Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmito papildprotokolu

1. pants. 2018. gada 7. septembrī parakstītais Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmitais papildprotokols (turpmāk - Konstitūcijas Desmitais papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Konstitūcijas Desmitajā papildprotokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. pants. Konstitūcijas Desmitais papildprotokols stājas spēkā tā IV pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Konstitūcijas Desmitais papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 5. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 19. septembrī

 

Tenth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

Table of contents

Article

I. (Art. 1 amended) Scope and objectives of the Union

II. (Art. 8 amended) Restricted Unions. Special Agreements

III. (Art. 18 amended) Postal Operations Council

IV. Entry into force and duration of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

Tenth Additional Protocol
to the Constitution of the Universal Postal Union

The plenipotentiaries of the governments of the member countries of the Universal Postal Union, having met in Extraordinary Congress at Addis Ababa, in view of article 30.2 of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964, have adopted, subject to ratification, the following amendments to that Constitution.

Article I

(Art. 1 amended)

Scope and objectives of the Union

1 The countries adopting this Constitution shall form, under the intergovernmental organization entitled the Universal Postal Union, a single postal territory for the reciprocal exchange of postal items. Freedom of transit shall be guaranteed throughout the entire territory of the Union, subject to the conditions specified in the Acts of the Union.

2 The aim of the Union shall be to secure the organization and improvement of the postal services and to promote in this sphere the development of international collaboration.

3 The Union shall take part, as far as possible, in postal technical assistance sought by its member countries.

Article II

(Art. 8 amended)

Restricted Unions. Special Agreements

1 Member countries, or their designated operators if the legislation of those member countries so permits, may establish Restricted Unions and make Special Agreements concerning the international postal service, provided always that they do not introduce provisions less favourable to the public than those provided for by the Acts to which the member countries concerned are parties.

2 Restricted Unions may send observers to Congresses, to the Council of Administration, to the Postal Operations Council, and to other conferences and meetings organized by the Union.

3 The Union may send observers to Congresses, conferences and meetings of Restricted Unions.

Article III

(Art. 18 amended)

Postal Operations Council

1 The Postal Operations Council (POC) shall be responsible for operational, commercial, technical and economic questions concerning the postal service.

2 Members of the Postal Operations Council shall carry out their functions in the name and in the interests of the Union.

Article IV

Entry into force and duration of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

1 This Additional Protocol shall come into force on 1 July 2019 and shall remain in force for an indefinite period.

In witness whereof the plenipotentiaries of the governments of the member countries have drawn up this Additional Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Constitution itself, and they have signed it in a single original which shall be deposited with the Director General of the International Bureau. A copy thereof shall be delivered to each party by the International Bureau of the Universal Postal Union.

Done at Addis Ababa, 7 September 2018

 

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmitais papildprotokols

Satura rādītājs

Pants

I. (1.pants, grozīts) Pasaules Pasta savienības darbības joma un mērķi

II. (8.pants, grozīts) Ierobežotas apvienības. Īpaši nolīgumi

III. (18.pants, grozīts) Pasta darbības padome

IV. Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas papildprotokola stāšanās spēkā un darbības laiks

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas
Desmitais papildprotokols

Ņemot vērā 30.panta 2.punktu Pasaules Pasta savienības Konstitūcijā, kas pieņemta Vīnē 1964.gada 10.jūlijā, Pasaules Pasta savienības dalībvalstu valdību attiecīgās pilnvarotās personas, kas satikās ārkārtas kongresā Adisabebā, ir pieņēmušas turpmākos Konstitūcijas grozījumus, kas valstīm jāratificē.

I pants

(1.pants, grozīts)

Pasaules Pasta savienības darbības joma un mērķi

1. Pasta sūtījumu savstarpējai apmaiņai valstis, kas pieņem šo konstitūciju, izveido vienotu pasta teritoriju starpvaldību organizācijas ar nosaukumu Pasaules Pasta savienība ietvaros. Visā Savienības teritorijā tiek garantēta tranzīta brīvība saskaņā ar Savienības aktos paredzētajiem noteikumiem.

2. Savienības mērķis ir nodrošināt pasta pakalpojumu organizāciju un uzlabojumus un veicināt starptautiskas sadarbības attīstību šajā jomā.

3. Atbilstoši savām iespējām Savienība sniedz dalībvalstīm vajadzīgo tehnisko atbalstu pasta jautājumos.

II pants

(8.pants, grozīts)

Ierobežotas apvienības. Īpaši nolīgumi

1. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori, ja šo dalībvalstu tiesību akti to atļauj, var dibināt ierobežotas apvienības un noslēgt īpašas vienošanās attiecībā uz starptautiskajiem pasta pakalpojumiem ar nosacījumu, ka tās nekad neievieš sabiedrībai mazāk labvēlīgus noteikumus kā tos, ko paredz dokumenti, kuru puses ir attiecīgās dalībvalstis.

2. Ierobežotas apvienības var nosūtīt novērotājus uz kongresiem, Administratīvo padomi, Pasta darbības padomi un citām Savienības organizētajām konferencēm un sanāksmēm.

3. Savienība var nosūtīt novērotājus uz ierobežoto apvienību kongresiem, konferencēm un sanāksmēm.

III pants

(18.pants, grozīts)

Pasta darbības padome

1. Pasta darbības padome (POC) ir atbildīga par pasta pakalpojumu darbības, komerciālajiem, tehniskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem.

2. Pasta darbības padomes locekļi veic savus pienākumus Pasaules Pasta savienības vārdā un interesēs.

IV pants

Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas papildprotokola stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Šis papildprotokols stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir izstrādājušas šo papildprotokolu, kam ir tāds pats likumīgais spēks kā tad, ja šie noteikumi būtu iekļauti Konstitūcijas tekstā, un ir parakstījušas to vienā eksemplārā, ko iesniedz glabāšanai Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai dalībvalstij piegādā Protokola kopiju.

Adisabebā, 2018.gada 7.septembrī

03.10.2019