Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 97. nr.; 2019, 91. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdus "(Dokuments attiecas uz EEZ)".

2. Papildināt 22. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) dokumentu, kurā apraksta un skaidro, kā apdrošināšanas sabiedrības ieguldījumu stratēģijā saskaņā ar šā likuma 138.1 pantu tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana akciju sabiedrības pārvaldē, ja ieguldījumu veidošanas politika paredz, ka apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas veikt dzīvības apdrošināšanu, iegulda savus aktīvus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū."

3. Papildināt 26. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) dokumentu, kurā apraksta un skaidro, kā pārapdrošināšanas sabiedrības ieguldījumu stratēģijā saskaņā ar šā likuma 138.1 pantu tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana akciju sabiedrības pārvaldē, ja ieguldījumu veidošanas politika paredz, ka pārapdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas veikt dzīvības pārapdrošināšanu, iegulda savus aktīvus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū."

4. Izslēgt 42. panta sestās daļas 6. punktā vārdus "attiecīgās sabiedrības".

5. 115. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 102. pantā noteiktās tehniskās rezerves vislabākās aplēses, 113. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto pamata likmju starpību atbilstības korekciju un 114. panta pirmajā daļā noteiktās svārstīguma korekcijas aprēķināšanai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība izmanto Eiropas Komisijas īstenošanas regulā norādīto tehnisko informāciju par vienotiem nosacījumiem tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanai. Ja Eiropas Komisija nav norādījusi šā panta pirmās daļas 3. punktā minēto svārstīguma korekciju noteiktai valūtai un valsts apdrošināšanas tirgum, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nepiemēro svārstīguma korekciju atbilstošai bezriska procentu likmju termiņstruktūrai.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

6. Papildināt XVI nodaļu ar 138.1 un 138.2 pantu šādā redakcijā:

"138.1 pants. (1) Ja tādas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ieguldījumu veidošanas politika, kura ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, paredz ieguldīt aktīvus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū (turpmāk šajā pantā - akciju sabiedrība), apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība izstrādā politiku (turpmāk - iesaistīšanās politika), kurā apraksta un skaidro, kā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ieguldījumu stratēģijā tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana akciju sabiedrības pārvaldē.

(2) Iesaistīšanās politikā apraksta, kā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība pārrauga akciju sabiedrības darbību vismaz šādos jautājumos:

1) stratēģija;

2) finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks;

3) kapitāla struktūra;

4) sociālā ietekme;

5) ietekme uz vidi;

6) korporatīvā pārvaldība.

(3) Iesaistīšanās politikā papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai apraksta, kā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība:

1) īsteno dialogu ar akciju sabiedrību;

2) izmanto akciju sabiedrībā balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;

3) sadarbojas ar citiem akciju sabiedrības akcionāriem;

4) sazinās ar akciju sabiedrības ieinteresētajām personām;

5) īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos akciju sabiedrības pārvaldē.

(4) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība katru gadu līdz 1. augustam publisko ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumu sniedz par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota iesaistīšanās politika vai publiskots pēdējais ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

1) vispārīgu informāciju par to, kā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība īsteno balsošanas tiesības;

2) svarīgāko balsojumu skaidrojumu;

3) informāciju par pilnvaroto padomdevēju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 106. punkta izpratnē) pakalpojumu izmantošanu.

(5) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildus šā panta ceturtajā daļā minētajai informācijai publisko savus balsojumus akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība var neatklāt balsojumus, kuri saskaņā ar iesaistīšanās politiku ir uzskatāmi par maznozīmīgiem.

(6) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība var nepiemērot vienu vai vairākas šā panta prasības. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nepiemēro kādu no šā panta prasībām, tā sniedz informāciju par to, kura prasība netiek piemērota, un šādas rīcības pamatojumu.

(7) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nodrošina šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā mājaslapā internetā.

(8) Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto ārpakalpojuma sniedzējs (turpmāk arī - aktīvu pārvaldītājs), apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība publisko informāciju, kurā ir pieejams aktīvu pārvaldītāja ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu.

138.2 pants. (1) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, publisko informāciju par ieguldījumu stratēģijas atbilstību šīs sabiedrības saistību termiņstruktūrai un par to, kā ieguldījumu stratēģija veicina apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nodrošina šīs informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā mājaslapā internetā.

(2) Ja tādas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvu pārvaldi, kura ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, īsteno aktīvu pārvaldītājs, šī sabiedrība katru gadu par līgumu, kas noslēgts ar aktīvu pārvaldītāju, publisko šādu informāciju:

1) kā tiek veicināta aktīvu pārvaldītāja ieguldījumu stratēģijas un lēmumu pieņemšanas atbilstība apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības saistību termiņstruktūrai;

2) kā tiek veicināta aktīvu pārvaldītāja lēmumu pieņemšanas atbilstība tādas akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa finanšu un nefinanšu darbības rezultātiem, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū (turpmāk šajā pantā - akciju sabiedrība), ja šīs akciju sabiedrības akcijās ieguldīti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvi;

3) kā tiek veicināta aktīvu pārvaldītāja iesaistīšanās akciju sabiedrības pārvaldībā, lai uzlabotu šīs sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus;

4) kā aktīvu pārvaldītāja darbības rezultātu novērtēšanas metode un laikposms, kā arī samaksa par aktīvu pārvaldītāja pakalpojumiem atbilst apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības saistību termiņstruktūrai un kā tiek ņemti vērā absolūtie darbības rezultāti ilgtermiņā;

5) kā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība uzrauga ieguldījumu portfeļa apgrozījuma izmaksas, kas radušās aktīvu pārvaldītājam, un kā tā nosaka un uzrauga ieguldījumu portfeļa apgrozījumu;

6) par līguma termiņu.

(3) Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības līgumā ar aktīvu pārvaldītāju nav ietverts kāds no šā panta otrajā daļā minētajiem noteikumiem, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz šādas rīcības pamatojumu.

(4) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nodrošina šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā mājaslapā internetā triju mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar aktīvu pārvaldītāju. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība atjauno informāciju ne retāk kā reizi gadā. Tā var iekļaut šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju ziņojumā par šīs sabiedrības maksātspēju un finansiālo stāvokli, kas publiskojams saskaņā ar šā likuma 91. panta pirmo daļu.

(5) Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvu pārvaldi veic aktīvu pārvaldītājs, tas sniedz ziņojumu, kurā skaidro, kā ieguldījumu stratēģija un tās izpilde atbilst ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību noslēgtā līguma nosacījumiem un kā ieguldījumu stratēģija veicina šīs sabiedrības aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus. Ziņojumā papildus tiek ietverta šāda informācija:

1) būtiskākie vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumu riski;

2) ieguldījumu portfeļa sastāvs;

3) ieguldījumu portfeļa apgrozījums un tā izmaksas;

4) pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošana;

5) vērtspapīru aizņemšanās politika un šīs politikas īstenošana tās akciju sabiedrības akcionāru sapulcē, kuras akcijās veikts ieguldījums, un citu akcionāru iesaistīšanas pasākumu īstenošanā;

6) informācija par akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātu izvērtējuma ietekmi uz ieguldījumu lēmumu pieņemšanu;

7) informācija par interešu konfliktiem, kas radušies sakarā ar iesaistīšanos akciju sabiedrības pārvaldē, un par to, kā aktīvu pārvaldītājs īstenojis konfliktu pārvaldību.

(6) Aktīvu pārvaldītājs šā panta piektajā daļā minēto informāciju sniedz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai katru gadu līdz 1. augustam."

7. 232. pantā:

izslēgt 1. punkta otro teikumu;

izslēgt 2. punkta otro teikumu.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29., 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"28. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, līdz 2019. gada 1. novembrim izstrādā un publisko iesaistīšanās politiku saskaņā ar šā likuma 138.1 pantu, ja tā minētā panta spēkā stāšanās dienā aktīvus iegulda tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.

29. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, šā likuma 138.1 panta ceturtajā daļā minēto ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu un piektajā daļā minēto informāciju publisko, sākot ar 2020. gadu.

30. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, līdz 2019. gada 1. novembrim publisko šā likuma 138.2 panta pirmajā daļā minēto informāciju.

31. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, šā likuma 138.2 panta otrajā daļā minēto informāciju par līgumu, kas noslēgts ar aktīvu pārvaldītāju, publisko līdz 2019. gada 1. novembrim, ja šā likuma 138.2 panta spēkā stāšanās dienā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvus pārvalda aktīvu pārvaldītājs.

32. Ja tādas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvus, kura ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, pārvalda aktīvu pārvaldītājs, tas šā likuma 138.2 panta piektajā daļā minēto ziņojumu šai sabiedrībai iesniedz, sākot ar 2020. gadu."

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija direktīvas (ES) 2017/828, ar ko groza direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 20. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā

16.07.2019