Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 29

Jūrmalā 2019. gada 29. augustā (prot. Nr. 12, 9. p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 110 (4302), LV, 33 (4839), LV 58 (4250)) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: "Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu";

1.2. Aizstāt visā tekstā vārdus "izglītības nodaļa" (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem "Izglītības pārvalde" (attiecīgajā locījumā);

1.3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS UN LICENCES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA";

1.4. Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Maksa par licences izsniegšanu 52.15 euro (tai skaitā PVN 21%, kas ir 9.05 euro) apmērā 10 dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas un rēķina saņemšanas jāieskaita Jūrmalas pilsētas domes norādītajā kontā".

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13. marta lēmums Nr. 109 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences maksu".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 29. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. marta saistošie noteikumi Nr. 14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" tiek papildināti, iekļaujot tajos licences par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu maksas apmēru un apmaksas kārtību atbilstoši aktualizētajiem licences maksas aprēķiniem. Tāpat tiek precizēts Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības nosaukums.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās licences par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu maksas apmērs un maksāšanas kārtība tika noteikti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Līdz ar to procesuālās ekonomijas un informācijas uztveramības nolūkā minētajā lēmumā noteiktais ir iekļauts saistošajos noteikumos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Izglītības pārvalde un Centralizētā grāmatvedība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas konsultācijas ar privātpersonām, jo saistošie noteikumi nerada privātpersonu tiesību vai interešu ierobežojumu. Saistošie noteikumi tiks publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā "Izglītība".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

25.09.2019