Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Grozījumu Nr. 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2004. gada septembra līgumā par sadarbību tiesībaizsardzības jomā

1. pants. 2019. gada 4. septembrī parakstītais Grozījums Nr. 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2004. gada septembra līgumā par sadarbību tiesībaizsardzības jomā (turpmāk - Līguma grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līguma grozījumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

3. pants. Līguma grozījums stājas spēkā tā IV pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Līguma grozījums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 19. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 20. septembrī

 

Grozījums Nr. 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2004. gada septembra līgumā par sadarbību tiesībaizsardzības jomā

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Latvijas Republikas valdība un Amerikas Savienoto Valstu valdība (turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta par "Pusi" un kopā sauktas par "Pusēm") vienojas pārveidot un grozīt 2004. gada 27. septembrī parakstīto Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību tiesībaizsardzības jomā (turpmāk tekstā - "Līgums"), atbilstoši tam, kā izklāstīts turpmāk.

Reģionālā tiesībaizsardzības iniciatīva: tāda projekta izstrāde un atbalsts, kas paredzēts sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanai starp tiesībaizsardzības iestādēm Eiropā.

Projekta apraksts un projekta rezultatīvie mērķi ir izklāstīti turpmāk II un III punktā. Šis Līguma grozījums neskar rezultatīvos rādītājus, kas ir piemērojami attiecībā uz Līgumā minētajiem projektiem. Visi pārējie Līgumā noteiktie pienākumi, noteikumi un nosacījumi paliek pilnā spēkā un joprojām ir piemērojami. ASV valdības finansējuma piešķiršana pēc pašreizējā finanšu gada ir atkarīga no apmierinoša progresa virzībā uz projekta mērķu sasniegšanu un finansējuma pieejamības, ko ASV Kongress sankcionē un piešķir un ASV Valsts departaments apstiprina gadu no gada. Puses vienojas par to, ka šiem mērķiem var tikt piešķirts papildu finansējums saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ir izklāstīti grozītajā Līgumā, bez turpmākas nepieciešamības veikt grozījumus Līgumā, lai norādītu piešķirtā finansējuma summu. ASV valdība informēs Latvijas Republikas valdību par to, kad tiks piešķirti papildu līdzekļi šo projektu atbalstam.

II. PROJEKTA APRAKSTS

Reģionālā tiesībaizsardzības iniciatīva

Reģionālā tiesībaizsardzības iniciatīva ir izstrādāta, lai uzlabotu Eiropas partneru spēju novērst un izmeklēt starptautisko noziedzību un ar to saistīto korupciju, lai izveidotu ilgtspējīgu, neitrālu platformu informācijas apmaiņai starp tiesībaizsardzības iestādēm Eiropā. Lai sasniegtu šo mērķi, Latvijas valdība un ASV valdība veic pasākumus un katru gadu piešķir finansējumu Līguma atbalstam saskaņā ar to attiecīgajiem likumdošanas procesiem.

Starp veicamajiem pasākumiem ir atbalsta pasākumi Latvijā un citās Eiropas valstīs, lai uzlabotu kriminālās justīcijas sektora spēju apkarot korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, uzlabotu robežu drošību, izmeklētu un iztiesātu finanšu noziegumus, kibernoziegumus un organizēto noziedzību un iesaistītu pilsonisko sabiedrību saistītu reformu īstenošanā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta apmācībai, padomdošanai un tehniskajai palīdzībai, lai pilnveidotu institucionālās spējas kriminālās justīcijas sektorā un uzlabotu informācijas un darba līmeņa koordināciju starp Eiropas valstīm ar starptautisko organizēto noziedzību saistītos jautājumos. Paredzēts, ka projekts ilgs no diviem līdz četriem gadiem.

Puses var paplašināt, grozīt vai pārtraukt projektus, kas uzsākti saistībā ar Līgumu, saskaņā ar Pušu rakstisku vienošanos. Šādi projekti ir pakļauti Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

III. Projekta rezultatīvie mērķi un rezultātu pārbaude

Projekta ilgtermiņa mērķi: 1) palielināt Latvijas un citu Eiropas partnervalstu spēju apkarot korupciju, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citus starptautiskus finanšu noziegumus un 2) ievērojami samazināt laiku, kas nepieciešams finanšu noziegumu un citu krimināllietu iztiesāšanai. Projekta mērķi: 1) uzlabot izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu tehnisko spēju izskatīt sarežģītas finanšu lietas un 2) palīdzēt valdībām izstrādāt stratēģijas kriminālvajāšanas pilnveidošanai un tiesiskuma stiprināšanai. Tiks īstenota apmācība, semināri, savstarpēja padomdošana profesionālajā darbā un juridiskā analīze, lai noskaidrotu kriminālvajāšanas pilnveidošanas un tiesiskuma stiprināšanas iespējas.

Progress, kas panākts virzībā uz projekta mērķu sasniegšanu, tiks mērīts, pamatojoties uz tādu starptautiskās organizētās noziedzības krimināllietu skaitu, kas ierosinātas projekta aktivitāšu rezultātā, un uz sekmīgi iztiesātu lietu skaitu. Tiks mērīts arī vidējais laiks, kas nepieciešams krimināllietas virzībai caur sistēmu. Projekta rezultātu pārbaudei tiks izmantoti tādi paņēmieni kā abu sadarbojošos valdību personāla novērojumi un oficiāli ieraksti par likumpārkāpēju aizturēšanu un notiesāšanu, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestēšanu. Šādu ierakstu aprite tiks veikta saskaņā ar Pušu normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību un ierobežotas pieejamības informācijas apriti.

IV. Programmas novērtēšana

Latvijas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības pārstāvji tiksies vismaz reizi gadā, lai pārskatītu progresu, kas panākts virzībā uz projekta mērķu sasniegšanu. Progress tiks novērtēts, pamatojoties uz iepriekš minētajiem sekmīguma rādītājiem. Šādā novērtēšanā tiks izskatīti kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji. Šo novērtēšanu rezultāti tiks apkopoti kopīgi sagatavotā ziņojumā. Šīs novērtēšanas tiek veiktas papildus nepārtrauktai abu valdību attiecīgā personāla īstenoto programmu un pasākumu uzraudzībai.

Šis grozījums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par Pušu iekšējo procedūru izpildi.

Šis grozījums parakstīts divos eksemplāros Rīgā, Latvijā, 2019.gada 4. septembrī latviešu un angļu valodā, abiem tekstiem ir vienāds spēks.

Latvijas Republikas valdības vārdā

____________________________

Jānis Bordāns
Ministru prezidenta biedrs,
Tieslietu ministrs

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā

____________________________

Paul Poletes
Pagaidu pilnvarotais lietvedis
ASV Vēstniecība Latvijā

 

Amendment 1 to the Letter of Agreement on Law Enforcement of September 2004 between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the United States of America

I. GENERAL

The Government of the Republic of Latvia, and the Government of the United States of America (each individually, a "Party," and collectively, the "Parties") jointly agree to modify and amend the Letter of Agreement on Law Enforcement between the Government of the Republic of Latvia and the U.S. Government, signed on September 27, 2004 (hereinafter - the "LOA") in the following respect:

Regional Law Enforcement Initiative: to establish and support a project designed to enhance cooperation and information sharing among law enforcement actors in Europe.

The project description and project performance goals are described in Section II and III below. This amendment to the LOA does not alter the performance measurements applicable to projects enumerated under that LOA. All other obligations, terms, and conditions contained in the LOA shall remain applicable and in full force and effect. Provision of U.S. Government funding beyond the current fiscal year is conditioned upon satisfactory progress toward project goals and the availability of funds authorized and appropriated on a year-to-year basis by the U.S. Congress and approved by the U.S. Department of State. The Parties agree that additional funds may be provided for these purposes, subject to the same terms and conditions as set forth in the LOA, as amended, without further need to amend the LOA to reflect the amount of funds provided. The U.S. Government will notify the Government of the Republic of Latvia when additional resources are to be provided in support of these projects.

II. PROJECT DESCRIPTION

Regional Law Enforcement Initiative

The Regional Law Enforcement Initiative is designed to augment European partners' capacity to deter and investigate transnational crime and associated corruption to form a sustainable neutral platform for information sharing among law enforcement actors in Europe. Toward that goal, the Government of Latvia and the U.S. Government shall take actions and commit resources on an annual basis as authorized by their respective legislative processes to support this LOA.

Actions to be taken include supporting efforts in Latvia and other European countries to improve the criminal justice sector's ability to combat corruption and money laundering; promote secure borders; investigate and prosecute financial, cyber and organized crime; and engage civil society in advancing related reforms. A special focus will be placed on using training, mentoring, and technical assistance to improve institutional capacities within the criminal justice sector and enhance information and working-level coordination among European countries on issues related to transnational organized crime. The anticipated life of the project is two to four years.

The Parties may increase, amend, or terminate projects undertaken in conjunction with this LOA as agreed to by the Parties in writing. Such projects shall be subject to the terms and conditions of this LOA.

III. Project Performance Goals and Achievement Verification

The long-term goals of this project are 1) to augment the capacity of Latvia and other European partner nations to combat corruption, money laundering, and other transnational financial crimes and 2) to significantly reduce the amount of time necessary to successful prosecute financial and other criminal cases. The project objectives are to 1) increase the technical capacity of investigators, prosecutors, and judges to handle complex financial cases; and 2) support governments to develop strategies to streamline criminal prosecutions and strengthen the rule of law. Activities will include training, workshops, peer-to-peer mentoring, and a legal analysis to identify opportunities to streamline criminal prosecutions and strengthen the rule of law.

Progress toward achievement of the project goals and objectives will be measured in terms of transnational organized crime cases initiated as a result of project activities, as well as the number of cases successfully prosecuted. It will also measure the average amount of time it takes criminal cases to move through the system. Methods of verification of project achievement include observation by personnel of the two cooperating governments and by official records of arrests and convictions of law violators and seizures of proceeds of crime. Such records shall be processed in accordance with the legislation of the Parties governing protection of personal data and disclosure of restricted information.

IV. Program Evaluation

Representatives of the the Government of Latvia and the Government of the United States will meet at least every year to review progress towards achievement of the project goal and objectives. Progress will be evaluated in accordance with the measurements of success described above. Information to be considered in conducting these evaluations will include qualitative and quantitative indicators. A report will be prepared jointly to summarize the results of these evaluations. These evaluations are in addition to the ongoing monitoring of the programs and activities conducted by relevant personnel of both governments.

This amendment shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels by which Parties inform that the internal legal procedures have been fulfilled.

Done in duplicate at Riga, Latvia, this 4th day of September of 2019, in Latvian and English languages, both texts being equally authentic.

For the Government of The Republic of Latvia

_______________________

Jānis Bordāns
Deputy Prime Minister,
Minister of Justice

For the Government of the United States of America

____________________________

Paul Poletes
Chargé d'Affaires a.i. of the
Embassy of the United States of America

04.10.2019