Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 451

Rīgā 2019. gada 24. septembrī (prot. Nr. 43 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 138. nr.; 2017, 178. nr.; 2018, 59. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno sadarbībā ar šādiem sadarbības partneriem:

14.1. ar republikas pilsētu un novadu pašvaldībām;

14.2. ar valsts un valsts augstskolu dibinātām profesionālās izglītības iestādēm, kā prioritāti nosakot profesionālās izglītības kompetences centru iesaisti projektā;

14.3. ar valsts vispārējās izglītības iestādēm."

2. Izteikt 16. punktu šadā redakcijā:

"16. Sadarbības partneris var tikt iesaistīts projekta īstenošanā, ja tas atbilst šādām prasībām:

16.1. ir apzinājis un raksturojis esošo situāciju attiecībā uz priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu pašvaldībā (attiecināms uz šo noteikumu 14.1. apakšpunktu) vai izglītības iestādē (attiecināms uz šo noteikumu 14.2. un 14.3. apakšpunktu) par pēdējiem trim gadiem, tai skaitā norādījis priekšlaicīgi mācības pārtraukušo izglītojamo skaitu, mācību pārtraukšanas cēloņus, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pakļauto mērķa grupas izglītojamo kopējo skaitu un sniedzis riska raksturojumu, norādījis pašvaldībā vai izglītības iestādē pieejamos atbalsta pasākumus mērķa grupas izglītojamiem un norādījis stratēģiskos partnerus, kuri varētu tikt iesaistīti projektā plānoto darbību īstenošanā;

16.2. sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem (ja attiecināms) ir izstrādājis preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai pašvaldībā (attiecināms uz šo noteikumu 14.1. apakšpunktu) vai izglītības iestādē (attiecināms uz šo noteikumu 14.2. un 14.3. apakšpunktu) saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātajām vadlīnijām;

16.3. ir iesniedzis finansējuma saņēmējam šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto informāciju finansējuma saņēmēja norādītajā termiņā;

16.4. sadarbības līguma slēgšanas brīdī tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro."

3. Izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai atbilstoši šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajam plānam un proporcionāli izglītojamo skaitam pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs (attiecināms uz šo noteikumu 14.1. apakšpunktu) vai proporcionāli priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pakļauto izglītojamo skaitam izglītības iestādē (attiecināms uz šo noteikumu 14.2. un 14.3. apakšpunktu);".

4. Izteikt 23.1.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.1.5. individuālas lietošanas priekšmetus (apģērbu, apavus, higiēnas preces) trūcīgiem vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem un vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem no maznodrošinātām ģimenēm;".

5. Izteikt 25.3. un 25.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, šo noteikumu 23.1.2., 23.2.1., 23.2.3., 23.3. un 23.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. No 2019. gada 1. oktobra vieglā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem, reģionālo starppilsētu nozīmes un reģionālo vietējas nozīmes maršrutu sabiedriskā transporta izmaksām un kompensācijām par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām piemēro Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai", bet izdevumiem par naktsmītni un dienas naudai - Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai". Minētās vienas vienības izmaksu metodikas nepiemēro pakalpojumiem, par kuriem saskaņā ar publiskā iepirkuma normatīvo regulējumu līdz 2019. gada 30. septembrim ir noslēgti publiskā pakalpojuma līgumi;

25.4. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 23.1., 23.2.1., 23.2.3., 23.3. un 23.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. No 2019. gada 1. oktobra vieglā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem, reģionālo starppilsētu nozīmes un reģionālo vietējas nozīmes maršrutu sabiedriskā transporta izmaksām un kompensācijām par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām piemēro Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai". Minēto vienas vienības izmaksu metodiku nepiemēro transporta pakalpojumiem, par kuriem saskaņā ar publiskā iepirkuma normatīvo regulējumu līdz 2019. gada 30. septembrim ir noslēgti publiskā pakalpojuma līgumi;".

6. Svītrot 26.1., 26.2. un 26.3. apakšpunktā vārdu "vidēji".

7. Papildināt noteikumus ar 28.2 punktu šādā redakcijā:

"28.2 Pēc vienas vienības izmaksu metodikas izstrādes un apstiprināšanas šo noteikumu 23.1.1.3. apakšpunktā minētajām ēdināšanas atlīdzību izmaksām piemēro vienas vienības izmaksu metodiku."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

28.09.2019