Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

Izdarīt likumā "Par mērījumu vienotību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7. nr.; 1998, 9. nr.; 1999, 7. nr.; 2001, 10. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 15. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 97. nr.) šādus grozījumus:

1. 10.1 pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un muitas iestādes, veicot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ regulu (EEK) Nr. 339/93 27. pantā noteiktās darbības, ir tiesīgas pieprasīt un bez maksas izņemt mērīšanas līdzekļu paraugus un organizēt to laboratorisku vai cita veida ekspertīzi.";

izteikt piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) aizliegt vai ierobežot mērīšanas līdzekļu turpmāku laišanu un piedāvāšanu tirgū un nodošanu lietošanā vai pieprasīt, lai tie tiek atsaukti no galalietotāja vai izņemti no tirgus.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja tirgū piedāvātie mērīšanas līdzekļi neatbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģisko kontroli, izdevumus par ekspertīzi atlīdzina ražotājs, pilnvarotais pārstāvis vai importētājs. Izplatītājs atlīdzina izdevumus par ekspertīzi, ja neatbilstošo mērīšanas līdzekļu ražotājs, pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nav reģistrēts Latvijā.";

papildināt pantu ar 8.1 un 8.2 daļu šādā redakcijā:

"(81) Izplatītājam, kas atlīdzinājis Patērētāju tiesību aizsardzības centra izdevumus par ekspertīzi, ir regresa prasījuma tiesības pret ražotāju, pilnvaroto pārstāvi vai importētāju, no kura iegādāti mērīšanas līdzekļi.

(82) Ekspertīzes izdevumi atlīdzināmi piecu dienu laikā no izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas dienas. Ja attiecīgā persona atsakās segt ekspertīzes izdevumus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs minētos izdevumus piedzen civilprocesuālā kārtībā."

2. Papildināt 14. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nacionālās metroloģijas institūcijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Ministru kabinets."

3. Izteikt IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi mērījumu vienotības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

18. pants. Mērīšanas līdzekļu uzstādīšanas, lietošanas vai ekspluatācijas prasību neievērošana

(1) Par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuriem nav veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešām līdz trīssimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par tādu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri nav verificēti vai kalibrēti, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešām līdz trīssimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri nenodrošina mērījumu precizitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu neatbilstošu uzstādīšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

19. pants. Izplatīšanai sagatavoto preču satura daudzuma neatbilstība normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm

Par izplatīšanai sagatavoto fasēto preču satura daudzuma neatbilstību normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

20. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 18. un 19. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"15. Grozījums attiecībā uz šā likuma IX nodaļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

16. Ministru kabinets līdz 2019. gada 31. decembrim apstiprina šā likuma 14. panta ceturtajā daļā noteikto maksas pakalpojumu cenrādi."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 3. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 18. oktobrī

01.11.2019