Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 268

Rīgā 2019. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 29 9. §)
Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likuma
3. panta trešo daļu un 9. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā nodrošināma valsts materiālo rezervju izmantošana Valsts materiālo rezervju likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktajos pasākumos, izņemot humānās palīdzības sniegšanu;

1.2. kārtību, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – dienests) veic valsts materiālo rezervju pārbaudi.

2. Valsts vai pašvaldības institūcija (turpmāk – institūcija), kuras vajadzībām nav izveidotas valsts materiālās rezerves vai uzglabāto valsts materiālo rezervju apjoms nav pietiekams, vai pamatdarbības nodrošināšanai paredzētie materiālie resursi nav pietiekami, nosūta dienestam uz diennakts operatīvo e-pasta adresi ovp@vugd.gov.lv pieprasījumu par nepieciešamajiem materiālajiem resursiem, norādot to veidu un apjomu.

3. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 2. punktā minēto pieprasījumu, nekavējoties sazinās ar attiecīgo nozares ministriju vai institūciju, kurai nozares ministrija ir uzdevusi uzglabāt valsts materiālās rezerves (turpmāk – valsts materiālo rezervju glabātājs), lai noskaidrotu pieprasīto materiālo resursu esību un tās amatpersonas kontaktinformāciju, kura ir tiesīga lemt par atļauju izmantot valsts materiālās rezerves (turpmāk – lēmuma pieņēmējs).

4. Dienests, saņemot šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju no valsts materiālo rezervju glabātāja, nosūta to attiecīgajai institūcijai uz tās e-pasta adresi un norāda lēmuma pieņēmēja kontaktinformāciju.

5. Lai saņemtu atļauju izmantot valsts materiālās rezerves, institūcija nosūta lēmuma pieņēmējam pieprasījumu, norādot nepieciešamo materiālo resursu veidu, apjomu, izmantošanas mērķi, vietu un laikposmu.

6. Lēmumu par atļauju izmantot valsts materiālās rezerves noformē rakstiska rīkojuma veidā. Rīkojumā norāda valsts materiālo rezervju glabātāju, valsts materiālo rezervju saņēmēju, izsniedzamo valsts materiālo rezervju veidu, apjomu, izmantošanas mērķi, vietu un laikposmu.

7. Valsts materiālo rezervju glabātājs, pamatojoties uz šo noteikumu 6. punktā minēto rīkojumu, nodrošina valsts materiālo rezervju izsniegšanu valsts materiālo rezervju saņēmējam, noformējot pieņemšanas un nodošanas aktu.

8. Valsts materiālo rezervju saņēmējs pēc valsts materiālo rezervju izmantošanas nodrošina to atdošanu attiecīgajam valsts materiālo rezervju glabātājam.

9. Valsts materiālo rezervju glabātājs organizē valsts materiālo rezervju pārbaudi un pieņemšanu no valsts materiālo rezervju saņēmēja, noformējot pieņemšanas un nodošanas aktu.

10. Valsts materiālo rezervju bojājuma, pilnīgas vai daļējas izlietošanas vai nozaudēšanas gadījumā valsts materiālo rezervju saņēmējs par to rakstiski informē valsts materiālo rezervju glabātāju.

11. Dienests katru gadu veic valsts materiālo rezervju pārbaudi saskaņā ar plānu, kuru dienesta priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona apstiprina līdz kārtējā gada 31. janvārim. Ar pārbaudes plānu piecu darbdienu laikā pēc tā apstiprināšanas iepazīstina attiecīgās nozares ministriju.

12. Dienesta priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona valsts materiālo rezervju pārbaudei norīko vienu vai vairākus pārbaudes veicējus.

13. Ne vēlāk kā piecas darbdienas iepriekš dienests par plānoto valsts materiālo rezervju pārbaudi informē attiecīgo valsts materiālo rezervju glabātāju.

14. Valsts materiālo rezervju pārbaudes veicēji pārbauda:

14.1. vai ir nodrošināta valsts materiālo rezervju uzskaite;

14.2. izvēles kārtībā – konkrētu valsts materiālo rezervju faktisko daudzumu, salīdzinot to ar aktuālo informāciju par valsts materiālo rezervju atlikumiem valsts materiālo rezervju glabātāja uzskaitē;

14.3. valsts materiālo rezervju uzglabāšanas apstākļus;

14.4. izvēles kārtībā – valsts materiālo rezervju gatavību izmantošanai.

15. Dienests valsts materiālo rezervju pārbaudes rezultātus fiksē pārbaudes aktā (pielikums).

16. Par valsts materiālo rezervju pārbaudes rezultātiem dienests 10 darbdienu laikā informē attiecīgo nozares ministriju un valsts materiālo rezervju glabātāju, nosūtot pārbaudes aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 268
Valsts materiālo rezervju pārbaudes akta paraugs

Valsts materiālo rezervju pārbaudes akts
Nr.______

________.gada ___.________  
  (vieta)

Valsts materiālo rezervju pārbaude veikta saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likuma 9. panta pirmo daļu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumu Nr. 268 "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes kārtība" 11. punktu.

Valsts materiālo rezervju glabātājs
 
(nosaukums, adrese, tālrunis)
Valsts materiālo rezervju glabāšanas vieta
 
(adrese)
Pārbaudes laiks no līdz  
 (plkst.) (plkst.) 

1. Informācija par pārbaudītajām valsts materiālajām rezervēm

Nr. p. k.Valsts materiālo rezervju veidsDaudzums uzskaites datosFaktiskais daudzums
    

2. Informācija par valsts materiālo rezervju uzglabāšanas apstākļiem un pārbaudīto valsts materiālo rezervju gatavību izmantošanai

 
 
 

3. Informācija par valsts materiālo rezervju uzskaites veidu

○ elektroniskajā reģistrā

○ uzskaites žurnālā

○ cits

4. Secinājumi/ieteikumi

 
 

5. Valsts materiālo rezervju pārbaudē izmantotie fiksējošie tehniskie līdzekļi

 
(foto, video u. c.)
 

Pārbaudes akts sastādīts ____ eksemplāros.

Valsts materiālo rezervju pārbaudi veica

 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Valsts materiālo rezervju glabātāja pārstāvis

 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Pārbaudes akts nosūtīts  
 (datums) 
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
29.06.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.