīgā kalendāra gada vai cita attiecīgā ziņošanas perioda pēdējai dienai."

14. Papildināt 6. nodaļu ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ja finanšu iestāde identificē apstākļu maiņu attiecībā uz jaunu juridiskā veidojuma kontu un tādēļ zina vai tai ir pamats zināt, ka sākotnējais apliecinājums vai cita dokumentācija saistībā ar kontu ir nepareiza vai nepatiesa, finanšu iestāde no jauna nosaka konta statusu saskaņā ar šo noteikumu 6. nodaļu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

01.11.2019