Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14. nr.; 1998, 2., 19. nr.; 1999, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 22. nr.; 2004, 2., 9. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2008, 13., 23. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 56. nr.; 2013, 142., 187. nr.; 2014, 119. nr.; 2015, 208. nr.; 2016, 31. nr.; 2017, 106. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdus "(Dokuments attiecas uz EEZ)".

2. Papildināt 8. panta trešo daļu ar 20. punktu šādā redakcijā:

"20) dokumentu, kurā apraksta un skaidro, kā pensiju plāna ieguldījumu stratēģijā tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana akciju sabiedrības pārvaldē (turpmāk - iesaistīšanās politika), ja pensiju plāna ieguldījumu politika paredz pensiju plāna aktīvus ieguldīt tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū."

3. Papildināt 20. pantu ar 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 un 9.5 daļu šādā redakcijā:

"(91) Ja atbilstoši pensiju plāna noteikumiem uzkrātos līdzekļus pārvalda pensiju fonda izraudzīts pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs, pensiju fonds par līgumu, kas noslēgts ar līdzekļu pārvaldītāju, publisko šādu informāciju:

1) kā tiek veicināta līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu stratēģijas un lēmumu pieņemšanas atbilstība pensiju plāna ilgtermiņa saistību termiņstruktūrai un pensiju plāna ieguldījumu politikai;

2) kā tiek veicināta līdzekļu pārvaldītāja lēmumu pieņemšanas atbilstība tādas akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa finanšu un nefinanšu darbības rezultātiem, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū (turpmāk šajā pantā - akciju sabiedrība);

3) kā tiek veicināta līdzekļu pārvaldītāja iesaistīšanās akciju sabiedrības pārvaldībā, lai uzlabotu akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus;

4) kā līdzekļu pārvaldītāja darbības rezultātu novērtēšanas metode un laikposms, kā arī samaksa par līdzekļu pārvaldītāja pakalpojumiem atbilst pensiju plāna ilgtermiņa saistību termiņstruktūrai un ieguldījumu politikai un kā tiek ņemti vērā absolūtie darbības rezultāti ilgtermiņā;

5) kā pensiju fonds uzrauga pensiju plāna ieguldījumu portfeļa darbības izmaksas, kas radušās līdzekļu pārvaldītājam, un kā tas nosaka un uzrauga pensiju plāna ieguldījumu portfeļa apgrozījumu;

6) līguma termiņu.

(92) Ja pensiju fonda līgumā ar līdzekļu pārvaldītāju nav ietverts kāds no šā panta 9.1 daļā minētajiem noteikumiem, pensiju fonds sniedz šādas rīcības pamatojumu.

(93) Pensiju fonds nodrošina šā panta 9.1 un 9.2 daļā minētās informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā mājaslapā internetā triju mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar līdzekļu pārvaldītāju. Ja pensiju fondam nav savas mājaslapas internetā, informāciju publicē pensiju fonda akcionāra mājaslapā internetā. Pensiju fonds atjauno informāciju ne retāk kā reizi gadā.

(94) Līdzekļu pārvaldītājs pensiju fondam sniedz ziņojumu, kurā skaidro, kā ieguldījumu stratēģija un tās izpilde atbilst ar pensiju fondu noslēgtā līguma nosacījumiem un kā ieguldījumu stratēģija veicina pensiju plāna vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus. Ziņojumā ietver šādu informāciju:

1) būtiskākos vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumu riskus;

2) pensiju plāna ieguldījumu portfeļa sastāvu;

3) pensiju plāna ieguldījumu portfeļa darbības izmaksas un apgrozījumu;

4) pilnvaroto padomdevēju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 106. punkta izpratnē) pakalpojumu izmantošanu;

5) vērtspapīru aizņemšanās politiku un šīs politikas īstenošanu tās akciju sabiedrības akcionāru sapulcē, kuras akcijās veikts ieguldījums, un citu akcionāru iesaistīšanas pasākumu īstenošanā;

6) informāciju par akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātu izvērtējuma ietekmi uz ieguldījumu lēmumu pieņemšanu;

7) informāciju par interešu konfliktiem, kas radušies sakarā ar iesaistīšanos akciju sabiedrības pārvaldē, un kā līdzekļu pārvaldītājs īstenojis konfliktu pārvaldību.

(95) Līdzekļu pārvaldītājs šā panta 9.4 daļā minēto informāciju sniedz pensiju fondam katru gadu līdz 1. augustam."

4. Papildināt 23. pantu ar astoņpadsmito, deviņpadsmito, divdesmito, divdesmit pirmo, divdesmit otro, divdesmit trešo, divdesmit ceturto un divdesmit piekto daļu šādā redakcijā:

"(18) Ja pensiju plāna ieguldījumu politika paredz pensiju plāna aktīvus ieguldīt tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū (turpmāk šajā pantā - akciju sabiedrība), pensiju fonds izstrādā iesaistīšanās politiku. Iesaistīšanās politikā apraksta, kā pensiju fonds pārrauga akciju sabiedrības darbību vismaz šādos jautājumos:

1) stratēģija;

2) finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks;

3) kapitāla struktūra;

4) sociālā ietekme;

5) ietekme uz vidi;

6) korporatīvā pārvaldība.

(19) Iesaistīšanās politikā papildus šā panta astoņpadsmitajā daļā minētajai informācijai apraksta, kā pensiju fonds:

1) īsteno dialogu ar akciju sabiedrību;

2) izmanto akciju sabiedrībā balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;

3) sadarbojas ar citiem akciju sabiedrības akcionāriem;

4) sazinās ar akciju sabiedrības ieinteresētajām personām;

5) īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos akciju sabiedrības pārvaldē.

(20) Pensiju fonds katru gadu līdz 1. augustam publisko ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumu sniedz par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota iesaistīšanās politika vai publiskots pēdējais ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumā papildus iekļauj šādu informāciju:

1) vispārīgu informāciju par to, kā pensiju fonds īsteno balsošanas tiesības;

2) svarīgāko balsojumu skaidrojumu;

3) informāciju par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu.

(21) Pensiju fonds papildus šā panta divdesmitajā daļā minētajai informācijai publisko savus balsojumus akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs. Pensiju fonds var neatklāt balsojumus, kuri saskaņā ar iesaistīšanās politiku ir uzskatāmi par maznozīmīgiem.

(22) Pensiju fonds var nepiemērot vienu vai vairākas šā panta astoņpadsmitās, deviņpadsmitās, divdesmitās un divdesmit pirmās daļas prasības. Ja pensiju fonds nepiemēro kādu no šā panta astoņpadsmitās, deviņpadsmitās, divdesmitās vai divdesmit pirmās daļas prasībām, tas sniedz informāciju par to, kura prasība netiek piemērota, un šādas rīcības pamatojumu.

(23) Pensiju fonds nodrošina šā panta astoņpadsmitajā, deviņpadsmitajā, divdesmitajā, divdesmit pirmajā un divdesmit otrajā daļā minētās informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā mājaslapā internetā. Ja pensiju fondam nav savas mājaslapas internetā, informāciju publicē pensiju fonda akcionāra mājaslapā internetā.

(24) Ja pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs, pensiju fonds publisko informāciju, kurā ir pieejams līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu.

(25) Pensiju fonds publisko informāciju par pensiju plāna ieguldījumu stratēģijas atbilstību šā plāna saistību termiņstruktūrai un pensiju plāna ieguldījumu politikai un par to, kā ieguldījumu stratēģija ietekmē pensiju plāna darbības rezultātus vidējā termiņā un ilgtermiņā. Pensiju fonds nodrošina minētās informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā mājaslapā internetā. Ja pensiju fondam nav savas mājaslapas internetā, informāciju publicē pensiju fonda akcionāra mājaslapā internetā. Pensiju fonds atjauno informāciju reizi gadā."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20., 21., 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"19. Pensiju fonds šā likuma 20. panta 9.1 daļā minēto informāciju par līgumu, kas noslēgts ar līdzekļu pārvaldītāju, sniedz līdz 2019. gada 1. novembrim, ja 20. panta 9.1 daļas spēkā stāšanās dienā atbilstoši pensiju plāna noteikumiem uzkrātos līdzekļus pārvalda pensiju fonda izraudzīts pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs.

20. Līdzekļu pārvaldītājs šā likuma 20. panta 9.4 daļā minēto ziņojumu pensiju fondam iesniedz, sākot ar 2020. gadu.

21. Pensiju fonds līdz 2019. gada 1. novembrim izstrādā un publisko iesaistīšanās politiku, ja tam šā likuma 23. panta astoņpadsmitās daļas spēkā stāšanās dienā saskaņā ar pensiju plāna ieguldījumu politiku ir paredzēts pensiju plāna aktīvus ieguldīt tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.

22. Pensiju fonds šā likuma 23. panta divdesmitajā daļā minēto ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu un divdesmit pirmajā daļā minēto informāciju publisko, sākot ar 2020. gadu.

23. Pensiju fonds līdz 2019. gada 1. novembrim publisko šā likuma 23. panta divdesmit piektajā daļā minēto informāciju."

6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija direktīvas (ES) 2017/828, ar ko groza direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 20. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā

16.07.2019