Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 273

Rīgā 2019. gada 25. jūnijā (prot. Nr. 30 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 14. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 43., 96. nr.; 2019, 7. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.10.1 apakšpunkta ievaddaļā vārdu "ietvaros" ar vārdiem "īstenošanas laikā".

2. Papildināt noteikumus ar 2.19.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.19.1 projekta daļa - finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera projekta ietvaros īstenots apakšprojekts, kuram piemēro šo noteikumu 21.2. vai 22.3. apakšpunktā minētā projekta nosacījumus;".

3. Izteikt 2.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.29. zinātniskā institūcija - Latvijas Republikā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona, privāto tiesību juridiskā persona), augstskola vai privāto tiesību juridiskā persona;".

4. Izteikt 8.2.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8.2.2. otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā:".

5. Papildināt noteikumus ar 8.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.3. trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā:

8.2.3.1. fundamentālie pētījumi šo noteikumu 21. punktā minētajos gadījumos, ja projekta ietvaros tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi. Kopējais publiskais finansējums fundamentālajiem pētījumiem nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.2.3.2. rūpnieciskie pētījumi;

8.2.3.3. eksperimentālā izstrāde, ja projekta ietvaros tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi. Kopējais publiskais finansējums eksperimentālajai izstrādei nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;".

6. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 39 762 367 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 36 769 760 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 2 992 607 euro apmērā."

7. Izteikt 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 23 449 626 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 17 832 302 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 5 617 324 euro apmērā, tai skaitā:

12.1 1. ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem:

12.1 1.1. pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne vairāk kā 14 974 134 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 9 356 810 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 5 617 324 euro apmērā;

12.1 1.2. maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 procenti, ko veido:

12.1 1.2.1. valsts budžeta atbalsta intensitāte - 34,70 procenti;

12.1 1.2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte - 57,80 procenti;

12.1 2. ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne vairāk kā 8 475 492 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

12.2 Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 13 300 880 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 10 433 880 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 2 867 000 euro apmērā, tai skaitā:

12.2 1. ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem:

12.2 1.1. pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne vairāk kā 7 642 580 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 4 775 580 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 2 867 000 euro apmērā;

12.2 1.2. maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 procenti, ko veido:

12.2 1.2.1. valsts budžeta atbalsta intensitāte - 34,70 procenti;

12.2 1.2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte - 57,80 procenti;

12.2 2. ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne vairāk kā 5 658 300 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums."

8. Izteikt 22.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. komersanta - līgumpētījuma pasūtītāja - interesēs īstenots projekts vai projekta daļa, kuras ietvaros līgumpētījuma pasūtītājs gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no šādām projekta vai projekta daļas ietvaros veiktām darbībām:

22.2.1. no līgumpētījuma, ko īsteno zinātniskā institūcija, kas noteikta atbilstoši šo noteikumu 2.15. apakšpunktam;

22.2.2. no pētniecības, ko projekta vai projekta daļas ietvaros īsteno līgumpētījuma pasūtītājs;".

9. Svītrot 22.3. apakšpunktā vārdu "neatkarīgu".

10. Svītrot 24.1 4. apakšpunktu.

11. Aizstāt 28.4. apakšpunktā skaitli un vārdu "20. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "20. un 20.1 punktā".

12. Izteikt 30.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1.2. no ieguldījumiem natūrā, kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi auditēt un novērtēt atbilstoši vadošās iestādes izstrādātajai metodikai par ieguldījumiem natūrā projektu līdzfinansēšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā un šo noteikumu 31. punktā minētajiem nosacījumiem. Kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Procentuālā ierobežojuma atbilstību pārbauda un absolūtos skaitļos nosaka sadarbības iestāde, apstiprinot projekta iesniegumu."

13. Papildināt noteikumus ar 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.3. atbalstu piešķir ar dienu, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu."

14. Svītrot 34.2.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "kas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 43. punktā minēto izmaksu kopsummas".

15. Papildināt noteikumus ar 34.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.3. neattiecināmās izmaksas."

16. Aizstāt 36.11. apakšpunktā vārdus "projekta iesniegumā" ar vārdiem "pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesniegumā".

17. Izteikt 64. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"64. Projektu īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija vai tās deleģēta iestāde kopīgi ar sadarbības iestādi nodrošina projektu vidusposma un gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējumu. Vidusposma zinātniskās kvalitātes izvērtējumu neveic projektiem, kuru darbību īstenošanas termiņš nepārsniedz 12 mēnešus. Darbību īstenošanas termiņu nosaka, ievērojot šo noteikumu 52. punktā minētos atbalstāmo darbību uzsākšanas nosacījumus. Projektu vidusposma un gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējumu veic, ievērojot šādus nosacījumus:".

18. Izteikt 64.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.3. Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestāde, atbildīgā iestāde un finansējuma saņēmējs iepazīstas ar vidusposma rezultātu izvērtējuma secinājumiem un ieteikumiem un, ja nepieciešams, vienojas par grozījumiem projekta darba plānā. Ja vidusposma rezultātu izvērtējums ir negatīvs, sadarbības iestāde sasauc starpinstitūciju sanāksmi ar Izglītības un zinātnes ministriju, atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju. Starpinstitūciju sanāksmes dalībnieki iepazīstas ar šo noteikumu 64.1. apakšpunktā minēto Eiropas Komisijas ekspertu atzinumiem un vienojas par grozījumiem projekta darba plānā vai nepieciešamību lauzt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu;".

19. Aizstāt 1.1 pielikuma tabulā tekstu

"Labuma guvēja institūcijā strādājošā zinātniskā personāla un zinātnes tehniskā personāla skaits pirms projekta īstenošanas PLE  
darba vietas  
Labuma guvēja institūcijā strādājošā zinātniskā personāla un zinātnes tehniskā personāla skaits projekta īstenošanas periodā PLE  
darba vietas  
Labuma guvēja institūcijā strādājošā zinātniskā personāla un zinātnes tehniskā personāla skaits piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas PLE  
darba vietas

"

ar tekstu šādā redakcijā:

"Projekta ieguldījums iznākuma rādītāja "jaunu pētnieku skaits atbalstītajās vienībās (pilnas slodzes ekvivalents)" izpildē

(informāciju sniedz, ja projekta ietvaros pētniecības īstenošanā plānots piesaistīt jaunu pētnieku un izveidot jaunu amata vietu (turpmāk - AV))

8. Labuma guvēja institūcijā strādājošā zinātniskā personāla un zinātnes tehniskā personāla skaits pirms projekta īstenošanas

(informāciju sadarbības iestādē iesniedz kopā ar projekta iesniegumu)

PLE0

 

AV0

 
9. Projekta ietvaros pētniecības īstenošanā iesaistīto jaunu pētnieku skaits

(informāciju sadarbības iestādē iesniedz kopā ar projekta iesniegumu un reizi gadā projekta īstenošanas un pēcuzraudzības periodā)

PLEP

 

AVP

 
10. Labuma guvēja institūcijā strādājošā zinātniskā personāla un zinātnes tehniskā personāla skaits projekta īstenošanas periodā

(informāciju sadarbības iestādē iesniedz reizi gadā projekta īstenošanas un pēcuzraudzības periodā)

PLEI

 

AVI

 
Projekta ieguldījums iznākuma rādītāja "jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuri projekta ietvaros pilnveidojuši kompetenci, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus" izpildē
11. jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuri projekta ietvaros pilnveidojuši kompetenci, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus

(informāciju sadarbības iestādē iesniedz reizi gadā projekta īstenošanas un pēcuzraudzības periodā)

PLEK

"

20. Izteikt 1.1 pielikuma 4. piezīmi šādā redakcijā:

"4 Jaunajiem zinātniekiem, kuriem projekta īstenošanas laikā plānots pilnveidot kompetenci, norāda:

1) "K" - ja plānots nodrošināt karjeras izaugsmi, ko pamato izmaiņas jaunā zinātnieka amata pienākumu aprakstā, paaugstinot personas atbildības līmeni vai vadības pienākumu apjomu;

2) "A" - ja plānots nodrošināt zinātniskā personāla atjaunošanu, nodibinot darba tiesiskās attiecības ar jauno zinātnieku, lai persona aizvietotu zinātnieku, kurš izbeidzis darba tiesiskās attiecības labuma guvēja institūcijā."

21. Papildināt 3. pielikuma tabulu ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pamatojums publiskā finansējuma intensitātes palielināšanai.

Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 6. punkta:

b) apakšpunkta i) punkta pirmais ievilkums  
b) apakšpunkta i) punkta otrais ievilkums  
b) apakšpunkta ii) punkts

"

22. Papildināt 3. pielikumu ar 3. piezīmi šādā redakcijā:

"3. Otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās ar saimniecisku darbību saistītos projektos fundamentālie pētījumi nav atbalstāmi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

29.06.2019