Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 489

Rīgā 2019. gada 22. oktobrī (prot. Nr. 49 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101., 160. nr.; 2012, 70. nr.; 2013, 252. nr.; 2014, 33. nr.; 2016, 49. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "veselības aprūpes organizēšana un finansēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veselības aprūpes pakalpojumu organizēšana un samaksa" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 2. punktā vārdus "pacienta iemaksu un līdzmaksājumu, kas noteikti" ar vārdiem "līdzmaksājumu, kas noteikts".

3. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. veselības aprūpes pakalpojumus, kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kas piešķirti Veselības ministrijas veselības aprūpes nodrošināšanas programmai;".

4. Izteikt 2.4. apakšpunkta ievaddaļu un 2.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. plānveida ķirurģiskās operācijas un ar tām tieši saistītus ārstniecības iestādes sniegtos pakalpojumus:

2.4.1. ja ķirurģiskā operācija saistīta ar nelaimes gadījumu darbā un ja izdevumus nesedz atbilstoši likumam "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;".

5. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārstniecības iestādēm, vai saskaņā ar garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu pēc ārstniecības iestādes rēķina saņemšanas, kas noformēts atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un kurā norādīta amatpersona, kas saņēmusi pakalpojumu (vārds, uzvārds, personas kods), saņemtais pakalpojums, pakalpojuma saņemšanas datums un cena. Amatpersona pēc centra pieprasījuma papildus iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu medicīniskās dokumentācijas izrakstu par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vai tā kopiju, ja ārstniecības iestādes rēķinā norādītā informācija nav pietiekama centra lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma apmaksu;".

6. Papildināt 4.2. apakšpunktu aiz vārda "vēstuli" ar vārdiem "kurā norāda informāciju par amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods) un pakalpojumu, kura apmaksu centrs garantē".

7. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu. Iesniegumā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontu kredītiestādē, dzīvesvietas adresi un iestādi, kurā amatpersona dienē. Saziņas nodrošināšanai var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;".

8. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. dokumentus, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja tie neizriet no maksājumus apliecinošajiem dokumentiem. Lai saņemtu kompensāciju par šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, amatpersona iesniedz centrā ārstniecības personas izrakstītās receptes norakstu vai kopiju, vai elektroniskās receptes izdruku, vai izrakstu no ārstniecības iestādes medicīniskās dokumentācijas par amatpersonai ārstniecības procesā rekomendētajām bezrecepšu zālēm. Lai saņemtu kompensāciju par podometrijas pakalpojumu un ārstniecisko pēdu aprūpi, amatpersona iesniedz centrā ārsta speciālista izrakstīta nosūtījuma kopiju vai elektroniskā nosūtījuma izdruku. Lai saņemtu kompensāciju par medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumiem, amatpersona iesniedz centrā ārsta speciālista izrakstīta nosūtījuma kopiju vai elektroniskā nosūtījuma izdruku, vai medicīniskā dokumenta kopiju, kurā rekomendēts attiecīgais pakalpojums, atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam."

9. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Lai apmaksātu šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izmeklējumu, kas nepieciešams, lai izvērtētu amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, amatpersona pirms izmeklējuma veikšanas iesniedz centram iesniegumu par izmeklējuma apmaksu. Iesniegumā norāda nepieciešamo izmeklējumu, ārstniecības iestādi, kurā izmeklējumu veiks, plānoto izmeklēšanas datumu un Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas izrakstu ar ieteikumu veikt attiecīgo izmeklējumu.

7.2 Vakcinācijas pret ērču encefalītu un B hepatītu izmaksu kompensācijai amatpersona iesniedz centrā potēšanas pases kopiju, kas apliecina amatpersonai veikto vakcināciju, ja tas neizriet no maksājumus apliecinošajiem dokumentiem. Izdevumus par nepieciešamajām papildu obligātām vakcinācijām amatpersonām, kuras piedalās starptautiskajās operācijās un misijās vai dodas komandējumā uz ārvalstīm, apmaksā, pamatojoties uz tās iestādes sniegto informāciju, kurā amatpersona dienē. Informācijā norāda ārstniecības iestādi, kurā plānota vakcinācija, un valsti, uz kuru amatpersonu ir paredzēts nosūtīt."

10. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto plānveida ķirurģisko operāciju apmaksai amatpersona centrā iesniedz:

8.1. iesniegumu par operācijas apmaksu. Iesniegumā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un iestādi, kurā tā dienē, kā arī plānotās operācijas veidu, ārstniecības iestādi, kurā plānota operācija, un plānoto operācijas datumu. Saziņas nodrošināšanai var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

8.2. tās ārstniecības iestādes apliecinājumu (2. pielikums), kurā plānota operācija, vai atzinumu (slēdzienu) par plānoto operāciju, kurā norādīta visa šo noteikumu 2. pielikumā minētā informācija;

8.3. Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas izrakstu ar atzinumu par to, ka trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus, un attiecīgās operācijas rekomendāciju, vai gadījumā, ja amatpersonai iesnieguma iesniegšanas brīdī ir darbnespēja, kas saistīta ar nepieciešamo operāciju, - darbnespējas lapas izdruku un pēc pieprasījuma - citus medicīniskos dokumentus par amatpersonas ārstniecības procesu vai operācijas nepieciešamību, ja iesniegtie dokumenti nav pietiekami centra lēmuma pieņemšanai."

11. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt plānveida ķirurģiskās operācijas izdevumus, tas ārstniecības iestādei nosūta garantijas vēstuli par izdevumu apmaksu. Garantijas vēstulē norāda informāciju par amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods), plānveida ķirurģisko operāciju, kuras apmaksu centrs garantē, un plānoto operācijas datumu, kā arī informē par to amatpersonu. Šos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, ja ārstniecības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību ir iekļauta to ārstniecības iestāžu sarakstā, kuras sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus attiecīgajā ārstniecības jomā vai veselības aprūpes pakalpojumus traumu ārstēšanā."

12. Izteikt 9. un 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9. Centrs atsaka apmaksāt plānveida ķirurģisko operāciju, ja:

9.1. Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija veselības pārbaudes atzinumā ir konstatējusi, ka amatpersonas veselības stāvoklis atbilst prasībām, kas nepieciešamas dienesta pienākumu izpildei, un nav konstatējusi, ka trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus;

9.2. amatpersonai iesnieguma iesniegšanas brīdī ir darbnespēja, Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas veselības pārbaudes atzinums nav iesniegts un centrs atbilstoši iesniegtajai medicīniskajai dokumentācijai nav konstatējis darbnespējas saistību ar veselības traucējumiem, kuru dēļ plānota operācija;

9.3. veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā par valsts budžeta līdzekļiem triju mēnešu laikā pēc amatpersonas iesnieguma iesniegšanas (izņemot gadījumu, ja, nesaņemot veselības aprūpes pakalpojumu ātrāk, ir prognozējama amatpersonas veselības stāvokļa pasliktināšanās vai negatīva ietekme uz amatpersonas veselības stāvokli un fiziskām spējām pildīt dienesta pienākumus).

9.1 Šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētā medicīniskās rehabilitācijas kursa apmaksai amatpersona centrā iesniedz:

9.1 1. iesniegumu par medicīniskās rehabilitācijas kursa apmaksu. Iesniegumā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un iestādi, kurā tā dienē, kā arī medicīniskās rehabilitācijas iestādi, kurā plānots medicīniskās rehabilitācijas kurss, un plānoto medicīniskās rehabilitācijas sākuma datumu. Saziņas nodrošināšanai var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

9.1 2. ārstniecības iestādes izsniegtu izrakstu ar informāciju par pārciesto traumu vai ķirurģisko operāciju un ieteikumiem par medicīnisko rehabilitāciju;

9.1 3. tās medicīniskās rehabilitācijas iestādes apliecinājumu par vietas rezervāciju medicīniskās rehabilitācijas kursam, kurā plānots medicīniskās rehabilitācijas kurss, un paredzētajām kursa izmaksām."

13. Papildināt noteikumus ar 9.3 punktu šādā redakcijā:

"9.3 Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas medicīniskās rehabilitācijas iestādei nosūta garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu. Garantijas vēstulē norāda informāciju par amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods), plānoto medicīniskās rehabilitācijas kursa sākuma datumu, informāciju par amatpersonas pārciesto traumu vai ķirurģisko operāciju un ārstniecības iestādes ieteikumiem, kā arī informē par to amatpersonu."

14. Aizstāt 10. punktā vārdus "Pacienta iemaksu un līdzmaksājuma" ar vārdu "Līdzmaksājuma".

15. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Amatpersonai neapmaksā un nekompensē izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

11.1. ārstniecību, kurā izmantotas netradicionālās, tai skaitā komplementārās, medicīnas metodes;

11.2. kosmetoloģiskajiem pakalpojumiem;

11.3. estētiski ķirurģiskām operācijām, izņemot gadījumus, ja amatpersona saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir cietusi nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus, un guvusi tādus veselības traucējumus, kuru novēršanai šāda operācija ir nepieciešama;

11.4. abortiem, izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ;

11.5. seksoloģisko ārstniecību, dzimuma maiņu un androloga pakalpojumiem;

11.6. cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas pakalpojumiem;

11.7. medicīnisko apaugļošanu, ģenētiku un ar to saistītajiem izmeklējumiem (izņemot pacienta līdzmaksājumus);

11.8. maksas dzemdību palīdzību;

11.9. orgānu vai audu transplantāciju;

11.10. mākslas terapijas, uztura speciālista, reitterapijas, logopēda pakalpojumiem, izņemot multiprofesionālas komandas ietvaros sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus;

11.11. psihologa un psihofizioloģiskiem pakalpojumiem, izņemot izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, multiprofesionālas komandas sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus vai centra sniegtos pakalpojumus;

11.12. alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu noteikšanu, izņemot izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, un izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ārstnieciskā procesa nodrošināšanai;

11.13. ortodontiju un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

11.14. zobu protezēšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, izņemot pirmreizēju zobu protezēšanu, ja zoba protezēšanas iemesls ir trauma, kas saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir gūta nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus;

11.15. paaugstinātu apkalpošanas līmeni un individuālu aprūpi;

11.16. ēdināšanu dienas stacionārā, kā arī uzturēšanos dienas stacionārā ārpus dienas stacionāriem normatīvajos aktos noteiktā darbalaika, izņemot gadījumus, ja centrā ir iesniegti stacionāra izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka amatpersonai pēc ķirurģiskās operācijas nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība;

11.17. manipulācijām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību nav iekļautas Nacionālā veselības dienesta publicētajā apmaksājamo manipulāciju sarakstā, izņemot:

11.17.1. ambulatori veicamās injekcijas (tai skaitā intraartikulārās injekcijas ar ārstniecības līdzekļu ievadīšanu);

11.17.2. laboratoriskos izmeklējumus;

11.17.3. šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus;

11.17.4. podometriju un ārstniecisko pēdu aprūpi ar ārsta speciālista nosūtījumu;

11.17.5. veselības pārbaudes transportlīdzekļa vadītājiem un veselības pārbaudes speciālās atļaujas saņemšanai personām, kuras glabā vai nēsā ieročus un veic ar tiem darbu;

11.18. pakalpojumiem, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi) vai kura neatbilst obligātajām prasībām, kas normatīvajos aktos noteiktas ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām."

16. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Centrs no amatpersonām saņemtos iesniegumus veselības aprūpes izdevumu kompensācijai un tiem pievienotos maksājumus apliecinošos attaisnojuma dokumentus un to informāciju, kā arī rēķinus par amatpersonām sniegtajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem un to informāciju glabā piecus gadus no to saņemšanas vai līdz brīdim, kad pilnībā sasniegts šo dokumentu izmantošanas mērķis vai to izmantošanas juridiskā nepieciešamība. Amatpersonu iesniegumus, saraksti ar amatpersonām, ārstniecības iestādēm un medicīniskās rehabilitācijas iestādēm par plānveida ķirurģisko operāciju, medicīniskās rehabilitācijas kursu, izmeklējumu un vakcināciju apmaksas garantiju centrs glabā 10 gadus no to saņemšanas vai nosūtīšanas līdz brīdim, kad pilnībā sasniegts šo dokumentu izmantošanas mērķis vai to izmantošanas juridiskā nepieciešamība."

17. Papildināt noteikumus ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Valsts drošības dienesta amatpersonai (darbiniekam), kura līdz 2018. gada 31. decembrim ieņēma amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amatu Drošības policijā, saskaņā ar šiem noteikumiem kompensē veselības aprūpes pakalpojumus, kas saņemti līdz 2018. gada 31. decembrim."

18. Papildināt noteikumus ar 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 569

Medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi,
kurus amatpersonai apmaksā vai kompensē ar tiem saistītos izdevumus

Amatpersonai apmaksā šādus medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus vai kompensē ar tiem saistītos izdevumus:

1. Šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētos medicīniskās rehabilitācijas iestādē multiprofesionālas komandas sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saskaņā ar garantijas vēstuli par pakalpojumu apmaksu.

2. Šādus medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus ar ārsta speciālista nosūtījumu vai rekomendāciju:

2.1. klasiskā masāža (tai skaitā segmentārā un punktu masāža);

2.2. fizioterapijas nodarbības (individuālās un grupā), ergoterapija;

2.3. locītavu mobilizācija, trakcija, mugurkaula stiepšana (Slinga terapija);

2.4. kinezioloģiskā teipošana;

2.5. sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) (piemēram, amplipulss);

2.6. diadinamiskās strāvas (DDS);

2.7. galvanizācija, elektroforēze;

2.8. transkutānā elektroneirostimulācija (TENS), funkcionālā elektrostimulācija (FES);

2.9. elektromiegs;

2.10. ultraskaņas terapija, fonoforēze;

2.11. darsonvalizācija;

2.12. ultraīsviļņu terapija (UĪV), centimetru viļņu terapija (CMV) un decimetru viļņu terapija (DMV);

2.13. magnetoterapija;

2.14. elektromiogrāfijas atgriezeniskās saites terapija;

2.15. gaismas terapija (ar infrasarkano starojumu, ar ultravioleto starojumu, ar terapeitisku lāzera starojumu);

2.16. inhalācijas, aerosolterapija, haloterapija;

2.17. ārstnieciskā dūņu terapija, galvaniskās dūņas;

2.18. lokālā aukstuma terapija, lokālā siltuma terapija;

2.19. hidroterapija (zemūdens masāža, ārstnieciskās vannas, cirkulārā duša, Šarko duša);

2.20. triecienviļņu terapija.

3. Limfodrenāža ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, ķirurga, onkologa ķīmijterapeita vai flebologa nosūtījumu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 569

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-1, Rīga, LV-1026
vsc@iem.gov.lv

Ārstniecības iestādes apliecinājums par ķirurģiskas operācijas nepieciešamību

 

apliecina, ka

(ārstniecības iestādes nosaukums)

 
pacientam  
 

(pacienta vārds, uzvārds, personas kods)

nepieciešama ķirurģiska operācija  
 

(operācijas nosaukums un kods)

Nacionālais veselības dienests šādu operāciju veikšanu ārstniecības iestādei no valsts budžeta līdzekļiem neapmaksā.

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksāta operācija rindas kārtībā iespējama

 

(norāda gadu un mēnesi)

Informācija par iespējamām maksas pakalpojuma izmaksām

Kopējā maksa par plānoto ķirurģisko operāciju _________________ euro

Ķirurģiskās operācijas izmaksas veido šādas pozīcijas un to cenas (euro):

1)__________________________________________________________

2)__________________________________________________________

3)__________________________________________________________

Maksas ķirurģiskās operācijas datums ___________________________.

Piezīmes

 
 
         

(datums)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

25.10.2019