Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Daudzpusējo konvenciju nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām

1. pants. Daudzpusējā konvencija nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Konvencijas normas tiek piemērotas attiecībā uz šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem Latvijas Republikas starptautiskajiem divpusējiem līgumiem par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk — līgumi).

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 3. panta 5. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 3. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 4. panta 3. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 4. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

5. pants. Saskaņā ar Konvencijas 5. panta 8. punktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 5. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

6. pants. Saskaņā ar Konvencijas 6. panta 5. punktu Latvijas Republika Konvencijas 6. panta 1. punkta preambulas tekstu piemēros papildus esošajai preambulai attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

7. pants. Saskaņā ar Konvencijas 7. panta 17. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika Konvencijas 7. panta 1. punktu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem piemēros tiktāl, ciktāl attiecīgie šo līgumu noteikumi, ja tādi ir, nav saderīgi ar minēto Konvencijas normu.

8. pants. Saskaņā ar Konvencijas 8. panta 3. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 8. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

9. pants. Saskaņā ar Konvencijas 9. panta 6. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika nepiemēros Konvencijas 9. panta 1. punktu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

10. pants. Saskaņā ar Konvencijas 10. panta 5. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 10. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

11. pants. Saskaņā ar Konvencijas 11. panta 3. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 11. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

12. pants. Saskaņā ar Konvencijas 12. panta 4. punktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 12. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

13. pants. Saskaņā ar Konvencijas 13. panta 6. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 13. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

14. pants. Saskaņā ar Konvencijas 14. panta 3. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 14. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

15. pants. Saskaņā ar Konvencijas 15. panta 2. punktu Latvijas Republika pilnībā nepiemēros Konvencijas 15. pantu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

16. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta 5. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika nepiemēros Konvencijas 16. panta 1. punkta pirmo teikumu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem.

17. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta 5. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 1. tabulā minētajiem līgumiem piemēros turpmāk minēto procedūru. Ja persona uzskata, ka Latvijas Republikas vai šā likuma pielikuma 1. tabulā minētā līguma līgumslēdzējas jurisdikcijas rīcības rezultātā personai nodokļi tiek uzlikti vai varētu tikt uzlikti neatbilstoši attiecīgā līguma noteikumiem, un saskaņā ar šā līguma noteikumiem iesniedz sūdzību izskatīšanai Latvijas Republikas kompetentajai iestādei, tad lietās, kurās Latvijas Republikas kompetentā iestāde uzskata nodokļu maksātāja sūdzību par nepamatotu, tā informē otras līgumslēdzējas puses jurisdikcijas kompetento iestādi un, ja nepieciešams, konsultējas ar to minētajā jautājumā.

18. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta 6. punkta "b" apakšpunkta "ii" klauzulu Latvijas Republika nepiemēros Konvencijas 16. panta 1. punkta otro teikumu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 2. tabulā minētajiem līgumiem.

19. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta 6. punkta "b" apakšpunkta "i" klauzulu Latvijas Republika piemēros Konvencijas 16. panta 1. punkta otro teikumu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 3. tabulā minētajiem līgumiem tiktāl, ciktāl attiecīgie šo līgumu noteikumi, ja tādi ir, nav saderīgi ar minēto Konvencijas normu.

20. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta 6. punkta "c" apakšpunkta "i" klauzulu Latvijas Republika piemēros Konvencijas 16. panta 2. punkta pirmo teikumu attiecībā uz šā likuma pielikuma 4. tabulā minēto līgumu ar nosacījumu, ka arī otras līgumslēdzējas puses jurisdikcija būs iesniegusi atbilstošu paziņojumu attiecībā uz Latvijas Republiku.

21. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta 6. punkta "c" apakšpunkta "ii" klauzulu Latvijas Republika piemēros Konvencijas 16. panta 2. punkta otro teikumu attiecībā uz šā likuma pielikuma 5. tabulā minētajiem līgumiem, ja arī otras līgumslēdzējas puses jurisdikcija būs iesniegusi atbilstošu paziņojumu attiecībā uz Latvijas Republiku.

22. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta 6. punkta "d" apakšpunkta "ii" klauzulu Latvijas Republika piemēros Konvencijas 16. panta 3. punkta otro teikumu attiecībā uz šā likuma pielikuma 6. tabulā minētajiem līgumiem, ja arī otras līgumslēdzējas puses jurisdikcija būs iesniegusi atbilstošu paziņojumu attiecībā uz Latvijas Republiku.

23. pants. Saskaņā ar Konvencijas 17. panta 3. punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika nepiemēros Konvencijas 17. panta 1. punktu attiecībā uz visiem šā likuma pielikuma 7. tabulā minētajiem līgumiem.

24. pants. Saskaņā ar Konvencijas 17. panta 3. punkta "b" apakšpunkta "i" klauzulu Latvijas Republika attiecībā uz šā likuma pielikuma 8. tabulā minētajiem līgumiem veiks turpmāk minēto korekciju. Ja otras līgumslēdzējas puses jurisdikcija tās uzņēmuma peļņā iekļauj tādu peļņu un tai attiecīgi uzliek nodokli, kurai Latvijas Republikā Latvijas uzņēmumam ir uzlikts nodoklis, un minētajā jurisdikcijā iekļautā peļņa ir tāda peļņa, kuru būtu guvis šīs jurisdikcijas uzņēmums, ja attiecības starp abiem uzņēmumiem būtu bijušas tādas, kādas pastāv starp diviem neatkarīgiem uzņēmumiem, tad Latvijas Republika veic atbilstošas korekcijas attiecībā uz Latvijas Republikā šai peļņai uzliktā nodokļa lielumu. Veicot korekciju, ņem vērā citus attiecīgā līguma noteikumus un, ja nepieciešams, rīko abu pušu kompetento iestāžu konsultācijas.

25. pants. Finanšu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi un regulāri nodrošina publiski pieejamu informāciju par Konvencijas normu piemērošanu attiecībā uz katru līgumu.

26. pants. Konvencija stājas spēkā tās 34. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 8. jūlijā.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2019. gada 22. jūlijā

Likuma "Par Daudzpusējo konvenciju
nodokļu bāzes samazināšanas un
peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu
ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām"
pielikums

Konvencijas normu piemērošanas kārtība Latvijas Republikas starptautiskajiem divpusējiem līgumiem par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

1. tabula

Līgumi, kuriem saskaņā ar Konvencijas 2. panta pirmā punkta "a" apakšpunkta "i" klauzulu Latvijas Republika piemēro Konvencijas normas

Nr. p. k.Nosaukums
1.Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
2.Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
3.Latvijas Republikas un Apvienoto Arābu Emirātu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
4.Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
5.Latvijas Republikas un Austrijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
6.Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
7.Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
8.Latvijas Republikas un Beļģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
9.Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
10.Latvijas Republikas un Čehijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
11.Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
12.Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
13.Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
14.Latvijas Republikas un Gruzijas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
15.Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
16.Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un ienākumu un kapitāla nodokļu nemaksāšanas novēršanu
17.Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
18.Latvijas Republikas un Islandes Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
19.Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
20.Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
21.Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem
22.Latvijas Republikas un Kanādas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
23.Latvijas Republikas valdības un Kataras Valsts valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
24.Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
25.Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
26.Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
27.Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
28.Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
29.Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
30.Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
31.Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
32.Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem
33.Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas konvencija dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanai
34.Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
35.Latvijas valdības un Maķedonijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
36.Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
37.Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
38.Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
39.Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
40.Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
41.Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultas uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
42.Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
43.Latvijas Republikas un Portugāles Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
44.Latvijas Republikas un Rumānijas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
45.Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru Padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
46.Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
47.Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
48.Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
49.Latvijas Republikas un Somijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
50.Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
51.Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
52.Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
53.Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
54.Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
55.Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
56.Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
57.Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem 
58.Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

2. tabula

Līgumi, kuriem saskaņā ar Konvencijas 16. panta sestā punkta "b" apakšpunkta "ii" klauzulu Latvijas Republika nepiemēro Konvencijas 16. panta ceturtā punkta "a" apakšpunkta "ii" klauzulu

Nr.p. k.Nosaukums
1.Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
2.Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
3.Latvijas Republikas un Apvienoto Arābu Emirātu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
4.Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
5.Latvijas Republikas un Austrijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
6.Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
7.Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
8.Latvijas Republikas un Beļģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
9.Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
10.Latvijas Republikas un Čehijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
11.Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
12.Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
13.Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
14.Latvijas Republikas un Gruzijas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
15.Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
16.Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un ienākumu un kapitāla nodokļu nemaksāšanas novēršanu
17.Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
18.Latvijas Republikas un Islandes Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
19.Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
20.Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
21.Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem
22.Latvijas Republikas valdības un Kataras Valsts valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
23.Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
24.Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
25.Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
26.Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
27.Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
28.Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
29.Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
30.Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
31.Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas konvencija dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanai
32.Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
33.Latvijas valdības un Maķedonijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
34.Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
35.Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
36.Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
37.Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
38.Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
39.Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultas uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
40.Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
41.Latvijas Republikas un Portugāles Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
42.Latvijas Republikas un Rumānijas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
43.Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru Padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
44.Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
45.Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
46.Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
47.Latvijas Republikas un Somijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
48.Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
49.Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
50.Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
51.Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
52.Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
53.Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
54.Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
55.Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem 
56.Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

3. tabula

Līgumi, kuriem saskaņā ar Konvencijas 16. panta sestā punkta "b" apakšpunkta "i" klauzulu Latvijas Republika piemēro Konvencijas 16. panta ceturtā punkta "a" apakšpunkta "ii" klauzulu

Nr. p. k.Nosaukums
1.Latvijas Republikas un Kanādas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
2.Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem

4. tabula

Līgums, kuram saskaņā ar Konvencijas 16. panta sestā punkta "c" apakšpunkta "i" klauzulu Latvijas Republika piemēro Konvencijas 16. panta ceturtā punkta "b" apakšpunkta "i" klauzulu

Nr. p. k.Nosaukums
1.Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

5. tabula

Līgumi, kuriem saskaņā ar Konvencijas 16. panta sestā punkta "c" apakšpunkta "ii" klauzulu Latvijas Republika piemēro Konvencijas 16. panta ceturtā punkta "b" apakšpunkta "ii" klauzulu

Nr. p. k.Nosaukums
1.Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
2.Latvijas Republikas un Kanādas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
3.Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem
4.Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

6. tabula

Līgumi, kuriem saskaņā ar Konvencijas 16. panta sestā punkta "d" apakšpunkta "ii" klauzulu Latvijas Republika piemēro Konvencijas 16. panta ceturtā punkta "c" apakšpunkta "ii" klauzulu

Nr. p. k.Nosaukums
1.Latvijas Republikas un Beļģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
2.Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
3.Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem
4.Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem
5.Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

7. tabula

Līgumi, kuriem saskaņā ar Konvencijas 17. panta trešā punkta "a" apakšpunktu Latvijas Republika nepiemēro Konvencijas 17. panta pirmā punkta normu

Nr. p. k.Nosaukums
1.Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
2.Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
3.Latvijas Republikas un Apvienoto Arābu Emirātu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
4.Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
5.Latvijas Republikas un Austrijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
6.Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
7.Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
8.Latvijas Republikas un Beļģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
9.Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
10.Latvijas Republikas un Gruzijas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
11.Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
12.Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un ienākumu un kapitāla nodokļu nemaksāšanas novēršanu
13.Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
14.Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
15.Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem
16.Latvijas Republikas un Kanādas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
17.Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
18.Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
19.Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
20.Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
21.Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
22.Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
23.Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
24.Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
25.Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem
26.Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas konvencija dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanai
27.Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
28.Latvijas valdības un Maķedonijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
29.Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
30.Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
31.Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
32.Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
33.Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
34.Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
35.Latvijas Republikas un Portugāles Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
36.Latvijas Republikas un Rumānijas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
37.Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
38.Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
39.Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
40.Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
41.Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
42.Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
43.Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
44.Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
45.Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
46.Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem 

8. tabula

Līgumi, kuriem saskaņā ar Konvencijas 17. panta trešā punkta "b" apakšpunkta "i" klauzulu Latvijas Republika piemēro likuma 24. panta normu

Nr. p. k.Nosaukums
1.Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
2.Latvijas Republikas un Čehijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
3.Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
4.Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
5.Latvijas Republikas un Islandes Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
6.Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
7.Latvijas Republikas valdības un Kataras Valsts valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem
8.Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultas uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
9.Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru Padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
10.Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
11.Latvijas Republikas un Somijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
12.Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

 

MULTILATERAL CONVENTION
TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING

The Parties to this Convention,

Recognising that governments lose substantial corporate tax revenue because of aggressive international tax planning that has the effect of artificially shifting profits to locations where they are subject to non-taxation or reduced taxation;

Mindful that base erosion and profit shifting (hereinafter referred to as "BEPS") is a pressing issue not only for industrialised countries but also for emerging economies and developing countries;

Recognising the importance of ensuring that profits are taxed where substantive economic activities generating the profits are carried out and where value is created;

Welcoming the package of measures developed under the OECD/G20 BEPS project (hereinafter referred to as the "OECD/G20 BEPS package");

Noting that the OECD/G20 BEPS package included tax treaty-related measures to address certain hybrid mismatch arrangements, prevent treaty abuse, address artificial avoidance of permanent establishment status, and improve dispute resolution;

Conscious of the need to ensure swift, co-ordinated and consistent implementation of the treaty-related BEPS measures in a multilateral context;

Noting the need to ensure that existing agreements for the avoidance of double taxation on income are interpreted to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by those agreements without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in those agreements for the indirect benefit of residents of third jurisdictions);

Recognising the need for an effective mechanism to implement agreed changes in a synchronised and efficient manner across the network of existing agreements for the avoidance of double taxation on income without the need to bilaterally renegotiate each such agreement;

Have agreed as follows:

PART I.
SCOPE AND INTERPRETATION OF TERMS

Article 1
Scope of the Convention

This Convention modifies all Covered Tax Agreements as defined in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms).

Article 2
Interpretation of Terms

1. For the purpose of this Convention, the following definitions apply:

a) The term "Covered Tax Agreement" means an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income (whether or not other taxes are also covered):

i) that is in force between two or more:

A) Parties; and/or

B) jurisdictions or territories which are parties to an agreement described above and for whose international relations a Party is responsible; and

ii) with respect to which each such Party has made a notification to the Depositary listing the agreement as well as any amending or accompanying instruments thereto (identified by title, names of the parties, date of signature, and, if applicable at the time of the notification, date of entry into force) as an agreement which it wishes to be covered by this Convention.

b) The term "Party" means:

i) A State for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force); or

ii) A jurisdiction which has signed this Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval) and for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force).

c) The term "Contracting Jurisdiction" means a party to a Covered Tax Agreement.

d) The term "Signatory" means a State or jurisdiction which has signed this Convention but for which the Convention is not yet in force.

2. As regards the application of this Convention at any time by a Party, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the relevant Covered Tax Agreement.

PART II.
HYBRID MISMATCHES

Article 3
Transparent Entities

1. For the purposes of a Covered Tax Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction shall be considered to be income of a resident of a Contracting Jurisdiction but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that Contracting Jurisdiction, as the income of a resident of that Contracting Jurisdiction.

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that require a Contracting Jurisdiction to exempt from income tax or provide a deduction or credit equal to the income tax paid with respect to income derived by a resident of that Contracting Jurisdiction which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction according to the provisions of the Covered Tax Agreement shall not apply to the extent that such provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction.

3. With respect to Covered Tax Agreements for which one or more Parties has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents), the following sentence will be added at the end of paragraph 1: "In no case shall the provisions of this paragraph be construed to affect a Contracting Jurisdiction’s right to tax the residents of that Contracting Jurisdiction."

4. Paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that they address whether income derived by or through entities or arrangements that are treated as fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction (whether through a general rule or by identifying in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements) shall be treated as income of a resident of a Contracting Jurisdiction.

5. A Party may reserve the right:

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4;

c) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;

d) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements;

e) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements and denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;

f) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements;

g) for paragraph 1 to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements.

6. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4 that is not subject to a reservation under subparagraphs c) through e) of paragraph 5, and if so, the article and paragraph number of each such provision. In the case of a Party that has made the reservation described in subparagraph g) of paragraph 5, the notification pursuant to the preceding sentence shall be limited to Covered Tax Agreements that are subject to that reservation. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) to the extent provided in paragraph 4. In other cases, paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3).

Article 4
Dual Resident Entities

1. Where by reason of the provisions of a Covered Tax Agreement a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting Jurisdiction of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Covered Tax Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide rules for determining whether a person other than an individual shall be treated as a resident of one of the Contracting Jurisdictions in cases in which that person would otherwise be treated as a resident of more than one Contracting Jurisdiction. Paragraph 1 shall not apply, however, to provisions of a Covered Tax Agreement specifically addressing the residence of companies participating in dual-listed company arrangements.

3. A Party may reserve the right:

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;

c) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by denying treaty benefits without requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;

d) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence, and that set out the treatment of that person under the Covered Tax Agreement where such an agreement cannot be reached;

e) to replace the last sentence of paragraph 1 with the following text for the purposes of its Covered Tax Agreements: "In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement.";

f) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements with Parties that have made the reservation described in subparagraph e).

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraphs b) through d) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

Article 5
Application of Methods for Elimination of Double Taxation

1. A Party may choose to apply either paragraphs 2 and 3 (Option A), paragraphs 4 and 5 (Option B), or paragraphs 6 and 7 (Option C), or may choose to apply none of the Options. Where each Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement chooses a different Option (or where one Contracting Jurisdiction chooses to apply an Option and the other chooses to apply none of the Options), the Option chosen by each Contracting Jurisdiction shall apply with respect to its own residents.

Option A

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation shall not apply where the other Contracting Jurisdiction applies the provisions of the Covered Tax Agreement to exempt such income or capital from tax or to limit the rate at which such income or capital may be taxed. In the latter case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income or capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.

3. Paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income or capital described in that paragraph.

Option B

4. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation because such income is treated as a dividend by that Contracting Jurisdiction shall not apply where such income gives rise to a deduction for the purpose of determining the taxable profits of a resident of the other Contracting Jurisdiction under the laws of that other Contracting Jurisdiction. In such case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such income which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.

5. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income described in that paragraph.

Option C

6. a) Where a resident of a Contracting Jurisdiction derives income or owns capital which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction in accordance with the provisions of a Covered Tax Agreement (except to the extent that these provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction), the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow:

i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction;

ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other Contracting Jurisdiction.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.

b) Where in accordance with any provision of the Covered Tax Agreement income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction is exempt from tax in that Contracting Jurisdiction, such Contracting Jurisdiction may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

7. Paragraph 6 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that, for purposes of eliminating double taxation, require a Contracting Jurisdiction to exempt from tax in that Contracting Jurisdiction income derived or capital owned by a resident of that Contracting Jurisdiction which, in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction.

8. A Party that does not choose to apply an Option under paragraph 1 may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements).

9. A Party that does not choose to apply Option C may reserve the right, with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements), not to permit the other Contracting Jurisdiction(s) to apply Option C.

10. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include:

a) in the case of a Party that chooses to apply Option A, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision;

b) in the case of a Party that chooses to apply Option B, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision;

c) in the case of a Party that chooses to apply Option C, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 7, as well as the article and paragraph number of each such provision.

An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where the Party that has chosen to apply that Option has made such a notification with respect to that provision.

PART III.
TREATY ABUSE

Article 6
Purpose of a Covered Tax Agreement

1. A Covered Tax Agreement shall be modified to include the following preamble text:

"Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),".

2. The text described in paragraph 1 shall be included in a Covered Tax Agreement in place of or in the absence of preamble language of the Covered Tax Agreement referring to an intent to eliminate double taxation, whether or not that language also refers to the intent not to create opportunities for non-taxation or reduced taxation.

3. A Party may also choose to include the following preamble text with respect to its Covered Tax Agreements that do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters:

"Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,".

4. A Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain preamble language describing the intent of the Contracting Jurisdictions to eliminate double taxation without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation, whether that language is limited to cases of tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in the Covered Tax Agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions) or applies more broadly.

5. Each Party shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains preamble language described in paragraph 2, and if so, the text of the relevant preambular paragraph. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that preamble language, such preamble language shall be replaced by the text described in paragraph 1. In other cases, the text described in paragraph 1 shall be included in addition to the existing preamble language.

6. Each Party that chooses to apply paragraph 3 shall notify the Depositary of its choice. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements that do not already contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters. The text described in paragraph 3 shall be included in a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply that paragraph and have made such a notification with respect to the Covered Tax Agreement.

Article 7
Prevention of Treaty Abuse

1. Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.

3. A Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.

4. Where a benefit under a Covered Tax Agreement is denied to a person under provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits, the competent authority of the Contracting Jurisdiction that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or capital, if such competent authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or arrangement. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under this paragraph by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before rejecting the request.

5. Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.

6. A Party may also choose to apply the provisions contained in paragraphs 8 through 13 (hereinafter referred to as the "Simplified Limitation on Benefits Provision") to its Covered Tax Agreements by making the notification described in subparagraph c) of paragraph 17. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply it.

7. In cases where some but not all of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, then, notwithstanding the provisions of that paragraph, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to the granting of benefits under the Covered Tax Agreement:

a) by all Contracting Jurisdictions, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly; or

b) only by the Contracting Jurisdictions that choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly.

Simplified Limitation on Benefits Provision

8. Except as otherwise provided in the Simplified Limitation on Benefits Provision, a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement, other than a benefit under provisions of the Covered Tax Agreement:

a) which determine the residence of a person other than an individual which is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by reason of provisions of the Covered Tax Agreement that define a resident of a Contracting Jurisdiction;

b) which provide that a Contracting Jurisdiction will grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contacting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of an associated enterprise; or

c) which allow residents of a Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement,

unless such resident is a "qualified person", as defined in paragraph 9 at the time that the benefit would be accorded.

9. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement if, at that time, the resident is:

a) an individual;

b) that Contracting Jurisdiction, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of any such Contracting Jurisdiction, political subdivision or local authority;

c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;

d) a person, other than an individual, that:

i) is a non-profit organisation of a type that is agreed to by the Contracting Jurisdictions through an exchange of diplomatic notes; or

ii) is an entity or arrangement established in that Contracting Jurisdiction that is treated as a separate person under the taxation laws of that Contracting Jurisdiction and:

A) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that Contracting Jurisdiction or one of its political subdivisions or local authorities; or

B) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision A);

e) a person other than an individual, if, on at least half the days of a twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons who are residents of that Contracting Jurisdiction and that are entitled to benefits of the Covered Tax Agreement under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.

10. a) resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement will be entitled to benefits of the Covered Tax Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting Jurisdiction, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction, and the income derived from the other Contracting Jurisdiction emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision, the term "active conduct of a business" shall not include the following activities or any combination thereof:

i) operating as a holding company;

ii) providing overall supervision or administration of a group of companies;

iii) providing group financing (including cash pooling); or

iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank, insurance company or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such.

b) If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting Jurisdiction, or derives an item of income arising in the other Contracting Jurisdiction from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned Contracting Jurisdiction to which the item is related is substantial in relation to the same activity or a complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting Jurisdiction. Whether a business activity is substantial for the purposes of this subparagraph shall be determined based on all the facts and circumstances.

c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be deemed to be conducted by such resident.

11. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement that is not a qualified person shall also be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement with respect to an item of income if, on at least half of the days of any twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the beneficial interests of the resident.

12. If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 9, nor entitled to benefits under paragraph 10 or 11, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant the benefits of the Covered Tax Agreement, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of the Covered Tax Agreement, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Covered Tax Agreement. Before either granting or denying a request made under this paragraph by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction to which the request has been made shall consult with the competent authority of the first-mentioned Contracting Jurisdiction.

13. For the purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision:

a) the term "recognised stock exchange" means:

i) any stock exchange established and regulated as such under the laws of either Contracting Jurisdiction; and

ii) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions;

b) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares of a company which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or the class or classes of beneficial interests of an entity which represents in the aggregate a majority of the aggregate vote and value of the entity;

c) the term "equivalent beneficiary" means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement under the domestic law of that Contracting Jurisdiction, the Covered Tax Agreement or any other international instrument which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under the Covered Tax Agreement; for the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends, the person shall be deemed to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds;

d) with respect to entities that are not companies, the term "shares" means interests that are comparable to shares;

e) two persons shall be "connected persons" if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) in each person; in any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.

14. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that would limit the benefits of the Covered Tax Agreement (or that would limit benefits other than a benefit under the provisions of the Covered Tax Agreement relating to residence, associated enterprises or non-discrimination or a benefit that is not restricted solely to residents of a Contracting Jurisdiction) only to a resident that qualifies for such benefits by meeting one or more categorical tests.

15. A Party may reserve the right:

a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to adopt a combination of a detailed limitation on benefits provision and either rules to address conduit financing structures or a principal purpose test, thereby meeting the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package; in such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard;

b) for paragraph 1 (and paragraph 4, in the case of a Party that has chosen to apply that paragraph) not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain provisions that deny all of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits;

c) for the Simplified Limitation on Benefits Provision not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 14.

16. Except where the Simplified Limitation on Benefits Provision applies with respect to the granting of benefits under a Covered Tax Agreement by one or more Parties pursuant to paragraph 7, a Party that chooses pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements for which one or more of the other Contracting Jurisdictions has not chosen to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision. In such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package.

17. a) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 15 contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). In other cases, paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). A Party making a notification under this subparagraph may also include a statement that while such Party accepts the application of paragraph 1 alone as an interim measure, it intends where possible to adopt a limitation on benefits provision, in addition to or in replacement of paragraph 1, through bilateral negotiation.

b) Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification.

c) Each Party that chooses to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6 shall notify the Depositary of its choice. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision.

d) d) Each Party that does not choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, but chooses to apply either subparagraph a) or b) of paragraph 7 shall notify the Depositary of its choice of subparagraph. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision.

e) Where all Contracting Jurisdictions have made a notification under subparagraph c) or d) with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the Simplified Limitation on Benefits Provision. In other cases, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the Simplified Limitation on Benefits Provision.

Article 8
Dividend Transfer Transactions

1. Provisions of a Covered Tax Agreement that exempt dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Jurisdiction from tax or that limit the rate at which such dividends may be taxed, provided that the beneficial owner or the recipient is a company which is a resident of the other Contracting Jurisdiction and which owns, holds or controls more than a certain amount of the capital, shares, stock, voting power, voting rights or similar ownership interests of the company paying the dividends, shall apply only if the ownership conditions described in those provisions are met throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividends (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividends).

2. The minimum holding period provided in paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a minimum holding period in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1.

3. A Party may reserve the right:

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that the provisions described in paragraph 1 already include:

i) a minimum holding period;

ii) a minimum holding period shorter than a 365 day period; or

iii) a minimum holding period longer than a 365 day period.

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1 that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision.

Article 9
Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

1. Provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction (or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property)):

a) shall apply if the relevant value threshold is met at any time during the 365 days preceding the alienation; and

b) shall apply to shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust (to the extent that such shares or interests are not already covered) in addition to any shares or rights already covered by the provisions.

2. The period provided in subparagraph a) of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a time period for determining whether the relevant value threshold in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1 was met.

3. A Party may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.

4. For purposes of a Covered Tax Agreement, gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction.

5. Paragraph 4 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction, or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property).

6. A Party may reserve the right:

a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;

b) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;

c) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;

d) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that includes a period for determining whether the relevant value threshold was met;

e) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that applies to the alienation of interests other than shares;

f) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 5.

7. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision.

8. Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification. In such case, paragraph 1 shall not apply with respect to that Covered Tax Agreement. In the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph f) of paragraph 6 and has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement under this paragraph or paragraph 7, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 4. In other cases, paragraph 4 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 4.

Article 10
Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

1. Where:

a) an enterprise of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives income from the other Contracting Jurisdiction and the first-mentioned Contracting Jurisdiction treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction; and

b) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned Contracting Jurisdiction,

the benefits of the Covered Tax Agreement shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned Contracting Jurisdiction. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other Contracting Jurisdiction, notwithstanding any other provisions of the Covered Tax Agreement.

2. Paragraph 1 shall not apply if the income derived from the other Contracting Jurisdiction described in paragraph 1 is derived in connection with or is incidental to the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).

3. If benefits under a Covered Tax Agreement are denied pursuant to paragraph 1 with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of paragraphs 1 and 2. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under the preceding sentence by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before either granting or denying the request.

4. Paragraphs 1 through 3 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny or limit benefits that would otherwise be granted to an enterprise of a Contracting Jurisdiction which derives income from the other Contracting Jurisdiction that is attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction.

5. A Party may reserve the right:

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4;

c) for this Article to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4.

6. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraphs 1 through 3. In other cases, paragraphs 1 through 3 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with those paragraphs.

Article 11
Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents

1. A Covered Tax Agreement shall not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents, except with respect to the benefits granted under provisions of the Covered Tax Agreement:

a) which require that Contracting Jurisdiction to grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a correlative or corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contracting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of a permanent establishment of the enterprise or the profits of an associated enterprise;

b) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual derives income in respect of services rendered to the other Contracting Jurisdiction or a political subdivision or local authority or other comparable body thereof;

c) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual is also a student, business apprentice or trainee, or a teacher, professor, lecturer, instructor, researcher or research scholar who meets the conditions of the Covered Tax Agreement;

d) which require that Contracting Jurisdiction to provide a tax credit or tax exemption to residents of that Contracting Jurisdiction with respect to the income that the other Contracting Jurisdiction may tax in accordance with the Covered Tax Agreement (including profits that are attributable to a permanent establishment situated in that other Contracting Jurisdiction in accordance with the Covered Tax Agreement);

e) which protect residents of that Contracting Jurisdiction against certain discriminatory taxation practices by that Contracting Jurisdiction;

f) which allow residents of that Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that or either Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement;

g) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction when that individual is a member of a diplomatic mission, government mission or consular post of the other Contracting Jurisdiction;

h) which provide that pensions or other payments made under the social security legislation of the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction;

i) which provide that pensions and similar payments, annuities, alimony payments or other maintenance payments arising in the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction; or

j) which otherwise expressly limit a Contracting Jurisdiction’s right to tax its own residents or provide expressly that the Contracting Jurisdiction in which an item of income arises has the exclusive right to tax that item of income.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement stating that the Covered Tax Agreement would not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents.

3. A Party may reserve the right:

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 2.

4. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

PART IV.
AVOIDANCE OF PERMANENT ESTABLISHMENT STATUS

Article 12
Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

1. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term "permanent establishment", but subject to paragraph 2, where a person is acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:

a) in the name of the enterprise; or

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or

c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting Jurisdiction in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless these activities, if they were exercised by the enterprise through a fixed place of business of that enterprise situated in that Contracting Jurisdiction, would not cause that fixed place of business to be deemed to constitute a permanent establishment under the definition of permanent establishment included in the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention).

2. Paragraph 1 shall not apply where the person acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise of the other Contracting Jurisdiction carries on business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

3. a) Paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that describe the conditions under which an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction (or a person shall be deemed to be a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction) in respect of an activity which a person other than an agent of an independent status undertakes for the enterprise, but only to the extent that such provisions address the situation in which such person has, and habitually exercises, in that Contracting Jurisdiction an authority to conclude contracts in the name of the enterprise.

b) Paragraph 2 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that an enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction in respect of an activity which an agent of an independent status undertakes for the enterprise.

4. A Party may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements.

5. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph a) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision.

6. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 2 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision.

Article 13
Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

1. A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) or paragraph 3 (Option B) or to apply neither Option.

Option A

2. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term "permanent establishment", the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character;

b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a);

c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b),

provided that such activity or, in the case of subparagraph c), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

Option B

3. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term "permanent establishment", the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character, except to the extent that the relevant provision of the Covered Tax Agreement provides explicitly that a specific activity shall be deemed not to constitute a permanent establishment provided that the activity is of a preparatory or auxiliary character;

b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a), provided that this activity is of a preparatory or auxiliary character;

c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4. A provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 or 3) that lists specific activities deemed not to constitute a permanent establishment shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting Jurisdiction and:

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of a Covered Tax Agreement defining a permanent establishment; or

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. a) Paragraph 2 or 3 shall apply in place of the relevant parts of provisions of a Covered Tax Agreement that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).

b) Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as they may be modified by paragraph 2 or 3) that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).

6. A Party may reserve the right:

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements that explicitly state that a list of specific activities shall be deemed not to constitute a permanent establishment only if each of the activities is of a preparatory or auxiliary character;

c) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.

7. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in subparagraph a) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply the same Option and have made such a notification with respect to that provision.

8. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or c) of paragraph 6 and does not choose to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 4 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision under this paragraph or paragraph 7.

Article 14
Splitting-up of Contracts

1. For the sole purpose of determining whether the period (or periods) referred to in a provision of a Covered Tax Agreement that stipulates a period (or periods) of time after which specific projects or activities shall constitute a permanent establishment has been exceeded:

a) where an enterprise of a Contracting Jurisdiction carries on activities in the other Contracting Jurisdiction at a place that constitutes a building site, construction project, installation project or other specific project identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement, or carries on supervisory or consultancy activities in connection with such a place, in the case of a provision of a Covered Tax Agreement that refers to such activities, and these activities are carried on during one or more periods of time that, in the aggregate, exceed 30 days without exceeding the period or periods referred to in the relevant provision of the Covered Tax Agreement; and

b) where connected activities are carried on in that other Contracting Jurisdiction at (or, where the relevant provision of the Covered Tax Agreement applies to supervisory or consultancy activities, in connection with) the same building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first-mentioned enterprise,

these different periods of time shall be added to the aggregate period of time during which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that such provisions address the division of contracts into multiple parts to avoid the application of a time period or periods in relation to the existence of a permanent establishment for specific projects or activities described in paragraph 1.

3. A Party may reserve the right:

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b) for the entirety of this Article not to apply with respect to provisions of its Covered Tax Agreements relating to the exploration for or exploitation of natural resources.

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 to the extent provided in paragraph 2. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

Article 15
Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

1. For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are modified by paragraph 2 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

2. A Party that has made the reservations described in paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), subparagraph a) or c) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), and subparagraph a) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts) may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to the Covered Tax Agreements to which those reservations apply.

PART V.
IMPROVING DISPUTE RESOLUTION

Article 16
Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.

3. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement.

4. a) i) The first sentence of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement (or parts thereof) that provide that where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdiction result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a resident including provisions under which, if the case presented by that person comes under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, the case may be presented to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national.

ii) The second sentence of paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, or in the absence of a provision of a Covered Tax Agreement describing the time period within which such a case must be presented.

b) i) The first sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authority that is presented with the case by the person referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement.

ii) The second sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.

c) i) The first sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement.

ii) The second sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement.

5. A Party may reserve the right:

a) for the first sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer’s objection to be justified;

b) for the second sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that do not provide that the case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by ensuring that for the purposes of all such Covered Tax Agreements the taxpayer referred to in paragraph 1 is allowed to present the case within a period of at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement;

c) for the second sentence of paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that for the purposes of all of its Covered Tax Agreements:

i) any agreement reached via the mutual agreement procedure shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting Jurisdictions; or

ii) it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by accepting, in its bilateral treaty negotiations, a treaty provision providing that:

A) the Contracting Jurisdictions shall make no adjustment to the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting Jurisdictions after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have been attributable to the permanent establishment (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default); and

B) the Contracting Jurisdictions shall not include in the profits of an enterprise, and tax accordingly, profits that would have accrued to the enterprise but that by reason of the conditions referred to in a provision in the Covered Tax Agreement relating to associated enterprises have not so accrued, after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have accrued to the enterprise (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default).

6. a) Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in clause i) of subparagraph a) of paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the first sentence of paragraph 1. In other cases, the first sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with that sentence.

b) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of:

i) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; a provision of a Covered Tax Agreement shall be replaced by the second sentence of paragraph 1 where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision; in other cases, subject to clause ii), the second sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the second sentence of paragraph 1;

ii) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; the second sentence of paragraph 1 shall not apply to a Covered Tax Agreement where any Contracting Jurisdiction has made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.

c) Each Party shall notify the Depositary of:

i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph b) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement;

ii) in the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 5, the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph b) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.

d) Each Party shall notify the Depositary of:

i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph c) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement;

ii) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.

Article 17
Corresponding Adjustments

1. Where a Contracting Jurisdiction includes in the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting Jurisdiction has been charged to tax in that other Contracting Jurisdiction and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting Jurisdiction shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Covered Tax Agreement and the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall if necessary consult each other.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a provision that requires a Contracting Jurisdiction to make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction where the other Contracting Jurisdiction includes those profits in the profits of an enterprise of that other Contracting Jurisdiction and taxes those profits accordingly, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of that other Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises.

3. A Party may reserve the right:

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 2;

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in the absence of a provision referred to in paragraph 2 in its Covered Tax Agreement:

i) it shall make the appropriate adjustment referred to in paragraph 1; or

ii) its competent authority shall endeavour to resolve the case under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to mutual agreement procedure;

c) in the case of a Party that has made a reservation under clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure), for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in its bilateral treaty negotiations it shall accept a treaty provision of the type contained in paragraph 1, provided that the Contracting Jurisdictions were able to reach agreement on that provision and on the provisions described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure).

4. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

PART VI.
ARBITRATION

Article 18
Choice to Apply Part VI

A Party may choose to apply this Part with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. This Part shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.

Article 19
Mandatory Binding Arbitration

1. Where:

a) under a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 1 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that a person may present a case to a competent authority of a Contracting Jurisdiction where that person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention), a person has presented a case to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on the basis that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention); and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that the competent authority shall endeavour to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, within a period of two years beginning on the start date referred to in paragraph 8 or 9, as the case may be (unless, prior to the expiration of that period the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have agreed to a different time period with respect to that case and have notified the person who presented the case of such agreement),

any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submitted to arbitration in the manner described in this Part, according to any rules or procedures agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions pursuant to the provisions of paragraph 10.

2. Where a competent authority has suspended the mutual agreement procedure referred to in paragraph 1 because a case with respect to one or more of the same issues is pending before court or administrative tribunal, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until either a final decision has been rendered by the court or administrative tribunal or the case has been suspended or withdrawn. In addition, where a person who presented a case and a competent authority have agreed to suspend the mutual agreement procedure, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until the suspension has been lifted.

3. Where both competent authorities agree that a person directly affected by the case has failed to provide in a timely manner any additional material information requested by either competent authority after the start of the period provided in subparagraph b) of paragraph 1, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 shall be extended for an amount of time equal to the period beginning on the date by which the information was requested and ending on the date on which that information was provided.

4. a) The arbitration decision with respect to the issues submitted to arbitration shall be implemented through the mutual agreement concerning the case referred to in paragraph 1. The arbitration decision shall be final.

b) The arbitration decision shall be binding on both Contracting Jurisdictions except in the following cases:

i) if a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision. In such a case, the case shall not be eligible for any further consideration by the competent authorities. The mutual agreement that implements the arbitration decision on the case shall be considered not to be accepted by a person directly affected by the case if any person directly affected by the case does not, within 60 days after the date on which notification of the mutual agreement is sent to the person, withdraw all issues resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision from consideration by any court or administrative tribunal or otherwise terminate any pending court or administrative proceedings with respect to such issues in a manner consistent with that mutual agreement.

ii) if a final decision of the courts of one of the Contracting Jurisdictions holds that the arbitration decision is invalid. In such a case, the request for arbitration under paragraph 1 shall be considered not to have been made, and the arbitration process shall be considered not to have taken place (except for the purposes of Articles 21 (Confidentiality of Arbitration Proceedings) and 25 (Costs of Arbitration Proceedings)). In such a case, a new request for arbitration may be made unless the competent authorities agree that such a new request should not be permitted.

iii) if a person directly affected by the case pursues litigation on the issues which were resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision in any court or administrative tribunal.

5. The competent authority that received the initial request for a mutual agreement procedure as described in subparagraph a) of paragraph 1 shall, within two calendar months of receiving the request:

a) send a notification to the person who presented the case that it has received the request; and

b) send a notification of that request, along with a copy of the request, to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction.

6. Within three calendar months after a competent authority receives the request for a mutual agreement procedure (or a copy thereof from the competent authority of the other Contracting Jurisdiction) it shall either:

a) notify the person who has presented the case and the other competent authority that it has received the information necessary to undertake substantive consideration of the case; or

b) request additional information from that person for that purpose.

7. Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, one or both of the competent authorities have requested from the person who presented the case additional information necessary to undertake substantive consideration of the case, the competent authority that requested the additional information shall, within three calendar months of receiving the additional information from that person, notify that person and the other competent authority either:

a) that it has received the requested information; or

b) that some of the requested information is still missing.

8. Where neither competent authority has requested additional information pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:

a) the date on which both competent authorities have notified the person who presented the case pursuant to subparagraph a) of paragraph 6; and

b) the date that is three calendar months after the notification to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction pursuant to subparagraph b) of paragraph 5.

9. Where additional information has been requested pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:

a) the latest date on which the competent authorities that requested additional information have notified the person who presented the case and the other competent authority pursuant to subparagraph a) of paragraph 7; and

b) the date that is three calendar months after both competent authorities have received all information requested by either competent authority from the person who presented the case.

If, however, one or both of the competent authorities send the notification referred to in subparagraph b) of paragraph 7, such notification shall be treated as a request for additional information under subparagraph b) of paragraph 6.

10. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall by mutual agreement (pursuant to the article of the relevant Covered Tax Agreement regarding procedures for mutual agreement) settle the mode of application of the provisions contained in this Part, including the minimum information necessary for each competent authority to undertake substantive consideration of the case. Such an agreement shall be concluded before the date on which unresolved issues in a case are first eligible to be submitted to arbitration and may be modified from time to time thereafter.

11. For purposes of applying this Article to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right to replace the two-year period set forth in subparagraph b) of paragraph 1 with a three-year period.

12. A Party may reserve the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of this Article:

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by this Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;

b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Article 20
Appointment of Arbitrators

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, paragraphs 2 through 4 shall apply for the purposes of this Part.

2. The following rules shall govern the appointment of the members of an arbitration panel:

a) The arbitration panel shall consist of three individual members with expertise or experience in international tax matters.

b) Each competent authority shall appoint one panel member within 60 days of the date of the request for arbitration under paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration). The two panel members so appointed shall, within 60 days of the latter of their appointments, appoint a third member who shall serve as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not be a national or resident of either Contracting Jurisdiction.

c) Each member appointed to the arbitration panel must be impartial and independent of the competent authorities, tax administrations, and ministries of finance of the Contracting Jurisdictions and of all persons directly affected by the case (as well as their advisors) at the time of accepting an appointment, maintain his or her impartiality and independence throughout the proceedings, and avoid any conduct for a reasonable period of time thereafter which may damage the appearance of impartiality and independence of the arbitrators with respect to the proceedings.

3. In the event that the competent authority of a Contracting Jurisdiction fails to appoint a member of the arbitration panel in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a member shall be appointed on behalf of that competent authority by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction.

4. If the two initial members of the arbitration panel fail to appoint the Chair in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, the Chair shall be appointed by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction.

Article 21
Confidentiality of Arbitration Proceedings

1. Solely for the purposes of the application of the provisions of this Part and of the provisions of the relevant Covered Tax Agreement and of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions related to the exchange of information, confidentiality, and administrative assistance, members of the arbitration panel and a maximum of three staff per member (and prospective arbitrators solely to the extent necessary to verify their ability to fulfil the requirements of arbitrators) shall be considered to be persons or authorities to whom information may be disclosed. Information received by the arbitration panel or prospective arbitrators and information that the competent authorities receive from the arbitration panel shall be considered information that is exchanged under the provisions of the Covered Tax Agreement related to the exchange of information and administrative assistance.

2. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall ensure that members of the arbitration panel and their staff agree in writing, prior to their acting in an arbitration proceeding, to treat any information relating to the arbitration proceeding consistently with the confidentiality and nondisclosure obligations described in the provisions of the Covered Tax Agreement related to exchange of information and administrative assistance and under the applicable laws of the Contracting Jurisdictions.

Article 22
Resolution of a Case Prior to the Conclusion of the Arbitration

For the purposes of this Part and the provisions of the relevant Covered Tax Agreement that provide for resolution of cases through mutual agreement, the mutual agreement procedure, as well as the arbitration proceeding, with respect to a case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions:

a) the competent authorities of the Contracting Jurisdictions reach a mutual agreement to resolve the case; or

b) the person who presented the case withdraws the request for arbitration or the request for a mutual agreement procedure.

Article 23
Type of Arbitration Process

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding pursuant to this Part:

a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a proposed resolution which addresses all unresolved issue(s) in the case (taking into account all agreements previously reached in that case between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions). The proposed resolution shall be limited to a disposition of specific monetary amounts (for example, of income or expense) or, where specified, the maximum rate of tax charged pursuant to the Covered Tax Agreement, for each adjustment or similar issue in the case. In a case in which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have been unable to reach agreement on an issue regarding the conditions for application of a provision of the relevant Covered Tax Agreement (hereinafter referred to as a "threshold question"), such as whether an individual is a resident or whether a permanent establishment exists, the competent authorities may submit alternative proposed resolutions with respect to issues the determination of which is contingent on resolution of such threshold questions.

b) The competent authority of each Contracting Jurisdiction may also submit a supporting position paper for consideration by the arbitration panel. Each competent authority that submits a proposed resolution or supporting position paper shall provide a copy to the other competent authority by the date on which the proposed resolution and supporting position paper were due. Each competent authority may also submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a reply submission with respect to the proposed resolution and supporting position paper submitted by the other competent authority. A copy of any reply submission shall be provided to the other competent authority by the date on which the reply submission was due.

c) The arbitration panel shall select as its decision one of the proposed resolutions for the case submitted by the competent authorities with respect to each issue and any threshold questions, and shall not include a rationale or any other explanation of the decision. The arbitration decision will be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration panel shall deliver its decision in writing to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. The arbitration decision shall have no precedential value.

2. For the purpose of applying this Article with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements. In such a case, except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding:

a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall provide any information that may be necessary for the arbitration decision to all panel members without undue delay. Unless the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree otherwise, any information that was not available to both competent authorities before the request for arbitration was received by both of them shall not be taken into account for purposes of the decision.

b) The arbitration panel shall decide the issues submitted to arbitration in accordance with the applicable provisions of the Covered Tax Agreement and, subject to these provisions, of those of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions. The panel members shall also consider any other sources which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may by mutual agreement expressly identify.

c) The arbitration decision shall be delivered to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions in writing and shall indicate the sources of law relied upon and the reasoning which led to its result. The arbitration decision shall be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration decision shall have no precedential value.

3. A Party that has not made the reservation described in paragraph 2 may reserve the right for the preceding paragraphs of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements with Parties that have made such a reservation. In such a case, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions of each such Covered Tax Agreement shall endeavour to reach agreement on the type of arbitration process that shall apply with respect to that Covered Tax Agreement. Until such an agreement is reached, Article 19 (Mandatory Binding Arbitration) shall not apply with respect to such a Covered Tax Agreement.

4. A Party may also choose to apply paragraph 5 with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 5 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement where either of the Contracting Jurisdictions has made such a notification.

5. Prior to the beginning of arbitration proceedings, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement shall ensure that each person that presented the case and their advisors agree in writing not to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration proceedings from either competent authority or the arbitration panel. The mutual agreement procedure under the Covered Tax Agreement, as well as the arbitration proceeding under this Part, with respect to the case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a person that presented the case or one of that person’s advisors materially breaches that agreement.

6. Notwithstanding paragraph 4, a Party that does not choose to apply paragraph 5 may reserve the right for paragraph 5 not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements or with respect to all of its Covered Tax Agreements.

7. A Party that chooses to apply paragraph 5 may reserve the right for this Part not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to paragraph 6.

Article 24
Agreement on a Different Resolution

1. For purposes of applying this Part with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may choose to apply paragraph 2 and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 2 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.

2. Notwithstanding paragraph 4 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), an arbitration decision pursuant to this Part shall not be binding on the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement and shall not be implemented if the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree on a different resolution of all unresolved issues within three calendar months after the arbitration decision has been delivered to them.

3. A Party that chooses to apply paragraph 2 may reserve the right for paragraph 2 to apply only with respect to its Covered Tax Agreements for which paragraph 2 of Article 23 (Type of Arbitration Process) applies.

Article 25
Costs of Arbitration Proceedings

In an arbitration proceeding under this Part, the fees and expenses of the members of the arbitration panel, as well as any costs incurred in connection with the arbitration proceedings by the Contracting Jurisdictions, shall be borne by the Contracting Jurisdictions in a manner to be settled by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. In the absence of such agreement, each Contracting Jurisdiction shall bear its own expenses and those of its appointed panel member. The cost of the chair of the arbitration panel and other expenses associated with the conduct of the arbitration proceedings shall be borne by the Contracting Jurisdictions in equal shares.

Article 26
Compatibility

1. Subject to Article 18 (Choice to Apply Part VI), the provisions of this Part shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide for arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case. Each Party that chooses to apply this Part shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains such a provision, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where two Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of this Part as between those Contracting Jurisdictions.

2. Any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for in this Part shall not be submitted to arbitration if the issue falls within the scope of a case with respect to which an arbitration panel or similar body has previously been set up in accordance with a bilateral or multilateral convention that provides for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.

3. Subject to paragraph 1, nothing in this Part shall affect the fulfilment of wider obligations with respect to the arbitration of unresolved issues arising in the context of a mutual agreement procedure resulting from other conventions to which the Contracting Jurisdictions are or will become parties.

4. A Party may reserve the right for this Part not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or to all of its Covered Tax Agreements) that already provide for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.

PART VII.
FINAL PROVISIONS

Article 27
Signature and Ratification, Acceptance or Approval

1. As of 31 December 2016, this Convention shall be open for signature by:

a) all States;

b) Guernsey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Isle of Man (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Jersey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); and

c) any other jurisdiction authorised to become a Party by means of a decision by consensus of the Parties and Signatories.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval.

Article 28
Reservations

1. Subject to paragraph 2, no reservations may be made to this Convention except those expressly permitted by:

a) Paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);

b) Paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);

c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);

d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);

e) Paragraphs 15 and 16 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);

f) Paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);

g) Paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);

h) Paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);

i) Paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);

j) Paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);

k) Paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);

l) l) Paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);

m) Paragraph 2 of Article 15 (Definition of a Person Closely Related to an Enterprise);

n) Paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);

o) Paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);

p) Paragraphs 11 and 12 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration);

q) Paragraphs 2, 3, 6, and 7 of Article 23 (Type of Arbitration Process);

r) Paragraph 3 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);

s) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility);

t) Paragraphs 6 and 7 of Article 35 (Entry into Effect); and

u) Paragraph 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI).

2. a) Notwithstanding paragraph 1, a Party that chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) may formulate one or more reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI (Arbitration). For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations pursuant to this subparagraph shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).

b) Reservations made under subparagraph a) are subject to acceptance. A reservation made under subparagraph a) shall be considered to have been accepted by a Party if it has not notified the Depositary that it objects to the reservation by the end of a period of twelve calendar months beginning on the date of notification of the reservation by the Depositary or by the date on which it deposits its instrument of ratification, acceptance, or approval, whichever is later. For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, objections to prior reservations made by other Parties pursuant to subparagraph a) can be made at the time of the first-mentioned Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI). Where a Party raises an objection to a reservation made under subparagraph a), the entirety of Part VI (Arbitration) shall not apply as between the objecting Party and the reserving Party.

3. Unless explicitly provided otherwise in the relevant provisions of this Convention, a reservation made in accordance with paragraph 1 or 2 shall:

a) modify for the reserving Party in its relations with another Party the provisions of this Convention to which the reservation relates to the extent of the reservation; and

b) modify those provisions to the same extent for the other Party in its relations with the reserving Party.

4. Reservations applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the reservations made by that Party for its own Covered Tax Agreements.

5. Reservations shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval, subject to the provisions of paragraphs 2, 6 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications). However, for a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations described in subparagraphs p), q), r) and s) of paragraph 1 of this Article shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).

6. If reservations are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the reservations explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 2, 5 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications).

7. If reservations are not made at the time of signature, a provisional list of expected reservations shall be provided to the Depositary at that time.

8. For reservations made pursuant to each of the following provisions, a list of agreements notified pursuant to clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) that are within the scope of the reservation as defined in the relevant provision (and, in the case of a reservation under any of the following provisions other than those listed in subparagraphs c), d) and n), the article and paragraph number of each relevant provision) must be provided when such reservations are made:

a) Subparagraphs b), c), d), e) and g) of paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);

b) Subparagraphs b), c) and d) of paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);

c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);

d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);

e) Subparagraphs b) and c) of paragraph 15 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);

f) Clauses i), ii), and iii) of subparagraph b) of paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);

g) Subparagraphs d), e) and f) of paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);

h) Subparagraphs b) and c) of paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);

i) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);

j) Subparagraph b) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);

k) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);

l) Subparagraph b) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);

m) Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);

n) Paragraph 6 of Article 23 (Type of Arbitration Process); and

o) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility).

The reservations described in subparagraphs a) through o) above shall not apply to any Covered Tax Agreement that is not included on the list described in this paragraph.

9. Any Party which has made a reservation in accordance with paragraph 1 or 2 may at any time withdraw it or replace it with a more limited reservation by means of a notification addressed to the Depositary. Such Party shall make any additional notifications pursuant to paragraph 6 of Article 29 (Notifications) which may be required as a result of the withdrawal or replacement of the reservation. Subject to paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), the withdrawal or replacement shall take effect:

a) with respect to a Covered Tax Agreement solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the notification of withdrawal or replacement of the reservation is received by the Depositary:

i) for reservations in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and

ii) for reservations in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and

b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions.

Article 29
Notifications

1. Subject to paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), notifications pursuant to the following provisions shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval:

a) Clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms);

b) Paragraph 6 of Article 3 (Transparent Entities);

c) Paragraph 4 of Article 4 (Dual Resident Entities);

d) Paragraph 10 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);

e) Paragraphs 5 and 6 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);

f) Paragraph 17 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);

g) Paragraph 4 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);

h) Paragraphs 7 and 8 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);

i) Paragraph 6 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);

j) Paragraph 4 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);

k) Paragraphs 5 and 6 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);

l) Paragraphs 7 and 8 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);

m) Paragraph 4 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);

n) Paragraph 6 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);

o) Paragraph 4 of Article 17 (Corresponding Adjustments);

p) Article 18 (Choice to Apply Part VI);

q) Paragraph 4 of Article 23 (Type of Arbitration Process);

r) Paragraph 1 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);

s) Paragraph 1 of Article 26 (Compatibility); and

t) Paragraphs 1, 2, 3, 5 and 7 of Article 35 (Entry into Effect).

2. Notifications in respect of Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the notifications made by that Party for its own Covered Tax Agreements.

3. If notifications are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the notifications explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect).

4. If notifications are not made at the time of signature, a provisional list of expected notifications shall be provided at that time.

5. A Party may extend at any time the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) by means of a notification addressed to the Depositary. The Party shall specify in this notification whether the agreement falls within the scope of any of the reservations made by the Party which are listed in paragraph 8 of Article 28 (Reservations). The Party may also make a new reservation described in paragraph 8 of Article 28 (Reservations) if the additional agreement would be the first to fall within the scope of such a reservation. The Party shall also specify any additional notifications that may be required under subparagraphs b) through s) of paragraph 1 to reflect the inclusion of the additional agreements. In addition, if the extension results for the first time in the inclusion of a tax agreement entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, the Party shall specify any reservations (pursuant to paragraph 4 of Article 28 (Reservations)) or notifications (pursuant to paragraph 2 of this Article) applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of that jurisdiction or territory. On the date on which the added agreement(s) notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) become Covered Tax Agreements, the provisions of Article 35 (Entry into Effect) shall govern the date on which the modifications to the Covered Tax Agreement shall have effect.

6. A Party may make additional notifications pursuant to subparagraphs b) through s) of paragraph 1 by means of a notification addressed to the Depositary. These notifications shall take effect:

a) with respect to Covered Tax Agreements solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the additional notification is received by the Depositary:

i) for notifications in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and

ii) for notifications in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and

b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the additional notification: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions.

Article 30
Subsequent Modifications of Covered Tax Agreements

The provisions in this Convention are without prejudice to subsequent modifications to a Covered Tax Agreement which may be agreed between the Contracting Jurisdictions of the Covered Tax Agreement.

Article 31
Conference of the Parties

1. The Parties may convene a Conference of the Parties for the purposes of taking any decisions or exercising any functions as may be required or appropriate under the provisions of this Convention.

2. The Conference of the Parties shall be served by the Depositary.

3. Any Party may request a Conference of the Parties by communicating a request to the Depositary. The Depositary shall inform all Parties of any request. Thereafter, the Depositary shall convene a Conference of the Parties, provided that the request is supported by one-third of the Parties within six calendar months of the communication by the Depositary of the request.

Article 32
Interpretation and Implementation

1. Any question arising as to the interpretation or implementation of provisions of a Covered Tax Agreement as they are modified by this Convention shall be determined in accordance with the provision(s) of the Covered Tax Agreement relating to the resolution by mutual agreement of questions of interpretation or application of the Covered Tax Agreement (as those provisions may be modified by this Convention).

2. Any question arising as to the interpretation or implementation of this Convention may be addressed by a Conference of the Parties convened in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).

Article 33
Amendment

1. Any Party may propose an amendment to this Convention by submitting the proposed amendment to the Depositary.

2. A Conference of the Parties may be convened to consider the proposed amendment in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).

Article 34
Entry into Force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval.

2. For each Signatory ratifying, accepting, or approving this Convention after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of the deposit by such Signatory of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 35
Entry into Effect

1. The provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction with respect to a Covered Tax Agreement:

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and

b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of six calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.

2. Solely for the purpose of its own application of subparagraph a) of paragraph 1 and subparagraph a) of paragraph 5, a Party may choose to substitute "taxable period" for "calendar year", and shall notify the Depositary accordingly.

3. Solely for the purpose of its own application of subparagraph b) of paragraph 1 and subparagraph b) of paragraph 5, a Party may choose to replace the reference to "taxable periods beginning on or after the expiration of a period" with a reference to "taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period", and shall notify the Depositary accordingly.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, Article 16 (Mutual Agreement Procedure) shall have effect with respect to a Covered Tax Agreement for a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, except for cases that were not eligible to be presented as of that date under the Covered Tax Agreement prior to its modification by the Convention, without regard to the taxable period to which the case relates.

5. For a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction:

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after 30 days after the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements; and

b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of nine calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements.

6. A Party may reserve the right for paragraph 4 not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

7. a) A Party may reserve the right to replace:

i) the references in paragraphs 1 and 4 to "the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement"; and

ii) the references in paragraph 5 to "the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements";

with references to "30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement";

iii) the references in subparagraph a) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to "on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation"; and

iv) the reference in subparagraph b) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to "on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions";

with references to "30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the withdrawal or replacement of the reservation with respect to that specific Covered Tax Agreement";

v) the references in subparagraph a) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to "on the date of the communication by the Depositary of the additional notification"; and

vi) the reference in subparagraph b) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to "on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions";

with references to "30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the additional notification with respect to that specific Covered Tax Agreement";

vii) the references in paragraphs 1 and 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to "the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement";

with references to "30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement"; and

viii) the reference in paragraph 3 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to "the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements";

ix) the references in paragraph 4 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to "the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation", "the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation" and "the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation"; and

x) the reference in paragraph 5 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to "the date of the communication by the Depositary of the additional notification";

with references to "30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of Part VI (Arbitration) with respect to that specific Covered Tax Agreement".

b) A Party making a reservation in accordance with subparagraph a) shall notify the confirmation of the completion of its internal procedures simultaneously to the Depositary and the other Contracting Jurisdiction(s).

c) If one or more Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement makes a reservation under this paragraph, the date of entry into effect of the provisions of the Convention, of the withdrawal or replacement of a reservation, of an additional notification with respect to that Covered Tax Agreement, or of Part VI (Arbitration) shall be governed by this paragraph for all Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.

Article 36
Entry into Effect of Part VI

1. Notwithstanding paragraph 9 of Article 28 (Reservations), paragraph 6 of Article 29 (Notifications), and paragraphs 1 through 6 of Article 35 (Entry into Effect), with respect to two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, the provisions of Part VI (Arbitration) shall have effect:

a) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)), on or after the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and

b) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, on the date when both Contracting Jurisdictions have notified the Depositary that they have reached mutual agreement pursuant to paragraph 10 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), along with information regarding the date or dates on which such cases shall be considered to have been presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)) according to the terms of that mutual agreement.

2. A Party may reserve the right for Part VI (Arbitration) to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.

3. In the case of a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to "the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement" shall be replaced with references to "the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements".

4. A withdrawal or replacement of a reservation made under paragraph 4 of Article 26 (Compatibility) pursuant to paragraph 9 of Article 28 (Reservations), or the withdrawal of an objection to a reservation made under paragraph 2 of Article 28 (Reservations) which results in the application of Part VI (Arbitration) between two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1 of this Article, except that the references to "the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement" shall be replaced with references to "the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation", "the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation" or "the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation", respectively.

5. An additional notification made pursuant to subparagraph p) of paragraph 1 of Article 29 (Notifications) shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1, except that the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to "the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement" shall be replaced with references to "the date of the communication by the Depositary of the additional notification".

Article 37
Withdrawal

1. Any Party may, at any time, withdraw from this Convention by means of a notification addressed to the Depositary.

2. Withdrawal pursuant to paragraph 1 shall become effective on the date of receipt of the notification by the Depositary. In cases where this Convention has entered into force with respect to all Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement before the date on which a Party’s withdrawal becomes effective, that Covered Tax Agreement shall remain as modified by this Convention.

Article 38
Relation with Protocols

1. This Convention may be supplemented by one or more protocols.

2. In order to become a party to a protocol, a State or jurisdiction must also be a Party to this Convention.

3. A Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a party to the protocol in accordance with its provisions.

Article 39
Depositary

1. The Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development shall be the Depositary of this Convention and any protocols pursuant to Article 38 (Relation with Protocols).

2. The Depositary shall notify the Parties and Signatories within one calendar month of:

a) any signature pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval);

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval);

c) any reservation or withdrawal or replacement of a reservation pursuant to Article 28 (Reservations);

d) any notification or additional notification pursuant to Article 29 (Notifications);

e) any proposed amendment to this Convention pursuant to Article 33 (Amendment);

f) any withdrawal from this Convention pursuant to Article 37 (Withdrawal); and

g) any other communication related to this Convention.

3. The Depositary shall maintain publicly available lists of:

a) Covered Tax Agreements;

b) reservations made by the Parties; and

c) notifications made by the Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Paris, the 24th day of November 2016, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

June 7, 2017.

For the Secretary-General,

The Director for Legal Affairs:

Nicola Bonucci

DAUDZPUSĒJĀ KONVENCIJA
NODOKĻU BĀZES SAMAZINĀŠANAS UN PEĻŅAS NOVIRZĪŠANAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMU IEVIEŠANAI ATTIECĪBĀ UZ NODOKĻU KONVENCIJĀM

Šīs konvencijas Puses,

apzinoties, ka valdības zaudē ievērojamu daļu no uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem tādēļ, ka starptautiskā līmenī notiek agresīva nodokļu plānošana, kā rezultātā peļņa tiek mākslīgi novirzīta uz teritorijām, kurās tai netiek piemērots nodoklis vai tiek piemērots samazināts nodoklis;

ņemot vērā, ka nodokļu bāzes samazināšana un peļņas novirzīšana (turpmāk tekstā – "BEPS") ir ļoti aktuāla problēma ne tikai rūpnieciski attīstītās valstīs, bet arī jaunietekmes ekonomikās un jaunattīstības valstīs;

atzīstot, ka ir svarīgi nodrošināt to, ka nodokļi peļņai tiek piemēroti tur, kur tiek īstenotas pamata saimnieciskās darbības, kas rada peļņu, un kur tiek radīta vērtība;

atzinīgi vērtējot pasākumu kompleksu, kas izstrādāts ESAO/G20 BEPS projektā (turpmāk tekstā – "ESAO/G20 BEPS komplekss");

ņemot vērā, ka ESAO/G20 BEPS kompleksā ir iekļauti ar nodokļu līgumu saistīti pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu konkrētus hibrīdās nesakritības pasākumus, līguma ļaunprātīgu izmantošanu un mākslīgu izvairīšanos no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, kā arī uzlabotu strīdu izšķiršanas procesu;

apzinoties, ka ir jānodrošina ātra, koordinēta un konsekventa ar līgumu saistīto BEPS pasākumu īstenošana daudzpusējā kontekstā;

atzīmējot vajadzību nodrošināt, ka esošie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem tiek interpretēti tā, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu attiecībā uz nodokļiem, uz kuriem attiecas minētie līgumi, neradot nodokļa neuzlikšanas vai samazināta nodokļa uzlikšanas iespējas nodokļu nemaksāšanas vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas rezultātā (tai skaitā, izmantojot līgumus ar labvēlīgākiem noteikumiem ar mērķi gūt minētajos līgumos paredzētos atvieglojumus, lai tos netieši iegūtu trešo valstu rezidenti);

apzinoties, ka ir nepieciešams efektīvs mehānisms, ar ko saskaņotās izmaiņas varētu sinhronizētā un efektīvā veidā ieviest esošo līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ienākumiem sistēmā bez nepieciešamības divpusēji pārskatīt katru šādu līgumu;

ir vienojušās par turpmāko.

I DAĻA.
DARBĪBAS JOMA UN TERMINU INTERPRETĀCIJA

1.pants.
Konvencijas darbības joma

Ar šo konvenciju groza Ietvertos nodokļu līgumus, kas definēti 2.panta (Terminu interpretācija) 1.punkta a) apakšpunktā.

2.pants.
Terminu interpretācija

1. Šajā konvencijā tiek izmantotas šādas definīcijas:

a) "Ietvertais nodokļu līgums " ir līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (neatkarīgi no tā, vai tas attiecas arī uz citiem nodokļiem):

i) kas ir spēkā starp divām vai vairākām:

A) Pusēm; un/vai

B) jurisdikcijām vai teritorijām, kuras ir iepriekš minētā līguma puses un par kuru starptautiskajām attiecībām atbild kāda no Pusēm; un

ii) par kuru katra tā Puse ir paziņojusi Depozitārijam, norādot, ka līgums, kā arī visi tā grozījumi vai pievienotie dokumenti (identificēti pēc nosaukuma, pušu nosaukuma, parakstīšanas datuma un, ja nepieciešams paziņošanas brīdī, spēkā stāšanās datuma) ir līgums, kuram Puse vēlas piemērot šo konvenciju;

b) "Puse" ir:

i) valsts, attiecībā uz kuru, saskaņā ar 34.pantu (Stāšanās spēkā), ir spēkā šī konvencija vai

ii) jurisdikcija, kura atbilstoši 27.panta (Parakstīšana un ratificēšana, pieņemšana vai apstiprināšana) 1.punkta b) vai c) apakšpunktam ir parakstījusi šo konvenciju un attiecībā uz kuru saskaņā ar 34.pantu (Stāšanās spēkā) ir spēkā šī konvencija;

c) "Līgumslēdzēja jurisdikcija" ir Ietvertā nodokļu līguma puse;

d) "Parakstītājs" ir valsts vai jurisdikcija, kura ir parakstījusi šo konvenciju, bet kurā tā vēl nav stājusies spēkā.

2. Pusei piemērojot šo konvenciju jebkurā laikā, terminam, kas nav šeit definēts, ir tāda pati nozīme, kāda tam attiecīgajā laikā ir noteikta atbilstošajā nozīmē saskaņā ar attiecīgo Ietverto nodokļu līgumu, ja vien konteksts nenosaka citādi.

II DAĻA.
HIBRĪDĀS NESAKRITĪBAS

3.pants.
Caurskatāmas vienības

1. Ietverto nodokļu līgumu kontekstā ienākumi, ko gūst vienība vai veidojums, kas tiek uzskatīts par pilnībā vai daļēji fiskāli caurskatāmu saskaņā ar vienas vai otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas nodokļu tiesību aktiem, vai kas gūts, izmantojot šādu vienība vai veidojumu, tiks uzskatīts par ienākumu, kuru guvis Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents, bet tikai tādā apmērā, kādā šis ienākums minētajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā tiek uzskatīts par šīs Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta ienākumu nodokļu uzlikšanas vajadzībām.

2. Ietverto nodokļu līgumu noteikumi, kas uzliek Līgumslēdzējai jurisdikcijai pienākumu atbrīvot no ienākuma nodokļa vai piemērot atskaitījumu vai ieskaitu, kas ir līdzvērtīgs ienākuma nodoklim, kas samaksāts par ienākumu, kuru guvis minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents, kam saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu noteikumiem var tikt uzlikti nodokļi otrā Līgumslēdzēja jurisdikcijā, nav piemērojami tādā apmērā, kādā šie noteikumi dod iespēju otrai Līgumslēdzējai jurisdikcijai uzlikt nodokļus, pamatojoties vienīgi uz to, ka attiecīgais ienākums ir arī ienākums, kuru guvis otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents.

3. Attiecībā uz tiem Ietvertajiem nodokļu līgumiem, par kuriem viena vai vairākas Puses ir izteikušas 11.panta (Nodokļu līgumu piemērošana, lai ierobežotu Puses tiesības uzlikt nodokļus saviem rezidentiem) 3.punkta a) apakšpunktā minēto atrunu, 1.punkta beigās jāpievieno šāds teikums: "Šā punkta noteikumi nekādā gadījumā nav interpretējami kā tādi, kas ierobežo Līgumslēdzējas jurisdikcijas tiesības uzlikt nodokļus šīs Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentiem.".

4. 1.punktu (atbilstoši grozījumiem, kas var būt veikti saskaņā ar 3.punktu) piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā vai gadījumā, ja šādu noteikumu nav, tādā apmērā, kādā šie noteikumi risina jautājumu par to, vai ienākumi, ko guvušas vienības vai veidojumi, kas saskaņā ar vienas vai otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas nodokļu tiesību aktiem (atbilstoši vispārīgiem noteikumiem vai izvērsti nosakot specifisku faktu modeļu apstrādi un šādu vienību vai veidojumu veidus) tiek uzskatīti par fiskāli caurskatāmiem, vai kas ir gūti, izmantojot šādas vienības vai veidojumus, ir uzskatāmi par Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta gūtajiem ienākumiem.

5. Puse var paturēt tiesības:

a) pilnībā nepiemērot šo pantu tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

b) nepiemērot 1.punktu tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir 4.punktā minētais noteikums;

c) nepiemērot 1.punktu tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir 4.punktā minētais noteikums, kas aizliedz saņemt līgumā paredzētos atvieglojumus, ja ienākumus gūst vienība vai veidojums, kas ir reģistrēts trešajā jurisdikcijā, vai tie ir gūti, izmantojot šādu vienību vai veidojumu;

d) nepiemērot 1.punktu tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir 4.punktā minētais noteikums, kas izvērsti nosaka specifisku faktu paraugu apstrādi un struktūrvienību vai juridisku veidojumu veidus;

e) nepiemērot 1.punktu tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir 4.punktā minētais noteikums, kas izvērsti nosaka specifisku faktu paraugu apstrādi un vienību vai veidojumu veidus, kā arī aizliedz saņemt līgumā paredzētos atvieglojumus, ja ienākumus gūst vienība vai veidojums, kas ir reģistrēts trešajā jurisdikcijā, vai ja tie ir gūti izmantojot šādu vienību vai veidojumu;

f) nepiemērot 2.punktu tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

g) piemērot 1.punktu tikai tādiem Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir 4.punktā minētais noteikums, kas izvērsti nosaka specifisku faktu paraugu apstrādi un vienību vai veidojumu veidus.

6. Katra Puse, kura nav izteikusi 5.punkta a) vai b) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir 4.punktā minētais noteikums, uz kuru neattiecas atruna, kas jāsniedz saskaņā ar 5.punkta c) līdz e) apakšpunktu, un ja tāds ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja Puse ir izteikusi iepriekš 5.punkta g) apakšpunktā minēto atrunu, iepriekšējā teikumā minēto paziņojumu iesniedz tikai par tiem Ietvertajiem nodokļu līgumiem, uz kuriem attiecas minētā atruna. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas šādu paziņojumu attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu noteikumu, šo noteikumu 4.punktā minētajā apmērā aizstāj ar 1.punkta noteikumiem (atbilstoši grozījumiem, kas var būt veikti saskaņā ar 3.punktu). Citos gadījumos 1.punktu (atbilstoši grozījumiem, kas var būt veikti saskaņā ar 3.punktu) piemēro Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, bet tikai tādā apmērā, kādā tie nav saderīgi ar 1.punktu (atbilstoši grozījumiem, kas var būt veikti saskaņā ar 3.punktu).

4.pants.
Dubultās rezidences vienības

1. Ja, ņemot vērā Ietverto nodokļu līgumu noteikumus, persona, kas nav fiziska persona, ir vairāku Līgumslēdzēju jurisdikciju rezidents, minēto Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes, cenšas savstarpējas vienošanās ceļā noteikt to Līgumslēdzēju jurisdikciju, par kuras rezidentu minētā persona tiks uzskatīta Ietvertā nodokļu līguma piemērošanai, ņemot vērā minētās personas faktiskās vadības atrašanās vietu, reģistrācijas vai cita veida dibinājuma vietu, kā arī citus būtiskus faktorus. Ja vienošanās nav panākta, šādai personai nav tiesību saņemt Ietvertajā nodokļu līgumā paredzētos nodokļa atvieglojumus vai atbrīvojumus, izņemot tādā apmērā un veidā, kādā par to var vienoties Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes.

2. 1.punktu piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, kas paredz normas, lai noteiktu, vai persona, kas nav fiziska persona, ir uzskatāma par vienas Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentu gadījumos, kad šī persona citādi tiktu uzskatīta par vairāku Līgumslēdzēju jurisdikciju rezidentu, vai gadījumā, ja tādu noteikumu nav. Tomēr 1.punktu nepiemēro attiecībā uz tiem Ietvertajiem nodokļu līgumu noteikumiem, kas īpaši risina jautājumu par tādu sabiedrību rezidenci, kuras ir iesaistītas divkārši reģistrētu sabiedrību režīmos.

3. Puse var paturēt tiesības:

a) pilnībā nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

b) pilnībā nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kas jau atrisina gadījumus, kad personas, kas nav fiziskas personas, ir vairāku Līgumslēdzēju jurisdikciju rezidenti, pieprasot, lai Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes cenšas savstarpēji vienoties par vienu rezidences Līgumslēdzēju jurisdikciju;

c) pilnībā nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kas jau atrisina gadījumus, kad personas, kas nav fiziskas personas, ir vairāku Līgumslēdzēju jurisdikciju rezidenti, aizliedzot tām saņemt līgumā paredzētos atvieglojumus, bet neprasot, lai Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes cenšas savstarpēji vienoties par vienu rezidences Līgumslēdzēju jurisdikciju;

d) pilnībā nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kas jau atrisina gadījumus, kad personas, kas nav fiziskas personas, ir vairāku Līgumslēdzēju jurisdikciju rezidenti, pieprasot, lai Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes cenšas savstarpēji vienoties par vienu rezidences Līgumslēdzēju jurisdikciju, un kas nosaka minētās personas statusu atbilstoši Ietvertajam nodokļu līgumam, ja vienošanos nevar panākt;

e) attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem aizstāt 1.punkta pēdējo teikumu ar šādu tekstu: "Ja minētā vienošanās netiek panākta, personai nav tiesību saņemt Ietvertajā nodokļu līgumā paredzētos nodokļu atvieglojumus vai atbrīvojumus.";

f) pilnībā nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kas noslēgti ar Pusēm, kuras ir izteikušas e) apakšpunktā minēto atrunu.

4. Katra Puse, kura nav izteikusi 3.punkta a) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā no tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem ir ietverts 2.punktā minētais noteikums, uz kuru neattiecas atruna, kas jāizsaka saskaņā ar 3.punkta b) līdz d) apakšpunktu, un ja tāds ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas šādu paziņojumu par Ietverto nodokļu līgumu noteikumu, šo noteikumu aizstāj ar 1.punkta noteikumiem. Citos gadījumos 1.punktu piemēro Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, bet tikai tādā apmērā, kādā tie nav saderīgi ar 1.punktu.

5.pants.
Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas metožu piemērošana

1. Puse var izvēlēties piemērot 2. un 3.punktā minēto (A risinājums), 4. un 5.punktā minēto (B risinājums) vai 6. un 7.punktā minēto (C risinājums), vai var neizvēlēties nevienu piedāvāto risinājumu. Ja katra Ietverto nodokļu līgumu Līgumslēdzēja jurisdikcija izvēlas atšķirīgu risinājumu (vai viena Līgumslēdzēja jurisdikcija izvēlas piemērot kādu risinājumu, bet otra nevienu), katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas izvēlētais risinājums tiks piemērots konkrētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentiem.

A risinājums

2. Ietverto nodokļu līgumu noteikumi, kas citādi paredzētu atbrīvot no nodokļa Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta gūto ienākumu vai tā īpašumā esošo kapitālu minētajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā ar nolūku novērst nodokļu dubulto uzlikšanu, netiek piemēroti, ja otra Līgumslēdzēja jurisdikcija piemēro Ietverto nodokļu līgumu noteikumus, lai atbrīvotu no nodokļiem šādus ienākumus vai kapitālu vai lai ierobežotu nodokļa likmi šādam ienākumam vai kapitālam. Pēdējā minētajā gadījumā pirmā Līgumslēdzēja jurisdikcija var atļaut atskaitīt no nodokļa, ko tā piemēro šāda rezidenta ienākumiem vai kapitālam, summu, kas ir vienāda ar otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā samaksāto nodokli. Tomēr šāds atskaitījums nedrīkst pārsniegt to daļu no pirms atskaitījuma piešķiršanas aprēķinātā nodokļa summas, kas attiecināma uz tādiem ienākuma vai kapitāla posteņiem, kuri var tikt aplikti ar nodokli otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā.

3. 2.punktu piemēro Ietvertajam nodokļu līgumam, kas citādi noteiktu Līgumslēdzējai jurisdikcijai pienākumu atbrīvot no nodokļa minētajā punktā norādīto ienākumu vai kapitālu.

B risinājums

4. Ietvertā nodokļu līguma noteikumi, kas citādi paredzētu atbrīvot no nodokļa Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta gūto ienākumu vai tā īpašumā esošo kapitālu minētajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā ar nolūku novērst nodokļu dubulto uzlikšanu, jo minētā Līgumslēdzēja jurisdikcija šādu ienākumu uzskata par dividendi, netiek piemēroti, ja saskaņā ar otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas normatīvajiem aktiem šāds ienākums tiek atskaitīts, lai noteiktu otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta ar nodokli apliekamo peļņu. Šajā gadījumā pirmā Līgumslēdzēja jurisdikcija atļauj atskaitīt no nodokļa, ko tā piemēro šāda rezidenta gūtajiem ienākumiem, summu, kas ir vienāda ar otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā samaksāto nodokli. Tomēr šāds atskaitījums nedrīkst pārsniegt to daļu no pirms atskaitījuma piešķiršanas aprēķinātā ienākuma nodokļa summas, kas attiecināma uz ienākumu, kas var tikt aplikts ar nodokli minētajā otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā.

5. 4.punktā minētais attiecas uz Ietverto nodokļu līgumu, kas citādi noteiktu Līgumslēdzējai jurisdikcijai pienākumu atbrīvot no nodokļa minētajā punktā norādīto ienākumu.

C risinājums

6. a) Ja Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents gūst ienākumu vai tam pieder kapitāls, kas atbilstoši Ietvertajam nodokļu līgumam ir apliekams ar nodokli otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā (izņemot tādā apmērā, kādā tā noteikumi ļauj otrai Līgumslēdzējai jurisdikcijai uzlikt nodokļus, pamatojoties vienīgi uz to, ka attiecīgais ienākums ir arī ienākums, kuru guvis otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents), pirmā Līgumslēdzēja jurisdikcija atļauj:

i) atskaitīt no šī rezidenta gūtajiem ienākumiem piemērotā nodokļa tādu summu, kas ir vieāda ar otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā samaksāto ienākuma nodokli;

ii) atskaitīt no šī rezidenta kapitālam piemērotā nodokļa tādu summu, kas ir vienāda ar otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā samaksāto kapitāla nodokli.

Tomēr šāds atskaitījums nedrīkst pārsniegt to daļu no pirms atskaitījuma piešķiršanas aprēķinātā ienākuma vai kapitāla nodokļa, kas attiecināms uz tādiem ienākumiem vai kapitālu, kuri var tikt aplikti ar nodokli minētajā otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā.

b) Ja atbilstoši kādam Ietverto nodokļu līgumu noteikumam Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta gūtais ienākums vai īpašumā esošais kapitāls ir atbrīvots no nodokļa minētajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, šī Līgumslēdzēja jurisdikcija, aprēķinot nodokļa summu par šā rezidenta atlikušo ienākumu vai kapitālu, var tomēr ņemt vērā no nodokļa atbrīvoto ienākumu vai kapitālu.

7. 6.punktu piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, kas nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai Līgumslēdzējai jurisdikcijai nosaka pienākumu attiecīgajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā atbrīvot no nodokļa Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta gūto ienākumu vai īpašumā esošo kapitālu, kas saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu noteikumiem var tikt aplikts ar nodokļiem otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā.

8. Puse, kura izvēlas nepiemērot nevienu no 1.punktā minētajiem risinājumiem, var paturēt tiesības pilnībā nepiemērot šo pantu vienam vai vairākiem identificētajiem Ietvertajam nodokļu līgumiem (vai nevienam tās Ietvertajam nodokļu līgumam).

9. Puse, kura neizvēlas piemērot C risinājumu, var paturēt tiesības neatļaut otrai Līgumslēdzējai jurisdikcijai(-ām) piemērot C risinājumu attiecībā uz vienu vai vairākiem identificētajiem Iietvertajiem nodokļu līgumiem (vai visiem tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem).

10. Katra Puse, kura izvēlas piemērot kādu no 1.punktā minētajiem risinājumiem, par savu izvēlēto risinājumu paziņo Depozitārijam. Šādā paziņojumā arī ietver:

a) ja Puse izvēlas piemērot A risinājumu, to noslēgto Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros ir ietverts 3.punktā minētais noteikums, kā arī jānorāda, kurā pantā un punktā noteikums atrodams;

b) ja Puse izvēlas piemērot B risinājumu, to noslēgto Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros ir ietverts 5.punktā minētais noteikums, kā arī jānorāda, kurā pantā un punktā noteikums atrodams;

c) ja Puse izvēlas piemērot C risinājumu, to noslēgto Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros ir ietverts 7.punktā minētais noteikums, kā arī jānorāda, kurā pantā un punktā noteikums atrodams.

Risinājumu piemēro Ietverto nodokļu līgumu noteikumam tikai tad, ja Puse, kura ir izvēlējusies attiecīgo risinājumu, ir sniegusi paziņojumu saistībā ar minēto noteikumu.

III DAĻA.
LĪGUMA ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA

6.pants.
Ietvertā nodokļu līguma mērķis

1. Ietvertais nodokļu līgums tiek grozīts, lai tajā iekļautu šādu preambulas tekstu:

"Lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu attiecībā uz nodokļiem, uz kuriem attiecas šis līgums, neradot nodokļa neuzlikšanas vai samazināta nodokļa uzlikšanas iespējas nodokļu nemaksāšanas vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas rezultātā (tai skaitā, izmantojot līgumus ar labvēlīgākiem noteikumiem ar mērķi gūt minētajos līgumos paredzētos atvieglojumus, lai tos netieši iegūtu trešo valstu rezidenti),".

2. 1.punktā minētais teksts jāiekļauj Ietvertajā nodokļu līgumā šāda līguma preambulas, kas norāda uz nodomu novērst nodokļu dubulto uzlikšanu, vietā vai tās neesamības gadījumā, neatkarīgi no tā, vai šāds formulējums attiecas arī uz nodomu neradīt nodokļa neuzlikšanas vai samazināta nodokļa uzlikšanas iespējas.

3. Turklāt Ietvertajos nodokļu līgumos, kuros nav preambulas, kurā pausta vēlēšanās turpmāk attīstīt ekonomiskās attiecības vai stiprināt sadarbību nodokļu jautājumos, Puse var izvēlēties iekļaut arī šādu preambulas tekstu:

"Vēloties turpmāk attīstīt to ekonomiskās attiecības un stiprināt to sadarbību nodokļu jautājumos,".

4. Puse var izvēlēties nepiemērot 1.punktā minēto tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, ja tajos jau ir preambula, kurā ir aprakstīts Līgumslēdzēju jurisdikciju nodoms novērst nodokļu dubulto uzlikšanu, vienlaikus neradot nodokļa neuzlikšanas vai samazināta nodokļa uzlikšanas iespējas, neatkarīgi no tā, vai formulējums ir plašāks vai attiecas tikai uz nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (tai skaitā, izmantojot līgumus ar labvēlīgākiem noteikumiem ar mērķi gūt minētajos līgumos paredzētos atvieglojumus, lai tos netieši iegūtu trešo valstu rezidenti).

5. Katra Puse paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā, uz kuru neattiecas saskaņā ar 4.punktu izteiktā atruna, ir 2.punktā minētais preambulas teksts, un šādā gadījumā norāda attiecīgā preambulas punkta tekstu. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas šādu paziņojumu par preambulas formulējumu, šīs preambulas teksts tiek aizstāts ar 1.punktā minēto tekstu. Citos gadījumos ar 1.punktā minēto tekstu tiek papildināts esošais preambulas teksts.

6. Katra Puse, kura izvēlas piemērot 3.punktu, par savu izvēli paziņo Depozitārijam. Turklāt šādā paziņojumā jāietver arī saraksts ar tādiem Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuru preambulā nav ietverts teksts, kurā pausts nodoms turpmāk attīstīt ekonomiskās attiecības vai stiprināt sadarbību nodokļu jautājumos. Ietvertajā nodokļu līgumā 3.punktā minētais teksts tiek iekļauts tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izvēlējušās piemērot minēto punktu un ir sniegušas attiecīgu paziņojumu saistībā ar Ietverto nodokļu līgumu.

7.pants.
Ļaunprātīgas līguma izmantošanas novēršana

1. Neatkarīgi no citiem Ietverto nodokļu līgumu noteikumiem, šādā līgumā paredzētais atvieglojums netiek piešķirts ienākumu vai kapitāla postenim, ja, ņemot vērā visus būtiskos faktus un apstākļus, ir pamatoti secināt, ka minētā atvieglojuma gūšana bija viens no šāda pasākuma vai darījuma veikšanas galvenajiem mērķiem, kā rezultātā tieši vai netieši radās minētais atvieglojums, ja vien netiek konstatēts, ka minētā atvieglojuma piešķiršana šajos apstākļos būtu saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu attiecīgo noteikumu nolūku un mērķi.

2. 1.punktu piemēro tāda Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā, kas aizliedz pilnīgu vai daļēju tādu atvieglojumu piešķiršanu, kurus citādi nodrošinātu Ietvertais nodokļu līgums, ja šādu atvieglojumu gūšana bija jebkura pasākuma vai darījuma, vai ar šādu pasākumu vai darījumu saistītas personas galvenais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem, vai gadījumā, ja tādu noteikumu nav.

3. Puse, kura nav izteikusi 15.punkta a) apakšpunktā minēto atrunu, var izvēlēties tās Ietvertajā nodokļu līgumā piemērot arī 4.punktu.

4. Ja Ietvertajā nodokļu līgumā paredzētie atvieglojumi personai tiek liegti saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem (atbilstoši, kā tie var būt tikuši modificēti saskaņā ar šo konvenciju), kas aizliedz pilnīgu vai daļēju tādu atvieglojumu piešķiršanu, kurus citādi nodrošinātu Ietvertais nodokļu līgums, ja šādu atvieglojumu gūšana bija jebkura pasākuma vai darījuma, vai ar šādu pasākumu vai darījumu saistītas personas galvenais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem, tās Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde, kas citādi būtu piešķīrusi minētos atvieglojumus, tomēr uzskatīs minēto personu par tādu personu, kurai ir tiesības saņemt šādu atvieglojumu vai citus atvieglojumus attiecībā uz konkrēto ienākumu posteni vai kapitālu, ja pēc minētās personas pieprasījuma un attiecīgo faktu un apstākļu izvērtēšanas kompetentā iestāde nolemj, ka minētie atvieglojumi šai personai tiktu piešķirti, ja nebūtu šis darījums vai pasākums. Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde, kurai otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents ir iesniedzis pieprasījumu saskaņā ar šo punktu, pirms tā noraidīšanas konsultējas ar attiecīgās otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetento iestādi.

5. 4.punkts attiecas uz Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem (atbilstoši, kā tie var būt tikuši modificēti saskaņā ar šo konvenciju), kas aizliedz pilnīgu vai daļēju tādu atvieglojumu piešķiršanu, kurus citādi nodrošinātu Ietvertais nodokļu līgums, ja šādu atvieglojumu gūšana bija jebkura pasākuma vai darījuma, vai ar šādu pasākumu vai darījumu saistītas personas galvenais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem.

6. Izsakot 17.punkta c) apakšpunktā minēto paziņojumu, Puse var izvēlēties Ietvertajā nodokļu līgumā piemērot arī 8.–13.punktā izklāstītos noteikumus (turpmāk tekstā – "Noteikums par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu"). Noteikums par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu attiecas uz Ietverto nodokļu līgumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izvēlējušās to piemērot.

7. Ja dažas, bet ne visas, Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas izvēlas piemērot Noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu atbilstoši 6.punktam, tad, neraugoties uz minētā punkta noteikumiem, Noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu Ietvertā nodokļu līgumā noteikto atvieglojumu piešķiršanai piemēro:

a) visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas, ja visas tās Līgumslēdzējas jurisdikcijas, kuras atbilstoši 6.punktam nav izvēlējušas piemērot Noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu, tam piekrīt, izvēloties piemērot šo apakšpunktu un attiecīgi par to informējot Depozitāriju;

b) tikai tās Līgumslēdzējas jurisdikcijas, kuras ir izvēlējušās piemērot Noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu, ja visas pārējās Līgumslēdzējas jurisdikcijas, kuras atbilstoši 6.punktā minētajam nav izvēlējušas piemērot Noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu, tam piekrīt, izvēloties piemērot šo apakšpunktu un attiecīgi par to informējot Depozitāriju;

Noteikums par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu

8. Ja vien Noteikumā par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu nav paredzēts citādi, Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents nav tiesīgs saņemt atvieglojumu, kas citādi tiktu piešķirts saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu, ja vien tas nav atvieglojums, kas tiek piešķirts saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem:

a) kas nosaka tādas personas, kas nav fiziska persona, bet ir vairāku Līgumslēdzēju jurisdikciju rezidents, rezidenci, ņemot vērā Ietvertā nodokļu līguma noteikumus, kas definē Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentu;

b) kas paredz, ka Līgumslēdzēja jurisdikcija pēc tam, kad saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu otra Līgumslēdzēja jurisdikcija būs veikusi sākotnējo korekciju, pirmās Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmumam piešķirs korelatīvu korekciju par to nodokļa summu, kuru pirmā Līgumslēdzēja jurisdikcija būs iekasējusi par saistīta uzņēmuma peļņu;

c) kas atļauj Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentiem pieprasīt, lai minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde izvērtētu gadījumus, kad nodokļi uzlikti neatbilstoši Ietvertajam nodokļu līgumam, ja vien laikā, kad attiecīgais atvieglojums tiktu piešķirts, minētais rezidents nav "kvalificēta persona", kas definēta 9.punktā.

9. Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents ir kvalificēta persona laikā, kad atvieglojums tiktu citādi piešķirts saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu, ja minētais rezidents attiecīgajā laikā ir:

a) fiziska persona;

b) minētā Līgumslēdzēja jurisdikcija vai tās politiska apakšvienība vai pašvaldība , vai šādas Līgumslēdzējas jurisdikcijas, politiskās apakšvienības vai pašvaldības iestāde vai institūcija;

c) sabiedrība vai cita struktūrvienība, ja tās galvenās kategorijas akcijas tiek regulāri tirgotas vienā vai vairākās atzītās fondu biržās;

d) persona, kas nav fiziska persona, bet:

i) ir tāda veida bezpeļņas organizācija, par kuru Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir vienojušās, apmainoties ar diplomātiskajām notām;

ii) ir struktūrvienība vai juridisks veidojums, kas ir reģistrēts minētajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā un kas saskaņā ar minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas nodokļu tiesību aktiem ir uzskatāms par atsevišķu personu, un

A) kas ir reģistrēts un darbojas tikai vai gandrīz tikai, lai administrētu un fiziskām personām izmaksātu pensiju pabalstus un nodrošinātu papildu atvieglojumus, un kuru kā šādu iestādi regulē attiecīgā Līgumslēdzēja jurisdikcija vai kāda no tās politiskajām apakšvienībām vai pašvaldībām;vai

B) kas ir reģistrēts un darbojas tikai vai gandrīz tikai, lai investētu līdzekļus A sadaļā minēto vienību vai juridisko veidojumu vajadzībām;

e) persona, kura nav fiziska persona, ja vismaz pusi no divpadsmit mēnešu laika perioda, tostarp laikā, kad citos apstākļos atvieglojums tiktu piešķirts, personām, kuras ir attiecīgās Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenti un kuras ir tiesīgas saņemt Ietvertajā nodokļu līgumā paredzētos atvieglojumus saskaņā ar no a) līdz d) apakšpunktā minēto, tieši vai netieši pieder vismaz 50 procenti šīs personas akcijām.

10. a) Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents ir tiesīgs saņemt Ietvertajā nodokļu līgumā paredzētos atvieglojumus par ienākumiem, kas gūti citā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, neatkarīgi no tā, vai minētais rezidents ir kvalificēta persona, ja šis rezidents ir iesaistīts aktīvā uzņēmējdarbībā pirmajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā un otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā gūtais ienākums ir radies vai ir saistīts ar minēto uzņēmējdarbību. Noteikuma par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu kontekstā termins "aktīva uzņēmējdarbība" neietver turpmāk minētās darbības vai to apkopojumu, proti:

i) darbības kontrolakciju sabiedrības statusā;

ii) uzņēmumu grupas vispārējas uzraudzības vai administrēšanas nodrošināšana;

iii) grupas finansējuma nodrošināšana (tostarp līdzekļu kopfonda veidošana);

iv) ieguldījumu veidošana vai pārvaldība, ja vien šīs darbības neveic banka, apdrošināšanas sabiedrība vai reģistrēts vērtspapīru dīleris savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros.

b) Ja Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta ienākumu posteni veido ienākums, kas gūts no uzņēmējdarbības, ko šis rezidents veicis otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, vai ienākums, ko otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā radījusi saistīta persona, šā punkta a) apakšpunktā minētie nosacījumi tiek uzskatīti par izpildītiem attiecībā uz minēto posteni tikai tad, ja pirmajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā veiktā rezidenta uzņēmējdarbība, ar kuru minētais postenis ir saistīts, ir būtiska attiecībā uz to pašu darbību vai uzņēmuma papilddarbību, ko rezidents vai minētā saistīta persona veic otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā. To, vai šā apakšpunkta izpratnē uzņēmējdarbība ir būtiska, nosaka, ņemot vērā visus faktus un apstākļus.

c) Šā punkta piemērošanai tiek uzskatīts, ka darbības, kuras veikusi persona, kas ir saistīta ar Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentu, ir veicis šis rezidents.

11. Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents, kas nav kvalificēta persona, ir tiesīgs saņemt atvieglojumus, kuri tiktu citādi piešķirti saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu attiecībā uz ienākumu posteni, ja vismaz pusi no jebkura divpadsmit mēnešu laika perioda, tostarp laikā, kad citos apstākļos atvieglojums tiktu piešķirts, personām, kuras ir ekvivalenti labuma guvēji, tieši vai netieši pieder vismaz 75 procenti līdzdalības šajā rezidentā .

12. Ja Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents nav kvalificēta persona atbilstoši 9.punkta noteikumiem un nav tiesīgs saņemt atvieglojumus saskaņā ar 10. un 11.punktu, otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde tomēr var piešķirt Ietvertajā nodokļu līgumā paredzētos atvieglojumus vai atvieglojumus konkrētam ienākumu postenim, ņemot vērā Ietvertā nodokļu līguma nolūku un mērķi, tomēr tikai tad, ja šāds rezidents minētajai kompetentai iestādei pierāda, ka neviens no tā uzņēmējdarbības reģistrēšanas, iegādes vai uzturēšanas, kā arī darbību īstenošanas galvenajiem mērķiem nebija iegūt atvieglojumus, kas paredzēti Ietvertajā nodokļu līgumā. Pirms tiek apmierināts vai noraidīts Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta prasījums saskaņā ar šajā punktā minēto, otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde, kurai prasījums ir iesniegts, konsultējas ar pirmās Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetento iestādi.

13. Noteikumā par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu:

a) "atzīta fondu birža" ir:

i) jebkura fondu birža, kura ir reģistrēta un kura kā šāda birža tiek regulēta saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas jurisdikcijas normatīvajiem aktiem;

ii) jebkura cita fondu birža, par kuru ir vienojušās Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes;

b) "galvenās kategorijas akcijas" ir sabiedrības akciju kategorija vai kategorijas, kas pārstāv sabiedrības kopējo balsstiesību vairākumu un vērtību, vai līdzdalības vienībā kategorija vai kategorijas, kas kopumā pārstāv kopējo vienības balsstiesību vairākumu un vienības vērtību;

c) "ekvivalents labuma guvējs " ir jebkura persona, kas būtu tiesīga saņemt atvieglojumus attiecībā uz ienākumu posteni, par kuru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēja jurisdikcija piešķir atvieglojumu saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem, Ietverto nodokļu līgumu vai citu starptautisku dokumentu, un kas ir līdzvērtīgs vai labvēlīgāks par atvieglojumu, kurš ir piešķirams minētajam ienākumu postenim saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu; lai noteiktu, vai persona ir ekvivalents labuma guvējs attiecībā uz dividendēm, tiek uzskatīts, ka šai personai pieder tāds pats dividendes izmaksājošās sabiedrības kapitāls, kāds pieder sabiedrībai, kura pieprasa atvieglojumu dividendēm;

d) attiecībā uz vienībām, kuras nav sabiedrības, par "akcijām" uzskata daļas, kuras ir pielīdzināmas akcijām;

e) divas personas tiks uzskatītas par "saistītām personām", ja vienai no šīm personām tieši vai netieši pieder vismaz 50 procenti no līdzdalības otrā personā (sabiedrības gadījumā – vismaz 50 procenti no kopējām balsstiesībām un sabiedrības akciju vērtības) vai ja citai personai tieši vai netieši pieder vismaz 50 procenti no līdzdalības katrā personā (sabiedrības gadījumā – vismaz 50 procenti no kopējām balsstiesībām un sabiedrības akciju vērtības); jebkurā gadījumā persona ir saistīta ar otru personu, ja, balstoties uz attiecīgajiem faktiem un apstākļiem, viena persona kontrolē otru vai ja cita persona vai personas kontrolē abas minētās personas.

14. Noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu piemēro to Ietvertā nodokļu līguma noteikumu, kas paredz, ka Ietvertajā nodokļu līgumā paredzētie atvieglojumi (vai atvieglojums, kas nav atvieglojums, ko paredz Ietvertā nodokļu līguma noteikumi par rezidenci, saistītiem uzņēmumiem vai diskriminācijas nepieļaušanu, vai atvieglojumi, kuri piemērojami tikai Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentiem) tiek piešķirti tikai rezidentam, kurš, izpildot vienu vai vairākus kategoriskus testus, ir tiesīgs saņemt šādus atvieglojumus, vietā, vai ja šādu noteikumu nav.

15. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot 1.punktu attiecībā uz tās Ietverto nodokļu līgumu, pamatojoties uz to, ka tā ir iecerējusi pieņemt tādu noteikumu kopumu, kas apvieno noteikumu par atvieglojumu izvērstu ierobežojumu un normas, kas skar starpnieka finansēšanas struktūras, vai galvenā mērķa testu, tādējādi izpildot obligāto standartu, lai saskaņā ar ESAO/G20 BEPS pasākumu plānu, novērstu nodokļu līgumu ļaunprātīgu izmantošanu; tādā gadījumā Līgumslēdzējas jurisdikcijas cenšas panākt savstarpēji apmierinošu risinājumu, kas atbilst minimālā standarta prasībām;

b) nepiemērot 1.punktu (un 4.punktu, ja Puse ir izvēlējusies to piemērot) attiecībā uz tās Ietverto nodokļu līgumu, kas jau paredz noteikumus, kas aizliedz pilnīgu tādu atvieglojumu piešķiršanu, kurus citādi nodrošinātu Ietvertais nodokļu līgums, ja šādu atvieglojumu gūšana bija jebkura pasākuma vai darījuma, vai ar šādu pasākumu vai darījumu saistītas personas galvenais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem;

c) nepiemērot noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu attiecībā uz tās Ietverto nodokļu līgumu, kurā jau ietverts 14.punktā minētais noteikums.

16. Izņemot gadījumus, kad noteikums par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu attiecas uz Ietvertajā nodokļu līgumā paredzētajiem atvieglojumiem, ko viena vai vairākas Puses piešķir atbilstoši 7.punktam, Puse, kura atbilstoši 6.punktā minētajam, izvēlas piemērot noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu, var paturēt tiesības nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, attiecībā uz kuriem viena vai vairākas pārējās Līgumslēdzējas jurisdikcijas nav izvēlējušās piemērot noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu. Tādā gadījumā Līgumslēdzēja jurisdikcija cenšas panākt savstarpēji apmierinošu risinājumu, kas atbilst ESAO/G20 BEPS pasākumu plānā minētajam minimālajam standartam par ļaunprātīgas nodokļu līgumu izmantošanas novēršanu.

17. a) Katra Puse, kura nav izteikusi 15.punkta a) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā, uz kuru neattiecas 15.punkta b) apakšpunkta minētā atruna, ir 2.punktā minētais noteikums, un ja šāds noteikums ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izteikušas paziņojumu saistībā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumu, šo noteikumu aizstāj ar 1.punkta noteikumiem (un attiecīgā gadījumā ar 4.punkta noteikumiem). Citos gadījumos 1.punktu (un attiecīgā gadījumā 4.punktu) piemēro Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā, bet tikai tādā apmērā, kādā tie nav saderīgi ar 1.punktu (attiecīgā gadījumā ar 4.punktu). Puse, kura izsaka paziņojumu saskaņā ar šajā apakšpunktā minēto, var papildus informēt, ka, lai gan tā pieņem tikai 1.punkta piemērošanu kā pagaidu pasākumu, tā divpusējās sarunās paredz pēc iespējas pieņemt noteikumu par atvieglojumu ierobežošanu, tādējādi papildinot vai aizstājot 1.punktu.

b) Katra Puse, kura izvēlas īstenot 4.punktā minēto, par savu izvēli paziņo Depozitārijam. Ietvertajam nodokļu līgumam 4.punktu piemēro tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izteikušas minēto paziņojumu.

c) Katra Puse, kura izvēlas piemērot noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu saskaņā ar 6.punktu, par savu izvēli paziņo Depozitārijam. Ja vien minētā Puse nav izteikusi 15.panta c) apakšpunktā minēto atrunu, šādā paziņojumā jāietver arī saraksts ar tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros ir ietverts 14.punktā minētais noteikums, kā arī jānorāda, kurā pantā un punktā šāds noteikums ir iekļauts.

d) Katra Puse, kura neizvēlas piemērot noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu saskaņā ar 6.punktu, bet izvēlas piemērot 7.punkta a) vai b) apakšpunktā minēto, par izvēlēto apakšpunktu paziņo Depozitārijam. Ja vien minētā Puse nav izteikusi 15.panta c) apakšpunktā minēto atrunu, šādā paziņojumā jāietver arī saraksts ar tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros ir ietverts 14.punktā minētais noteikums, kā arī jānorāda, kurā pantā un punktā šāds noteikums ir iekļauts.

e) Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izteikušas paziņojumu saskaņā ar c) vai d) apakšpunktu attiecībā uz noteikumu Ietvertajā nodokļu līgumā, šo noteikumu aizstāj ar noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu. Citos gadījumos noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu piemēro Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā, bet tikai tādā apmērā, kādā šie noteikumi nav saderīgi ar noteikumu par vienkāršotu atvieglojumu ierobežojumu.

8.pants.
Dividenžu pārskaitījumi

1. Ietvertā nodokļu līguma noteikumi, kas atbrīvo no nodokļa sabiedrības - Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta izmaksātas dividendes vai kas ierobežo likmi, pēc kuras šādas dividendes tiek apliktas ar nodokli, ja faktiskais īpašnieks vai saņēmējs ir sabiedrība, kura ir otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents un kurai pieder, kura tur vai kontrolē vairāk nekā noteiktu daudzumu kapitāla, daļu, akciju vai balsstiesību vai tai līdzīgu līdzdalību dividendes izmaksājošā sabiedrībā, tiek piemēroti tikai tad, ja šajos noteikumos aprakstītie īpašumtiesību apstākļi tiek izpildīti 365 dienu periodā, kas ietver dividenžu izmaksāšanas dienu (aprēķinot minēto periodu, vērā neņem īpašumtiesību maiņu, kas tiešā veidā rastos tās sabiedrības, kurai pieder daļas vai kura izmaksā dividendes, korporatīvās reorganizācijas – apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā).

2. 1.punktā minētais obligātais turēšanas periods tiek piemērots tā obligātā turēšanas perioda vietā, kas norādīts 1.punktā minētā Ietvertā nodokļu līguma noteikumos, vai ja šāds termiņš nav noteikts.

3. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

b) nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, ja 1.punktā minētajos noteikumos ir norādīts turpmāk minētais:

i) obligātais turēšanas periods;

ii) obligātais turēšanas periods, kas nepārsniedz 365 dienas;

iii) obligātais turēšanas periods, kas pārsniedz 365 dienas.

4. Katra Puse, kura nav izteikusi 3.punkta a) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir noteikums, kas minēts 1.punktā, uz kuru neattiecas atruna, kas minēta 3.punkta b) apakšpunktā, un, ja šāds noteikums ir, tad norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Attiecībā uz Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem 1.punktu piemēro tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izteikušas paziņojumu par minēto noteikumu.

9.pants.
Kapitāla pieaugums no akciju vai līdzdalības atsavināšanas uzņēmumos, kas savu vērtību, galvenokārt, iegūst no nekustamā īpašuma

1. Ietverto nodokļu līgumu noteikumi, kas paredz, ka kapitāla pieaugums, ko vienas Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents gūst, atsavinot akcijas vai citu pielīdzināmu līdzdalību uzņēmumā, var tikt aplikts ar nodokļiem otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, ja vairāk nekā noteiktu vērtības daļu minētās akcijas vai līdzdalība iegūst no nekustamā īpašuma, kurš atrodas minētajā otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā (vai ja vairāk nekā noteikta daļu no minētā uzņēmuma īpašuma veido šāds nekustamais īpašums (nekustamais īpašums)), tiek piemēroti:

a) ja attiecīgā robežvērtība tiek sasniegta jebkurā brīdī 365 dienu periodā pirms atsavināšanas; un

b) akcijām vai pielīdzināmai līdzdalībai, piemēram, līdzdalībai personālsabiedrībā vai trastā (ciktāl šādas akcijas vai līdzdalība vēl nav ietvertas), papildus citām akcijām vai tiesībām, uz kurām šie noteikumi jau attiecas.

2. 1.punkta a) apakšpunktā minēto periodu attiecina tā perioda vietā, kas paredzēts, lai noteiktu, vai ir sasniegta 1.punktā minētā Ietvertā nodokļu līguma noteikumos norādītā attiecīgā robežvērtība, vai gadījumā, ja tāda perioda nav.

3. Puse var arī izvēlēties attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem piemērot 4.punktu.

4. Attiecībā uz Iietverto nodokļu līgumu kapitāla pieaugums, ko Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents gūst, atsavinot akcijas vai pielīdzināmu līdzdalību, piemēram, līdzdalību personālsabiedrībā vai trastā, var tikt aplikts ar nodokļiem otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, ja jebkurā laikā 365 dienu periodā pirms atsavināšanas vairāk nekā 50 procenti no akciju vai pielīdzināmās līdzdalības vērtības tieši vai netieši tiek iegūta no nekustamā īpašuma , kas atrodas minētajā otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā.

5. 4.punktu piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, kas paredz, ka pieaugums, ko vienas Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents gūst, atsavinot akcijas vai citu pielīdzināmu līdzdalību uzņēmumā, var tikt aplikts ar nodokļiem otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, ja vairāk nekā noteiktu vērtības daļu minētās akcijas vai līdzdalība iegūst no nekustamā īpašuma , kurš atrodas minētajā otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, vai ja vairāk nekā noteiktu daļu no minētā uzņēmuma īpašuma veido šāds nekustamais īpašums , vai gadījumā, ja tādu noteikumu nav.

6. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot 1.punktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

b) nepiemērot 1.punkta a) apakšpunktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

c) nepiemērot 1.punkta b) apakšpunktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

d) nepiemērot 1.punkta a) apakšpunktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir ietverts 1.punktā minētajam noteikumam līdzīgs noteikums, kurā norādīts periods tam, lai noteiktu, vai attiecīgā robežvērtība ir sasniegta;

e) nepiemērot 1.punkta b) apakšpunktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir ietverts 1.punktā minētajam noteikumam līdzīgs noteikums, kas attiecas uz tādas līdzdalības atsavināšanu, kas nav akcijas;

f) nepiemērot 4.punktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir 5.punktā aprakstītie noteikumi.

7. Katra Puse, kura nav izteikusi 6.punkta a) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir 1.punktā minētais noteikums, un ja šāds noteikums ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu noteikumiem 1.punktu piemēro tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas paziņojumu par minēto noteikumu.

8. Katra Puse, kura izvēlas īstenot 4.punktā minēto, par savu izvēli paziņo Depozitārijam. Attiecībā uz Ietvertajiem nodokļu līgumiem 4.punktu piemēro tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izteikušas minēto paziņojumu. Tādā gadījumā attiecībā uz attiecīgo Ietverto nodokļu līgumu netiek piemērots 1.punkts. Ja Puse nav izteikusi 6.panta f) apakšpunktā minēto atrunu, bet ir izteikusi 6.panta a) apakšpunktā minēto atrunu, paziņojumā jāiekļauj arī to Ietverto nodokļu līgumu saraksts, kuros ir ietverts 5.punktā minētais noteikums, kā arī jānorāda, kurā pantā un punktā šāds noteikums ir iekļauts. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izteikušas paziņojumu attiecībā uz Iekļautā nodokļu līguma noteikumu saskaņā ar šo punktu vai 7.punktu, tad nodokļu līguma noteikumu aizstāj ar 4.punkta noteikumiem. Citos gadījumos 4.punkts ir piemērojams Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, bet tikai tādā apmērā, kādā tie neatbilst 4.punktam.

10.pants.
Noteikums par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām, kuras atrodas trešajās jurisdikcijās

1. Ja:

a) Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmums gūst ienākumus otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā un pirmā minētā Līgumslēdzēja jurisdikcija šos ienākumus uzskata par ienākumiem, kas attiecināmi uz šī uzņēmuma pastāvīgo pārstāvniecību, kas atrodas trešajā jurisdikcijā, un

b) minētās pastāvīgās pārstāvniecības peļņa ir atbrīvota no nodokļiem pirmajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā,

tad Ietvertā nodokļu līguma atvieglojumi netiek piemēroti nevienam ienākumu postenim, kuram trešajā jurisdikcijā piemērotais nodoklis ir mazāks par 60 procentiem no tā nodokļa, kāds šim ienākumu postenim tiktu piemērots pirmajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, ja pastāvīgā pārstāvniecība atrastos pirmajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā. Šajā gadījumā visi ienākumi, uz kuriem attiecas šā punkta noteikumi, ir apliekami ar nodokli saskaņā ar otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas nacionālajiem tiesību aktiem neatkarīgi no citiem Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem.

2. 1.punktu nepiemēro, ja citā Līgumslēdzējā jurisdikcijā gūtais 1.punktā minētais ienākums ir saistīts vai ir gūts saistībā ar aktīvu uzņēmējdarbību, kas veikta ar pastāvīgās pārstāvniecības starpniecību (kas nav ieguldījumu veidošanas, pārvaldības vai vienkāršas turēšanas uzņēmuma paša vajadzībām darbība, ja vien šīs darbības nav bankas, apdrošināšanas uzņēmuma vai vērtspapīru darbības, ko veic attiecīgi banka, apdrošināšanas uzņēmums vai reģistrēts vērtspapīru brokeris).

3. Ja Ietvertajā nodokļu līgumā paredzēto atvieglojumu piešķiršana Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidenta gūtajiem ienākumiem tiek atteikta saskaņā ar 1.punktu, otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde var tomēr piešķirt šos atvieglojumus minētajam ienākumu postenim, ja, reaģējot uz šāda rezidenta iesūtītu lūgumu, minētā kompetentā iestāde lemj, ka šādu atvieglojumu piešķiršana ir attaisnojama, ņemot vērā to, ka minētais rezidents neatbilst 1. un 2.punkta prasībām. Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar iepriekšējo punktu otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents ir iesniedzis lūgumu, pirms tā pieņemšanas vai noraidīšanas konsultējas ar otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetento iestādi.

4. 1.–3.punktu piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, kas aizliedz vai ierobežo tādu atvieglojumu piešķiršanu, kas citādi tiktu piešķirti Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmumam, kurš otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā gūst ienākumu, kas ir saistīts ar šā uzņēmuma pastāvīgo pārstāvniecības, kura atrodas trešajā jurisdikcijā, vai gadījumā, ja tādu noteikumu nav.

5. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

b) nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuri jau paredz 4.punktā minētos noteikumus;

c) piemērot šo pantu tikai attiecībā uz tiem tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros jau ir 4.punktā minētie noteikumi.

6. Katra Puse, kura nav izteikusi 5.punkta a) vai b) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir 4.punktā minētais noteikums, un ja šāds noteikums ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izteikušas šādu paziņojumu par noteikumu Ietvertajā nodokļu līgumā, šo noteikumu aizstāj ar 1.–3.punkta noteikumiem. Citos gadījumos 1.–3.punktu piemēro Ietevertā nodokļu līguma noteikumu vietā, bet tikai tādā apmērā, kādā tie neatbilst minētajiem punktiem.

11.pants.
Nodokļu līgumu piemērošana, lai ierobežotu Puses tiesības uzlikt nodokļus tās rezidentiem

1. Ietvertais nodokļu līgums neietekmē Līgumslēdzējas jurisdikcijas nodokļu uzlikšanu, ko tā piemēro saviem rezidentiem, izņemot atvieglojumus, kas tiek piešķirti saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem:

a) kas paredz, ka minētā Līgumslēdzēja jurisdikcija pēc tam, kad saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu otra Līgumslēdzēja jurisdikcija būs veikusi sākotnējo korekciju, pirmās Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmumam piešķir korelatīvu vai attiecīgu korekciju par to nodokļa summu, kuru pirmā Līgumslēdzēja jurisdikcija būs iekasējusi par uzņēmuma pastāvīgās pārstāvniecības vai saistīta uzņēmuma peļņu;

b) kas var ietekmēt to, kā attiecīgā Līgumslēdzēja jurisdikcija piemēro nodokļus fiziskai personai, kura ir minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents, ja šī fiziskā persona gūst ienākumu par pakalpojumiem, kuri sniegti otrai Līgumslēdzējai jurisdikcijai vai tās politiskai apakšvienībai vai vietējai varas iestādei, vai citai līdzīgai institūcijai;

c) kas var ietekmēt to, kā attiecīgā Līgumslēdzēja jurisdikcija piemēro nodokļus fiziskai personai, kura ir minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents, ja šī fiziskā persona ir vienlaikus arī students, uzņēmuma māceklis vai praktikants, vai pasniedzējs, profesors, lektors, instruktors, pētnieks vai zinātniskais pētnieks, kurš atbilst Ievertā nodokļu līguma nosacījumiem;

d) kas nosaka, ka minētā Līgumslēdzēja jurisdikcija saviem rezidentiem piešķir nodokļa ieskaiti vai nodokļu atbrīvojumu ienākumam, kuru otra Līgumslēdzēja jurisdikcija var aplikt ar nodokli saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu (tostarp tādas pastāvīgās pārstāvniecības peļņu, kura saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu attiecināma uz šo pārstāvniecību, kas atrodas minētajā otrajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā);

e) kas aizsargā minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentus pret konkrētu minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas īstenotu diskriminējošu nodokļu uzlikšanas praksi;

f) kas atļauj minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidentiem pieprasīt, lai minētās vai citas Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde izvērtētu gadījumus, kad nodokļi tiek piemēroti neatbilstoši Ietvertajam nodokļu līgumam;

g) kas var ietekmēt to, kā minētā Līgumslēdzēja jurisdikcija piemēro nodokļus fiziskai personai, kura ir minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas rezidents, ja šī fiziskā persona ir otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas diplomātiskās misijas, valdības misijas vai konsulārā dienesta loceklis;

h) kas paredz, ka pensijām un citiem maksājumiem, kas veikti saskaņā ar otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas sociālās apdrošināšanas normatīvajiem aktiem, nodoklis ir jāpiemēro tikai minētajā otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā;

i) kas paredz, ka pensijām un līdzīgiem maksājumiem, gada pensijām, uzturlīdzekļu maksājumiem vai citiem uzturēšanas pabalstiem, kas rodas otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, nodoklis ir jāpiemēro tikai minētajā otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā;

j) kas citādi nepārprotami ierobežo Līgumslēdzējas jurisdikcijas tiesības uzlikt nodokli saviem rezidentiem vai nepārprotami nosaka, ka Līgumslēdzējai jurisdikcijai, kurā tiek gūti ienākumi, ir ekskluzīvas tiesības piemērot nodokli attiecīgajam ienākumu postenim.

2. 1.punktu piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, kas nosaka, ka Ietvertais nodokļu līgums neskar Līgumslēdzējas jurisdikcijas nodokļu uzlikšanu, ko tā piemēro saviem rezidentiem, vai gadījumā, ja šādu noteikumu nav.

3. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

b) nepiemērot šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuri jau paredz 2.punktā minētos noteikumus.

4. Katra Puse, kura nav izteikusi 3.punkta a) vai b) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā no tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem ir 2.punktā minētais noteikums, un ja šāds noteikums ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izteikušas šādu paziņojumu par Ietverto nodokļu līgumu noteikumu, šo noteikumu aizstāj ar 1.punkta noteikumiem. Citos gadījumos 1.punktu piemēro Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, bet tikai tādā apmērā, kādā tie nav saderīgi ar 1.punktu.

IV DAĻA.
IZVAIRĪŠANĀS NO PASTĀVĪGĀS PĀRSTĀVNIECĪBAS STATUSA

12.pants.
Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgas pārstāvniecības statusa, izmantojot komisionāra darījumus un līdzīgas stratēģijas

1. Neskatoties uz Ietverto nodokļu līgumu noteikumiem, kas definē terminu "pastāvīga pārstāvniecība", tomēr ņemot vērā 2.punktu, ja persona Ietverto nodokļu līgumu Līgumslēdzējā jurisdikcijā darbojas uzņēmuma vārdā un, to darot, parasti slēdz līgumus vai parasti veic darbību, kuras rezultātā tiek slēgti līgumi, kādi parasti tiek noslēgti, uzņēmumam tajos neveicot būtiskas izmaiņas, un šie līgumi ir:

a) uzņēmuma vārdā; vai

b) par īpašumtiesību nodošanu vai īpašuma lietošanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz tādu īpašumu, kas pieder šim uzņēmumam vai ko šim uzņēmumam ir tiesības lietot; vai

c) par uzņēmuma pakalpojumu sniegšanu,

minētais uzņēmums tiks uzskatīts par tādu, kuram Līgumslēdzējā jurisdikcijā ir pastāvīgā pārstāvniecība, attiecībā uz minētās personas uzņēmuma labā veiktajām darbībām, ja vien šādas darbības, ja uzņēmums tās ir veicis, izmantojot noteiktu darbības vietu minētajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, nav uzskatāmas par pamatu tam, lai šo noteikto darbības vietu uzskatītu par pastāvīgo pārstāvniecību atbilstoši Ietvertā nodokļu līguma pastāvīgās pārstāvniecības definīcijai (atbilstoši grozījumiem, kas var būt veikti saskaņā ar šo konvenciju).

2. 1.punktu nepiemēro, ja persona, kas Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējā jurisdikcijā rīkojas otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmuma vārdā, veic uzņēmējdarbību pirmajā minētajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā kā aģents ar neatkarīgu statusu un rīkojas uzņēmuma vārdā savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros. Ja tomēr persona rīkojas vienīgi vai gandrīz vienīgi viena vai vairāku tādu uzņēmumu vārdā, ar kuriem tā ir cieši saistīta, šī persona nav uzskatāma par neatkarīgu aģentu šā punkta izpratnē attiecībā uz jebkuru šādu uzņēmumu.

3. a) 1.punktu piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, kas izklāsta nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek uzskatīts, ka uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība Līgumslēdzējā jurisdikcijā (vai tiek uzskatīts, ka persona ir pastāvīgā pārstāvniecība Līgumslēdzējā jurisdikcijā) attiecībā uz darbību, kuru persona, kas nav aģents ar neatkarīgu statusu, veic uzņēmuma labā, tomēr tikai tādā apmērā, kādā šādi noteikumi attiecas uz situāciju, kurā šai personai ir un tā parasti izmanto pilnvaras šajā Līgumslēdzējā jurisdikcijā slēgt līgumus uzņēmuma vārdā.

b) 2.punktu piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, kas nosaka, ka netiek uzskatīts, ka uzņēmumam nav pastāvīgās pārstāvniecības Līgumslēdzējā jurisdikcijāattiecībā uz darbību, ko aģents ar neatkarīgu statusu veic uzņēmuma vārdā.

4. Puse var paturēt tiesības nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem.

5. Katra Puse, kura nav izteikusi 4.punktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir ietverts 3.punkta a) apakšpunktā minētais noteikums, kā arī norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. 1.punktu piemēro attiecībā uz Ietvertā nodokļu līguma noteikumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas šādu paziņojumu par minēto noteikumu.

6. Katra Puse, kura nav izteikusi 4.punktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir ietverts 3.punkta b) apakšpunktā minētais noteikums, kā arī norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. 2.punktu piemēro attiecībā uz Ietvertā nodokļu līguma noteikumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas šādu paziņojumu par minēto noteikumu.

13.pants.
Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot atbrīvojumus konkrētām darbībām

1. Puse var izvēlēties piemērot 2.punktu (A risinājums) vai 3.punktu (B risinājums), vai izvēlēties nepiemērot nevienu risinājumu.

A risinājums

2. Neatkarīgi no Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem, kur definēts termins "pastāvīgā pārstāvniecība", tiek uzskatīts, ka termins "pastāvīgā pārstāvniecība" neietver:

a) darbības, kuras īpaši uzskaitītas Ietvertajā nodokļu līgumā (pirms grozījumiem, kas veikti saskaņā ar šo konvenciju) kā darbības, kuras nav uzskatāmas par pastāvīgo pārstāvniecību, neatkarīgi no tā, vai šis izņēmums attiecībā uz pastāvīgās pārstāvniecības statusu ir atkarīgs no darbības, kurai ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs;

b) noteiktas uzņēmējdarbības vietas uzturēšanu vienīgi, lai veiktu uzņēmuma labā jebkuru darbību, kura nav minēta a) apakšpunktā;

c) noteiktas uzņēmējdarbības vietas uzturēšanu vienīgi, lai veiktu a) un b) apakšpunktos minētās darbības jebkādā to kombinācijā,

ja šai darbībai vai, c) apakšpunkta gadījumā, visam noteiktās uzņēmējdarbības vietas darbību kopumam ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs.

B risinājums

3. Neraugoties uz tiem Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem, kur definēts termins "pastāvīgā pārstāvniecība", tiek uzskatīts, ka termins "pastāvīgā pārstāvniecība" neietver:

a) darbības, kuras īpaši uzskaitītas Ietvertajā nodokļu līgumā (pirms grozījumiem, kas veikti saskaņā ar šo konvenciju) kā darbības, kuras nav uzskatāmas par pastāvīgo pārstāvniecību, neatkarīgi no tā, vai šis izņēmums attiecībā uz pastāvīgās pārstāvniecības statusu ir atkarīgs no darbības, kurai ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs, izņemot tiktāl, ciktāl Ietvertā nodokļu līguma attiecīgais noteikums nepārprotami nosaka, ka konkrēta darbība netiek uzskatīta par pastāvīgo pārstāvniecību, ja šai darbībai ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs;

b) noteiktas uzņēmējdarbības vietas uzturēšanu vienīgi, lai veiktu uzņēmuma labā jebkuru darbību, kura nav minēta a) apakšpunktā, ja šai darbībai ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs;

c) noteiktas uzņēmējdarbības vietas uzturēšanu vienīgi, lai veiktu a) un b) apakšpunktos minētās darbības jebkādā to kombinācijā, ja noteiktas uzņēmējdarbības vietas darbību kopumam, kas rodas šīs kombinācijas rezultātā, ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs.

4. Ietvertā nodokļu līguma (atbilstoši iespējamiem grozījumiem saskaņā ar 2. vai 3.punktu) noteikums, kurā ir uzskaitītas konkrētas darbības, kuras nav uzskatāmas par pastāvīgo pārstāvniecību, neattiecas uz noteiktu uzņēmējdarbības vietu, kuru izmanto vai uztur uzņēmums, ja šis uzņēmums vai ar to cieši saistīts uzņēmums veic uzņēmējdarbību tajā pašā vietā vai citā vietā tajā pašā Līgumslēdzējā jurisdikcijā, un:

a) šī vieta vai cita vieta ir uzņēmuma vai cieši saistītā uzņēmuma pastāvīgā pārstāvniecība saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem, kurā definēta pastāvīgā pārstāvniecība; vai

b) darbību kopumam, kas rodas darbību kombinācijas rezultātā, ko abi uzņēmumi veic tajā pašā vietā vai ko tas pats uzņēmums vai cieši saistīti uzņēmumi veic divās vietās, nav sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs,

ja uzņēmējdarbība, ko divi uzņēmumi veic tajā pašā vietā vai tas pats uzņēmums, vai cieši saistīti uzņēmumi divās vietās, ir uzskatāma par papildu funkcijām, kas ir daļa no vienotas saimnieciskas darbības.

5. a) 2. un 3.punktu piemēro to Ietvertā nodokļu līguma attiecīgo noteikumu vietā, kurā ir uzskaitītas noteiktas darbības, kas nav uzskatāmas par pastāvīgo pārstāvniecību, pat ja darbību veic, izmantojot noteiktu uzņēmējdarbības vietu (vai to Ietvertā nodokļu līguma noteikumu, kas darbojas līdzīgā veidā, vietā).

b) 4.punkts attiecas uz tiem Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem (atbilstoši grozījumiem, ko var veikt saskaņā ar 2. vai 3.punktu), kuros ir uzskaitītas noteiktas darbības, kas nav uzskatāmas par pastāvīgo pārstāvniecību, pat ja darbību veic, izmantojot noteiktu uzņēmējdarbības vietu (vai Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem, kas darbojas līdzīgā veidā).

6. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

b) nepiemērot 2.punktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kur nepārprotami ir noteikts, ka uzskaitītās noteiktās darbības netiek uzskatītas par pastāvīgo pārstāvniecību vienīgi, ja katrai no šīm darbībām ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs;

c) nepiemērot 4.punktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

7. Katra Puse, kura izvēlas piemērot kādu no 1.punktā minētajiem risinājumiem, par savu izvēlēto risinājumu paziņo Depozitārijam. Šādā paziņojumā iekļauj arī sarakstu ar tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuros ir ietverts 5.punkta a) apakšpunktā minētais noteikums, kā arī katra šāda noteikuma panta un punkta numurs. Risinājumu piemēro attiecībā uz Ietvertā nodokļu līguma noteikumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir izvēlējušās piemērot to pašu risinājumu un ir iesniegušas paziņojumu attiecībā uz šādu noteikumu.

8. Katra Puse, kura nav izteikusi 6.punkta a) vai c) apakšpunktā minēto atrunu un neizvēlas piemērot risinājumu saskaņā ar 1.punktu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā no tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem ir ietverts 5.punkta b) apakšpunktā minētais noteikums, kā arī norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. 4.punktu piemēro attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas paziņojumu attiecībā uz šādu noteikumu saskaņā ar šo punktu vai 7.punktu.

14.pants.
Kontraktu sadalīšana

1. Tikai nolūkā noteikt, vai periods (vai periodi), kas norādīts Ietvertā nodokļu līguma noteikumā, kas nosaka laika termiņu (termiņus), pēc kura noteikti projekti vai darbības ir uzskatāmas par pastāvīgo pārstāvniecību, ir pārsniegti:

a) ja Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmums veic darbības otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā vietā, kas uzskatāma par būvlaukumu vai celtniecības projektu, vai instalācijas projektu, vai citu īpašu projektu, kas noteikts Ietvertā nodokļu līguma attiecīgajā noteikumā, vai veic uzraudzības vai konsultēšanas darbības saistībā ar šādu vietu, ja Ietvertajā nodokļu līgumā ir noteikums, kur ir atsauce uz šādām darbībām, un šīs darbības tiek veiktas vienu vai vairākus laika periodus, kas kopumā pārsniedz 30 dienas, nepārsniedzot attiecīgajā Ietvertā nodokļu līguma noteikumā minēto periodu vai periodus;

b) ja saistītas darbības tiek veiktas otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā (vai ja Ietvertā nodokļu līguma attiecīgais noteikums attiecas uz uzraudzības vai konsultēšanas darbībām, saistībā ar tām, ) tajā pašā būvlaukumā vai celtniecības vai instalācijas projektā, vai citā vietā, kas minēta Ietvertā nodokļu līguma attiecīgajā noteikumā, dažādos laika periodos, kur katrs pārsniedz 30 dienas, un ja šīs darbības veic viens vai vairāki uzņēmumi, kas cieši saistīti ar pirmo minēto uzņēmumu,

šos dažādos laika periodus pieskaita kopējam laika periodam, kurā pirmais minētais uzņēmums ir veicis darbības šajā būvlaukumā vai celtniecības vai instalācijas projektā, vai citā vietā, kas minēta Ietvertā nodokļu līguma attiecīgajā noteikumā.

2. 1.punktu piemēro Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā tādā apmērā, kādā šie noteikumi skar līgumu sadalīšanu vairākās daļās, lai novērstu laika perioda vai periodu attiecināšanu attiecībā uz pastāvīgās pārstāvniecības pastāvēšanu konkrētiem projektiem vai darbībām, kas minētas 1.punktā, vai gadījumā, ja šādu noteikumu nav.

3. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem;

b) nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kas saistīti ar dabas resursu izpēti vai izmantošanu.

4. Katra Puse, kura nav izteikusi 3.punkta a) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir ietverts 2.punktā minētais noteikums, uz kuru neattiecas 3.punkta b) apakšpunktā minētā atruna, un ja šāds noteikums ir, tad norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas šādu paziņojumu attiecībā uz noteikumu Ietvertajā nodokļu līgumā, šādu noteikumu aizstāj ar 1.punkta noteikumiem atbilstoši 2.punktā minētajā apmērā. Citos gadījumos 1.punktu piemēro Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā, bet tikai tādā apmērā, kādā tie nav saderīgi ar 1.punktu.

15.pants.
Ar uzņēmumu cieši saistītas personas definīcija

1. To Ietverto nodokļu līgumu noteikumu izpratnē, kuri tiek grozīti ar 12.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot komisionāru darījumus un līdzīgas stratēģijas) 2.punktu, 13.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot atbrīvojumus konkrētām darbībām) 4.punktu vai 14.panta (Līgumu sadalīšana) 1.punktu, persona ir cieši saistīta ar uzņēmumu, ja, balstoties uz visiem attiecīgajiem faktiem un apstākļiem, viens uzņēmums kontrolē otru vai abus uzņēmumus kontrolē tās pašas personas vai uzņēmumi. Jebkurā gadījumā personu uzskata par cieši saistītu ar uzņēmumu, ja personai tieši vai netieši pieder vairāk nekā 50 procentu līdzdalības uzņēmumā (vai, sabiedrības gadījumā, vairāk nekā 50 procentu kopējo balsstiesību un sabiedrības akciju vērtības vai līdzdalības sabiedrības pašu kapitālā) vai ja citai personai tieši vai netieši pieder vairāk nekā 50 procentu līdzdalības (vai, sabiedrības gadījumā,vairāk nekā 50 procentu kopējo balsstiesību un sabiedrības akciju vērtības vai līdzdalības sabiedrības pašu kapitālā) personā un uzņēmumā.

2. Puse, kura ir izteikusi 12.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot komisionāru darījumus un līdzīgas stratēģijas) 4.punktā, 13.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot atbrīvojumus konkrētām darbībām) 6.punkta a) vai c) apakšpunktā un 14.panta (Līgumu sadalīšana) 3.punkta a) apakšpunktā minētās atrunas, var paturēt tiesības nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, uz kuriem šīs atrunas attiecas.

V DAĻA.
STRĪDU IZŠĶIRŠANAS UZLABOŠANA

16.pants.
Savstarpējās saskaņošanas procedūra

1. Ja persona uzskata, ka vienas vai abu Līgumslēdzēju jurisdikciju rīcības rezultātā šai personai rodas vai var rasties nodokļu uzlikšana, kas neatbilst Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem, šī persona var, neatkarīgi no šo Līgumslēdzēju jurisdikciju nacionālajos tiesību aktos paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, iesniegt sūdzību izskatīšanai vienas vai otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē. Sūdzība jāiesniedz izskatīšanai trīs gadu laikā pēc pirmā paziņojuma par rīcību, kuras rezultātā personai radusies Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem neatbilstoša nodokļu uzlikšana.

2. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka iebildumi ir pamatoti, un tā pati nespēj panākt apmierinošu risinājumu, tā cenšas lietu atrisināt, savstarpēji vienojoties ar otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetento iestādi, lai novērstu nodokļu uzlikšanu, kas neatbilst Ietvertajam nodokļu līgumam. Jebkura panāktā vienošanās tiek izpildīta, neatkarīgi no Līgumslēdzēju jurisdikciju nacionālajos tiesību aktos noteiktajiem termiņiem.

3. Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes cenšas savstarpējas vienošanās ceļā atrisināt jebkurus sarežģījumus vai novērst šaubas, kas var rasties, interpretējot vai piemērojot Ietverto nodokļu līgumu. Tās var arī savstarpēji konsultēties, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu Ietvertajā nodokļu līgumā neparedzētos gadījumos.

4. a) i) 1.punkta pirmo teikumu piemēro to Ietvertā nodokļu līguma (vai tā daļu) noteikumu vietā, kas paredz, ka, ja persona uzskata, ka vienas vai abu Līgumslēdzēju jurisdikciju rīcības rezultātā šai personai rodas vai var rasties nodokļu uzlikšana, kas neatbilst Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem, šī persona var, neatkarīgi no šo Līgumslēdzēju jurisdikciju nacionālajos tiesību aktos paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, iesniegt sūdzību izskatīšanai tās Līgumslēdzējas jurisdikcijas, kuras rezidents ir persona, kompetentajā iestādē, ieskaitot to noteikumu vietā, saskaņā ar kuriem, ja sūdzība, ko iesniegusi šī persona, ir izskatāma saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem par diskriminācijas nepieļaušanu valsts piederības dēļ, sūdzību var iesniegt tās Līgumslēdzējas jurisdikcijas, kuras valsts piederīgais ir šī persona, kompetentajā iestādē, vai gadījumā, ja šādu noteikumu nav.

ii) 1.punkta otro teikumu piemēro Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā, kas paredz, ka 1.punkta pirmajā teikumā minētā sūdzība ir jāiesniedz noteiktā laika periodā, kas ir īsāks par trīs gadiem pēc pirmā paziņojuma par rīcību, kas izraisījusi Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem neatbilstošu nodokļu uzlikšanu, vai ja Ietvertajā nodokļu līgumā nav noteikuma, kas nosaka laika periodu, kurā šāda sūdzība ir jāiesniedz.

b) i) 2.punkta pirmo teikumu piemēro, ja Ietvertajā nodokļu līgumā nav noteikumu, kas paredz, ka, ja kompetentā iestāde, kurai 1.punktā minētā persona ir iesniegusi sūdzību, uzskata, ka iebildumi ir pamatoti, un tā pati nespēj panākt apmierinošu risinājumu, tā cenšas lietu atrisināt, savstarpēji vienojoties ar otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetento iestādi, lai novērstu nodokļu uzlikšanu, kas neatbilst Ietvertajam nodokļu līgumam.

ii) 2.punkta otro teikumu piemēro, ja Ietvertajā nodokļu līgumā nav noteikumu, kas paredz, ka jebkāda panāktā vienošanās tiek izpildīta, neatkarīgi no Līgumslēdzēju jurisdikciju nacionālajos tiesību aktos noteiktajiem termiņiem.

c) i) 3.punkta pirmo teikumu piemēro, ja Ietvertajā nodokļu līgumā nav noteikumu, kas paredz, ka Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes cenšas savstarpējas vienošanās ceļā atrisināt jebkurus sarežģījumus vai novērst šaubas, kas rodas attiecībā uz Ietvertā nodokļu līguma interpretāciju vai piemērošanu.

ii) 3.punkta otro teikumu piemēro, ja Ietvertajā nodokļu līgumā nav noteikumu, kas paredz, ka Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes var arī savstarpēji konsultēties, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu Ietvertajā nodokļu līgumā neparedzētos gadījumos.

5. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot 1.punkta pirmo teikumu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, pamatojoties uz to, ka tā paredz izpildīt minimālo standartu strīdu izšķiršanas uzlabošanai saskaņā ar ESAO/G20 BEPS pakotni, nodrošinot, ka saskaņā ar katru no tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem (kas nav Ietvertais nodokļu līgums, ar ko personai atļauts iesniegt sūdzību izskatīšanai jebkuras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē), ja persona uzskata, ka vienas vai abu Līgumslēdzēju jurisdikciju rīcības rezultātā šai personai rodas vai var rasties nodokļu uzlikšana, kas neatbilst Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem, minētā persona var, neatkarīgi no šo Līgumslēdzēju jurisdikciju nacionālajos tiesību aktos paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, iesniegt sūdzību izskatīšanai Līgumslēdzējas jurisdikcijas, kuras rezidents ir šī persona, kompetentajā iestādē, vai, ja šīs personas iesniegtā sūdzība izskatāma saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumu par diskriminācijas nepieļaušanu valsts piederības dēļ, iesniegt sūdzību izskatīšanai Līgumslēdzējas jurisdikcijas, kuras valsts piederīgais ir persona; un šīs Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde īstenos divpusēju paziņojumu vai konsultāciju procesu ar otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetento iestādi lietās, kurās kompetentā iestāde, kurai tika iesniegta sūdzība izskatīšanai savstarpējās saskaņošanas procedūras ietvaros, neuzskata nodokļu maksātāja iebildumus par pamatotiem;

b) nepiemērot 1.punkta otro teikumu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kas neparedz, ka 1.punkta pirmajā teikumā minētā sūdzība ir jāiesniedz noteiktā laika periodā, pamatojoties uz to, ka tā paredz izpildīt minimālo standartu strīdu izšķiršanas uzlabošanai saskaņā ar ESAO/G20 BEPS pakotni, nodrošinot, ka, visu šādu Ietverto nodokļu līgumu vajadzībām, 1.punktā minētajam nodokļu maksātājam ir atļauts iesniegt sūdzību izskatīšanai vismaz triju gadu laikā pēc pirmā paziņojuma par rīcību, kas izraisījusi Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem neatbilstošu nodokļu uzlikšanu;

c) nepiemērot 2.punkta otro teikumu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, ja visu tās Ietverto nodokļu līgumu vajadzībām:

i) jebkura panāktā vienošanās, izmantojot savstarpējās saskaņošanas procedūru, tiek izpildīta, neatkarīgi no jebkādiem laika termiņiem, kas noteikti Līgumslēdzēju jurisdikciju nacionālajos tiesību aktos; vai

ii) tā paredz izpildīt minimālo standartu strīdu izšķiršanas uzlabošanai saskaņā ar ESAO/G20 BEPS pakotni, sarunu par divspusējā līguma noslēgšanu laikā pieņemot noteikumu, paredzot, ka:

A) Līgumslēdzējas jurisdikcijas neveic korekciju peļņai, kas ir attiecināma uz vienas no Līgumslēdzēju jurisdikciju uzņēmuma pastāvīgo pārstāvniecību, pēc perioda, par kuru abas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir savstarpēji vienojušās, no tā taksācijas gada beigām, kurā peļņa būtu bijusi attiecināma uz pastāvīgo pārstāvniecību (šo noteikumu nepiemēro krāpšanas, apzinātas pienākumu nepildīšanas vai rupjas neuzmanības gadījumā); un

B) Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmuma peļņā neiekļauj un attiecīgi ar nodokli neapliek peļņu, kuru būtu guvis uzņēmums, bet kuru tas nav guvis nosacījumu dēļ, kas minēti Ietvertā nodokļu līguma noteikumā par saistītiem uzņēmumiem, pēc termiņa, par kuru abas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir savstarpēji vienojušās, no tā taksācijas gada beigām, kurā uzņēmums būtu guvis peļņu (šo noteikumu nepiemēro krāpšanas, apzinātas pienākumu nepildīšanas vai rupjas nolaidības gadījumā).

6. a) Katra Puse, kura nav izteikusi 5.punkta a) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir noteikums, kas minēts 4.punkta a) apakšpunkta i) klauzulā, un ja šāds noteikums ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas paziņojumu attiecībā uz Ietvertā nodokļu līguma noteikumu, šo noteikumu aizstāj ar 1.punkta pirmo teikumu. Citos gadījumos 1.punkta pirmo teikumu piemēro Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā, bet tikai tiktāl, ciktāl tie nav saderīgi ar šo teikumu.

b) Katra Puse, kura nav izteikusi 5.panta b) apakšpunktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par:

i) tās Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros ir ietverts noteikums, kur paredzēts, ka 1.punkta pirmajā teikumā minētā sūdzība ir jāiesniedz noteiktā laika periodā, kas ir īsāks par trīs gadiem no pirmā paziņojuma par rīcību, kas izraisījusi Ietverto nodokļu līgumu noteikumiem neatbilstošu nodokļu uzlikšanu, kā arī norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru; Ietverto nodokļu līgumu noteikumu aizstāj ar 1.punkta otro teikumu, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir iesniegušas paziņojumu par minēto noteikumu; citos gadījumos, uz kuriem attiecas ii) klauzula, ar 1.punkta otro teikumu piemēro Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā, bet tikai tiktāl, ciktāl tie nav saderīgi ar 1.punkta otro teikumu;

ii) par tās Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros ir ietverts noteikums, kur paredzēts, ka 1.punkta pirmajā teikumā minētā sūdzība ir jāiesniedz noteiktā laika periodā, proti, vismaz trīs gadu laikā pēc pirmā paziņojuma par rīcību, kas izraisījusi Ietverto nodokļu līgumu noteikumiem neatbilstošu nodokļu uzlikšanu, kā arī norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru; 1.punkta otro teikumu nepiemēro attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu, ja kāda no Līgumslēdzējām jurisdikcijām ir iesniegusi šādu paziņojumu attiecībā uz šo Ietverto nodokļu līgumu.

c) Katra Puse paziņo Depozitārijam par:

i) tās Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros nav iekļauts 4.punkta b) apakšpunkta i) klauzulā minētais noteikums; 2.punkta pirmo teikumu piemēro attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir iesniegušas šādu paziņojumu saistībā ar šo Ietverto nodokļu līgumu;

ii) ja Puse nav izteikusi 5.punkta c) apakšpunktā minēto atrunu, tās Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros nav iekļauts 4.punkta b) apakšpunkta ii) klauzulā minētais noteikums; 2.punkta otro teikumu piemēro attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir iesniegušas šādu paziņojumu saistībā ar šo Ietverto nodokļu līgumu.

d) Katra Puse paziņo Depozitārijam par:

i) tās Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros nav iekļauts 4.punkta c) apakšpunkta i) klauzulā minētais noteikums; 3.punkta pirmo teikumu piemēro attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir iesniegušas šādu paziņojumu saistībā ar šo Ietverto nodokļu līgumu;

ii) tās Ietverto nodokļu līgumu sarakstu, kuros nav iekļauts 4.punkta c) apakšpunkta ii) klauzulā minētais noteikums; 3.punkta otro teikumu piemēro attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu tikai tad, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir iesniegušas šādu paziņojumu saistībā ar šo Ietverto nodokļu līgumu.

17.pants.
Atbilstošās korekcijas

1. Ja Līgumslēdzēja jurisdikcija tās uzņēmuma peļņā iekļauj tādu peļņu un attiecīgi uzliek tai nodokli, attiecībā uz kuru otrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmumam ir uzlikts nodoklis, un šī iekļautā peļņa ir tāda peļņa, kuru būtu guvis pirmās Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmums, ja attiecības starp šiem diviem uzņēmumiem būtu bijušas tādas, kādas pastāvētu starp diviem neatkarīgiem uzņēmumiem, tad otra Līgumslēdzēja jurisdikcija atbilstoši koriģē tā nodokļa summu, kādu uzliek šai peļņai otrā jurisdikcijā. Nosakot šo korekciju, ņem vērā citus Ietvertā nodokļu līguma noteikumus, un, ja nepieciešams, Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes konsultējas savā starpā.

2. 1.punktu piemēro tāda noteikuma vietā, kas paredz, ka Līgumslēdzējai jurisdikcijai ir jāveic atbilstošas korekcijas attiecībā tajā uzliktā nodokļa summu, kādu uzliek šīs Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmuma peļņai, ja otra Līgumslēdzēja jurisdikcija šo peļņu iekļauj šīs otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmuma peļņā un attiecīgi uzliek nodokli šai peļņai, un ja šādi iekļauta peļņa ir tāda peļņa, kuru būtu guvis šīs otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas uzņēmums, ja attiecības starp šiem diviem uzņēmumiem būtu bijušas tādas, kādas pastāvētu starp diviem neatkarīgiem uzņēmumiem, vai ja tāda noteikuma nav.

3. Puse var paturēt tiesības:

a) nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuri jau ietver 2.punktā minēto noteikumu;

b) nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, pamatojoties uz to, ka gadījumā, ja Ietvertajā nodokļu līgumā nav 2.punktā minētā noteikuma:

i) tā veic 1.punktā minēto atbilstošo korekciju; vai

ii) tās kompetentā iestāde cenšas atrisināt lietu saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem par savstarpējas saskaņošanas procedūru;

c) ja Puse ir izteikusi atrunu saskaņā ar 16.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) 5.punkta c) apakšpunkta ii) klauzulu, nepiemērot visu šo pantu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, pamatojoties uz to, ka tās sarunās par divpusējā līguma noslēgšanu tā pieņem 1.punktā minētajam līguma noteikumam līdzīgu noteikumu, ja vien Līgumslēdzējas jurisdikcijas bija spējušas panākt vienošanos par šo noteikumu un par 16.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) 5.punkta c) apakšpunkta ii) klauzulā minētajiem noteikumiem.

4. Katra Puse, kura nav sniegusi 3.punktā minēto atrunu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā ir 2.punktā minētais noteikums, un ja šāds noteikums ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir iesniegušas šādu paziņojumu attiecībā uz Ietvertā nodokļu līguma noteikumu, šo noteikumu aizstāj ar 1.punkta noteikumiem. Citos gadījumos 1.punktu piemēro Ietvertā nodokļu līguma noteikumu vietā, bet tikai tiktāl, ciktāl tie nav saderīgi ar 1.punktu.

VI DAĻA.
ARBITRĀŽA

18.pants.
Izvēle piemērot VI daļu

Puse var izvēlēties piemērot šo daļu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, un par to attiecīgi paziņo Depozitārijam. Šo daļu piemēro attiecībā uz divām Līgumslēdzējām jurisdikcijām saistībā ar Ietverto nodokļu līgumu vienīgi, ja abas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir iesniegušas šādu paziņojumu.

19.pants.
Obligāti saistoša arbitrāža

1. Ja:

a) saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma (ko var grozīt ar 16.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) pirmo punktu) atbilstoši iespējamiem grozījumiem saskaņā ar šo konvenciju) noteikumu, kas paredz, ka persona var iesniegt sūdzību izskatīšanai Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē, ja šī persona uzskata, ka vienas vai abu Līgumslēdzēju jurisdikciju rīcības rezultātā šai personai rodas vai var rasties nodokļu uzlikšana, kas neatbilst Ietvertā nodokļu līguma (kuru var grozīt ar Konvenciju) noteikumiem, persona ir iesniegusi sūdzību izskatīšanai Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē, pamatojoties uz to, ka vienas vai abu Līgumslēdzēju jurisdikciju rīcības rezultātā šai personai ir radusies nodokļu uzlikšana, kas neatbilst Ietvertā nodokļu līguma (kuru var grozīt ar Konvenciju) noteikumiem; un

b) kompetentās iestādes nespēj panākt vienošanos, lai atrisinātu lietu saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma (ko var grozīt ar 16.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) 2.punktu) noteikumu, kur paredzēts, ka kompetentā iestāde, savstarpēji vienojoties ar otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetento iestādi, cenšas atrisināt lietu divu gadu laikā, sākot no 8. vai 9.punktā minētā sākuma datuma, atkarībā no konkrētā gadījuma (ja vien pirms šī perioda beigām Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes nav vienojušās par citu termiņu attiecīgajā lietā un nav paziņojušas personai, kura ir iesniegusi sūdzību, par šādu vienošanos),

tad jebkurus neatrisinātos jautājumus, kas izriet no lietas, ja persona to pieprasa rakstiski, iesniedz arbitrāžai šajā daļā aprakstītajā veidā saskaņā ar jebkuriem noteikumiem vai kārtību, par ko Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes ir vienojušās atbilstoši 10.punkta noteikumiem.

2. Ja kompetentā iestāde ir apturējusi 1.punktā minēto savstarpējās saskaņošanas procedūru, jo lieta par vienu vai vairākiem tiem pašiem jautājumiem tiek izskatīta tiesā vai administratīvajā tribunālā, 1.punkta b) apakšpunktā minētā perioda skaitīšanu pārtrauc līdz brīdim, kad tiesa vai administratīvais tribunāls būs pieņēmis galīgo lēmumu vai sūdzības izskatīšana būs apturēta vai atsaukta. Turklāt, ja persona, kura ir iesniegusi sūdzību, un kompetentā iestāde ir vienojušās apturēt savstarpējās saskaņošanas procedūru, 1.punkta b) apakšpunktā minētā perioda skaitīšanu pārtrauc līdz brīdim, kad apturēšanu atceļ.

3. Ja abas kompetentās iestādes piekrīt, ka lietā tieši iesaistīta persona nav savlaicīgi sniegusi būtisku papildu informāciju, ko ir pieprasījusi viena vai otra kompetentā iestāde pēc 1.punkta b) apakšpunktā minētā perioda sākuma, 1.punkta b) apakšpunktā minēto periodu pagarina par laiku, kas ir līdzvērtīgs periodam, kurš sākās dienā, kurā informācija tika pieprasīta, un beidzās dienā, kurā informācija tika sniegta.

4. a) arbitrāžas lēmumu par jautājumiem, kas iesniegti arbitrāžai, izpilda, savstarpēji vienojoties par 1.punktā minēto lietu. Arbitrāžas lēmums ir galīgs.

b) arbitrāžas lēmums ir saistošs abām Līgumslēdzējām jurisdikcijām, izņemot turpmāk minētajos gadījumos:

i) ja lietā tieši iesaistīta persona nepieņem savstarpējo vienošanos, ar kuru tiek izpildīts arbitrāžas lēmums. Tādā gadījumā kompetentās iestādes nepieņem lietu jebkādai tālākai izskatīšanai. Uzskata, ka lietā tieši iesaistītā persona nav pieņēmusi savstarpējo vienošanos, ar kuru tiek izpildīts arbitrāžas lēmums lietā, ja jebkura lietā tieši iesaistītā persona 60 dienu laikā pēc paziņojuma par savstarpējo vienošanos nosūtīšanas minētajai personai, savstarpējas vienošanās procesā, ar kuru tiek izpildīts arbitrāžas lēmums, neatsauc visus atrisinātos jautājumus no izskatīšanas tiesā vai administratīvajā tribunālā, vai citādi neizbeidz vēl nepabeigtu tiesas vai administratīvā tribunāla procesu par minētajiem jautājumiem saskaņā ar savstarpējo vienošanos;

ii) ja kādas Līgumslēdzējas jurisdikcijas tiesas galīgajā lēmumā ir teikts, ka arbitrāžas lēmums nav spēkā. Tādā gadījumā uzskata, ka pieprasījums izskatīt lietu arbitrāžā saskaņā ar 1.punktu nav iesniegts, un arbitrāžas process nav noticis (izņemot 21.panta (Arbitrāžas procesa konfidencialitāte) un 25.panta (Arbitrāžas tiesvedības izmaksas) nolūkā). Tādā gadījumā var iesniegt jaunu pieprasījumu izskatīt lietu arbitrāžā, ja vien kompetentās iestādes nevienojas, ka nevajadzētu atļaut iesniegt šādu jaunu pieprasījumu;

iii) ja lietā tieši iesaistīta persona jebkurā tiesā vai administratīvajā tribunālā turpina tiesvedību par jautājumiem, kas bija atrisināti savstarpējas vienošanās procesā, izpildot arbitrāžas lēmumu.

5. Kompetentā iestāde, kura saņēma sākotnējo pieprasījumu veikt savstarpējās saskaņošanas procedūru, kā minēts 1.punkta a) apakšpunktā, divu kalendāro mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas:

a) nosūta paziņojumu par pieprasījuma saņemšanu personai, kura ir iesniegusi sūdzību, un

b) nosūta paziņojumu par šo pieprasījumu, kā arī pieprasījuma kopiju otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajai iestādei.

6. Trīs kalendāro mēnešu laikā pēc tam kad kompetentā iestāde ir saņēmusi pieprasījumu veikt savstarpējās saskaņošanas procedūru (vai šāda pieprasījuma kopiju no otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentās iestādes), tā vai nu:

a) informē personu, kura ir iesniegusi sūdzību, un otru kompetento iestādi par to, ka ir saņēmusi informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu sūdzības rūpīgu izskatīšanu; vai

b) pieprasa papildu informāciju no minētās personas šīm vajadzībām.

7. Ja saskaņā ar 6.punkta b) apakšpunktu viena vai abas kompetentās iestādes ir pieprasījušas papildu informāciju personai, kura ir iesniegusi sūdzību, lai varētu veikt sūdzības rūpīgu izskatīšanu, kompetentā iestāde, kura pieprasīja papildu informāciju, trīs kalendāro mēnešu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas no minētās personas, informē šo personu un otru kompetento iestādi vai nu par to, ka tā:

a) ir saņēmusi pieprasīto informāciju; vai

b) daļa no pieprasītās informācijas vēl trūkst.

8. Ja neviena no kompetentajām iestādēm nav pieprasījusi papildu informāciju saskaņā ar 6.punkta b) apakšpunktu, 1.punktā minētais sākuma datums ir agrākais no:

a) datums, kurā abas kompetentās iestādes ir informējušas personu, kura ir iesniegusi sūdzību, saskaņā ar 6.punkta a) apakšpunktu; un

b) datums, kas ir trīs kalendāros mēnešus pēc tam, kad ir sniegts paziņojums otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajai iestādei saskaņā ar 5.punkta b) apakšpunktu.

9. Ja saskaņā ar 6.punkta b) apakšpunktu ir pieprasīta papildu informācija atbilstoši, 1.punktā minētais sākuma datums ir agrākais no:

a) galīgais datums, kurā kompetentās iestādes, kuras pieprasījušas papildu informāciju, ir attiecīgi informējušas personu, kura ir iesniegusi sūdzību, un otru kompetento iestādi saskaņā ar 7.punkta a) apakšpunktu; un

b) datums, kas ir trīs kalendāros mēnešus pēc tam, kad abas kompetentās iestādes ir saņēmušas visu informāciju, ko pieprasījusi viena vai otra kompetentā iestāde no personas, kura ir iesniegusi sūdzību.

Tomēr, ja viena vai abas kompetentās iestādes nosūta 7.punkta b) apakšpunktā minēto paziņojumu, to uzskata par lūgumu sniegt papildu informāciju saskaņā ar 6.punkta b) apakšpunktu.

10. Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes, savstarpēji vienojoties (saskaņā ar attiecīgo Ietvertā nodokļu līguma pantu, kas attiecas uz savstarpējās saskaņošanas procedūru), atrisina jautājumu par šajā daļā minēto noteikumu piemērošanas kārtību, tostarp par minimālās informācijas apjomu, kas katrai kompetentajai iestādei nepieciešama, lai veiktu lietas rūpīgu izskatīšanu. Šādu vienošanos noslēdz pirms datuma, kurā lietas neatrisinātos jautājumus var iesniegt izskatīšanai arbitrāžā, un pēc tam šo vienošanos var laiku pa laikam grozīt.

11. Nolūkā piemērot šo pantu tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, Puse var paturēt tiesības 1.punkta b) apakšpunktā noteikto divu gadu periodu aizstāt ar trīs gadu periodu.

12. Puse var paturēt tiesības piemērot turpmāk minētos noteikumus attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, neatkarīgi no citiem šā panta noteikumiem:

a) jebkurš neatrisināts jautājums, kas izriet no lietas, par ko veikta savstarpējās saskaņošanas procedūra, kas citādi attiecas uz šajā konvencijā paredzētā arbitrāžas procesa piemērošanas jomu, netiek iesniegts izskatīšanai arbitrāžā, ja vienas vai otras Līgumslēdzējas jurisdikcijas tiesa vai administratīvais tribunāls ir jau pieņēmis lēmumu šajā jautājumā;

b) arbitrāžas procesu izbeidz, ja, jebkurā brīdī pēc tam, kad ir veikts pieprasījums izskatīt lietu arbitrāžā un pirms arbitrāžas kolēģija ir pasludinājusi savu lēmumu Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentajām iestādēm, vienas no Līgumslēdzējām jurisdikcijām tiesa vai administratīvais tribunāls pieņem lēmumu šajā jautājumā.

20.pants.
Arbitru iecelšana

1. Izņemot gadījumus, kad Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes savstarpēji vienojas par citiem noteikumiem, šīs daļas vajadzībām piemēro 2.4.punktu.

2. Arbitrāžas kolēģijas locekļu iecelšanu reglamentē šādi noteikumi:

a) Arbitrāžas kolēģija sastāv no trīs individuāliem locekļiem, kuriem ir zināšanas vai pieredze starptautisko nodokļu jautājumos.

b) Katra kompetentā iestāde ieceļ vienu kolēģijas locekli 60 dienu laikā no pieprasījuma izskatīt lietu arbitrāžā datuma saskaņā ar 19.panta (Obligāti saistoša arbitrāža) 1.punktu. Abi šādā veidā ieceltie kolēģijas locekļi 60 dienu laikā pēc pēdējās to iecelšanas ieceļ trešo arbitru, kas ir arbitrāžas kolēģijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs nav nevienas Līgumslēdzējas jurisdikcijas valsts piederīgais vai rezidents.

c) Katram arbitrāžas kolēģijā ieceltajam loceklim iecelšanas pieņemšanas brīdī ir jābūt objektīvam un neatkarīgam no Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentajām iestādēm, nodokļu administrācijām un finanšu ministrijām, kā arī no visām lietā tieši iesaistītajām personām (kā arī to padomniekiem), un jāsaglabā viņa vai viņas objektivitāte un neatkarība visā tiesvedības laikā, un jāizvairās no jebkādas darbības saprātīgu laika periodu pēc tam, kas var kaitēt arbitru objektivitātei un neatkarībai attiecībā uz tiesvedību.

3. Ja Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde neieceļ arbitrāžas kolēģijas locekli 2.punktā noteiktajā veidā un laika periodā vai kā par to vienojušās Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes, attiecīgās kompetentās iestādes vārdā kolēģijas locekli ieceļ Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu politikas un administrācijas centra augstākās pakāpes amatpersona, kura nav nevienas minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas valsts piederīgais.

4. Ja abi arbitrāžas kolēģijas sākotnējie locekļi neieceļ priekšsēdētāju 2.punktā noteiktajā veidā un laikā vai kā par to vienojušās Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes, priekšsēdētāju ieceļ Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu politikas un administrācijas centra augstākās pakāpes amatpersona, kura nav nevienas minētās Līgumslēdzējas jurisdikcijas valsts piederīgais.

21.pants.
Arbitrāžas procesa konfidencialitāte

1. Vienīgi lai piemērotu šīs daļas noteikumus un attiecīgā Ietvertā nodokļu līguma noteikumus, un Līgumslēdzēju jurisdikciju valsts tiesību aktu noteikumus par informācijas apmaiņu, konfidencialitāti un administratīvo palīdzību, uzskata, ka personas vai iestādes, kurām var izpaust informāciju, ir arbitrāžas kolēģijas locekļi un ne vairāk kā trīs darbinieku uz vienu locekli (un topošie arbitri tikai tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai apstiprinātu viņu spēju pildīt arbitriem izvirzītās prasības). Informāciju, ko saņem arbitrāžas kolēģija vai iespējamie arbitri, un informāciju, ko kompetentās iestādes saņem no arbitrāžas kolēģijas, uzskata par informāciju, ar kuru apmainās, saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem par informācijas apmaiņu un administratīvo palīdzību.

2. Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes nodrošina, ka arbitrāžas kolēģijas locekļi un viņu darbinieki pirms savas darbības arbitrāžas procesā rakstiski piekrīt vienmēr ievērot konfidencialitāti un neizpaust informāciju par arbitrāžas procesu, kā noteikts Ietvertā nodokļu līguma noteikumos par informācijas apmaiņu un administratīvo palīdzību un saskaņā ar piemērojamajiem Līgumslēdzēju jurisdikciju tiesību aktiem.

22.pants.
Lietas izšķiršana pirms arbitrāžas noslēgšanas

Šīs daļas un attiecīgā Ietvertā nodokļu līguma noteikumu , kas paredz lietu izskatīšanu savstarpēji vienojoties, piemērošanai, savstarpējās saskaņošanas procedūru, kā arī arbitrāžas procesu lietā izbeidz, ja jebkurā laikā pēc tam, kad ir veikts pieprasījums izskatīt lietu arbitrāžā, un pirms arbitrāžas kolēģija ir paziņojusi savu lēmumu Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentajām iestādēm:

a) Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes panāk savstarpēju vienošanos, lai atrisinātu lietu; vai

b) persona, kas iesniedza sūdzību, atsauc pieprasījumu izskatīt lietu arbitrāžā vai pieprasījumu veikt savstarpējas saskaņošanas procedūru.

23.pants.
Arbitrāžas procesa veids

1. Izņemot gadījumos, kad Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes savstarpēji vienojas par citiem noteikumiem, uz arbitrāžas procesu saskaņā ar šajā daļā minēto attiecas šādi noteikumi.

a) Pēc tam, kad lieta ir iesniegta izskatīšanai arbitrāžā, katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde iesniedz arbitrāžas kolēģijai, līdz vienošanās dokumentā noteiktajam termiņam, ierosināto lēmumu, kurā ir skarti visi neatrisinātie jautājumi lietā (ņemot vērā visas vienošanās, kas ir iepriekš panāktas šajā lietā Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetento iestāžu starpā). Attiecībā uz katru korekciju vai līdzīgu jautājumu lietā ierosinātais lēmums attiecas tikai uz konkrētu naudas summu izlietojumu (piemēram, ienākumu vai izmaksu) vai, ja tas paredzēts, uz maksimālo uzliktā nodokļa likmi saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu. Lietā, kurā Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes nav spējušas panākt vienošanos jautājumā, kas attiecas uz attiecīgā Ietvertā nodokļu līguma noteikuma piemērošanas nosacījumiem (turpmāk tekstā "sliekšņa jautājums"), piemēram, par to, vai fiziskā persona ir rezidents un vai pastāvīgā pārstāvniecība pastāv, kompetentās iestādes var iesniegt alternatīvus ierosinātos lēmumus jautājumos, kuru izlemšana ir atkarīga no šādu sliekšņu jautājumu atrisināšanas.

b) Katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde var iesniegt arī papildu nostājas dokumentu arbitrāžas kolēģijai izskatīšanai. Katra kompetentā iestāde, kura iesniedz ierosināto lēmumu papildu nostājas dokumentu, iesniedz kopiju arī otrai kompetentajai iestādei līdz datumam, kurā ierosinātais lēmums un papildu nostājas dokuments bija jāiesniedz. Turklāt, katra kompetentā iestāde var arī iesniegt arbitrāžas kolēģijai, līdz vienošanās dokumentā noteiktajam termiņam, atbildes vienošanos par ierosināto lēmumu un papildu nostājas dokumentu, ko iesniegusi otra kompetentā iestāde. Jebkuras atbildes vienošanās kopiju iesniedz otrai kompetentajai iestādei līdz datumam, kurā atbildes vienošanās bija jāiesniedz.

c) Arbitrāžas kolēģija savam lēmumam izvēlas vienu no ierosinātajiem lēmumiem, ko lietā iesniegušas kompetentās iestādes attiecībā uz katru jautājumu un jebkuriem sliekšņa jautājumiem, un neietver nekādu šāda lēmuma pamatojumu vai jebkādu citu paskaidrojumu. Arbitrāžas lēmumu pieņem ar vienkāršu kolēģijas locekļu balsu vairākumu. Arbitrāžas kolēģija savu lēmumu paziņo rakstiski Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentajām iestādēm. Arbitrāžas lēmums nav precedents.

2. Šī panta piemērošanas vajadzībām attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, Puse var paturēt tiesības nepiemērot 1.punktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem. Tādā gadījumā, izņemot tiktāl, ciktāl Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes savstarpēji nevienojas par citiem noteikumiem, attiecībā uz arbitrāžas procesu tiek piemēroti šādi noteikumi.

a) Pēc tam, kad lieta ir iesniegta izskatīšanai arbitrāžā, katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentā iestāde sniedz jebkādu informāciju, kas var būt nepieciešama arbitrāžas lēmuma pieņemšanai, visiem kolēģijas locekļiem bez nepamatotas kavēšanās. Ja vien Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes nevienojas citādi, lēmuma pieņemšanas vajadzībām neņem vērā informāciju, kura nebija pieejama abām kompetentajām iestādēm pirms tās saņēma pieprasījumu skatīt lietu arbitrāžā.

b) Arbitrāžas kolēģija lemj par jautājumiem, kas iesniegti izskatīšanai arbitrāžā saskaņā ar piemērojamajiem Ietvertā nodokļu līguma noteikumiem, un, ņemot vērā šos noteikumus, saskaņā ar Līgumslēdzēju jurisdikciju valsts tiesību aktiem. Kolēģijas locekļi ņem vērā arī jebkurus citus avotus, ko Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes, savstarpēji vienojoties, var skaidri noteikt.

c) Arbitrāžas lēmumu paziņo Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentajām iestādēm rakstiski, un tajā norāda tiesību avotus, uz kuriem lēmums balstīts, un pamatojumu, kā rezultātā pieņemts šāds lēmums. Arbitrāžas lēmumu pieņem ar vienkāršu kolēģijas locekļu balsu vairākumu. Arbitrāžas lēmums nav precedents.

3. Puse, kura nav izteikusi 2.punktā minēto atrunu, var paturēt tiesības nepiemērot šā panta iepriekšējos punktus tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem ar Pusēm, kuras ir izteikušas šādu atrunu. Tādā gadījumā katra šāda Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes cenšas vienoties par arbitrāžas procesa veidu, ko piemēro attiecībā uz šādu Ietverto nodokļu līgumu. Kamēr šāda vienošanās nav panākta, 19.pantu (Obligāta saistoša arbitrāža) nepiemēro šādam Ietvertajam nodokļu līgumam.

4. Puse var arī izvēlēties piemērot 5.punktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, un par to attiecīgi paziņo Depozitārijam. 5.punktu piemēro attiecībā uz divām Līgumslēdzējām jurisdikcijām saistībā ar Ietverto nodokļu līgumu, ja viena vai otra Līgumslēdzēja jurisdikcija ir sniegusi šādu paziņojumu.

5. Pirms arbitrāžas procesa sākuma, Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes nodrošina, ka katra persona, kas iesniegusi sūdzību, un tās padomdevēji rakstiski vienojas neizpaust nevienai citai personai informāciju, kas arbitrāžas procesa laikā iegūta vai nu no kompetentās iestādes vai arbitrāžas kolēģijas. Savstarpējās saskaņošanas procedūra saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu, kā arī arbitrāžas process saskaņā ar šo daļu tiek izbeigts, ja jebkurā laikā pēc pieprasījuma izskatīt lietu arbitrāžā iesniegšanas un pirms arbitrāžas kolēģija ir paziņojusi savu lēmumu Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentajām iestādēm, persona, kura iesniegusi sūdzību, vai kāds no šīs personas padomdevējiem būtiski pārkāpj šo vienošanos.

6. Neatkarīgi no 4.punkta, Puse, kura neizvēlas piemērot 5.punktu, var paturēt tiesības nepiemērot 5.punktu attiecībā uz vienu vai vairākiem identificētajiem Ietvertajiem nodokļu līgumiem vai attiecībā uz nevienu Ietverto nodokļu līgumu.

7. Puse, kura izvēlas piemērot 5.punktu, var paturēt tiesības nepiemērot šo daļu attiecībā uz visiem Ietvertajiem nodokļu līgumiem, par kuriem otra Līgumslēdzēja jurisdikcija izsaka atrunu saskaņā ar 6.punktu.

24.pants.
Vienošanās par atšķirīgu lēmumu

1. Lai piemērotu šo daļu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem, Puse var izvēlēties piemērot 2.punktu un par to attiecīgi paziņo Depozitārijam. 2.punktu divām Līgumslēdzējām jurisdikcijām saistībā ar Ietverto nodokļu līgumu piemēro vienīgi, ja abas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas šādu paziņojumu.

2. Neatkarīgi no 19.panta (Obligāti saistoša arbitrāža) 4.punkta, arbitrāžas lēmums saskaņā ar šo daļu, nav saistošs Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējām jurisdikcijām, un to neizpilda, ja Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes vienojas par atšķirīgu lēmumu visos neatrisinātajos jautājumos trīs kalendāro mēnešu laikā pēc arbitrāžas lēmuma saņemšanas.

3. Puse, kura izvēlas piemērot 2.punktu, var paturēt tiesības 2.punktu piemērot tikai tiem Ietvertajiemm nodokļu līgumiem, uz kuriem attiecas 23.panta (Arbitrāžas procesa veids) 2.punkts.

25.pants.
Arbitrāžas procesa izmaksas

Saskaņā ar šo daļu arbitrāžas procesā arbitrāžas kolēģijas locekļu maksas un izmaksas, kā arī jebkurus izdevumus, kas radušies saistībā ar Līgumslēdzēju jurisdikciju arbitrāžas procesu, sedz Līgumslēdzējas jurisdikcijas tādā veidā, par kuru Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes savstarpēji vienojas. Ja šādas vienošanās nav, katra Līgumslēdzēja jurisdikcija sedz savus izdevumus un pašas ieceltā kolēģijas locekļa izdevumus. Arbitrāžas kolēģijas priekšsēdētāja izmaksas un citus ar arbitrāžas tiesvedības vešanu saistītos izdevumus vienādās daļās sedz Līgumslēdzējas jurisdikcijas.

26.pants.
Saderība

1. Ņemot vērā 18.pantu (Izvēle piemērot VI daļu), šīs daļas noteikumus piemēro to Ietverto nodokļu līgumu noteikumu vietā, kas paredz neatrisināto jautājumu, kas radušies savstarpējās saskaņošanas procedūrā izskatītā lietā, izskatīšanu arbitrāžā vai gadījumā, ja šādu noteikumu nav. Katra Puse, kura izvēlas piemērot šo daļu, paziņo Depozitārijam par to, vai katrā tās Ietvertajā nodokļu līgumā, uz kuriem neattiecas saskaņā ar 4.punktu izteiktā atruna, ir šāds noteikums, un ja tā ir, norāda katra šāda noteikuma panta un punkta numuru. Ja divas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir sniegušas paziņojumu par Ietvertā nodokļu līguma noteikumu, šo noteikumu aizstāj ar šīs daļas noteikumiem attiecībā uz abām Līgumslēdzējām jurisdikcijām.

2. Izskatīšanai arbitrāžā neiesniedz jebkurus neatrisinātos jautājumus, kas radušies savstarpējās saskaņošanas procedūrā izskatītā lietā, kas citādi ietilpst šajā daļā paredzētā arbitrāžas procesa tvērumā, ja šie jautājumi ietilpst tādas lietas tvērumā, attiecībā uz kuru iepriekš bijusi izveidota arbitrāžas kolēģija vai līdzīga institūcija saskaņā ar divpusēju vai daudzpusēju konvenciju, ar ko paredz neatrisinātu jautājumu, kas radušies savstarpējas saskaņošanas procedūrā izskatītā lietā, izskatīšanu obligāti saistošā arbitrāžā.

3. Saskaņā ar 1.punktu, nekas šajā daļā neietekmē plašāku saistību izpildi saistībā ar tādu neatrisinātu jautājumu izskatīšanu arbitrāžā, kas radušies saistībā ar savstarpējas saskaņošanas procedūru, kas izriet no citām Konvencijām, kuru Puses ir Līgumslēdzējas jurisdikcijas vai par tādām kļūs.

4. Puse var paturēt tiesības nepiemērot šo daļu attiecībā uz vienu vai vairākiem identificētajiem Ietvertajiem nodokļu līgumiem (vai attiecībā uz visiem tās Ietvertajam nodokļu līgumam), kuros jau ir paredzēta obligāti saistoša arbitrāža neatrisinātiem jautājumiem, kas radušies savstarpējās saskaņošanas procedūrā izskatītā lietā.

VII DAĻA.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27.pants.
Parakstīšana un ratificēšana, pieņemšana vai apstiprināšana

1. No 2016. gada 31. decembra šī konvencija ir atvērta parakstīšanai

a) visām valstīm;

b) Gērnsi (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Menas salai (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Džērsi (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste); un

c) ikvienai citai jurisdikcijai, kas ir pilnvarota kļūt par Pusi, ja citas Puses un Parakstītāji pieņem vienprātīgu lēmumu.

2. Šo konvenciju ratificē, pieņem vai apstiprina.

28.pants.
Atrunas

1. Ievērojot 2.punktu, attiecībā uz šo konvenciju nevar izteikt atrunas, izņemot tās, kuras nepārprotami pieļauj:

a) 3.panta (Caurskatāmas struktūrvienības) 5.punkts;

b) 4.panta (Dubultās rezidences vienības) 3.punkts;

c) 5.panta (Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas metožu īstenošana) 8. un 9.punkts;

d) 6.panta (Ietvertā nodokļu līguma mērķis) 4.punkts;

e) 7.panta (Ļaunprātīgas līguma izmantošanas novēršana) 15. un 16.punkts;

f) 8.panta (Dividenžu pārskaitījumi 3.punkts;

g) 9.panta (Kapitāla pieaugums no akciju vai līdzdalības atsavināšanas uzņēmumos, kas savu vērtību, galvenokārt, iegūst no nekustamā īpašuma) 6.punkts;

h) 10.panta (Noteikums par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām, kuras atrodas trešajās jurisdikcijās) 5.punkts;

i) 11.panta (Nodokļu līgumu piemērošana, lai ierobežotu Puses tiesības uzlikt nodokļus tās rezidentiem) 3.punkts;

j) 12.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot komisionāra darījumus un līdzīgas stratēģijas) 4.punkts;

k) 13.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot atbrīvojumus konkrētām darbībām ) 6.punkts;

l) 14.panta (Kontraktu sadalīšana) 3.punkts;

m) 15.panta (Ar uzņēmumu cieši saistītas personas definīcija) 2.punkts;

n) 16.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) 5.punkts;

o) 17.panta (Atbilstošās korekcijas) 3.punkts;

p) 19.panta (Obligāti saistoša arbitrāža) 11. un 12.punkts;

q) 23.panta (Arbitrāžas procesa veids) 2., 3., 6. un 7.punkts;

r) 24.panta (Vienošanās par atšķirīgu lēmumu) 3.punkts;

s) 26.panta (Saderība) 4.punkts;

t) 35.panta (Noteikumu Stāšanās spēkā) 6. un 7.punkts; un

u) 36.panta (VI daļas noteikumu stāšanās spēkā) 2.punkts.

2. a) Neatkarīgi no 1.punkta, Puse, kura saskaņā ar 18.pantu (Izvēle piemērot VI daļu) izvēlas piemērot VI daļu (Arbitrāža), var formulēt vienu vai vairākas atrunas par to lietu tvērumu, kuras var iesniegt izskatīšanai arbitrāžā saskaņā ar VI daļas (Arbitrāža) noteikumiem. Puse, kura saskaņā ar 18.pantu (Izvēle piemērot VI daļu) izvēlas piemērot VI daļu (Arbitrāža), pēc tam, kad tā ir kļuvusi par šīs konvencijas Pusi, izsaka atrunas saskaņā ar šo apakšpunktu tajā pašā laikā, kad tiek iesniegts šīs Puses paziņojums saskaņā ar 18.pantu (Izvēle piemērot VI daļu).

b) Saskaņā ar a) apakšpunktu izteiktās atrunas ir jāpieņem. Uzskata, ka Puse ir pieņēmusi saskaņā ar a) apakšpunktu izteikto atrunu, ja tā nav paziņojusi Depozitārijam, ka iebilst pret atrunu, līdz divpadsmit kalendāro mēnešu perioda beigām, kas sākas paziņojuma par atrunu Depozitārijam dienā, vai līdz dienai, kurā tā deponē savu ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk. Puse, kura izvēlas saskaņā ar 18.pantu (Izvēle piemērot VI daļu) piemērot VI daļu (Arbitrāža) pēc tam, kad tā ir kļuvusi par šīs konvencijas Pusi, iebildumus pret citu Pušu agrāk izteiktajām atrunām saskaņā ar a) apakšpunktu, var izteikt laikā, kad pirmā minētā Puse iesniedz 18.pantā (Izvēle piemērot VI daļu) minēto paziņojumu Depozitārijam. Ja Puse iebilst pret saskaņā ar a) apakšpunktu izteikto atrunu, visu VI daļu (Arbitrāža) nepiemēro starp iebildumu izteikušo Pusi un atrunu izteikušo Pusi.

3. Ja attiecīgajos šīs konvencijas noteikumos nav paredzēts citādi, ar atrunu, kas izteikta saskaņā ar 1. vai 2.punktu:

a) groza šīs konvencijas noteikumus, uz kuriem atruna attiecas, atrunu sniegušās Puses attiecībās ar otru Pusi atrunas apmērā; un

b) groza šos noteikumus tikpat lielā apmērā attiecībā uz otru Pusi tās attiecībās ar atrunu izteikušo Pusi.

4. Atrunas, kas piemērojamas Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kurus noslēgusi jurisdikcija vai teritorija, par kuras starptautiskajām attiecībām atbilde Puse, vai kuri ir noslēgti minētās jurisdikcijas vai teritorijas vārdā, ja šī jurisdikcija vai teritorija nav konvencijas Puse saskaņā ar 27.panta (Parakstīšana un ratificēšana, pieņemšana vai apstiprināšana) 1.punkta b) vai c) apakšpunktu, sniedz atbildīgā Puse, un tās var atšķirties no atrunām, ko šī Puse izteikusi attiecībā uz saviem Ietvertajiem nodokļu līgumiem.

5. Atrunas tiek izteiktas parakstīšanas brīdī vai ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas brīdī saskaņā ar šā panta 2., 6. un 9.punktu un 29.panta (Paziņojumi) 5.punkta noteikumiem. Tomēr, ja Puse, kas saskaņā ar 18.pantu (Izvēle piemērot VI daļu) izvēlas piemērot VI daļu (Arbitrāža) pēc tam, kad tā ir kļuvusi par šīs konvencijas Pusi, šā panta 1.punkta p), q), r) un s) apakšpunktos minētās atrunas, sniedz tajā pašā laikā, kad tiek iesniegts minētās Puses paziņojums Depozitārijam saskaņā ar 18.pantu(Izvēle piemērot VI daļu).

6. Ja atrunas tiek izteiktas parakstīšanas brīdī, tās apstiprina, deponējot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu, ja vien dokumentā, kurā ietvertas atrunas, nav skaidri precizēts, ka dokuments uzskatāms par galīgu, ņemot vērā šā panta 2., 5. un 9.punktu un 29.panta (Paziņojumi) 5.punkta noteikumus.

7. Ja atrunas netiek izteiktas parakstīšanas brīdī, tajā laikā Depozitārijam iesniedz paredzamo atrunu provizorisku sarakstu.

8. Attiecībā uz atrunām, kas izteiktas saskaņā ar katru no turpmāk minētajiem noteikumiem, jāiesniedz līgumu saraksts, kas paziņoti saskaņā ar 2.panta (Terminu interpretācija) 1.punkta a) apakšpunkta ii) klauzulu, kas ietilpst atrunas tvērumā, kā noteikts attiecīgajā noteikumā (un, ja atruna tiek izteikta saskaņā ar jebkuru no turpmāk minētajiem noteikumiem, kuri nav uzskaitīti c), d) un n) apakšpunktos, jānorāda katra attiecīgā noteikuma panta un punkta numurs), kad tiek izteiktas šādas atrunas:

a) 3.panta (Caurskatāmas struktūrvienības) 5.punkta b), c), d), e) un g) apakšpunkts;

b) 4.panta (Dubultās rezidences vienības) 3.punkta b), c) un d) apakšpunkts;

c) 5.panta (Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas metožu īstenošana) 8. un 9.punkts;

d) 6.panta ( Ietvertā nodokļu līguma mērķis) 4.punkts;

e) 7.panta (Ļaunprātīgas līguma izmantošanas novēršana) 15.punkta b) un c) apakšpunkts;

f) 8.panta (Dividenžu pārskaitījumi) 3.punkta b) apakšpunkta i), ii) un iii) klauzula;

g) 9.panta (Kapitāla pieaugums no akciju vai līdzdalības atsavināšanas uzņēmumos, kas savu vērtību, galvenokārt, iegūst no nekustamā īpašuma) 6.punkta d), e) un f) apakšpunkts;

h) 10.panta (Noteikums par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām, kuras atrodas trešajās jurisdikcijās) 5.punkta b) un c) apakšpunkts;

i) 11.panta (Nodokļu līgumu piemērošana, lai ierobežotu Puses tiesības uzlikt nodokļus tās rezidentiem) 3.punkta b) apakšpunkts;

j) 13.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot noteiktos atbrīvojumus konkrētām darbībām) 6.punkta b) apakšpunkts;

k) 14.panta (Kontraktu sadalīšana) 3.punkta b) apakšpunkts;

l) 16.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) 5.punkta b) apakšpunkts;

m) 17.panta (Atbilstošās korekcijas) 3.punkta a) apakšpunkts;

n) 23.panta (Arbitrāžas procesa veids) 6.punkts; un

o) 26.panta (Saderība) 4.punkts.

Atrunas, kas minētas iepriekš a) līdz o) apakšpunkos, nepiemēro nevienam Ietvertajam nodokļu līgumam, kurš nav iekļauts šajā punktā minētajā sarakstā.

9. Jebkura Puse, kas izteikusi atrunu saskaņā ar 1. vai 2.punktu, var jebkurā laikā to atsaukt vai aizstāt ar ierobežojošāku atrunu, nosūtot Depozitārijam adresētu paziņojumu. Šāda Puse sniedz jebkādus papildu paziņojumus saskaņā ar 29.panta (Paziņojumi) 6.punktu, kurus var pieprasīt atrunas atsaukšanas vai aizstāšanas gadījumā. Ņemot vērā 35.panta (Stāšanās spēkā) 7.punktu, atsaukšana vai aizstāšana stājas spēkā:

a) attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu, kas noslēgts tikai ar valstīm vai jurisdikcijām, kuras ir Konvencijas Puses brīdī, kad Depozitārijs saņem paziņojumu par atrunas atsaukšanu vai aizstāšanu:

i) attiecībā uz atrunām par noteikumiem, kuri attiecas uz nodokļiem, kurus ietur ienākuma izmaksas brīdī, ja notikums, kas izraisījis šādu nodokļu uzlikšanu, rodas 1. janvārī vai vēlāk gadā, kurš ir nākamais gads pēc sešu kalendāro mēnešu perioda beigām, kas sākās dienā, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu, kurš saņemts par atrunas atsaukšanu vai aizstāšanu; un

ii) attiecībā uz atrunām par visiem pārējiem noteikumiem, kuri attiecas uz nodokļiem, kurus uzliek attiecībā uz taksācijas periodiem, kuri sākas 1. janvārī vai vēlāk gadā, kurš ir nākamais gads pēc sešu kalendāro mēnešu perioda beigām, kas sākās dienā, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu, kurš saņemts par atrunas atsaukšanu vai aizstāšanu;

b) attiecībā uz tādu Ietverto nodokļu līgumu, kura viena vai vairākas Līgumslēdzējas jurisdikcijas kļūst par šīs konvencijas Pusēm pēc dienas, kurā Depozitārijs ir saņēmis paziņojumu par atsaukšanu vai aizstāšanu: vēlākajā no datumiem, kurā Konvencija stājas spēkā attiecībā uz šīm Līgumslēdzējām jurisdikcijām.

29.pants.
Paziņojumi

1. Ievērojot šā panta 5. un 6.punktu, kā arī 35.panta (Stāšanās spēkā) 7.punktu, paziņojumi saskaņā ar šādiem noteikumiem tiek iesniegti parakstīšanas laikā vai deponējot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu:

a) 2.panta (Terminu interpretācija) 1.punkta a) apakšpunkta ii) klauzula;

b) 3.panta (Caurskatāmas struktūrvienības) 6.punkts;

c) 4.panta (Dubultās rezidences vienības) 4.punkts;

d) 5.panta (Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas metožu īstenošana) 10.punkts;

e) 6.panta ( Ietvertā nodokļu līguma mērķis) 5. un 6.punkts;

f) 7.panta (Ļaunprātīgas līguma izmantošanas novēršana) 17.punkts;

g) 8.panta (Dividenžu pārskaitījumi) 4.punkts;

h) 9.panta (Kapitāla pieaugums no akciju vai līdzdalības atsavināšanas uzņēmumos, kas savu vērtību, galvenokārt, iegūst no nekustamā īpašuma) 7. un 8.punkts;

i) 10.panta (Noteikums par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām, kuras atrodas trešajās jurisdikcijās) 6.punkts;

j) 11.panta (Nodokļu līgumu piemērošana, lai ierobežotu Puses tiesības uzlikt nodokļus tās rezidentiem) 4.punkts;

k) 12.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot komisionāra darījumus un līdzīgas stratēģijas) 5. un 6.punkts;

l) 13.panta (Mākslīga izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa, izmantojot noteiktos atbrīvojumus konkrētām darbībām) 7. un 8.punkts;

m) 14.panta (Kontraktu sadalīšana) 4.punkts;

n) 16.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) 6.punkts;

o) 17.panta (Atbilstošās korekcijas) 4.punkts;

p) 18.pants (Izvēle piemērot VI daļu);

q) 23.panta (Arbitrāžas procesa veids) 4.punkts;

r) 24.panta (Vienošanās par atšķirīgu lēmumu) 1.punkts;

s) 26.panta (Saderība) 1.punkts;

t) 35.panta (Stāšanās spēkā) 1., 2., 3., 5. un 7.punkts.

2. Paziņojumus attiecībā uz Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kurus noslēgusi jurisdikcija vai teritorija, par kuras starptautiskajām attiecībām atbild Puse, vai tas noslēgts minētās jurisdikcijas vai teritorijas vārdā, ja šāda jurisdikcija vai teritorija nav Konvencijas Puse saskaņā ar 27.panta (Parakstīšana un ratificēšana, pieņemšana vai apstiprināšana) 1.punkta b) vai c) apakšpunktu, iesniedz atbildīgā Puse, un tie var atšķirties no paziņojumiem, kurus šāda Puse iesniegusi par saviem Ietvertajiem nodokļu līgumiem.

3. Ja paziņojumus iesniedz parakstīšanas brīdī, tos apstiprina, deponējot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu, ja vien dokumentā, kas ietver paziņojumus, nav skaidri noteikts, ka tas uzskatāms par galīgu, ņemot vērā šā panta 5. un 6.punktu un 35.panta (Stāšanās spēkā) 7.punktu.

4. Ja paziņojumus neiesniedz parakstīšanas brīdī, tajā laikā iesniedz provizorisku sarakstu ar paredzamajiem paziņojumiem.

5. Puse var jebkurā laikā papildināt līgumu sarakstu, kas paziņots saskaņā ar 2.panta (Terminu interpretācija) 1.punkta a) apakšpunkta ii) klauzulu, nosūtot Depozitārijam adresētu paziņojumu. Puse nosaka šajā paziņojumā, vai līgums ietilpst jebkādu Puses izteikto atrunu tvērumā, kas uzskaitītas 28.panta (Atrunas) 8.punktā. Puse var arī izteikt jaunu atrunu, kas minēta 28.panta (Atrunas) 8.punktā, ja papildu līgums būtu pirmais līgums, kas ietilptu šādas atrunas tvērumā. Puse arī nosaka jebkādus papildu paziņojumus, kas var būt nepieciešami saskaņā ar 1.punkta b) līdz s) apakšpunktiem, lai atspoguļotu papildu līgumu iekļaušanu. Turklāt, ja papildināšanas rezultātā pirmo reizi sarakstā tiek iekļauts nodokļu līgums, kuru noslēgusi jurisdikcija vai teritorija, par kuras starptautiskajām attiecībām atbild Puse, vai kurš noslēgts minētās jurisdikcijas vai teritorijas vārdā, Puse nosaka jebkādas atrunas (saskaņā ar 28.panta (Atrunas) 4.punktu) vai paziņojumus (saskaņā ar šā panta 2.punktu), kas piemērojams Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kuru noslēgusi šī jurisdikcija vai teritorija vai kuri noslēgti minētās jurisdikcijas vai teritorijas vārdā. Datumā, kurā pievienotais(-ie) līgums(-i), par kuru(-iem) paziņots saskaņā ar 2.panta (Terminu interpretācija) 1.punkta a) apakšpunkta ii) klauzulu, kļūst par Ietvertajiem nodokļu līgumiem, 35.panta (Stāšanās spēkā) noteikumi nosaka datumu, kurā Ietvertā nodokļu līguma modifikācijas stājas spēkā.

6. Puse var izteikt papildu paziņojumus saskaņā ar 1.punkta b) līdz s) apakšpunktu, nosūtot Depozitārijam adresētu paziņojumu. Šie paziņojumi stājas spēkā:

a) attiecībā uz Ietvertajiem nodokļu līgumiem, kas noslēgti tikai ar valstīm vai jurisdikcijām, kuras ir Konvencijas Puses brīdī, kad Depozitārijs saņem papildu paziņojumu:

i) attiecībā uz paziņojumiem par noteikumiem, kuri attiecas uz nodokļiem, kurus ietur ienākuma izmaksas brīdī, ja notikums, kas izraisījis šādu nodokļu uzlikšanu, rodas 1. janvārī vai vēlāk gadā, kurš ir nākamais gads pēc sešu kalendāro mēnešu perioda beigām, kas sākās dienā, kad Depozitārijs informējis par papildu paziņojumu; un

ii) attiecībā uz paziņojumiem par visiem pārējiem noteikumiem, kuri attiecas uz nodokļiem, kurus iekasē attiecībā uz taksācijas periodiem, kuri sākas 1. janvārī vai vēlāk gadā, kurš ir nākamais gads pēc sešu kalendāro mēnešu perioda beigām, kas sākās dienā, kad Depozitārijs informējis par papildu paziņojumu; un

b) attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu, kura viena vai vairākas Līgumslēdzējas jurisdikcijas kļūst par šīs konvencijas Pusēm pēc dienas, kurā Depozitārijs ir saņēmis papildu paziņojumu: vēlākajā no datumiem, kurā Konvencija stājas spēkā attiecībā uz šīm Līgumslēdzējām jurisdikcijām.

30.pants.
Turpmākie Ietverto nodokļu līgumu grozījumi

Šīs konvencijas noteikumi neskar turpmākos Ietverto nodokļu līgumu grozījumus, par kuriem var vienoties Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas.

31.pants.
Pušu konference

1. Puses var sasaukt Pušu konferenci, lai pieņemtu jebkādus lēmumus vai pildītu jebkādas funkcijas, kas var būt nepieciešamas vai atbilstošas saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem.

2. Pušu konferenci apkalpo Depozitārijs.

3. Jebkura Puse var pieprasīt sasaukt Pušu konferenci, paziņojot par to Depozitārijam. Depozitārijs informē visas Puses par jebkuru pieprasījumu. Pēc tam Depozitārijs sasauc Pušu konferenci, ja pieprasījumu atbalsta viena trešā daļa Pušu sešu kalendāro mēnešu laikā pēc Depozitāra paziņojuma par šādu pieprasījumu.

32.pants.
Interpretācija un piemērošana

1. Jebkuru jautājumu, kas rodas attiecībā uz Ietvertā nodokļu līguma noteikumu interpretāciju vai piemērošanu, kas grozīti ar šo konvenciju, nosaka saskaņā ar Ietvertā nodokļu līguma noteikumu(-iem), kas attiecas uz tādu jautājumu atrisināšanu savstarpējas vienošanās ceļā, kas saistīti ar Ietvertā nodokļu līguma interpretāciju vai piemērošanu (jo šos noteikumus var grozīt ar šo konvenciju).

2. Jebkuru jautājumu, kas rodas par šīs konvencijas interpretāciju vai piemērošanu, var risināt Pušu konferencē, ko sasauc saskaņā ar 31.panta (Pušu konference) 3.punktu.

33.pants.
Grozījumi

1. Ikviena Puse var ierosināt šīs konvencijas grozījumu, iesniedzot ierosināto grozījumu Depozitārijam.

2. Pušu konferenci var sasaukt, lai izskatītu ierosināto grozījumu saskaņā ar 31.panta (Pušu konference) 3.punktu.

34.pants.
Stāšanās spēkā

1. Šī Konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko pēc trīs kalendāro mēnešu perioda beigām, kurš sākas dienā, kad ir deponēts piektais ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokuments.

2. Attiecībā uz katru parakstītāju, kurš ratificē, pieņem vai apstiprina šo konvenciju pēc piektā ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas, šī konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko pēc trīs kalendāro mēnešu perioda beigām, kurš sākas dienā, kad šāds parakstītājs deponē savu ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu.

35.pants.
Stāšanās spēkā

1. Šīs konvencijas noteikumi katrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā ir spēkā attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu:

a) attiecībā uz nodokļiem, kurus ietur ienākuma izmaksas brīdī par nerezidentiem izmaksātajām vai kreditētajām summām, ja notikums, kas izraisījis šādu nodokļu uzlikšanu, rodas nākamā kalendārā gada pirmajā dienā vai pēc tās, kurš sākas vēlākajā no datumiem vai pēc tā, kurā šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju; un

b) attiecībā uz visiem pārējiem nodokļiem, kurus uzliek šī Līgumslēdzēja jurisdikcija, attiecībā uz nodokļiem, kurus uzliek attiecībā uz taksācijas periodiem, kuri sākas sešu kalendāro mēnešu periodā vai pēc tā (vai īsāks periods, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas paziņo Depozitārijam, ka paredz piemērot īsāku periodu), sākot no vēlākā datuma, kurā šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju.

2. Lai tikai savām vajadzībām piemērotu 1.punkta a) apakšpunktu un 5.punkta a) apakšpunktu, Puse var izvēlēties aizstāt terminu "taksācijas periods" ar terminu "kalendārais gads", un attiecīgi paziņo par to Depozitārijam.

3. Lai tikai savām vajadzībām piemērotu 1.punkta b) apakšpunktu un 5.punkta b) apakšpunktu, Puse var izvēlēties aizstāt atsauci uz "taksācijas periodiem, kuri sākas periodā vai pēc tā beigām" ar atsauci uz "taksācijas periodiem, kuri sākas tā nākamā gada 1. janvārī vai pēc tā, kas sākas periodā vai pēc perioda beigām", un attiecīgi paziņo par to Depozitārijam.

4. Neatkarīgi no šā panta iepriekš minētajiem noteikumiem, 16.pants (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) ir spēkā attiecībā uz Ietverto nodokļu līgumu lietā, kas iesniegta izskatīšanai Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē vēlākajā no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju, vai pēc tā, izņemot lietas, kuras nevarēja iesniegt izskatīšanai, sākot no minētā datuma, saskaņā ar Ietverto nodokļu līgumu pirms tā grozīšanas ar šo konvenciju, neņemot vērā taksācijas periodu, uz kuru lieta attiecas.

5. Attiecībā uz jaunu Ietverto nodokļu līgumu, kas ietverts līgumu saraksta, kas paziņots saskaņā ar 2.panta (Terminu interpretācija) 1.punkta a) apakšpunkta ii) klauzulu, papildinājuma saskaņā ar 29.panta (Paziņojumi) 5.punktu rezultātā, šīs konvencijas noteikumi stājas spēkā katrā Līgumslēdzējā jurisdikcijā:

a) attiecībā uz nodokļiem, kurus ietur ienākuma izmaksas brīdī par nerezidentiem izmaksātajām vai kreditētajām summām, ja notikums, kas izraisījis šādu nodokļu uzlikšanu, rodas nākamā kalendārā gada pirmajā dienā vai pēc tās, kas sākas 30. dienā vai pēc tās, pēc dienas, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par līgumu saraksta papildināšanu; un

b) saistībā ar visiem pārējiem nodokļiem, ko uzliek šī Līgumslēdzēja jurisdikcija, attiecībā uz nodokļiem, kas uzlikti, ņemot vērā taksācijas periodu, kurš sākas deviņu kalendāro mēnešu periodā vai pēc tā (vai īsāks periods, ja visas Līgumslēdzējas jurisdikcijas paziņo Depozitārijam, ka paredz piemērot īsāku periodu), sākot no datuma, kurā Depozitārijs informējis par paziņojumu par līgumu saraksta papildināšanu.

6. Puse var paturēt tiesības nepiemērot 4.punktu attiecībā uz tās Ietvertajiem nodokļu līgumiem.

7. a) Puse var paturēt tiesības aizstāt:

i) atsauces 1. un 4.punktā uz "vēlāko no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju"; un

ii) atsauces 5.punktā uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par līgumu saraksta papildināšanu";

ar atsaucēm uz "30 dienām pēc datuma, kurā Depozitārijs saņēmis katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas jaunāko paziņojumu, kura izsaka 35.panta (Stāšanās spēkā) 7.punktā minēto atrunu, ka tā ir pabeigusi iekšējās procedūras, lai šīs konvencijas noteikumi stātos spēkā attiecībā uz šādu noteikto Ietverto nodokļu līgumu";

iii) atsauces 28.panta (Atrunas) 9.punkta a) apakšpunktā uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par atrunas atsaukšanu vai aizstāšanu"; un

iv) atsauci 28.panta (Atrunas) 9.punkta b) apakšpunktā uz "vēlāko no datumiem, kurā Konvencija stājas spēkā attiecībā uz šīm Līgumslēdzējām jurisdikcijām";

ar atsaucēm uz "30 dienām pēc datuma, kurā Depozitārijs saņem katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas vēlāko paziņojumu, kura izsaka 35.panta (Stāšanās spēkā) 7.punktā minēto atrunu, ka tā ir pabeigusi iekšējās procedūras, lai atrunas atsaukšana vai aizstāšana stātos spēkā attiecībā uz noteikto Ietverto nodokļu līgumu";

v) atsauces 29.panta (Paziņojumi) 6.punkta a) apakšpunktā uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par papildu paziņojumu"; un

vi) atsauci 29.panta (Paziņojumi) 6.punkta b) apakšpunktā uz "vēlāko no datumiem, kurā Konvencija stājas spēkā attiecībā uz šīm Līgumslēdzējām jurisdikcijām";

ar atsaucēm uz "30 dienām pēc datuma, kad Depozitārijs saņem katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas vēlāko paziņojumu, kura izsaka 35.panta (Stāšanās spēkā) 7.punktā minēto atrunu, ka tā ir pabeigusi iekšējās procedūras, lai papildu paziņojumā minētais stātos spēkā attiecībā uz noteikto Ietverto nodokļu līgumu";

vii) atsauces 36.panta (VI daļas stāšanās spēkā) 1. un 2.punktā uz "vēlāko no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju";

ar atsaucēm uz "30 dienām pēc datuma, kad Depozitārijs saņem katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas vēlāko paziņojumu, kura veic 35.panta (Stāšanās spēkā) 7.punktā minēto atrunu, ka tā ir pabeigusi iekšējās procedūras, lai šīs konvencijas noteikumi stātos spēkā attiecībā uz noteikto Ietverto nodokļu līgumu"; un

viii) atsauci 36.panta (VI daļas stāšanās spēkā) 3.punktā uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par līgumu saraksta papildināšanu";

ix) atsauci 36.panta (VI daļas stāšanās spēkā) 4.punktā uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par atrunas atsaukšanu", "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par atrunas aizstāšanu" un "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par iebildes pret atrunu atsaukšanu"; un

x) atsauci 36.panta (VI daļas stāšanās spēkā) 5.punktā uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par papildu paziņojumu";

ar atsaucēm uz "30 dienām pēc datuma, kad Depozitārijs saņem katras Līgumslēdzējas jurisdikcijas vēlāko paziņojumu, kura izsaka 35.panta (Stāšanās spēkā) 7.punktā minēto atrunu, ka tā ir pabeigusi iekšējās procedūras, lai VI daļas (Arbitrāža) noteikumi stātos spēkā attiecībā uz šo noteikto Ietverto nodokļu līgumu".

b) Puse, kas izsaka atrunu saskaņā ar a) apakšpunktu, vienlaikus paziņo par to, ka ir apstiprināta tās iekšējo procedūru pabeigšana vienlaicīgi Depozitārijam un otrai (-citām) Līgumslēdzējai(-ām) jurisdikcijai(-ām).

c) Ja viena vai vairākas Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējas jurisdikcijas izsaka atrunu saskaņā ar šo punktu, datumu, kurā stājas spēkā Konvencijas noteikumi, noteikumi par atrunas atsaukšanu vai aizstāšanu, par papildu paziņojumu attiecībā uz šo Ietverto nodokļu līgumu, vai par VI daļu (Arbitrāža), nosaka ar šo punktu attiecībā uz visām Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējām jurisdikcijām.

36.pants.
VI daļas stāšanās spēkā

1. Neatkarīgi no 28.panta (Atrunas) 9.punkta, 29.panta (Paziņojumi) 6.punkta un 35.panta (Stāšanās spēkā) 1.–6.punkta, attiecībā uz divām Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējām jurisdikcijām VI daļas (Arbitrāža) noteikumi ir spēkā:

a) attiecībā uz lietām, kuras izskatīšanai Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē (kā aprakstīts 19.panta (Obligāti saistoša arbitrāža) 1.punkta a) apakšpunktā) ir iesniegtas vēlākajā no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju, vai pēc tā; un

b) attiecībā uz lietām, kuras izskatīšanai Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē ir iesniegtas pirms vēlākā no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju, dienā, kad abas Līgumslēdzējas jurisdikcijas ir paziņojušas Depozitārijam, ka ir panākušas savstarpēju vienošanos saskaņā ar 19.panta (Obligāti saistoša arbitrāža) 10.punktu, kopā ar datumu, kurā šādas lietas uzskata par iesniegtām Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē (kā aprakstīts 19.panta (Obligāti saistoša arbitrāža) 1.punkta a) apakšpunktā) atbilstoši savstarpējās vienošanās noteikumiem.

2. Puse var paturēt tiesības VI daļu (Arbitrāža) piemērot lietai, kas iesniegta Līgumslēdzējas jurisdikcijas kompetentajā iestādē pirms vēlākā no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā katrā Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējā jurisdikcijā, tikai tiktāl, ciktāl abu Līgumslēdzēju jurisdikciju kompetentās iestādes vienojas, ka šo daļu piemēros konkrētajā lietā.

3. Jauna Ietvertā nodokļu līguma gadījumā, kas pievienots līgumu saraksta papildināšanas rezultātā, saskaņā ar 29.panta (Paziņojumi) 5.punktu, par ko paziņots saskaņā ar minēto 2.panta (Terminu interpretācija) 1.punkta a) apakšpunkta ii) klauzulu, atsauces šā panta 1. un 2.punktā uz "vēlāko no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā katrā Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējā jurisdikcijā" aizstāj ar atsaucēm uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par līgumu saraksta papildināšanu".

4. Atrunas, kas izteikta atbilstoši 28.panta (Atrunas) 9.punktam, saskaņā ar 26.panta (Saderība) 4.punktu, atsaukšana vai aizstāšana vai iebildes pret atrunu atsaukšana saskaņā ar 28.panta (Atrunas) 2.punktu, kā rezultātā VI daļu (Arbitrāža) piemēro divu Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju starpā, šāda atruna vai iebilde pret atrunu ir spēkā saskaņā ar šā panta 1.punkta a) un b) apakšpunktiem, izņemot atsauces uz "vēlāko no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā katrā Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējā jurisdikcijā" tiek aizstātas ar atsaucēm uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par atrunas atsaukšanu", "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par atrunas aizstāšanu" vai attiecīgi "dienu, kad Depozitārijs informējis par paziņojumu par iebildes pret atrunu atsaukšanu".

5. Papildu paziņojums, kas iesniegts saskaņā ar 29.panta (Paziņojumi) 1.punkta p) apakšpunktam, ir spēkā saskaņā ar 1.punkta a) un b) apakšpunktu, izņemot, ja atsauces šā panta 1. un 2.punktā uz "vēlāko no datumiem, kurā šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzēju jurisdikciju" aizstāj ar atsaucēm uz "dienu, kad Depozitārijs informējis par papildu paziņojumu".

37.pants.
Izstāšanās

1. Jebkura Puse jebkurā laikā var izstāties no šīs konvencijas ar Depozitārijam adresētu paziņojumu.

2. Izstāšanās saskaņā ar 1.punktu stājas spēkā dienā, kad paziņojums saņemts Depozitārijā. Gadījumos, ja šī konvencija ir stājusies spēkā attiecībā uz visām Ietvertā nodokļu līguma Līgumslēdzējām jurisdikcijām pirms datuma, kurā Puses izstāšanās stājas spēkā, šis Ietvertais nodokļu līgums ir spēkā atbilstoši grozījumiem, kas veikti ar šo konvenciju.

38.pants.
Saistība ar protokoliem

1. Šo konvenciju var papildināt ar vienu vai vairākiem protokoliem.

2. Lai kļūtu par protokola pusi, valstij vai jurisdikcijai ir jābūt arī šīs konvencijas Pusei.

3. Šīs konvencijas Pusei protokols nav saistošs, ja vien tā nekļūst par protokola pusi saskaņā ar tā noteikumiem.

39.pants.
Depozitārijs

1. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ģenerālsekretārs ir šīs konvencijas un jebkuru protokolu saskaņā ar 38.pantu (Saistība ar protokoliem) Depozitārijs.

2. Depozitārijs informē Puses un Parakstītājus viena kalendārā mēneša laikā par:

a) jebkuru parakstīšanu saskaņā ar 27.pantu (Parakstīšana un ratificēšana, pieņemšana vai apstiprināšana);

b) jebkura ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanu saskaņā ar 27.pantu (Parakstīšana un ratificēšana, pieņemšana vai apstiprināšana);

c) jebkuru atrunu vai atrunas atsaukšanu vai aizstāšanu saskaņā ar 28.pantu (Atrunas);

d) jebkuru paziņojumu vai papildu paziņojumu saskaņā ar 29.pantu (Paziņojumi);

e) jebkuru ierosināto šīs konvencijas grozījumu saskaņā ar 33.pantu (Grozījumi);

f) jebkuru izstāšanos no šīs konvencijas saskaņā ar 37.pantu (Izstāšanās); un

g) jebkuru citu ar šo konvenciju saistīto paziņojumu.

3. Depozitārijs uztur šādus publiski pieejamus sarakstus:

a) Ietverto nodokļu līgumu;

b) Pušu izteikto atrunu; un

c) Pušu sniegto paziņojumu.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo konvenciju.

Konvencija sastādīta Parīzē 2016.gada 24.novembrī angļu un franču valodā; abi teksti ir vienlīdz autentiski un vienā eksemplārā, kuru deponē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas arhīvos.

2017.gada 7.jūnijā.

Ģenerālsekretāra vārdā

Direktors juridiskajos jautājumos

Nicola Bonucci

05.08.2019