Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/11

Rīgā 2019.gada 25.jūlijā (prot. Nr.30, 1.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr. 1/16 "Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15.panta septīto daļu
un 45.2panta trešo un sesto daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr. 1/16 "Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 80.nr.; 2017, 178.nr.; 2018, 213.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.3.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.1 balansa atbildība - sistēmas lietotāja atbildība par savu pārvades sistēmā radīto nebalansu un norēķiniem par to;";

1.2. papildināt 5.5.apakšpunktu aiz vārdiem "sistēmas lietotāja sistēmu" ar vārdiem "tostarp sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu un biometāna ražošanas iekārtu";

1.3. papildināt 6.5.apakšpunktu aiz vārdiem "sistēmas lietotāja sistēmu" ar vārdiem "tostarp sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu";

1.4. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Šajos noteikumos noteiktā jaudas produktu rezervēšanas kārtība attiecas uz visiem ieejas punktiem un izejas punktiem, izņemot šo noteikumu 5.4., 6.4. un 6.6.apakšpunktā noteiktajiem ieejas un izejas punktiem, kuros pārvades sistēmas operators nepiedāvā jaudas rezervēšanai.";

1.5. svītrot 64.punktā skaitli "6.5.";

1.6. izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Sistēmas lietotājam, kas vēlas ievadīt vai izvadīt no pārvades sistēmas noteiktu dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.5.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos un 6.1, 6.2., 6.3. un 6.5.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos, kuros ir rezervēti jaudas produkti, ir pienākums šo noteikumu XI nodaļā norādītajos termiņos un atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam iesniegt pārvades sistēmas operatoram nomināciju.";

1.7. izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Sistēmas lietotājam, kas vēlas izvadīt no pārvades sistēmas noteiktu dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 6.6.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā, ir pienākums šo noteikumu XI nodaļā norādītajos termiņos un atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam iesniegt pārvades sistēmas operatoram nomināciju.";

1.8. papildināt noteikumus ar 121.1, 121.2 un 121.3punktu šādā redakcijā:

"121.1 Sistēmas lietotājs, savstarpēji vienojoties ar citu sistēmas lietotāju, var nodot savu balansa atbildību citam sistēmas lietotājam, abiem sistēmas lietotājiem iesniedzot pārvades sistēmas operatoram attiecīgu paziņojumu saskaņā ar pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētu paziņojuma veidlapu. Sistēmas lietotājs, pieņemot balansa atbildību, uzņemas atbildību par sistēmas lietotāja, kurš nodod savu balansa atbildību, nebalansu, kurš radies pēc balansa atbildības nodošanas.

121.2 Sistēmas lietotāji var iesniegt pārvades sistēmas operatoram paziņojumu par balansa atbildības nodošanu līdz kalendārā mēneša 20.datumam. Pārvades sistēmas operators elektroniski apstiprina sistēmas lietotāju nodoto un pieņemto balansa atbildību. No nākamā mēneša pirmā datuma pārvades sistēmas operators piesaista sistēmas lietotāja, kuram tiek nodota balansa atbildība, balansēšanas portfelim sistēmas lietotāja, kurš nodod balansa atbildību, balansēšanas portfeli.

121.3 Jebkurš no sistēmas lietotājiem var atteikties no balansa atbildības nodošanas vai pieņemšanas, līdz kalendārā mēneša 20.datumam iesniedzot pārvades sistēmas operatoram attiecīgu paziņojumu saskaņā ar pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicēto paziņojuma veidlapu. Pārvades sistēmas operators elektroniski informē abus sistēmas lietotājus par nodotās un pieņemtās balansa atbildības pārtraukšanu un no nākamā mēneša pirmā datuma atsaista sistēmas lietotāju balansēšanas portfeļus.";

1.9. izteikt 135.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.4. uzskaites datiem attiecībā uz šo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteikto ieejas punktu un 6.5.apakšpunktā noteikto izejas punktu.";

1.10. izteikt 145.punktu šādā redakcijā:

"145. Šo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā diennakts laikā ievadīto dabasgāzes enerģijas daudzumu aprēķina, reizinot komercuzskaites mēraparāta izmērīto dabasgāzes daudzumu ar 5.5.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā noteikto vidējo augstāko siltumspējas vērtību. Šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā diennakts laikā izvadīto dabasgāzes enerģijas daudzumu aprēķina, reizinot komercuzskaites mēraparāta izmērīto dabasgāzes daudzumu ar 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā noteikto vidējo augstāko siltumspējas vērtību.";

1.11. izteikt 156.2.apakšpunktu šādā redakcijā;

"156.2. Fitch Ratings ilgtermiņa reitings BBB- vai augstāks;";

1.12. izteikt 156.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"156.4. "Creditreform" reitings riska klasei II vai augstāks, vai līdzvērtīgs citas vispārzināmas kredītaģentūras vai reitingu aģentūras reitings un kredīta apmērs, kas noteikts sistēmas lietotājam izdotajā reitinga izziņā, atbilst vai pārsniedz šo noteikumu 162.punktā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma apmēru.";

1.13. izteikt 158.punktu šādā redakcijā:

"158. Sistēmas lietotājs var izvēlēties vienu vai vairākus saistību izpildes nodrošinājuma veidus (drošības depozīts, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantija vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantija).";

1.14. izteikt 160.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"160. Garantiju pārvades sistēmas operators atzīst par pienācīgu saistību izpildes nodrošinājumu, ja garantija ir pirmā pieprasījuma un neatsaucama, un atbilst šādiem nosacījumiem:";

1.15. aizstāt 160.1.apakšpunktā vārdu "Moodys's" ar vārdu "Moody's";

1.16. izteikt 160.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"160.2. garantiju ir izdevis saistītais komersants, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 156.punktam."

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.augustā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

15.08.2019