Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā

Izdarīt Kredītinformācijas biroju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 199. nr.; 2018, 36. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. panta otrajā daļā vārdus "Fizisko personu datu aizsardzības likums" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - datu regula) un Fizisko personu datu apstrādes likums".

2. Papildināt 6. pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) no cita kredītinformācijas biroja kredītinformācijas lietotāja sniegtajām ziņām, ja tas noteikts normatīvajā aktā;".

3. Aizstāt 11. panta pirmās daļas 4. punktā, 13. panta otrajā daļā, 14. panta trešās daļas 1. punktā, 17. panta trešajā daļā, 18. panta 1. un 3. punktā un 22. panta trešās daļas 1. punktā vārdus "Fizisko personu datu aizsardzības likums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "datu regula" (attiecīgā locījumā).

4. 12. pantā:

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 6. punktu nepiemēro attiecībā uz īpašu kategoriju personas datiem un kā lietotāja nozari norāda "Citi pakalpojumi".";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) To ziņu par klienta maksājuma saistībām, kuras kredītinformācijas biroja datubāzē iekļauj kredīta devēji saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām, izņemot šā panta pirmajā daļā noteiktās ziņas, saturu un apjomu, kā arī termiņus un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas kredītinformācijas biroja datubāzē, nosaka Ministru kabinets.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kredītinformācijas lietotājs vai kredītinformācijas birojs ir tiesīgs iekļaut kredītinformācijas biroja datubāzē citu šā panta pirmajā un 1.2 daļā neminētu kredītinformāciju, ja šādai iekļaušanai ir kāds no datu regulā minētajiem personas datu apstrādes pamatiem.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kredītinformācijas birojs ir tiesīgs veikt īpašu kategoriju personas datu apstrādi, ciktāl šāda datu apstrāde attiecas uz ziņu par personas parādu apstrādi, ja tiek nodrošināts, ka īpašu kategoriju personas dati netiek izpausti trešām personām. Īpašu kategoriju personas datus apstrādā tikai šajā pantā minētajā apjomā un kārtībā."

5. 19. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divas reizes gadā saņemt no kredītinformācijas biroja informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu" ar vārdiem "saskaņā ar datu regulu saņemt no kredītinformācijas biroja informāciju, kas par viņu tiek apstrādāta";

izslēgt otro daļu.

6. Aizstāt 23. panta otrās daļas 7. punktā vārdus "Fizisko personu datu aizsardzības likumā" ar vārdiem "datu regulā un Fizisko personu datu apstrādes likumā".

7. Papildināt likumu ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V nodaļa
Administratīvie pārkāpumi kredītinformācijas pakalpojumu sniegšanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

24. pants. Pakalpojumu sniegšana bez licences

Par to likumā noteikto pakalpojumu sniegšanu bez licences, kuru sniegšanai kredītinformācijas birojam licence ir nepieciešama, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divtūkstoš līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

25. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 24. pantā minēto pārkāpumu veic Datu valsts inspekcija."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma V nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

5. Ministru kabinets līdz 2020. gada 28. februārim izdod šā likuma 12. panta 1.2 daļā minētos noteikumus.

6. Šā likuma 12. panta 1.2 un otrā daļa par tādas informācijas iekļaušanu kredītinformācijas biroja datubāzē, kura nav minēta 12. panta pirmajā un 1.2 daļā, stājas spēkā 2020. gada 1. martā."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 3. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 18. oktobrī

01.11.2019