Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/19

Smiltenē 2019. gada 25. septembrī

Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2019. gada 25. septembra lēmumu Nr. 655
(prot. Nr. 11, 12. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pašvaldības funkciju izpildei Dome ir izveidojusi šādas iestādes un iestāžu struktūrvienības:

7.1. pašvaldības iestāde "Smiltenes vidusskola";

7.2. pašvaldības iestāde "Smiltenes mūzikas skola";

7.3. pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola";

7.4. pašvaldības iestāde "Smiltenes mākslas skola";

7.5. pašvaldības iestāde "Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs";

7.6. pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis";

7.7. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada speciālā pamatskola";

7.8. pašvaldības iestāde "Bilskas pamatskola";

7.9. pašvaldības iestāde "Blomes pamatskola";

7.10. pašvaldības iestāde "Grundzāles pamatskola";

7.11. pašvaldības iestāde "Launkalnes sākumskola";

7.12. pašvaldības iestāde "Palsmanes pamatskola";

7.13. pašvaldības iestāde "Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde";

7.14. pašvaldības iestāde "Variņu pamatskola";

7.15. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Kultūras pārvalde" un tās pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības:

7.15.1. Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas Kultūras centrs";

7.15.2. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Tūrisma informācijas centrs";

7.15.3. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams";

7.15.4. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Grundzāles pagasta Kultūras nams";

7.15.5. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Launkalnes pagasta Tautas nams";

7.15.6. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Blomes pagasta Tautas nams";

7.15.7. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Palsmanes pagasta Kultūras nams";

7.15.8. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Variņu pagasta Tautas nams";

7.15.9. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Smiltenes pagasta Kultūras darba organizators";

7.15.10. Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada muzejs";

7.15.11. Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada bibliotēka" un tās pakļautībā esošas struktūrvienības:

7.15.11.1. Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bibliotēka" struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēkas Bilskas bibliotēka";

7.15.11.2. Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bibliotēka" struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēkas Blomes bibliotēka";

7.15.11.3. Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bibliotēka" struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēkas Brantu bibliotēka";

7.15.11.4. Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bibliotēka" struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēkas Grundzāles bibliotēka";

7.15.11.5. Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bibliotēka" struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēkas Launkalnes bibliotēka";

7.15.11.6. Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bibliotēka" struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēkas Birzuļu bibliotēka";

7.15.11.7. Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bibliotēka" struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēkas Palsmanes bibliotēka";

7.15.11.8. Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bibliotēka" struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēkas Variņu bibliotēka";

7.16. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvalde" un tās pakļautībā esoša struktūrvienība:

7.16.1. struktūrvienība "Bilskas feldšeru punkts";

7.17. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde" un tās pakļautībā esoša struktūrvienība:

7.17.1. struktūrvienība "Blomes pagasta feldšeru - vecmāšu punkts";

7.18. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvalde" un tās pakļautībā esoša struktūrvienība:

7.18.1. struktūrvienība "Grundzāles ambulance";

7.19. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde" un tās pakļautībā esoša struktūrvienība:

7.19.1. struktūrvienība "Launkalnes pagasta feldšerpunkts";

7.20. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvalde";

7.21. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Variņu pagasta pārvalde":

7.21.1. struktūrvienība "Variņu pagasta feldšerpunkts";

7.22. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde";

7.23. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests";

7.24. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs";

7.25. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sporta pārvalde";

7.26. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Vēlēšanu komisija".

2. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Dome ir izveidojusi īpaša statusa aizbildnības un aizgādnības pašvaldības iestādi "Smiltenes novada bāriņtiesa"".

3. Aizstāt 36. punktā vārdus "Sociālās palīdzības nodaļa" ar vārdiem "pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests"".

4. Izteikt 56.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2. slēgt iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamos preču piegādes un pakalpojumu līgumus ar fiziskām un juridiskām personām iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros par summu (līgumcenu), kas nepārsniedz 10000 euro un būvdarbu līgumus ar fiziskām un juridiskām personām iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros par summu (līgumcenu), kas nepārsniedz 20000 euro".

5. Izteikt 47.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.4. izpilddirektoram vai izpilddirektora vietniekam atbilstoši viņu kompetencei.".

6. Aizstāt 102. punkta pirmajā teikumā vārdus "kancelejas nodaļa" ar vārdiem "Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.".

7. Aizstāt 108. punktā skaitli "106" ar skaitli "107".

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks K. Lapiņš

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" apstiprināti 2009. gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1. §), turpmāk tekstā arī - Noteikumi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana, funkciju precizēšana.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 1. Tiek grozīts Noteikumu 7. punkts, pārredzami un trešajām personām saprotami, sakārtojot pašvaldības pārvaldes struktūru un tajā ietverto pārvaldes vienību uzskaitījumu.

2. Tiek grozīts Noteikumu 36. punkts, aizstājot tajā atbilstošo iestādi, kas veic pastāvīgās komitejas tehnisko apkalpošanu.

3. Tiek grozīts Noteikumu 56.2. apakšpunkts, nosakot, ka iestāžu vadītājiem ir tiesības parakstīt līgumus līdz slieksnim, no kura tiek piemērots Publisko iepirkumu likums, saglabājot pienākumu pirms līguma parakstīšanas veikt līguma projektu saskaņošanu domes administrācijas Finanšu un Juridiskajā nodaļā.

4. Atbilstoši domes struktūrai tiek grozīts Noteikumu 47.4. apakšpunkts, nosakot, ka sagatavotie domes lēmumu projekti pirms to iesniegšanas izskatīšanai domei saskaņojami ar izpilddirektoru vai izpilddirektora vietnieku atbilstoši viņu kompetencei.

5. Tiek grozīts Noteikumu 102. punkts, aizstājot tajā atbilstošo administrācijas struktūrvienību.

6. Tiek grozīts Noteikumu 108. punkts, precizējot pārrakstīšanās kļūdu un norādot pareizo atsauci uz citu Noteikumu punktu.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildu slogu administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks K. Lapiņš

26.09.2019