Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Jēkabpilī 2019.gada 5.septembrī

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā"

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 05.09.2019.
lēmumu Nr.420 (prot. Nr.23, 27.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2.panta 8.1 daļu,
3.panta pirmo daļu, 3.panta 1.4, 1.5, 1.6 daļu,
9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 58., 59.punktu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) ("Latvijas Vēstnesis", 189.nr., 2015, 146.nr., 2016, 175.nr., 2017) šādu grozījumu:

Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.53. un 2.54.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5 3. taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par objektu, kurš taksācijas gada 1.janvārī klasificēts kā jaunbūve;

2.5 4. taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par objektu, kura īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 05.09.2019. saistošo noteikumu Nr.18
"Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nepieciešams precizēt atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību, kāda noteikta Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.19 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā".
2. Īss projekta satura izklāsts Ar 2017.gadu Jēkabpils pilsētā ir noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme par telpu grupām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 1,5% apmērā gadījumā, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 neviena persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu. Ar grozījumiem tiek noteikti izņēmuma gadījumi, kad šo nosacījumu nepiemēro (ja objekts klasificēts kā jaunbūve; ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmi uz budžetu nevar noteikt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi nevar noteikt.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

01.01.2020