Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5. nr.; 1998, 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 10. nr.; 2006, 6., 14. nr.; 2009, 10. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2011, 93. nr.; 2013, 188. nr.; 2014, 216., 228. nr.; 2016, 31., 230. nr.; 2018, 210., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6. pantu ar vārdiem "ja šajā likumā nav noteikts citādi".

2. 56.1 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Nostiprinājuma lūgumu normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā:

1) var iesniegt šā likuma 60. panta otrajā daļā minētās personas, ja izpildīti šā likuma 60. panta otrās daļas nosacījumi;

2) iesniedz zvērināts notārs, ja privātpersonas paraksts uz nostiprinājuma lūguma apliecināts Notariāta likuma E1 sadaļā noteiktajā kārtībā.";

papildināt trešo daļu ar vārdiem "vai oficiālo elektronisko adresi".

3. Izteikt 56.4 panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Valsts zemes dienests attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai elektroniski nosūta īpašnieka iesniegumu par īpašniekam:".

4. Izteikt 76. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"Līdz lēmuma pieņemšanai nostiprinājuma lūdzējs var atsaukt savu nostiprinājuma lūgumu, iesniedzot rajona (pilsētas) tiesā iesniegumu par nostiprinājuma lūguma atsaukumu personiski vai elektroniski, parakstot to normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā. Iesniegumu par nostiprinājuma lūguma atsaukumu iesniedz visi nostiprinājuma lūdzēji kopā. Nostiprinājuma lūguma atsaukumu ieraksta nostiprinājuma žurnālā kā papildinājumu."

5. Aizstāt 76.1 pantā vārdus "Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis" ar vārdu "Tiesnesis".

6. 118.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "(paziņojuma iesniedzēja)";

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "vai prasītāja paziņojumu par aizlieguma atzīmes vai prasības nodrošināšanas atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā (paziņojuma iesniedzējs)";

aizstāt otrās daļas 3. punktā vārdus "viņa elektroniskā pasta adresi" ar vārdiem "viņa oficiālo elektronisko adresi, bet, ja paziņojuma iesniedzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, - viņa elektroniskā pasta adresi".

7. Izteikt 123. panta otro daļu šādā redakcijā:

"Tiesnesis lēmumu, ar kuru izskatīts šā likuma 71. panta otrajā daļā minētais pieteikums, ievada nostiprinājuma žurnālā. Lēmumu daļā par tiesību nostiprināšanu ievada datorizētajā zemesgrāmatā (82. p.) pēc tam, kad tas stājies spēkā."

8. Pārejas noteikumos:

aizstāt 19. punktā vārdus "zemesgrāmatu nodaļa" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesa";

papildināt pārejas noteikumus ar 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"20. Grozījums šā likuma 56.1 panta trešajā daļā par nostiprinājuma lūguma iesniegšanu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

21. Grozījumi šā likuma 6. pantā, 56.4 panta pirmās daļas ievaddaļā, 76.1 pantā, 123. panta otrajā daļā, kā arī pārejas noteikumu 19. punktā stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 13. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 28. jūnijā

12.07.2019