Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14. nr.; 1996, 23. nr.; 1997, 15. nr.; 1998, 9. nr.; 1999, 8., 24. nr.; 2002, 5. nr.; 2003, 23. nr.; 2005, 15. nr.; 2009, 5., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 112. nr.; 2012, 108. nr.; 2013, 194. nr.; 2014, 239. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Privatizācijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt likuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"Šis likums nosaka valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas kārtību, ja tā nav noteikta ar citiem likumiem."

3. Aizstāt I daļā vārdus "Privatizāciju veicošā institūcija - valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"" ar vārdiem "Privatizāciju veicošā institūcija - valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija".

4. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Valsts īpašuma objekta privatizāciju valsts vārdā organizē un veic institūcija, kurai Ministru kabinets noteicis vai deleģējis pildīt šo valsts pārvaldes uzdevumu (turpmāk - valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija)."

5. Izslēgt 7. pantu.

6. 8. pantā:

izslēgt pirmās daļas 11. punktā vārdus "(arī pirms Privatizācijas aģentūras izveidošanas noslēgto)";

izslēgt pirmās daļas 15. punktā vārdus "saskaņā ar Privatizācijas aģentūras statūtos noteiktajā kārtībā apstiprinātiem noteikumiem";

izteikt pirmās daļas 17. punktu šādā redakcijā:

"17) pārvalda privatizācijai nodotās valsts kapitāla daļas un valsts kapitālsabiedrības.";

izslēgt otrās daļas 3. punktu;

izslēgt trešo daļu.

7. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas darbības pārraudzība

1. Valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija atrodas Ekonomikas ministrijas funkcionālajā pārraudzībā.

2. Valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas faktisko rīcību un pieņemtos administratīvos aktus privātpersona var pārsūdzēt tiesā."

8. Izslēgt 10. pantu.

9. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11. pants. Valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas līdzekļi un darbības finansēšana

1. Valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas izdevumi, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, tiek segti no valsts īpašuma un zemesgabalu privatizācijas ieņēmumiem. Kārtību, kādā izdara valsts īpašumu privatizāciju veicošajai institūcijai pienākošos atskaitījumus, un atskaitījumu apmēru nosaka Ministru kabineta noteikumi.

2. Valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija ir šā likuma 6. panta trešajā daļā minētā rezerves fonda turētāja. Rezerves fonda līdzekļi izmantojami valsts īpašuma privatizācijas procesa (pirkuma līgumu atcelšana, atpakaļpirkuma veikšana, nodokļu parādu kapitalizācija, denacionalizācija un citi izdevumi), privatizācijas sertifikātu piešķiršanas, dzēšanas un apgrozības procesa, valsts kapitāla daļu atsavināšanas un valsts dzīvojamo māju privatizācijas, atsavināšanas un apsaimniekošanas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem."

10. Izslēgt III daļas 1.1 nodaļu.

11. Izteikt 86.1 pantu šādā redakcijā:

"86.1 pants. Atsevišķi apbūvēta zemesgabala nodošana pēc privatizācijas izbeigšanas

Pēc tam kad valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija ir pieņēmusi lēmumu par atsevišķi apbūvēta zemesgabala privatizācijas izbeigšanu un tas netiek atsavināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, attiecīgais zemesgabals nododams Finanšu ministrijas valdījumā."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

"19. Ministru kabinets šā likuma 5. panta pirmajā daļā minēto lēmumu par valsts īpašumu privatizāciju veicošo institūciju pieņem ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. novembrim. Līdz Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas dienai valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas uzdevumus pilda valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra".

20. Līdz šā likuma 11. panta pirmajā un otrajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. oktobrim ir piemērojami Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr. 680 "Kārtība, kādā Privatizācijas aģentūrai veicami atskaitījumi par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, kā arī izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 6. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 19. jūnijā

03.07.2019